KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kyro Oyj Abp       PÖRSSITIEDOTE      23.2.2006 klo 9.00YHTIÖKOKOUSKUTSU


Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina maaliskuun 16. päivänä 2006 klo 16.00 alkaen hotelli Hilton
Helsinki Kalastajatorpalla osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten,
että hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän
(9) ja toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

2. Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat

3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen hankkimaan yhtiön
omia osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka
yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden
nimellisarvon kanssa vastaa 10 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden
hankintahetkellä.

Ehdotuksen mukaan hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia osakkeita
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa käytettäväksi vastikkeena
mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa
teollisissa järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen erillistä
päätöstä osakepääoman alentamisesta. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin
hallituksen päätöksen mukaisesti joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla
ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja
hallituksen päättämästä samasta hinnasta tai arvopapereiden julkisessa
kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien
hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä
muutoin olevien omien osakkeiden luovuttamisen.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi luovuttaa omia osakkeita
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja laajuudessa. Osakkeita voidaan myös myydä Helsingin Pörssissä
julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5. Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole erovuorossa.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolta on saatu suostumus tehtävään.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2006
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua kokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity Oy Kyro Ab:n osakerekisteriin ennen 22.12.1995.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa
tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-
osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään maanantaina 13.3.2006 ennen klo 16.00
kirjallisesti osoitteella Kyro Oyj Abp, 39200 Kyröskoski, puhelimitse numeroon
(03) 382 3072 (Terttu Uusitalo) tai sähköpostitse osoitteeseen
terttu.uusitalo@kyro.fi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien
nähtävillä 9.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Vehmaistenkatu 5, 33730
Tampere. Vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajille viikolla 10.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2005 vahvistetun taseen perusteella jaetaan
osinkoa 0,08 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä
13,4 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä
21.3.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 28.3.2006.

Helsingissä helmikuun 17. päivänä 2006KYRO OYJ ABP


Hallitus


Lisätietoja:

Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins, puh. 0400 903 260 / sähköposti
emmi.watkins@kyro.fi.

Kyro Oyj Abp on vakavarainen, kasvava ja kansainvälinen teknologiakonserni. Sen
päätoimialan, Glaston Technologiesin, Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden
globaali markkinajohtaja. Glaston Technologiesin Lasinjalostusryhmä on Suomen ja
lähialueiden markkinoilla toimiva arkkitehtuurilasien johtava kokonaistoimittaja.
Konsernin Energia-toimialan muodostava Kyro Power Oy on ympäristöystävällinen,
paikallinen energiantuottaja.

www.kyro.fi

Jakelu:   Helsingin Pörssi
       Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa