KYRO OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 25.11.2004 PÄÄTÖKSET

Kyro Oyj Abp     PÖRSSITIEDOTE   25.11.2004   klo 17.15

KYRO OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 25.11.2004 PÄÄTÖKSET

Kyro Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous päätti tänään 25.11.2004
0,10 euron suuruisesta lisäosingosta ja rahastoannista.

1. LISÄOSINKO

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan
17.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn
osingon lisäksi osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan sille, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
30.11.2004 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon
maksupäivä on 8.12.2004.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan
arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä,
osinko maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään
siirtämisen jälkeen.

2. RAHASTOANTI

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen korottaa yhtiön
osakepääomaa 6 348 000 euron määräisellä rahastoannilla 6 348 000
eurosta 12 696 000 euroon seuraavin ehdoin:

  1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa
  vastikkeetta yhden (1) uuden osakkeen.

  Uusia osakkeita annetaan yhteensä 39 675 000 kappaletta.
  Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,16 euroa. Osakepääoman
  korotusta vastaava määrä, 6 348 000 euroa, siirretään osakepääomaan
  ylikurssirahastosta.

  2. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 30.11.2004. Oikeus
  rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka
  on täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

  3. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se
  edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta
  yhtiön osakkeiden omistus- eikä äänivaltasuhteita.

  4. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan
  osakkeenomistajien arvo-osuustileille 1.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman
  korotus on merkitty kaupparekisteriin.

  5. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet oikeuttavat täyteen
  osinkoon ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä
  osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Uudet
  osakkeet eivät oikeuta kokouskutsun kohdan 1 mukaiseen lisäosinkoon
  vuodelta 2003.

  6. Osakkeenomistaja, joka ei ole vaihtanut osakekirjojaan arvo-
  osuuksiksi, on oikeutettu rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin
  vaihdon tehtyään.


Helsingissä 25.11.2004

Kyro Oyj Abp

HallitusLisätiedot ja:    Veli Hopia, talousjohtaja, Kyro Oyj Abp,
sijoittaja-     p.03-372 3111
suhteet

Jakelu:       Helsingin Pörssi
           Keskeiset tiedotusvälineet
Tilaa