KYRON VIIMEINEN NELJÄNNES ENNÄTYKSELLINEN

Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     3.2.2005 klo 8.30

KYRON VIIMEINEN NELJÄNNES ENNÄTYKSELLINEN

- Liikevaihto oli 231,7 (226,7) Meur, vertailukelpoisilla
 valuuttakursseilla 237,7 Meur, vertailukelpoinen kasvu 5,0
 prosenttia
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 21,8 (22,9) Meur
- Voitto ennen veroja oli 21,0 (20,4) Meur
- Omavaraisuusaste 62,6 (58,6) prosenttia
- Hallituksen osinkoehdotus 0,06 euroa/osake
- Konsernin tilauskanta 31.12.2004 oli 86,7 (81,4) Meur
- Glaston Technologiesille tilauksia joulukuussa ennätyksellisesti
 27,7 Meur
- Q4 ennätyksellinen: liikevaihto 77,5 (70,6) Meur ja liikevoitto 9,6
 (8,2) Meur

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Päätoimiala Glaston Technologies käsittää globaalisti toimivan
lasikoneryhmän, joka on lasinjalostuskoneiden maailman
markkinajohtaja sekä Suomen ja lähialueiden markkinoihin keskittyvän
lasinjalostusryhmän, joka on lasinjalostustuotteiden johtava
kokonaistoimittaja Suomessa.

Lasikoneryhmän tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä
arkkitehtuuri- ja auto- ja kalusteteollisuuden turvalasikoneet.
Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja markkinajohtaja
Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass sekä lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Z. Bavelloni, joka valmistaa
myös kivenjalostuskoneita.

Lasinjalostusryhmän muodostavat Tamglass Lasinjalostuksen yhtiöt,
joiden tuotteita ovat turvalasit, eristyslasit sekä kaiteet ja
parvekkeet ja niiden asennus.

Kyron toinen toimiala on Energia, jolla toimivat Kyro Power Oy:n
sähköä ja lämpöä tuottavat voimalat.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyro-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 231,7 (226,7) miljoonaa
euroa. Vahvana pysynyt euro vaikutti heikentävästi liikevaihtoon ja
kannattavuuteen. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto
olisi ollut 237,7 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia edellisvuotta
korkeampi.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 21,8 (22,9)
miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 9,4 (10,1)
prosenttia. Konsernin liikearvopoistot olivat 2,9 (3,1) miljoonaa
euroa ja liikevoitto niiden jälkeen 18,8 (19,8) miljoonaa euroa.
Liikevoittoa heikensivät euron vahvuus sekä Glaston Technologiesin
panostukset Bavellonin uuteen Brasilian tehtaaseen sekä myynti- ja
huoltoverkoston kehittämiseen.

Nettorahoituserät olivat 2,1 (0,6) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 4,0 (2,5) miljoonaa euroa
sekä korko- ja muita rahoituskuluja 1,9 (1,9) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 21,0 (20,4) miljoonaa euroa. Sen osuus
liikevaihdosta oli 9,1 (9,0) prosenttia. Tilikauden voitto oli 11,6
(12,2) miljoona euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,3 (14,1)
prosenttia. Tulos/osake oli 0,15 (0,16) euroa (rahastoantikorjattu),
ja oma pääoma/osake 1,64 (1,70) euroa.

Konsernin tilauskanta nousi 86,7 (81,4) miljoonaan euroon hyvän
kaupallisen menestyksen ansioista viimeisellä neljänneksellä.
Päätoimialan Glaston Technologiesin tilauskanta kasvoi, ja oli
31.12.2004 62,2 (58,8) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta 5,8
prosenttia.

Konsernin emoyhtiön liiketoiminta muodostuu rahoitus- ja
sijoitustoiminnasta sekä konsernihallinnon palveluista. Emoyhtiön
liikevaihto oli 0,8 (0,7) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 10,5
(41,2) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikutti 11,1 miljoonan euron saatu
konserniavustus.

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Meur

            Liikevaihto   Liikevoitto*  Tilauskanta
            2004  2003  2004  2003   2004  2003

Glaston Technologies* 203,3 198,4  19,7  19,7   62,2  58,8
Energia         28,4  28,3   5,7  5,6   24,5  22,6
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.     -0,1  0,0  -3,6  -2,4
Konserni yht.     231,7 226,7  21,8  22,9   86,7  81,4

* Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste oli 62,6 (58,6)
prosenttia. Osinkoina maksettiin yhteensä 15,8 miljoonaa euroa, josta
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 11,8 miljoonaa euroa ja
ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä joulukuussa lisäosinkoina 4,0
miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli tarkasteluvuonna 13,4 (19,6) miljoonaa
euroa. Konsernin likvidit kassavarat olivat 11,5 (29,1) miljoonaa
euroa. Korollinen nettovelka oli 8,2 (4,4) miljoonaa euroa. Nettovelan
suhde omaan pääomaan (gearing) oli 6,1 (3,2) prosenttia.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat yhteensä 4,6 (62,7) miljoonaa
euroa. Ne muodostuivat pääosin lasinjalostuksen uusista
tuotantolinjoista sekä ylläpitoinvestoinneista.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT

Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat
tilikauden aikana 9,4 (9,8) miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat
käytännössä kokonaan Glaston Technologiesille.

HENKILÖSTÖ

Kyro-konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 1 208 (1 127)
henkilöä, joista Suomen ulkopuolella työskenteli 775 (706).
Henkilöstöä oli keskimäärin 1 175 (1 150). Henkilömäärää ovat
kasvattaneet Bavellonin Brasilian tehtaan käynnistäminen sekä
Tamglassin ja Bavellonin yhteiset, uudet myyntikonttorit Shanghaissa
ja Moskovassa.

Henkilöstömäärä

                31.12.2004      31.12.2003

Glaston Technologies         1 175        1 093
Energia                 23          24
Kyro Oyj Abp              10          10
Kyro-konserni            1 208        1 127

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2004 hyväksyi hallituksen ehdotuksen
korottaa yhtiön osakepääomaa 6 348 000 euron määräisellä
rahastoannilla 6 348 000 eurosta 12 696 000 euroon. Rahastoannissa
yhdellä (1) vanhalla osakkeella sai 30.11.2004 vastikkeetta yhden (1)
uuden osakkeen. Osakkeiden lukumäärä nousi 39 675 000 osakkeella
79 350 000 osakkeeseen.

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin vuonna 2004 yhteensä 15 424 328
kappaletta, eli 19,4 (7,9) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
Kyro Oyj Abp:n osakkeen alin rahastoantikorjattu kurssi Helsingin
Pörssissä oli 3,40 euroa ja ylin 4,16 euroa. Vuoden keskikurssi oli
3,92 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Kyro Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2004 valtuutti
hallituksen hankkimaan omia osakkeita osakemäärän, jonka
yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa olevien
osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden
hankintahetkellä. Omia osakkeita voidaan käyttää vastikkeena
mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen
päättämällä tavalla tai laajuudessa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen osakkeiden luovuttamisesta. Omia osakkeita voidaan
luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa,
investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Yhtiökokouksen 17.3.2004 myöntämät valtuudet omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiö ei ollut käyttänyt
valtuutuksia 2.2.2005 mennessä.

Kyro Oyj Abp:llä oli 31.12.2004 hallussaan omia osakkeita yhteensä
329 904 kappaletta eli 0,4 prosenttia koko osakekannasta.

JOHDON KANNUSTEJÄRJESTELMÄ

Konsernissa on vuonna 2002 hyväksytty johdon kannustejärjestelmä,
johon voi kuulua Tamglass-konsernin avainhenkilöitä ja Kyron johtoa.
Johdon kannustejärjestelmään sisältyy 35 000 A-optiota, joiden
käyttöaika on 1.5.2005–31.5.2009, ja 35 000 B-optiota, joiden
käyttöaika on 1.5.2007–31.5.2009. Optioilla voidaan merkitä enintään
70 000 Tamglass Ltd. Oy:n osaketta, jotka ovat 8,0 prosenttia
Tamglassin osakekannasta.

Kannustejärjestelmän rajoituksen mukaan osake-merkinnän optioilla voi
tehdä vain Kyro Oyj Abp:n luvalla, mutta ne voidaan käyttöaikanaan
myydä Kyro Oyj Abp:lle hinnalla, joka on osakkeen laskennallisen arvon
ja merkintähinnan erotus. Osakkeen laskennallisesta arvosta 2/3
määräytyy Tamglass- ja Kyro-konsernien tulosten, ja 1/3 Kyron osakkeen
kurssikehityksen perusteella.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Kyro Oyj Abp:n hallituksen toimikausi on 2004–2007. Hallituksen
jäseniksi valittiin yhtiökokouksessa 17.3.04: Klaus Cawén (uutena),
Lars Hammarén, Barbro Koljonen, Heikki Mairinoja, Carl-Johan
Numelin, Carl-Johan Rosenbröijer ja Christer Sumelius.
Yhtiökokoukseen asti hallituksen jäseninä olivat Carl-Olaf Homén ja
Gerhard Wendt. He eivät olleet ehdolla uuteen hallitukseen
yhtiöjärjestyksen ikäsäännön vuoksi.

Hallitus valitsi 17.3.2004 Carl-Johan Numelinin jatkamaan
hallituksen puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen
varapuheenjohtajana.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka
tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja
tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2004 varsinainen yhtiökokous
valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab:n,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman, joka vastaa
tilintarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin
osalta.

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS TILIKAUDELTA 2004

Kyro Oyj Abp:n hallitus ehdottaa, että 31.12.2004 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohden. Osinkoon
oikeuttavia osakkeita oli 2.2.2005 yhteensä 79 020 096 kappaletta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty
täsmäytyspäivään 18.3.2005 mennessä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon
maksupäiväksi 29.3.2005.

HALLINNOINTIKÄYTÄNTÖ

Kyro Oyj Abp noudattaa soveltuvilta osin Helsingin Pörssin 1.7.2004
voimaan astunutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä. Konsernissa on vuoden 2005 alussa meneillään
hallinnointiperiaatteiden uudelleen arviointi ja täydentäminen.
Kyro Oyj Abp:n hallitus on nimennyt keskuudestaan
tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan
jäseniä ovat Lars Hammarén, Heikki Mairinoja ja Carl-Johan Numelin
(pj.). Palkitsemisvaliokunnan jäseniä ovat Klaus Cawén, Carl-Johan
Numelin (pj.) ja Christer Sumelius.

IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ

Kyro-konserni siirtyi 1.1.2005 IFRS-standardin mukaiseen
tilinpäätöskäytäntöön. Vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
perustuvat vanhaan laskentakäytäntöön, mutta yhtiössä valmistellaan
myös IFRS:n mukainen tilinpäätös vuodelle 2004, jota käytetään
vertailuaineistona vuodelle 2005. Merkittävimmät erot muodostuvat
myynnin tuloutuskäytännön muutoksista ja liikearvopoistojen
korvaamisesta vuosittaisilla arvonalentumistesteillä. Kyro-konserni
tulee julkistamaan 6.4.2005 IFRS-mukaisen avaavan taseen sekä
tilinpäätöksen 2004.

GLASTON TECHNOLOGIES – LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 203,3
(198,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto olisi ollut 6,0 miljoonaa euroa
korkeampi vuoden 2003 vertailujakson valuuttakursseilla. Liikevoitto
ennen liikearvopoistoja oli 19,7 (19,7) miljoonaa euroa, eli 9,7 (9,9)
prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto oli 17,5 (17,6) miljoonaa
euroa.

Glastonin koneryhmä paransi tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan.
Tamglassin volyymi ja tulos nousivat. Tamglassin alueellinen
konevalmistus on rakennettu mm. suojaamaan valuuttavaihteluilta, ja
se kompensoi vuonna 2004 edelleen vahvistuneen euron vaikutusta
tulokseen. Kannattavuus parani myös menestystuotteiden ja
tehostuneen logistiikan ansiosta. Bavellonin liikevaihto nousi,
mutta kannattavuus kärsi euron korkeasta kurssista.

Glaston Technologiesin tilauskanta nousi joulukuun ennätyskorkean
27,7 miljoonan euron tilausvolyymin myötä 62,2 (58,8) miljoonaan
euroon. Bavellonin tilauskanta on liiketoiminnan volyymiin nähden
selvästi Tamglassia pienempi, koska yhtiön tuotteet toimitetaan
etupäässä varastosta suurimpia koneita lukuunottamatta.

GLASTON TECHNOLOGIES - LASIKONERYHMÄ

Glaston Technologiesin lasikoneryhmään kuuluvat turvalasikoneiden
markkina- ja teknologiajohtaja Tamglass, lasin ja kiven
esikäsittelykoneiden sekä näiden työkalujen markkinajohtaja Z.
Bavelloni ja tasokarkaisukoneiden toimittaja Uniglass Engineering.

Markkinat ja myynti

Kehittyvät lasinjalostusmarkkinat vaativat yhä suurempaa tuotannon
energiataloudellisuutta ja tehokkuutta sekä lasin uusia muotoja ja
suurempia pintoja. Nämä tekijät sekä turvalasin ja sen myötä
turvalasikoneiden kysynnän kasvu lisäävät Glaston Technologiesin
valmistamien koneiden markkinoita.

Lasinjalostuskoneiden globaali kysyntä oli alkuvuonna heikko, mutta
vahdittui loppuvuonna lähes ennätykselliseksi. Suhdannevaihe
painotti alkuvuoden kysyntää peruskoneisiin. Loppuvuodesta kaikkien
päätuotteiden: turvalasikoneiden ja lasin esikäsittelykoneiden sekä
työkalujen ja huoltopalvelujen kysyntä oli vahvaa. Tilaukset
ylittivät edellisen vuoden tason, ja kiinnostus siirtyi suurempiin
ja vaativampiin koneisiin.

One–Stop–Partner-konsepti

Vuoden 2004 aikana Tamglassin ja Bavellonin One–Stop–Partner-
konseptia kehitettiin edelleen. Alan johtava Glaston Technologiesin
tuote- ja palvelukokonaisuus muodostuu kone- ja
tuotantolinjatoimituksista, huoltopalveluista ja työkaluista.
Asiakas voi valita konseptin eri moduleista tarpeeseensa sopivat
tuotteet ja palvelut aina kokonaiseen lasinjalostustehtaaseen asti
yhdeltä toimittajalta.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Kaikkien koneyhtiöiden valmistus perustuu omaan kokoonpanoon ja
vahvaan alihankintaan. Sen vuoksi kapasiteetin käyttö on
joustavaa, mikä näkyi mm. loppuvuoden korkean volyymin hyvänä
läpimenona.

Tamglassin tärkeimpiä tuoteuutuuksia olivat maailman suurin Low-E
lasien tasokarkaisukone ProE MAGNUM™ sekä tasokarkaisu-uuni
ProConvection TAPC-automaatiolla. Isojen lasien karkaisun lisäksi
vuonna 2004 merkittävimmät uudet tuotteet kehitettiin
tasolaminointiin ja taivutuskarkaisuun. Bavellonin tuoteuutuuksista
merkittävimpiä olivat uusi, nopeiden leikkuukoneiden Rev™-
tuotesarja, etäkäyttö Alpa N™ CNC-hiontakoneet sekä uusi
kiillotustyökalusarja.

Uniglass Engineering kasvatti osuuttaan yhtenä maailman johtavista
toimittajista tasokarkaisukoneissa.

Huoltopalvelut

Glaston Technologiesin huoltoliiketoiminta kasvoi voimakkaasti.
Erityisesti koneoptioiden kysyntä lisääntyi samoin kuin
huoltosopimuksiin perustuva toiminta. Myös käytettyjen koneiden
kysyntä kasvoi. Bavellonin valmistamien lasin hiontatyökalujen
myynti lisääntyi.

