KYRON LIIKEVAIHTO JA VOITTO KASVOIVAT


Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     4.2.2004 klo 8.30

KYRON LIIKEVAIHTO JA VOITTO KASVOIVAT

- Kasvustrategia eteni Z. Bavellonin ja Suomen Lämpölasin ostoilla
- Liikevaihto 226,7 (144,3) Meur, kasvua 57 %
- Ebita 22,9 (18,9) Meur, kasvua 21 %, 10,1 (13,1) % liikevaihdosta
- Tulos/osake 0,31 (0,31) euroa, oma pääoma/osake 3,41 (3,36) euroa
- Rahoitusasema hyvä, omavaraisuusaste 58,6 (77,1) %
- Hallituksen osinkoehdotus 0,15 euroa/osake ja
 lisäosinko 0,15 euroa/osake
- Glaston Technologies’ille tilauksia joulukuussa 23,5 Meur
- Konsernin tilauskanta 81,4 (67,4) Meur

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

- Kyron tärkeä strateginen tavoite on Glaston Technologies’in
kannattava kasvu orgaanisesti ja yritysostoin. Kun maailmantalous on
rajannut mahdollisuuksia orgaaniseen kasvuun vuosina 2002 ja 2003,
olemme toteuttaneet Kyrossa kasvustrategiaa yritysostoin. Glaston
Technologies´in lasikoneryhmä on nyt lasinjalostuskoneiden vankka
ykkönen maailmassa ja lasinjalostusryhmä kattavin arkkitehtuuri-
lasien kokonaistoimittaja Suomessa, toimitusjohtaja Pentti Yliheljo
toteaa.

- Yritysostojen tuoman kasvun hallinta ja orgaanisen kasvun
jatkaminen ovat Kyron suurimpia haasteita. Muutoksen vaikeusastetta
on lisännyt Euroopan talouden heikko tila ja euron voimakas
vahvistuminen kaikkia muita meille tärkeitä valuuttoja vastaan.
Voimme olla tyytyväisiä tässä tilanteessa saavutettuun tulostasoon.
Menestystä varmistivat mm. Tamglassin ja Kyro Powerin tulos-
parannukset, Tamglassin valmistuksen sijainti eri valuutta-alueilla
sekä ostettujen yritysten tuomat synergia- ja markkinaedut.

- Glaston Technologies tähtää nykyistä parempaan tulostasoon useilla
tehostus- ja kehitysprojekteilla. Myös uuden kokonaisuuden yhteen
sovittamisessa ja synergiaeduissa on parhaat tuotot vielä
poimittavina. Asiakkaiden luottamus ja hyvä tilauskanta ovat nyt
tärkeitä, kun vuoden 2004 valuuttakurssit tuovat lisähaasteita,
Yliheljo jatkaa

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Päätoimiala Glaston Technologies käsittää globaalisti toimivan
maailman johtavan lasikoneryhmän sekä Suomen ja lähialueiden
markkinoihin keskittyvän lasinjalostusryhmän. Kyron toinen toimiala
on energia, jonka muodostaa Kyro Power Oy.

Glaston Technologies´ia kasvatettiin voimakkaasti yritysostoin
vuosina 2002 ja 2003. Glaston Technologies´in vuoden 2002 vertailu-
luvut sisältävät vain 31.12.2002 mennessä ostettujen yhtiöiden
luvut. Z. Bavelloni, Glasto ja Suomen Lämpölasi Oy on konsolidoitu
1.1.2003 alkaen.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyro-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2003 yritysostojen myötä
57 % ja oli 226,7 (144,3) miljoonaa euroa. Euron vahvistuminen
muita laskutusvaluuttoja vastaan hidasti liikevaihdon ja myynnin
kasvua. Valuuttakurssien vaikutus kannattavuuteen oli suhteessa
suurempi.Siitä huolimatta konsernin liikevoitto ennen liikearvo-
poistoja kasvoi 21 % 22,9 (18,9) miljoonaan euroon. Sen osuus
liikevaihdosta oli 10,1 (13,1) %. Konsernin liikearvopoistot olivat
3,1 (0,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto niiden jälkeen 19,8 (18,7)
miljoonaa euroa.

Nettorahoituserät olivat 0,58 (-0,60) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 2,47 (3,06) miljoonaa
euroa sekä korko- ja muita rahoituskuluja 1,89 (3,66) miljoonaa
euroa. Voitto ennen satunnaiseriä kasvoi 13 % ja oli 20,4 (18,1)
miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 9,0 (12,5) %.

Tilikauden voitto oli 12,2 (11,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 14,1 (13,6) %. Tulos per osake oli 0,31 (0,31)
euroa ja oma pääoma per osake 3,41 (3,36) euroa. Tunnuslukuihin
vaikuuttaa se, että ulkona oleva osakemäärä on 1 318 878 kpl (3,3 %)
suurempi kuin vertailuvuoden päättyessä, koska yhtiön hallussa
olleita osakkeita käytettiin maksuksi yritysostoissa.

Konsernin emoyhtiön liiketoiminta muodostuu rahoitus- ja sijoitus-
toiminnasta sekä konsernihallinnon palveluista. Emoyhtiön liikevaihto
oli 0,7 (0,7) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 41,2 (10,3) miljoo-
naa euroa. Tulokseen on kirjattu rahoitustuottoihin 43,7 miljoonaa
euroa osinkoina tytäryhtiöiltä ja satunnaisiin eriin 17,8 miljoonaa
euroa konserniavustuksina.

Konsernin tilauskanta nousi valuuttakurssien epäsuotuisasta
kehityksestä huolimatta 81,4 (67,4) miljoonaan euroon. Tilauskantaa
kasvattivat hyvä kaupallinen menestys viimeisellä neljänneksellä ja
uusien konserniyhtiöiden tilauskannat.Kuva 1. Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, milj. euroa

            Liikevaihto   Liikevoitto**  Tilauskanta
            2003  2002  2003  2002   2003  2002

Glaston Technologies* 198,4  117,8  19,7  15,5   58,8  45,2
Energia        28,3  26,3   5,6  5,5   22,6  22,2
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.     0,0   0,2  -2,4  -2,1
Konserni yht.     226,7  144,3  22,9  18,9   81,4  67,4

* Glaston Technologies´in vuoden 2002 vertailuluvut eivät sisällä
vasta 31.12.2002 jälkeen konsolidoituja yhtiöitä.

** Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Yritysostot ja normaalia korkeammat
osingot heikensivät omavaraisuuden 58,6 %:iin (77,1). Osinkoina
maksettiin yhteensä 11,8 miljoonaa euroa, josta varsinaisen yhtiö-
kokouksen päätöksellä 5,9 miljoonaa euroa ja ylimääräisen yhtiö-
kokouksen päätöksellä joulukuussa lisäosinkoina 5,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli tarkasteluvuonna 19,6 (14,7) miljoonaa
euroa. Konsernin likvidit kassavarat olivat 29,1 (55,7) miljoonaa
euroa. Korolliset nettovelat olivat 4,4 (-52,2) miljoonaa euroa.
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 3,2 (-40,5) %.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat yhteensä 62,7 (6,8) miljoonaa
euroa. Investointien pääosan muodostivat Z. Bavellonin, Glasto-
ryhmän ja Suomen Lämpölasi Oy:n osakkeiden hankintamenot.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT

Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat
tilikauden aikana 9,8 (6,6) miljoonaa euroa, joka kohdistui kokonaan
Glaston Technologies´lle.

HENKILÖSTÖ

Kyro-konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 1127 (531)
henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 706 (161). Henkilömäärä oli
keskimäärin 1015 (536). Henkilömäärää ovat kasvattaneet yritysostot
sekä rekrytoinnit Tamglassin Kiinan ja Brasilian tehtaille.
Ostettujen yhtiöiden henkilömäärä 31.12.2003 oli 704.

Kuva 2. Henkilöstö 31.12.
               2003       2002

Glaston Technologies    1 093        497
Energia            24        24
Kyro Oyj Abp          10        10
Kyro-konserni        1 127        531

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin vuonna 2003 yhteensä 3 116 471
kappaletta, eli 7,9 % (7,8) osakkeiden kokonaismäärästä. Kyro Oyj
Abp:n osakkeen alin kurssi Helsingin Pörssissä oli 5,40 euroa ja
ylin 8,20 euroa. Vuoden keskikurssi oli 7,16 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Hallitus päätti 21.3.2003 varsinaiselta yhtiökokoukselta 19.3.2003
saamansa valtuutuksen perusteella hankkia enintään 1.983.750 omaa
osaketta Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta
päättyy viimeistään 19.3.2004. Yhtiö ei ollut käyttänyt valtuutusta
4.2.2004 mennessä.
Kuva 3. Omien osakkeiden luovutus yritysostojen osavastikkeena

Ajankohta  Yritysosto      osakemäärä      Hinta/osake

07.01.2003 Suomen Lämpölasi   0,2 % osakekannasta  6,35 euroa
20.01.2003 Z. Bavelloni     3,0 % osakekannasta  5,97 euroa
04.09.2003 Uniglass Engineering 0,2 % osakekannasta  7,20 euroa

Kyro Oyj Abp:lla oli 31.12.2003 hallussaan omia osakkeita yhteensä
164 952 kappaletta eli 0,4 % koko osakekannasta.

JOHDON KANNUSTEJÄRJESTELMÄ

Tamglass Ltd. Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt 20.12.2002
johdon kannustejärjestelmän, jonka piirissä voi olla Tamglass-
konsernin avainhenkilöitä ja Kyron johtoa. Johdon kannustejärjes-
telmään sisältyy 35 000 A-optiota, joiden käyttöaika on 1.5.2005-
31.5.2009 ja 35 000 B-optiota, joiden käyttöaika on 1.5.2007 -
31.5.2009. Optiolla voidaan merkitä enintään 70 000 Tamglass Ltd. Oyn
osaketta, jotka edustavat 8,0 % Tamglassin osakekannasta.

Johdon kannustejärjestelmään liittyvän rajoituksen mukaan osake-
merkintä optioilla on mahdollista vain Kyro Oyj Abp:n luvalla, mutta
ne voidaan käyttöaikanaan myydä Kyro Oyj Abp:lle hinnalla, joka
määräytyy osakkeen laskennallisen arvon ja merkintähinnan erotuksena.
Osakkeen laskennallisesta arvosta 2/3 määräytyy Tamglass- ja Kyro-
konsernien tulosten ja 1/3 Kyron osakkeen kurssikehityksen
perusteella.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Kyro Oyj Abp:n hallituksen toimikausi on 2001-2004. Vuoden alkaessa
jäseninä olivat Lauri Fontell, Lars Hammarén, Carl-Olaf Homén,
Barbro Koljonen, Carl-Johan Numelin, Carl-Johan Rosenbröijer,
Christer Sumelius ja Gerhard Wendt.

Lauri Fontellin ilmoitettua 10.3.2003 eroavansa hallituksesta varsi-
nainen yhtiökokous valitsi hänen tilalleen yksimielisesti diplomi-
insinööri ja ekonomi Heikki Mairinojan jäljellä olevaksi kaudeksi.
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab:n, vastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

Hallitus valitsi C—J Numelinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana
ja C Sumeliuksen varapuheenjohtajana.

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS TILIKAUDELTA 2003

Kyro Oyj Abp:n hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2003 jaetaan
0,15 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli
yhteensä 11,9 miljoonaa euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita oli
4.2.2004 yhteensä 39 510 048 kappaletta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on merkitty täsmäytyspäivään 22.3.2004
mennessä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi
29.3.2004.

YRITYSOSTOT

Kyro Oyj Abp osti 20.1.2003 Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja
Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet. Emoyhtiö Z. Bavelloni
Immobiliare S.p.A:n, tuotannollista toimintaa harjoittavan tytär-
yhtiö Z. Bavelloni S.p.A:n ja Kyro Italy S.p.A:n fuusio yhdeksi
yhtiöksi valmistui joulukuussa. Yhtiö toimii nimellä Z. Bavelloni
S.p.A.. Lisäksi Tamglass Ltd. Oy osti 70 % osuuden 7.1.2003
eristyslasielementtivalmistaja Suomen Lämpölasi Oy:stä.

IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ

Kyro-konserni siirtyy vuonna 2005 kansainvälisen IFRS-standardin
mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön. Vuoden 2004 tilinpäätös ja
osavuosikatsaukset perustuvat nykyiseen tilinpäätöskäytäntöön, mutta
yhtiössä kerätään siirtymävaiheen aikana vertailutiedot vuodelle 2005.
Merkittävimmät muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa
liittyvät myyntituottojen tuloutuskäytäntöön sekä liikervopoistoista
luopumiseen ja niiden korvaamiseen vuosittaisella arvonalentumis-
testillä.

GLASTON TECHNOLOGIES – LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologies´n liikevaihto kasvoi yritysostojen myötä 68 %
vuonna 2003 ja oli 198,4 (117,8) miljoonaa euroa. Euron vahvistumisen
vaikutusta kuvaa se, että toimialan liikevaihto olisi ollut noin 10 %
korkeampi vuoden 2002 vertailujakson valuuttakursseilla.

Vuonna 2003 liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 27 % ja oli
19,7 (15,5) miljoonaa euroa, vaikka valuuttakurssit pudottivat
kannattavuutta suhteessa enemmän kuin liikevaihtoa. Liikevoiton
osuus ennen liikearvopoistoja oli 9,9 (13,2) % liikevaihdosta.

Liikevaihto ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja olivat jälleen
viimeisellä neljänneksellä vuoden korkeimmat.

Tamglass-ryhmän volyymi kasvoi selvästi, mutta liikevaihto edellä
mainituista valuuttavaikutuksista johtuen vähemmän. Tamglassin
alueellinen konevalmistus on rakennettu osittain suojaamaan
valuuttavaihteluilta ja se kompensoi osittain vuonna 2003 vahvan
euron vaikutusta tulokseen. Kannattavuus parani entisestään
menestystuotteiden ja tehokkaan logistiikan ansiosta.

Euron vahvistuminen ja suhdannetilanne laskivat Bavelloni-ryhmän
liikevaihtoa ja kannattavuutta. Yhtiön tilauskertymä on lähtenyt
uudelleen nousuun kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Glaston Technologies´in tilauskanta nousi joulukuun ennätyskorkean
23,5 miljoonan tilausvolyymin myötä 58,8 (45,2) miljoonaan euroon.
Bavellonin tilauskanta on liiketoiminnan volyymiin nähden selvästi
Tamglassia pienempi, koska yhtiön tuotteet toimitetaan pääasialli-
sesti varastosta suurimpia CNC-linjoja lukuunottamatta.GLASTON TECHNOLOGIES - LASIKONERYHMÄ

Glaston Technologies´in lasikoneryhmään kuuluvat turvalasikoneiden
markkina- ja teknologiajohtaja Tamglass, lasin esikäsittelykoneiden
ja työkalujen johtava toimittaja Z. Bavelloni, jakeluyhtiöiden ryhmä
Glasto ja tasokarkaisukoneiden toimittaja Uniglass Engineering.
Bavelloni valmistaa lisäksi kivenjalostuskoneita ja –työkaluja.

Tamglassin ja Bavellonin synergiat

Bavelloni ja Tamglass aloittivat tiiviin yhteistyön myynnissä, huol-
lossa ja logistiikassa. Synergiaetuja saatiin jo kuluneena vuonna
kasvaneena markkinaosuutena sekä osto- ja logistiikkayhteistyön
tuomina kustannussäästöinä. Yhtiöt lanseerasivat lasinjalostus-
koneiden kokonaistoimitukset kattavan One-Stop-Partner -toiminta-
mallin, joka sai hyvän vastaanoton.

Markkinat ja myynti

Lasin suosio arkkitehtuurissa, lisäarvolasituotteiden yleistyminen,
ajoneuvojen lasipintojen kasvu ja uudet muodot sekä turvalasi-
säännökset kasvattavat lasin kysyntää. Tämä luo pohjan lasikone-
ryhmän pitkän aikavälin kasvulle, jossa parasta kasvua edustavat
turvalasikoneet.

Suhdannevaihe hidasti lasinjalostuskoneiden myyntiä erityisesti
alkuvuodesta Yhdysvalloissa sekä Keski-Euroopassa. Investointi-
ilmapiiri kääntyi vuoden viimeisellä neljänneksellä Yhdysvalloissa
selvästi positiiviseksi.

Kaukoidän kysyntä kääntyi koko vuoden osalta hyväksi SARS:in
vaikutuksista huolimatta. Kyron Etelä-Amerikan tilanteen ratkaisee
Brasilia, jonka kysyntä jatkui kohtalaisena. Lähi-idässä Irakin sota
ja epävakaa tilanne painoivat kysyntää.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologies´in konevalmistuksen toiminta-aste oli loppu-
vuodesta hyvällä tasolla. Kaikkien koneyhtiöiden valmistus pohjaa
kokoonpanoon ja alihankintaan, mikä sallii kapasiteetin joustavan
käytön.

Bavelloni vahvisti asemaansa Brasiliassa aloittamalla alueellisen
konevalmistuksen ja hankkimalla siellä myyntiverkoston.

Tamglassin ProBend ja ProConvection –menestystuotteiden johtoasema
vaativimmissa tuoteryhmissä jatkaa vahvistumistaan. Tamglass
esitteli maailman yleisimmästä HTF-tasokarkaisukoneestaan uuden HTF
Super –mallin. Bavelloni lanseerasi markkinoille mm. suurten
lasikokojen CNC-linjat sekä kustannustehokkaan hiontalinjan.

Uniglass Engineeringin kaikki toiminnot keskitettiin konetehtaan
yhteyteen, mikä tuo säästöjä ja parantaa toiminnan tehokkuutta.
Uniglass Engineering lanseerasi uuden UGT UniTop -mallin täydentämään
tasokarkaisukoneiden valikoimaansa.

Huoltopalvelut

Suhdannevaihe ja Lähi-idän tilanne laskivat lasinjalostus-
teollisuuden käyttöastetta, mikä vaikutti huoltopalveluiden
myyntiin. Huoltosopimuskanta jatkoi kuitenkin kasvuaan. Myös
käytettyjen koneiden ostopäätökset painottuvat alkaneeseen vuoteen.

Tamglass lanseerasi uuseita uudistus- ja muutospaketteja, joilla
koneiden toimintaa tehostetaan uusia jalostustarpeita vastaaviksi.

Tamglassin ja Bavellonin maantieteellistä huoltoverkostoa
täydennettiin mm. Itä-Euroopassa.

GLASTON TECHNOLOGIES – LASINJALOSTUS

Glaston Technologies’in lasinjalostusryhmän muodostaa Tamglass
Lasinjalostus. Siihen kuuluvat turvalasivalmistaja Tamglass
Turvalasi, parvekejärjestelmävalmistaja Tamglass Finton sekä
eristyslasielementtivalmistaja Tamglass Lämpölasi.

Markkinat ja myynti

Lasin käyttö suomalaisessa rakentamisessa on hyvällä tasolla.
Suhdannetilanne vähentää toimistorakentamista, joka on hyvin tärkeä
lasin käyttökohde. Korjausrakentaminen painottuu puolestaan vahvasti
lasirakenteisiin.

Tamglass Lasinjalostuksen kokonaistoimitukset kattava liiketoiminta-
konsepti sai vahvan hyväksynnän asiakkailta. Tamglass Finton ja
Tamglass Lämpölasi kasvattivat volyymiään reippaasti tultuaan osaksi
Tamglass Lasinjalostusta.

Tamglass Lasinjalostus toimitti lasia useaan vaativaan rakennus-
hankkeeseen, eräinä esimerkkeinä Tukholman pääposti, Helsingin
Eteläsataman terminaali, Ikean pääkonttori Helsingborgissa ja
Tampereen yliopiston laajennus.

Tärkeää kokonaisosaamisessa

Tamglass Lasinjalostus tehosti toimintaansa vastaamaan uudenlaisen
toimintakonseptin vaatimuksia. Sisäisillä toimituksilla ja hankin-
tojen keskittämisellä lasinjalostuksen yksiköt ovat saavuttaneet
kustannussäästöjä. Oman tehokkuutensa pohjalta Tamglass
Lasinjalostus antaa markkinatietoa lasinjalostustarpeiden
kehittymisestä koneryhmän tuotekehitykselle sekä toimii koneiden
testaus- ja esittelytehtaana.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energiatoimialan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 28,3 (26,3)
miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,6 (5,5) miljoonaa euroa. Liike-
voiton osuus liikevaihdosta oli 19,6 (20,9) %. Kyro Powerin tilaus-
kanta (12 kuukautta) oli 22,6 (22,2) miljooonaa euroa.


Energiamarkkinoiden kehitys

Sähkön markkinahinnan vaihtelut olivat suuria. Kylmän talven ja
kuivan kesän aikana pohjoismaisen vesivoimatuotannon volyymi laski,
mikä nosti sähkön hintaa. Sateet sekä leuto alkutalvi laskivat
kuitenkin sähkön hintaa loppuvuonna. Sähkön markkinahinta oli vuoden
aikana keskimäärin noin kolmanneksen korkeampi kuin edellisvuonna.

Energian tuotanto

Kaasuvoimalan turbiinille tehtiin syksyllä korjaushuolto. Kyrös-
järven vesivarojen niukkuus rajoitti vesivoimalan käyttöastetta.

Hämeenkyrön kaukolämpöverkon hankinta

Kyro Power osti Hämeenkyrön kunnan kaukolämpöverkon, mikä vahvistaa
yhtiön kaukolämpöliiketoimintaa. Hämeenkyrön kaukolämpötoiminta
siirtyi lokakuussa Kyro Powerin tytäryhtiölle, Hämeenkyrön Lämpö
Oy:lle.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kyro-konsernin toimialojen perusasetelmat ovat hyvät. Glaston
Technologies on maailman markkinajohtaja kasvavalla toimialalla, ja
sen tilauskanta on hyvä. Kyro Powerin liiketoiminta on vakaata ja
kannattavaa.

Vuoden 2004 suurimmat kysymysmerkit Kyron kannalta liittyvät euron
kurssiin ja sen muutoksiin sekä yleiseen talouskehitykseen
erityisesti EU:n suurissa maissa.

Glaston Technologies tähtää kannattavuutensa parantamiseen
toimintojaan kehittäen ja synergiaetuja hyödyntäen.

Mikäli euron kurssi säilyy nykyisellä tasolla tai vahvistuu
edelleen, vuodesta 2004 tulee Kyrolle edellistä haasteellisempi.

TALOUSTIEDOTUKSEN AIKATAULU

Yhtiö julkaisee tilivuonna 2004 kolme osavuosikatsausta.

Osavuosikatsaus 1/2004 (1.1.-31.3.2004) julkaistaan 5.5.2004
Osavuosikatsaus 2/2004 (1.1.-30.6.2004) julkaistaan 12.8.2004
Osavuosikatsaus 3/2004 (1.1.-30.9.2004) julkaistaan 3.11.2004

Painettu vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla
11, jolloin myös sähköinen versio julkaistaan internet-
osoitteessa www.kyro.fi.

Kyron varsinainen yhtiökokous pidetään 17.03.2004 Hilton Helsinki
Kalastajatorpalla klo 16.00.

Helsingissä 4.2.2004

Kyro Oyj Abp

Hallitus


Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Veli Kronqvist,
puh. 03-372 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
suhteet:     p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa
         www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-12/2003, TULOSLASKELMA JA TASE

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa

                 1-12/03        1-12/02*


Liikevaihto             226,7         144,3
Liiketoim. muut tuotot        1,6          0,9
Kulut                198,6         121,1
Poistot ilman konserniliike-
arvon poistoja            6,8          5,2
Liikevoitto ennen konserni-
liikearvon poistoa          22,9         19,3
% liikevaihdosta           10,1         13,1
Konserniliikearvon poisto       3,1          0,2
Liikevoitto             19,8         18,7
 % liikevaihdosta          8,7         13,0
Rahoitustuotot ja –kulut       0,6         -0,6
Voitto ennen satunnais-
eriä                 20,4         18,1
Tuloverot              -6,7         -5,7
Vähemmistöosuus           -1,5         -0,6
Tilikauden voitto          12,2         11,7

* Glaston Technologies´n vuoden 2002 vertailuluvut eivät sisällä
31.12.2002 jälkeen ostettuja yhtiöitä.

Konsernin tase, milj.euroa
                   2003          2002

Pysyvät vastaavat          118,6          73,6
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus           32,2          15,7
 Laskennallinen verosaat.       8,3          6,1
 Rahoitusomaisuus          86,9          91,7
Vastaavaa              246,1         187,1

Oma pääoma             135,9         137,1

Vähemmistöosuus            2,2          0,7
Pakollinen varaus           5,6

Vieras pääoma
 Korollinen vieras pääoma      33,4          3,7
 Koroton vieras pääoma       60,6          38,7
 Laskennallinen verovelka      8,4          6,9
Vastattavaa             246,1         187,1

Tunnusluvut            1-12/03        1-12/02

Sijoit. pääoman tuotto, %      14,1          13,6
Oman pääoman tuotto, %        10,3          9,4
Omavaraisuusaste, %         58,6          77,1
Velkaantumisaste, %          3,2         -40,5
Investoinnit, milj. euroa      62,7          6,8
 % liikevaihdosta          27,7          4,7
Tutkimus ja tuotekehitys,
milj. euroa              9,8          6,6
Henkilöstö keskimäärin       1 015          536
Henkilöstö kauden lopussa      1 127          531
josta Suomessa            421          370
Tilauskanta, milj. euroa       81,4          67,4

