KYRON VOITTO KASVOI VUONNA 2002


 
 Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     5.2.2003 klo 8.30
 
 
 KYRON VOITTO KASVOI VUONNA 2002
 
 - Liikevaihto 144,3 (147,0) milj. euroa
 - Liikevoitto 18,7 (17,2) milj. euroa, 13,0 (11,7) % liikevaihdosta
  erinomaisen viimeisen neljänneksen vauhdittamana
 - Voitto ennen satunnaiseriä 18,1 (16,3) milj. euroa (kasvua 11,4 %)
 - Tulos/osake 0,31 (0,27) euroa (kasvua 14,8 %)
 - Hallituksen osinkoehdotus 0,15 euroa/osake
 - Kyron lasiteknologiatoimialaa kehitettiin lasinjalostuskoneiden ja
  lasinjalostuksen liiketoimintoja kasvattavin yritysostoin
 - Tammikuussa 2003 Kyro osti Z. Bavellonin ja Glaston koko
  osakekannan sekä 70 % osuuden Suomen Lämpölasista
 
 KYRO-KONSERNIN RAKENNE JA VERTAILUTIEDOT
 
 Kyron 31.3.2001 tapahtuneen jakautumisen vuoksi tilinpäätöksessä
 esitetyt vuoden 2001 vertailuluvut ovat pro forma -muodossa ja ne
 esitetään ilman Tecnomen-konsernin lukuja. Kyro-konsernin toimialoja
 vuonna 2002 olivat turvalasiteknologia ja energia.
 Turvalasiteknologiatoimialan muodostivat Tamglass-ryhmä ja Uniglass
 Engineering Oy. Energiatoimialayhtiö on Kyro Power Oy.
 
 Kyro Oyj Abp osti Uniglass Engineering Oy:n koko osakekannan
 19.4.2002 ja Tamglass Ltd. Oy osti Finton Parvekejärjestelmät Oy:stä
 70 % osuuden 5.11.2002. Uniglass Engineeringin luvut on konsolidoitu
 Kyro-konserniin 1.5.2002 lähtien ja Finton Parvekejärjestelmien luvut
 1.11.2002 alkaen.
 
 Kyro osti 20.1.2003 Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja Glasto
 Holding B.V.:n kaikki osakkeet. Lisäksi Tamglass Ltd. Oy osti
 7.1.2003 Suomen Lämpölasi Oy:stä 70 % osuuden. Yhtiöiden luvut
 konsolidoidaan Kyro-konserniin 1.1.2003 alkaen, jolloin
 turvalasiteknologiatoimiala laajenee lasin- ja
 kiviteknologiatoimialaksi, jonka nimenä on Glaston Technologies.
 Keskeiset toimialan vertailutiedot vuodelta 2002 raportoidaan
 osavuosikatsauksen 1/2003 yhteydessä.
 
 KONSERNIN STRATEGIA
 
 Kyron tavoitteena on markkinajohtajuuteen perustuva hyvä
 kannattavuus ja markkinoita nopeampi pitkän aikavälin kasvu. Yhtiön
 strategiana on keskittyä ensisijaisesti
 lasinjalostuskoneliiketoimintansa kasvattamiseen orgaanisesti ja
 yritysostoin.
 
 Orgaaniseen kasvuun pyritään kattavalla alueellisella läsnäololla
 päämarkkina-alueilla, vahvoilla panostuksilla tuotekehitykseen ja
 lasinjalostuksen kokonaisosaamiseen sekä toimintojen jatkuvalla
 kehittämisellä. Orgaanista kasvua tuetaan kehittämällä koko lasialaa
 Tamglassin järjestämällä Glass Processing Days
 -asiantuntijakonferenssilla ja Glassfiles.com -verkkopalvelulla.
 
 Yritysostojen tavoitteena on laajentaa Kyron johtoasemaa
 turvalasiteknologiasta koko lasinjalostusketjun kattavaan
 teknologiaan sekä vahvistaa lasinjalostuksen kokonaisosaamista.
 Harkituilla yritysostoilla haetaan myynti- ja asiakassynergioita
 toisiaan täydentävistä tuotteista ja verkostoista. Yritysostojen ja
 orgaanisen kasvun tarkoituksena on vahvistaa toisiaan.
 
 LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
 Kyro-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 144,3 (147,0) miljoonaa
 euroa (muutos -1,8 %). Konsernin liikevoitto oli 18,7 (17,2)
 miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta 13,0 (11,7) %.
 Liikevoittoa paransi molempien toimialaryhmien poikkeuksellisen hyvä
 tulos viimeisellä neljänneksellä.
 
 Nettorahoituserät olivat -0,6 (-0,9) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
 korko- ja osinkotuottoja sekä rahoitusarvopapereiden kurssivoittoja
 3,1 (4,4) miljoonaa euroa sekä korkokuluja ja rahoitusarvopapereiden
 kurssitappioita 3,7 (5,3) miljoonaa euroa.
 
 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta kasvoi 11,4 % ja oli 18,1
 (16,3) miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta oli 12,5 (11,1)%.
 Tilikauden voitto kasvoi 9,0 % ja oli 11,7 (10,8) miljoonaa euroa.
 Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,6 (11,8 %). Tulos osaketta kohti
 kasvoi 14,8 % ja oli 0,31 (0,27) euroa. Oma pääoma osaketta kohti
 oli 3,36 (3,43) euroa.
 
 Emoyhtiön Kyro Oyj Abp:n liiketoiminta muodostuu pääasiassa rahoitus-
 ja sijoitustoiminnasta sekä konsernihallinnon palveluista. Emoyhtiön
 liikevaihto oli 0,7 (0,7) miljoonaa euroa ja tilikauden liiketulos -
 1,4 (-2,7) miljoonaa euroa.
 
 Kuva 1. Kyron liiketoimintaryhmien liikevaihto, liikevoitto ja
     tilauskanta 2002 ja 2001
 
            Liikevaihto   Liikevoitto   Tilauskanta
            2002  2001  2002  2001   2002  2001
             Me   Me   Me   Me    Me   Me
 
 Turvalasiteknologia 117,8  120,9  15,4  15,2   45,2  47,6
 Kyro Power      26,3  25,7   5,5   5,2   22,2  24,1
 Emoyhtiö,muu
 toiminta elim.     0,2   0,4  -2,2  -3,2
 Konserni yht.    144,3  147,0  18,7  17,2   67,4  71,7
 
 RAHOITUS
 
 Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste 31.12.2002 oli
 77,1 (79,7) %. Liiketoiminnan rahavirta oli tarkasteluvuonna 14,6
 (20,2) miljoonaa euroa. Konsernin likvidit kassavarat ja
 sijoitusvarallisuus olivat 31.12.2002 55,7 (63,9) miljoonaa euroa.
 Korollinen vieras pääoma oli 3,7 (4,5) miljoonaa euroa.
 Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -40,5 (-45,0).
 
 INVESTOINNIT
 
 Konsernin investoinnit olivat yhteensä 6,8 (3,5) miljoonaa euroa,
 Taseeseen kirjattuihin investointeihin sisältyivät Uniglass
 Engineering Oy:n ja Finton Parvekejärjestelmät Oy:n osakkeiden
 hankintameno sekä korvausinvestoinnit.
 
 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT
 
 Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat
 tilikauden aikana 6,6 (7,4) miljoonaa.
 
 HENKILÖSTÖ
 
 Kyro-konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 531 (460)
 henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 161 (158). Henkilöstöä oli
 tilikauden aikana keskimäärin 536 (471).
 
 Henkilömäärää kasvattaa edellisvuodesta Uniglass Engineering Oy:n ja
 Finton Parvekejärjestelmät Oy:n henkilöstö, rekrytoinnit Tamglassin
 Kiinan ja Brasilian tehtaille sekä resurssilisäykset Tamglassin
 huoltotoimintoihin.
 
 Henkilöstömäärä 31.12.
               2002       2001
 
 Turvalasiteknologia      497        427
 Kyro Power           24        21
 Kyro Oyj Abp          10        12
 Kyro-konserni         531        460
 
 OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS
 
 Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin vuonna 2002 yhteensä 3 084 189
 kappaletta, eli 7,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Kyro Oyj
 Abp:n osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä oli 7,35 euroa ja
 alin 5,00 euroa. Vuoden keskikurssi oli 6,25 euroa.
 
 OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS
 
Varsinainen yhtiökokous 20.3.2002 valtuutti hallituksen hankkimaan
yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa
teollisissa järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Valtuutuksen mukaan hallitus voi hankkia omia
osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla enintään osakemäärän, jonka
yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden kanssa vastaa 5 % osakepääomasta.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään
yhtiölle jo aikaisemman vuonna 2001 myönnetyn valtuutuksen puitteissa
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Omia osakkeita voidaan
luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa
yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
 
 Kyro Oyj Abp:n hallitus päätti 14.8.2002 hankkia enintään 1 983 750
 omaa osaketta Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
 välityksellä hankintahetken käypään arvoon. Päätöksen perusteella
 osakkeita ei ole hankittu vuoden 2002 aikana.
 
 Kyro Oyj Abp hankki omia osakkeita tammikuussa 2002 vuonna 2001
 yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella
 Helsingin Pörssistä. Osakkeita hankittiin 1 600 kappaletta
 keskihintaan 5,70 euroa hankinta-arvoltaan 9 138,24 euroa.
 
 Kyro Oyj Abp luovutti yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän
 valtuutuksen perusteella omia osakkeitaan 19.4.2002 osavastikkeena
 yrityskaupassa, jolla Kyro Oyj Abp osti Uniglass Engineering Oy:n
 koko osakekannan. Osakkeita luovutettiin yksikköhintaan 6,47 euroa
 yhteensä 103 570 kappaletta eli 0,3 % Kyro Oyj Abp:n koko
 osakekannasta.
 
 Kyro Oyj Abp:n omistuksessa oli omia osakkeita 31.12.2002 yhteensä
 1 483 830 kappaletta hankinta-arvoltaan 8 547 691 euroa
 keskihinnaltaan 5,76 euroa. Osakkeiden osuus oli 3,7 %
 osakepääomasta.
 
 OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS TAMMIKUUSSA 2003
 
 Tilikauden jälkeen tammikuussa 2003 Kyro Oyj Abp on luovuttanut omia
 osakkeita yhteensä 1 235 538 kappaletta osavastikkeena Z. Bavelloni
 Immobiliare S.p.A.:n ja Suomen Lämpölasi Oy:n yrityskaupoissa.
 
Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n yrityskaupassa osakkeita
luovutettiin yksikköhintaan 5,97 euroa yritysostosta tehdyn
sopimuksen mukaisesti sopimuspäivän 12.12.2002 kurssitasoon yhteensä
1 172 533 kappaletta eli 3,0 % koko osakekannasta.

Suomen Lämpölasi Oy:n yrityskaupassa osakkeita luovutettiin
yksikköhintaan 6,35 euroa yritysostosta tehdyn sopimuksen mukaisesti
keskimääräiseen kurssitasoon 18.12.2002-3.1.2003 yhteensä 63 005
kappaletta eli 0,2 % koko osakekannasta.

Kyro Oyj Abp:lla on 5.2.2003 hallussa omia osakkeita yhteensä 248 292
kappaletta.

OPTIOJÄRJESTELMÄ

Tamglass Ltd. Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.12.2002 hyväksyi uuden
optio-ohjelman, jonka piirissä voi olla Tamglass-konsernin avain-
henkilöitä ja Kyron johtoa. Optio-ohjelmaan sisältyy 35 000 A-
optiota, joiden käyttöaika on 1.5.2005-31.5.2009 ja 35 000 B-optiota,
joiden käyttöaika on 1.5.2007 - 31.5.2009. Osakkeen merkintähinta
optiolla on 140 euroa, ja optiolla voidaan merkitä yhteensä 70 000
Tamglass Ltd. Oyn osaketta, jotka edustavat 8,0 % yhtiön
osakekannasta.

Optio-ohjelmaan liittyvän rajoituksen mukaan osakemerkintä optioilla
on mahdollista vain Kyro Oyj Abp:n luvalla, mutta ne voidaan
käyttöaikanaan myydä Kyro Oyj Abp:lle hinnalla, joka määräytyy
osakkeen laskennallisen arvon ja merkintähinnan erotuksena. Osakkeen
laskennallisesta arvosta 2/3 määräytyy Tamglass- ja Kyro-konsernien
tulosten ja 1/3 Kyron osakkeen kurssikehityksen perusteella.
 
 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Kyro Oyj Abp:n nykyinen hallituksen jäsenet ovat Lauri Fontell, Lars
Hammarén, Carl-Olaf Homén, Barbro Koljonen, Carl-Johan Numelin, Carl-
Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Gerhard Wendt. Hallituksen
jäsenten toimikausi on 2001-2004.

Hallitus valitsi kokouksessaan 20.3.2002 puheenjohtajaksi Carl-Johan
Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen. Varsinainen
yhtiökokous 20.3.2002 valitsi tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy Ab:n,
vastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

 HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS TILIKAUDELTA 2002
 
 Kyro Oyj Abp:n hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2002 jaetaan
 osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,9 miljoonaa euroa.
 Helmikuun 5. päivänä 2003 osinkoon oikeuttavia osakkeita on yhteensä
 39 426 708 kappaletta.
 
 Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivään 24.3.2003
 mennessä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
 omistajaluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko
 maksetaan 31.3.2003.
 
 YRITYSOSTOT
 
 Kyro Oyj Abp osti Uniglass Engineering Oy:n koko osakekannan
 19.4.2002. Uniglass Engineering Oy valmistaa ja myy
 tasokarkaisukoneita ja täydentää näin turvalasiteknologiaryhmän
 tuotevalikoimaa.
 
 Tamglass Ltd. Oy osti 70 % osuuden 5.11.2002 parveke- ja
 julkisivulasitoimittaja Finton Parvekejärjestelmät Oy:stä.
 
 YRITYSOSTOT TAMMIKUUSSA 2003
 
 Kyro Oyj Abp osti 20.1.2003 Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja
 Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet. Z. Bavelloni valmistaa lasin
 ja kivenjalostusteollisuudelle koneita ja työkaluja. Yhtiön
 markkinaosuus päätuoteryhmissä on 30 %. Glasto on pääasiallisesti Z.
 Bavellonin koneita ja työkaluja välittävä kansainvälinen myynti- ja
 huoltoyhtiöiden ryhmä.
 
 Yritysostojen myötä Kyron lasiteknologiaryhmästä kasvoi lasin-
 jalostusteollisuuden suurin kone- ja laitetoimittaja. Lisäksi
 konsernin liiketoiminnot laajentuvat kiviteollisuuden koneisiin.
 Kyron lasin- ja kiviteknologiatoimialasta käytetään nimeä Glaston
 Technologies.
 
 Lisäksi Tamglass Ltd. Oy osti 70 % osuuden 7.1.2003 Eristyslasi-
 elementtivalmistaja Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglass-ryhmään jo
 kuuluva lasinjalostusyhtiö Tamglass Turvalasi Oy sekä mainitut yhtiöt
 uusilta nimiltään Tamglass Finton Oy ja Tamglass Lämpölasi Oy
 muodostavat Tamglass Lasinjalostus -liiketoiminnan, jonka tärkeä
 tehtävä on syventää ja laajentaa Tamglassin ja Z. Bavellonin
 koneliiketoiminnalle merkittävää lasinjalostuksen kokonaisosaamista
 ja markkinatuntemusta.

 TURVALASITEKNOLOGIA
 
 Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta
 
 Turvalasiteknologiaryhmän liikevaihto oli 117,8 (120,9) miljoonaa
 euroa. Ryhmän liikevoitto oli 15,4 (15,2) miljoonaa euroa ja sen
 osuus ryhmän liikevaihdosta oli 13,1 (12,5) %. Liikevoitto oli
 viimeisellä neljänneksellä erinomainen 18,8 (10,6) % liikevaihdosta
 perustuen Suomen, Brasilian ja Kiinan koneyksiköiden
 kannattavuuteen. Kannattavuutta paransi mm. valmistuksen
 kustannussäästöt ja uudet tuotteet.
 
 Tilauskanta 31.12.2002 oli loppuvuoden korkeasta toimitusvolyymista
 huolimatta hyvä 45,2 (47,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 31.1.2003
 mennessä 53,2 (50,1) miljoonaan euroon. Turvalasiteknologiaryhmä sai
 joulu- ja tammikuun välisenä aikana konetilauksia yhteensä noin 30
 miljoonan euron arvosta.
 
 Markkinat ja myynti
 
 Turvalasin ja sen myötä turvalasikoneiden kysyntä jatkaa pitkän
 aikavälin kasvua. Turvalasin käyttöä lisäävät arkkitehtuurissa
 lasirakentamisen ja lisäarvoa tuottavien lasituotteiden yleistyminen
 sekä turvalasisäännösten ja -määräysten kehittyminen. Myös
 ajoneuvojen lasipintojen kasvu ja muotojen monipuolistuminen
 lisäävät turvalasikoneiden kysyntää.
 
 Maailmantalouden epävarmuus hidasti vuonna 2002 investointipäätöksiä
 pääasiassa Euroopassa ja USA:ssa. Turvalasikoneiden kysyntä
 Yhdysvalloissa kääntyi kuitenkin loppuvuodesta uuteen kasvuun.
 Aasiassa kysyntä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Tamglassin
 panostusalueilla Brasiliassa ja Kiinassa turvalasikoneiden kysyntä
 on hyvä.
 
 Turvalasiteknologiaryhmän saamien tilausten volyymi kasvoi hieman
 edellisvuodesta. Arkkitehtuurilasikonetilaukset olivat edellisvuoden
 tasolla. Ajoneuvolasikoneiden myyntivolyymi puolestaan kasvoi.

Vuoden merkittävin lasialan messutapahtuma vuonna 2002 oli
Düsseldorfissä lokakuussa pidetty Glasstec. Turvalasiteknologiaryhmä
sai näyttelyn aikana ennätyksellisesti noin 15 miljoonan euron
arvosta uusia konetilauksia, jotka toimitetaan vuoden 2003 aikana.

Tuotanto ja uudet tuotteet
 
 Turvalasiteknologiaryhmän tehtaiden tuotantokapasiteetti oli hyvässä
 käytössä Suomessa, Brasiliassa ja Kiinassa. USA:n tehtaan
 kapasiteettia ja henkilömäärää sopeutettiin vastaamaan alkuvuoden
 alhaisempaa kysyntää. Loppuvuodesta myös Yhdysvaltojen tehtaan
 tuotantokapasiteetti oli hyvässä käytössä.
 
 Uniglass Engineeringin toiminta organisoitiin yritysoston jälkeen
 uudelleen. Yhtiö keskittyy jatkossa UGF- ja UGC-tasokarkaisukoneiden
 valmistukseen ja myyntiin valituille markkinoille. Uniglass
 Engineeringin uusi johto ja organisaatio ovat onnistuneet toiminnan
 tehostamisessa ja yhtiö on vahvistanut asemaansa omissa
 tuoteryhmissään.
 
 Tamglassin markkinoille lanseeraama ProConvection ylitti markkinoiden
 odotukset ja mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman pinnoitettujen
 lasien karkaisun. Uudesta koneesta on tullut yhtiön menestystuote,
 josta vuonna 2002 saatin 15 tilausta.
 
 Toinen päätuoteuutuuksista on suurten lasikokojen taivutukseen
 kehitetty ProBend, joka mahdollistaa suurten taivutettujen lasien
 valmistuksen erikokoisissa sarjoissa. Uusi taivutuskarkaisukone luo
 arkkitehdeille mahdollisuudet täysin uusien kaarevien muotojen
 käyttöön lasirakennuksissa. Myös ProBendistä on saatu useita
 tilauksia.
 
 Huoltotoiminta
 
 Lasinjalostajien tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste korostaa
 ennakoivan huollon merkitystä ja lisää huoltopalveluiden ja
 varaosien kysyntää.
 
 Turvalasiteknologiaryhmän molempien yhtiöiden huoltosopimuskanta on
 kasvussa, sillä Tamglassin ja Uniglass Engineeringin asiakkaat
 solmivat useimmiten ylläpito- ja huoltosopimuksen koneen oston
 yhteydessä.
 
 Tamglassin huoltopalveluiden, lisävarusteiden ja käytettyjen
 koneiden myynti kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Yhtiön
 huoltopalveluiden henkilöstöresursseja lisättiin vuoden aikana.

 ENERGIA
 
 Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta
 
 Kyro Powerin liikevaihto oli 26,3 (25,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto
 parani edellisvuodesta ja oli 5,5 (5,2) miljoonaa euroa ja sen osuus
 liikevaihdosta oli 20,9 (20,2) %.
 
 Kannattavuus oli poikkeuksellisen hyvä tilikauden viimeisellä
 neljänneksellä johtuen pörssin kautta myytävän sähkön reippaasta
 hinnan noususta loppuvuonna.
 
 Kyro Powerin tilauskanta 31.12.2002 (12 kuukautta) oli 22,2 (24,1)
 miljooonaa euroa.
 
 Energiamarkkinoiden kehitys

Sähkön markkinahinnan vaihtelut olivat suuria vuonna 2002. Kesästä
alkaen Pohjoismaissa vallinnut kuiva sää laski vesivoimatuotannon
volyymia ja nosti kylmän sään myötä sähkön hintaa lokakuusta lähtien
voimakkaasti. Poikkeuksellisen kylmä syystalvi kasvatti myös Kyro
Powerin lämmönmyyntiä loppuvuonna.

Pitkän aikavälin energiantoimitussopimukset takaavat Kyro Powerin
asiakkaille tasaisemman sähkön hinnan, kun sähkön markkinahinta
vaihtelee voimakkaasti.

Voimalat kävivät vuonna 2002 häiriöittä. Vähäiset vesivarat
rajoittivat kuitenkin vesivoimalan käyttöastetta.

 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
 Kyro-konsernin ja sen toimialojen lähtökohdat vuodelle 2003 ovat
 hyvät. Lasinjalostukoneiden markkinoiden pitkän aikavälin kasvun
 arvioidaan jatkuvan. Kyron lasi- ja kiviteknologiatoimiala, Glaston
 Technologies, on alansa markkinajohtaja maailmassa.

 Kyro Powerin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan vuonna
 2003 suunnilleen viime vuoden tasolla.
 
 Kyron liikevaihto kasvaa tehtyjen yritysostojen myötä voimakkaasti.
 Valuuttakehitys, panostukset yritysostoihin ja suhdannevaihe voivat
 laskea lyhyellä aikavälillä konsernin suhteellista kannattavuutta,
 mutta liiketoiminnan kassavirran odotetaan kasvavan.
 
Mikäli yleinen taloudellinen tilanne ei heikkene Kyro-konsernin
kannattavuuden arvioidaan olevan hyvällä tasolla vuonna 2003.

TALOUSTIEDOTUKSEN AIKATAULU

Yhtiö julkaisee tilivuonna 2003 kolme osavuosikatsausta.

Osavuosikatsaus 1/2003 (1.1.-31.3.2003) julkaistaan 07.05.2003
Osavuosikatsaus 2/2003 (1.1.-30.6.2003) julkaistaan 14.08.2003
Osavuosikatsaus 3/2003 (1.1.-30.9.2003) julkaistaan 05.11.2003

Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä julkaistaan Kyron lasin- ja
kiviteknologiatoimialan keskeisistä luvuista vertailutiedot vuodelta
2002.

Painettu vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla
11, jolloin myös sähköinen versio julkaistaan internet-
osoitteessa www.kyro.fi.

Kyron varsinainen yhtiökokous pidetään 19.03.2003.


Helsingissä 5.2.2003


Hallitus


Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Veli Kronqvist,
puh. 03-372 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
suhteet:     p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa
         www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet
 
 KYRO-KONSERNI 1-12/2002, TULOSLASKELMA JA TASE
 
 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa
 
              1-12/02    1-12/01    4-12/01
                        Pf*  virallinen**
 
 Liikevaihto         144,3     147,0     110,9
 Liiketoim. muut tuotot     0,9      0,1      0,1
 Kulut            121,1     124,8      94,0
 Poistot            5,4      5,1      3,9
 Liikevoitto          18,7      17,2      13,1
  % liikevaihdosta      13,0      11,7      11,8
 Rahoitustuotot ja -kulut   -0,6      -0,9      1,1
 Voitto ennen satunnais-
 eriä             18,1      16,3      14,2
 Tuloverot           -5,7      -4,3      -3,7
 Vähemmistöosuus        -0,6      -1,2      -1,1
 Tilikauden voitto       11,7      10,8      9,5
 
 Pf* = Pro forma-lukuja
 
 Virallinen** = Vuoden 2001 jakautumisessa syntyneen uuden Kyron
 ensimmäinen virallinen tilikausi, joka oli 9 kuukautta.
 
 Konsernin tase, milj.euroa
                2002             2001
 
 Pysyvät vastaavat       73,6             71,9
 Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus       15,7             15,7
 Laskennallinen verosaat.   6,1              4,0
 Rahoitusomaisuus       91,7             99,7
 Vastaavaa          187,1             191,4
 
 Oma pääoma          137,1             139,7
 Vähemmistöosuus        0,7              3,4
 Vieras pääoma
  Korollinen vieras pääoma   3,7              4,5
  Koroton vieras pääoma    38,7             36,7
  Laskennallinen verovelka   6,9              7,1
 Vastattavaa         187,1             191,4
 
 Tunnusluvut        1-12/02    1-12/01*     9 kk/01**
 
 Sijoit. pääoman tuotto, %  13,6      11,8      14,1
 Oman pääoman tuotto, %    9,4      8,6      10,5
 Omavaraisuusaste, %     77,1      79,7      79,7
 Velkaantumisaste, %     -40,5     -45,0      -45,0
 Investoinnit, milj. euroa   6,8      3,5       2,6
 - % liikevaihdosta      4,7      2,4       2,3
 Tutkimus ja tuotekehitys,
 milj. euroa          6,6      7,4       6,3
 Henkilöstö keskimäärin    536      471       464
 Henkilöstö kauden lopussa   531      460       460
 josta Suomessa        370      302       302
 Tilauskanta, milj. euroa   67,4      71,7      71,7
 
 Osakekohtaiset      1-12/02    1-12/01*     9 kk/01**
 tunnusluvut
 
 Tulos/osake, euroa      0,31      0,27      0,24
 Oma pääoma/osake, euroa   3,36      3,43      3,43
 Osakemäärä, 1000 kpl    39 675     39 675     39 675
 - josta ulkona 31.12.   38 191     38 089     38 089
 Osakemäärä keskimäärin   38 160     39 367     39 266
 Osakkeen kurssikehitys
 Keskikurssi         6,25             5,18
 Alin            5,00             3,60
 Ylin            7,35             5,95
 Osakekurssi vuoden lopussa  6,34             5,58
 Osakekannan markkina-arvo
 tilikauden lopussa,
 milj. euroa         251,5             221,4
 Osakevaihto, kpl    3 084 189          13 271 674
 Osakevaihto, % kokonaism.   7,8             33,5
 Osakevaihto, milj. euroa   19,3             68,8
 Osinko/osake, euroa     0,15             0,35
 Osinko/tulos, %       48,9     129,6     145,8
 Efektiivinen osinkotuotto,%  2,4              6,3
 Hinta/voitto-suhde, (P/E)  20,5      20,7      23,3


 * Vertailukelpoiset tunnusluvut
 ** Viralliset tunnusluvut

               2002             2001
 Vastuusitoumukset, milj.euroa
 
 Yrityskiinnitykset      0,5
 Muut omat vastuut       7,8              5,1
 Johdannaissopimukset
 Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit      18,4             29,2
 Käypä arvo
  Valuuttatermiinit     17,5             28,8
 
LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN

                Liikevaihto

      1-3/01 4-6/01 7-9/01 10-12/01 1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02
        Me   Me   Me    Me   Me   Me   Me    Me

Turvalasi-
teknologia  28,7  34,1  27,2   30,9  25,0  34,3  23,0   35,4
Energia    7,3  6,4  5,8   6,2  6,5  5,7  6,0   8,2
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.0,1  0,1  0,1   0,1  0,1  0,0  0,0   0,0
Konserni yht.36,1  40,6  33,1   37,2  31,6  40,0  29,0   43,6

                Liikevoitto

      1-3/01 4-6/01 7-9/01 10-12/01 1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02
        Me   Me   Me    Me   Me   Me   Me    Me

Turvalasi-
teknologia  3,5  4,8  3,6   3,3  2,5  3,9  2,4   6,7
Liikevoitto% 12,2  14,1  13,1   10,6  9,9  11,5  10,2   18,8
Energia    1,6  1,5  1,0   1,1  1,3  1,1  1,1   2,0
Liikevoitto% 22,2  22,9  16,7   18,3  20,6  18,5  19,1   24,3
Emoyhtiö,muu
toiminta el. -1,0  -1,2  -0,3   -0,6  -0,5  -0,7  -0,6   -0,4
Konserni yht. 4,1  5,1  4,2   3,8  3,3  4,3  2,9   8,2
Liikevoitto% 11,4  12,5  12,8   10,1  10,6  10,6  9,9   18,9

                Tilauskanta

       3/01  6/01  9/01  12/01  3/02  6/02 09/02  12/02
        Me   Me   Me    Me   Me   Me   Me    Me
Turvalasi-
teknologia  61,2  55,3  47,0   47,6  49,5  49,7  42,1   45,2
Energia   23,9  24,6  24,4   24,1  23,6  23,0  23,0   22,2
Konserni yht.85,1  79,9  71,4   71,7  73,1  72,7  65,1   67,4

Tilaa