Tamglass lanseerasi Tamglass Reactor -tuotannon seurantapalvelun,
joka kehittää koko valmistusprosessia. Etäteknologiaan perustuva
palvelu auttaa asiakasta analysoimaan koneidensa
tuotantotehokkuutta.

GLASTON TECHNOLOGIES – LASINJALOSTUS

Glaston Technologiesin lasinjalostusryhmään kuuluvat
turvalasivalmistaja Tamglass Turvalasi,
eristyslasielementtivalmistaja Tamglass Lämpölasi sekä
parvekejärjestelmävalmistaja Tamglass Finton.

Markkinat ja myynti

Vuonna 2004 toimistorakentaminen oli Suomessa vähäistä. Korjaus- ja
asuinrakentaminen sekä liikerakentaminen olivat sen sijaan nousussa.
Tiukassa markkinatilanteessa Tamglass Lasinjalostus kasvatti
volyymiaan ja markkinaosuuttaan.

Lasinjalostusryhmä on toimittanut useita, haastavia
kokonaisprojekteja. Se toimitti karkaistua eristyslasia muun muassa
Bauhaus Pirkkalaan ja Linköpingissä sijaitsevaan Scandic hotelliin.
Lisäksi Tamglass Lasinjalostus toimitti ulkolasitukset sekä
sisälasituksia kahteen loistoristeilijään.

FinnBuild-messuilla syyskuussa Tamglass Lasinjalostus esitteli
palolasituotevalikoiman ja uuden parvekelasitusjärjestelmän, jonka
toimitukset alkavat vuoden 2005 alkupuolella.

Yhteistyössä merkittävien asiakkaidensa kanssa Tamglass
Lasinjalostus kehitti toimitusketjua alkaen raaka-ainehankinnoista
loppuasiakastoimituksiin saakka. Lasinjalostuksen tavoitteena on
edelleen verkostoitua ja parantaa yhteistyötä alihankkijoiden, raaka-
ainetoimittajien ja asiakkaiden kanssa.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energiatoimialan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 28,4 (28,3)
miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,7 (5,6) miljoonaa euroa.
Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 20,0 (19,6) prosenttia. Kyro
Powerin tilauskanta vuoden lopussa oli 24,5 (22,6) miljoonaa euroa.

Energiamarkkinoiden kehitys

Sähkömarkkinoilla hintataso säilyi hyvänä, vaikka laskikin
vesitilanteen parantuessa loppuvuotta kohden. Kokonaisuutena
markkinahinta oli edellisvuosia selvästi vakaampi.

Energian tuotanto

Vuonna 2004 kaasuvoimalan energian tuotanto ylitti edellisvuoden
ennätyksen. Nousu johtui metsäteollisuusasiakkaiden lisääntyneestä
lämmöntarpeesta ja sähkön toimitusmäärien kasvusta.

Alkuvuoden kuivuudesta huolimatta vesivoiman tuotanto lisääntyi
erittäin kuivaan vuoteen 2003 verrattuna lähes 60 prosenttia ja oli
31 gigawattituntia. Luku on kasvusta huolimatta kolmanneksen
normaalivesivuotta pienempi. Parantuneen vesitilanteen myötä
talvikauden 2004-2005 tuotanto on ollut lähes ennätyksellistä.

Liiketoiminnan vahvistaminen

Lokakuun alussa Kyro-konserni käynnisti selvitysprojektin
mahdollisen energiayhteistyökumppanin löytämiseksi. Pyrkimyksenä on
varmistaa toimintojen kehittäminen ja tehostaminen sekä samalla
parantaa energialiiketoiminnan palvelukykyä ja toimintaedellytyksiä.
Neuvottelut mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuvat.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kyro -konsernin perusasetelmat vuodelle 2005 ovat hyvät. Glaston
Technologies on teknologia- ja markkinajohtaja kasvavalla toimialalla.
Sen tilaus- ja tarjouskanta ovat hyvällä tasolla. Kyro Powerin
liiketoiminta on vakaata ja kannattavaa.

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja
One–Stop–Partner -konsepti, luovat Glaston Technologiesille hyvät
mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin.

Kyro tähtää liikevaihtonsa ja tuloksensa parantamiseen hyödyntämällä
vahvaa asemaansa markkinoilla ja tehostamalla toimintojaan
synergiaedut huomioiden.

Euron vahvuus ja lasinjalostuskoneiden kysynnän heikkous Keski-
Euroopassa ovat merkittävimmät riskitekijät, jotka voivat hidastaa
Kyro –konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua alkaneella
tilikaudella.

TALOUSTIEDOTUKSEN AIKATAULU

Yhtiö julkaisee tilivuonna 2005 kolme osavuosikatsausta.

Osavuosikatsaus 1/2005 (1.1.-31.3.2005) julkaistaan 11.5.2005
Osavuosikatsaus 2/2005 (1.1.-30.6.2005) julkaistaan 17.8.2005
Osavuosikatsaus 3/2005 (1.1.-30.9.2005) julkaistaan 4.11.2005
IFRS:n mukainen avaava tase 1.1.2004 ja tilinpäätös julkaistaan
6.4.2005

Painettu vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla
11, jolloin myös sähköinen versio julkaistaan internet-
osoitteessa www.kyro.fi.

Kyron varsinainen yhtiökokous pidetään 15.3.2005 Hilton Helsinki
Kalastajatorpalla klo 16.00.

Helsingissä 3.2.2005

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Vesa Hopia, puh.
03-382 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Vesa Hopia,
suhteet:      p. 03-382 3111, IR-sivut Internet-osoitteessa
          www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
          Keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-12/2004, TULOSLASKELMA JA TASE

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa

                   1-12/2004      1-12/03

Liikevaihto               231,7       226,7
Liiketoiminnan muut tuotot        1,1        1,6
Kulut                  204,2       198,6
Poistot ilman konserniliike-
arvon poistoja              6,9        6,8
Liikevoitto ennen konserni-
liikearvon poistoa            21,8        22,9
% liikevaihdosta             9,4        10,1
Konserniliikearvon poisto         2,9        3,1
Liikevoitto               18,8        19,8
 % liikevaihdosta            8,1        8,7
Rahoitustuotot ja –kulut         2,1        0,6
Voitto ennen veroja ja vähemmistö-
osuutta                 21,0        20,4
Tuloverot                -7,5        -6,7
Vähemmistöosuus             -1,9        -1,5
Tilikauden voitto            11,6        12,2

Konsernin tase, milj.euroa
                     2004        2003

Pysyvät vastaavat            111,4       118,6
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus             34,7        32,2
 Laskennallinen verosaat.         5,7        8,3
 Rahoitusomaisuus            73,7        86,9
Vastaavaa                225,6       246,1

Oma pääoma               130,5       135,9

Vähemmistöosuus              4,1        2,2
Pakollinen varaus             5,9        5,6

Vieras pääoma
 Korollinen vieras pääoma        19,8        33,4
 Koroton vieras pääoma         58,1        60,6
 Laskennallinen verovelka        7,2        8,4
Vastattavaa               225,6       246,1

Tunnusluvut              1-12/04      1-12/03

Sijoit. pääoman tuotto, %        12,3        14,1
Oman pääoman tuotto, %          9,9        10,3
Omavaraisuusaste, %           62,6        58,6
Velkaantumisaste, %            6,1        3,2
Investoinnit, milj. euroa         4,6        62,7
 % liikevaihdosta             2,0        27,7
Tutkimus ja tuotekehitys,
milj. euroa                9,4        9,8
Henkilöstö keskimäärin         1 175       1 150
Henkilöstö kauden lopussa        1 208       1 127
josta Suomessa              433        421
Tilauskanta, milj. euroa         86,7        81,4

Osakekohtaiset tunnusluvut      1-12/04      1-12/03

Tulos/osake, euroa            0,15        0,16
Oma pääoma/osake, euroa         1,64        1,70
Osakemäärä, 1000 kpl          79 350       79 350
- josta ulkona 31.12.         79 020       79 020
Osakemäärä keskimäärin         79 020       78 776
Osakkeen kurssikehitys
 Keskikurssi               3,92        3,58
 Alin                  3,40        2,70
 Ylin                  4,16        4,10
Osakekurssi vuoden lopussa        4,10        3,95
Osakekannan markkina-arvo
tilikauden lopussa,
milj. euroa               325,3       313,4
Osakevaihto, kpl          15 424 328     6 232 942
Osakevaihto, % kokonaismäärä       19,4        7,9
Osakevaihto, milj. euroa         60,5        22,3
Osinko/osake, euroa           0,06        0,08
Lisäosinko/osake, euroa                   0,13
Osinko/tulos, %             40,0       129,0
Efektiivinen osinkotuotto,%        1,5        5,1
Hinta/voitto-suhde, (P/E)        27,3        25,5

                     2004        2003
Vastuusitoumukset, milj.euroa

Yrityskiinnitykset            0,4        0,4
Muut omat vastuut            15,6        18,6
Johdannaissopimukset
Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit            18,2        24,1
 Sähkötermiinit              2,8        2,7
Käypä arvo
 Valuuttatermiinit           17,6        22,7
 Sähkötermiinit             2,3        2,5


Rahavirta, milj. euroa       31.12.2004     31.12.2003

Liiketoiminnan rahavirta
ennen veroja ja rah.eriä        22,4        25,6
Rahoituserät               0,4        -0,5
Maksetut verot             -9,5        -5,5
Liiketoiminnan rahavirta        13,4        19,6
Investointien rahavirta         -4,2        -5,3
Tytäryritysten hankinta                  -69,4
Investointien rahavirta         -4,2        -74,7
Maksetut osingot            -15,9        -11,7
Omien osakkeiden luovutus                  8,0
Nettovelan muutos            -7,8        30,3
Rahoituksen rahavirta         -23,7        26,6

Rahavarojen muutos           -14,6        -28,5

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNILIIKEARVON POISTOJA
SEKÄ TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN

                 Liikevaihto
             2003         2004
        1-3  4-6  7-9  10-12  1-3   4-6   7-9  10-12
         Me   Me   Me   Me  Me   Me   Me    Me
Glaston
Technologies  46,4  48,2  40,2  63,6 44,0  49,8  39,7   69,8
Energia     8,0  6,8  6,5   7,0  7,5   6,5   6,7   7,7
Emoyhtiö,muu
toiminta elim  0,0  0,0  -0,1   0,0  0,0   0,0  -0,1   0,0
Konserni yht. 54,4  55,1  46,6  70,6 51,5  56,3  46,3   77,5

           Liikevoitto ennen konserniliikearvo-
                poistoja/EBITA%
             2003           2004
        1-3  4-6  7-9  10-12  1-3   4-6   7-9  10-12
         Me   Me   Me   Me  Me   Me   Me    Me
Glaston
Technologies   4,3  4,5  3,3   7,6  4,0   3,8   2,7   9,3
EBITA%      9,3  9,3  8,3  12,0  9,0   7,6   6,8   13,3
Energia     1,7  1,5  1,1   1,3  1,7   1,2   1,0   1,7
EBITA%     20,8 22,1  16,9  18,4 23,1  18,3  15,5   22,3
Emoyhtiö,muu
toiminta el.  -0,8 -0,6  -0,4  -0,7 -0,8  -0,6  -0,8   -1,4
Konserni yht.  5,2  5,4  4,0   8,2  4,9   4,4   2,9   9,6
EBITA%      9,6  9,9  8,6  11,7  9,5   7,7   6,3   12,4

                Tilauskanta
        3/03 6/03  9/03  12/03  3/04  6/04  9/04  12/04
         Me  Me   Me   Me   Me   Me   Me    Me
Glaston
Technologies  63,6 54,0  60,3  58,8  48,9  56,6  64,7   62,2
Energia     22,0 22,2  22,6  22,6  22,7  22,7  22,7   24,5
Konserni yht.  85,6 76,2  82,9  81,4  71,6  79,3  87,4   86,7

Tilaa