Osakekohtaiset tunnusluvut    1-12/03        1-12/02


Tulos/osake, euroa          0,31          0,31
Oma pääoma/osake, euroa        3,41          3,36
Osakemäärä, 1000 kpl        39 675         39 675
- josta ulkona 31.12.        39 510         38 191
Osakemäärä keskimäärin       39 388         38 160
Osakkeen kurssikehitys
 Keskikurssi             7,16          6,25
 Alin                 5,40          5,00
 Ylin                 8,20          7,35
Osakekurssi vuoden lopussa      7,90          6,34
Osakekannan markkina-arvo
tilikauden lopussa,
milj. euroa             313,4         251,5
Osakevaihto, kpl         3 116 471       3 084 189
Osakevaihto, % kokonaism.       7,9          7,8
Osakevaihto, milj. euroa       22,3          19,3
Osinko/osake, euroa          0,15          0,15
Lisäosinko/osake, euroa        0,15          0,15
Osinko/tulos, %            96,8          96,8
Efektiivinen osinkotuotto,%      3,8          4,7
Hinta/voitto-suhde, (P/E)       25,5          20,5

                   2003          2002
Vastuusitoumukset, milj.euroa

Yrityskiinnitykset          0,4          0,5
Muut omat vastuut          18,6          7,8
Johdannaissopimukset
Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit          24,1          18,4
 Sähkötermiinit            2,7          3,2
Käypä arvo
 Valuuttatermiinit         22,7          17,5
 Sähkötermiinit           2,5          5,4


Kassavirta, milj. euroa     31.12.2003      31.12.2002

Liiketoiminnan kassavirta
ennen veroja ja rah.eroja      25,6          20,5
Rahoituserät             -0,5          -0,5
Maksetut verot            -5,5          -5,3
Liiketoiminnan rahavirta       19,6          14,7

Investointien rahavirta       -5,3          -1,1
Tytäryritysten hankinta       -69,4          -2,3
Investointien rahavirta       -74,7          -3,4

Maksetut osingot          -11,7         -13,3
Omien osakkeiden luovutus       8,0          0,7
Nettovelan muutos          30,3          -2,2
Rahoituksen rahavirta        26,6         -14,7

Rahavarojen muutos         -28,5          -3,4LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNILIIKEARVON POISTOJA
SEKÄ TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN
                 Liikevaihto
             2002         2003                
       1-3  4-6  7-9  10-12  1-3  4-6  7-9  10-12
        Me  Me  Me   Me  Me  Me  Me   Me
Glaston
Technologies 25,0 34,3 23,0  35,4 46,4 48,2  40,2  63,6
Energia    6,5  5,7  6,0   8,2  8,0  6,8  6,5  7,0
Emoyhtiö,muu
toiminta elim 0,1  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -0,1  0,0
Konserni yht 31,6 40,0 29,0  43,6 54,4 55,1  46,6  70,6


           Liikevoitto ennen konserniliikearvo-
                poistoja/EBITA%
              2002         2003                
       1-3  4-6  7-9  10-12  1-3  4-6  7-9  10-12
        Me  Me  Me   Me  Me  Me  Me   Me
Glaston
Technologies 2,5  3,9  2,4   6,7  4,3  4,5  3,3  7,6
EBITA%    10,0 11,5 10,3  18,9  9,3  9,3  8,3  12,0
Energia    1,3  1,1  1,1   2,0  1,7  1,5  1,1  1,3
EBITA%    20,6 18,5 19,1  24,3 20,8 22,1  16,9  18,4
Emoyhtiö,muu
toiminta el. -0,5 -0,7 -0,6  -0,4 -0,8 -0,6  -0,4  -0,7
Konserni yht. 3,4  4,3  2,9   8,3  5,2  5,4  4,0  8,2
EBITA%    10,6 10,8 10,1  19,1  9,6  9,9  8,6  11,7
                 
                Tilauskanta
       3/02  6/02 9/02 12/02 03/03 06/03 09/03 12/03
        Me  Me   Me   Me   Me   Me   Me   Me
Glaston
Technologies 49,5 49,7  42,1 45,2  63,6  54,0 60,3  58,8
Energia   23,6 23,0  23,0 22,2  22,0  22,2 22,6  22,6
Konserni yht.73,1 72,7  65,1 67,4  85,6  76,2 82,9  81,4

Tilaa