KYRO OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kyro Oyj Abp     PÖRSSITIEDOTE   5.11.2004 klo 16.15

KYRO OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kyro Oyj Abp:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen, joka pidetään torstaina 25.11.2004 klo 16.00.
Kokouspaikka on Marina Congress Center, toinen kerros, Fennia I
–Sali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

1. Hallituksen ehdotus lisäosingoksi

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2003 maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa / osake.
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
on osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.11.2004 merkittynä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 8.12.2004.

2. Hallituksen ehdotus rahastoanniksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 6 348 000
euron määräisellä rahastoannilla 6 348 000 eurosta 12 696 000
euroon seuraavin ehdoin:

 1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa vastikkeetta
   yhden (1) uuden osakkeen.

   Uusia osakkeita annetaan yhteensä 39 675 000 kappaletta. Osakkeen
   kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,16 euroa. Osakepääoman korotusta
   vastaava määrä, 6 348 000 euroa, siirretään osakepääomaan
   ylikurssirahastosta.

 2. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 30.11.2004. Oikeus
   rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on
   osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkittynä
   osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

 3. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se
   edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta
   yhtiön osakkeiden omistus- eikä äänivaltasuhteita.

 4. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan
   osakkeenomistajien arvo-osuustileille 1.12.2004 edellyttäen, että
   osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

 5. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet oikeuttavat täyteen
   osinkoon ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä
   osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.
   Uudet osakkeet eivät oikeuta kokouskutsun kohdan 1 mukaiseen
   lisäosinkoon vuodelta 2003.

 6. Osakkeenomistaja, joka ei ole vaihtanut osakekirjojaan arvo-
   osuuksiksi, on oikeutettu rahastoannissa annettaviin uusiin
   osakkeisiin vaihdon tehtyään.

 7. Hallitus ehdottaa rahastoantia yhtiön osakemäärän
   kaksinkertaistamiseksi. Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa
   osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää
   osakemarkkinoiden toimivuutta.

3. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
15.11.2004 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua kokoukseen
edellyttäen,että osakkeenomistaja oli rekisteröity Oy Kyro Ab:n
osakerekisteriin ennen 22.12.1995. Tässä tapauksessa
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai
muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole
siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan joko
puhelimitse Terttu Uusitalolle (03) 382 3072 tai kirjeitse
osoitteella Kyro Oyj Abp, 39200 Kyröskoski tai sähköpostitse
osoitteella terttu.uusitalo@kyro.fi viimeistään 22.11.2004 klo
16.00 mennessä. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 5.11.2004

Kyro Oyj Abp


Hallitus

Lisätiedot :   Vesa Hopia, talousjohtaja, Kyro Oyj Abp,
         p. 03-382 3111

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa