MYYNTIVOITOT SIIVITTIVÄT KYRON MENESTYKSEKKÄÄN VUODEN ENNÄTYSTULOKSEEN

Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     8.2.2006 klo 8.30

MYYNTIVOITOT SIIVITTIVÄT KYRON MENESTYKSEKKÄÄN VUODEN ENNÄTYSTULOKSEEN

- Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 266,7 (231,4) Meur, kasvua 15 %
- Voitto ennen veroja oli 34,2 (22,5) Meur, kasvua 51 %
- Liikevoitto 35,5 (20,5), kasvua 74 %, sisältää vesivoima- ja kaukolämmön
jakeluliiketoimintojen myyntivoitot
- Hallitus ehdottaa osingoksi 0,08 euroa/osake sekä lisäosinkoa 0,09 euroa/osake
- Uusia konetilauksia 177,8 (153,6) Meur, kasvua 15,8 %
- Konsernin tilauskanta 31.12.2005 oli 140,7 (135,5) Meur, kasvua 4 %
- Omavaraisuusaste 64,4 (59,3) prosenttia

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Kyron toimialat ovat Glaston Technologies ja Energia. Päätoimiala Glaston
Technologies koostuu Lasikoneryhmästä ja Lasinjalostusryhmästä.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Lasikoneryhmän
tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden
turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja
markkinajohtaja Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass sekä lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Z. Bavelloni, joka valmistaa myös
kivenjalostuskoneita.

Lasinjalostusryhmä keskittyy Suomen ja lähialueiden markkinoihin ja on
arkkitehtuurilasituotteiden johtava kokonaistoimittaja Suomessa. Sen Tamglass-
brändillä myytävät tuotteet ovat turvalasit, eristyslasit, parvekelasit ja
kaiteet.

Kyron toinen toimiala on Energia, joka käsittää Kyro Power Oy:n sähköä ja lämpöä
tuottavan kaasukombivoimalan. Energia-toimialaan kuuluneet vesivoima- ja
kaukolämmön jakeluliiketoiminnat myytiin joulukuussa 2005.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyro-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 266,7 (231,4) miljoonaa euroa,
kasvua 15 %. Konsernin liikevoitto oli 35,5 (20,5) miljoonaa euroa,
kasvua 74 %. Sen osuus liikevaihdosta oli 13,3 (8,8) prosenttia.
Vertailukelpoinen liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 23,0 (20,5) miljoonaa
euroa,kasvua 12,2 %, 8,6 (8,8) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin kannattavuuteen vaikuttivat toteutetut liiketoiminnan kehityshankkeet.
Niistä merkittävimmät ovat Glaston Technologiesin toimintojen ja verkoston
kehittäminen, konsernin taloushallinnon keskittäminen, IT-järjestelmien
kehittäminen sekä tuotannon laajennukset ja liiketoimintojen kasvattaminen
Kiinassa ja Brasiliassa. Näiden kehitystoimien kustannukset kohdistuivat
vuodelle 2005, ja tulosparannuksen odotetaan toteutuvan vuonna 2006 ja sen
jälkeen.

Energia-toimialan vesivoima- ja kaukolämmön jakeluliiketoiminnot myytiin
joulukuussa 2005 26,8 miljoonan euron yhteenlaskettuun velattomaan
kauppahintaan. Kaupoista tulokseen kirjautuva voitto ennen veroja oli
yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. Myytyjen liiketoimintojen yhteenlaskettu
osuus Kyron vuoden 2005 tuloslaskelmassa oli myyntiajankohtaan mennessä
liikevaihdon osalta noin 2,3 miljoonaa euroa ja liikevoiton osalta noin 0,8
miljoonaa euroa. Myydyt osat muodostivat yhteensä noin 10 prosenttia Kyro
Powerin liikevaihdosta.

Voitto ennen veroja oli 34,2 (22,5) miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta
oli 12,8 (9,7) prosenttia. Tilikauden voitto oli 22,4 (14,7) miljoona euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,7 (15,7) prosenttia. Tulos/osake oli 0,28
(0,18) euroa, ja oma pääoma/osake 1,76 (1,54) euroa. Vertailukelpoinen
tulos/osake ilman myyntivoittoja oli 0,16 (0,18).

Nettorahoituserät olivat -1,3 (2,1) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 2,4 (4,0) miljoonaa euroa sekä korko-
ja muita rahoituskuluja 3,7 (1,9) miljoonaa euroa. Eroa selittävät muihin
rahoituseriin sisältyvät 0,8 miljoonan euron konsernin sisäisten lainasaldojen
realisoitumattomat valuuttakurssitappiot. Lisäksi vuoden 2005 alussa otettiin
käyttöön IAS39:n mukaiset rahoitusvarojen luokittelu- ja arvostussäännökset,
minkä johdosta siirtymähetkellä kirjattiin 0,7 miljoonaa euroa
realisoitumattomia rahoitusarvopapereiden arvonnousuja veroilla oikaistuna
suoraan omaan pääomaan.

Konsernin tilauskanta oli vuoden 2005 päättyessä 140,7 (135,5) miljoonaa
euroa. Glaston Technologiesin tilauskanta oli 31.12.2005 108,8 (111,0)
miljoonaa euroa.

Konsernin emoyhtiön liiketoiminta muodostuu rahoitus- ja sijoitustoiminnasta
sekä konsernihallinnon palveluista. Emoyhtiön liikevaihto oli 0,9 (0,8)
miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 17,0 (10,5) miljoonaa euroa. Tulokseen
vaikutti 22,5 miljoonan euron saatu konserniavustus.

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Meur

            Liikevaihto   Liikevoitto   Tilauskanta
            2005  2004  2005  2004   2005  2004

Glaston Technologies* 238,9 203,0  22,1  18,4   108,8  111,0
Energia         27,6  28,4  18,9  5,7   31,9  24,5
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.      0,2  -0,0  -5,5  -3,6
Konserni yht.     266,7 231,4  35,5  20,5   140,7  135,5

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä. Omavaraisuusaste oli vuoden päättyessä
64,4 (59,3) prosenttia. Vuonna 2005 jaettiin osinkoina varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksellä yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli vuonna 2005 22,6 (15,7) miljoonaa euroa. Konsernin
likvidit kassavarat olivat 31.12.2005 26,3 (11,5) miljoonaa euroa. Korollinen
nettovelka oli -24,7 (8,7) miljoonaa euroa. Nettovelan suhde omaan pääomaan
(gearing) oli -17,7 (7,1) prosenttia.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat yhteensä 11,4 (6,8) miljoonaa euroa. Tämä
sisältää mm. Lasinjalostuksen uuden eristyslasien tuotantolinjan ja muita
lasinjalostuskoneita, 3,0 miljoonaa euroa, Glaston Technologiesin uuden
tuotantolaitoksen rakentamisen Kiinaan, 1,7 miljoonaa euroa, IFRS:n mukaisia
tuotekehitysaktivointeja, 4,0 miljoonaa euroa, sekä tavanomaisia korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT

Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikauden
aikana 7,3 (7,1) miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat käytännössä kokonaan
Glaston Technologiesille. Tutkimusmenot kohdistuivat karkaisukoneiden
lämmitys- ja jäähdytysteknologiaan, lasin hiontateknologiaan sekä
automaatioon. Tuotekehitysmenot kohdistuivat pääosin Tamglassin uuden
tasokarkaisukoneen, Bavellonin uuden esikäsittelylinjan sekä molempien
yhtiöiden jumbokokoisten lasien käsittelyyn soveltuvien koneiden
tuotekehitykseen.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Kyron päätoimialan, Glaston Technologiesin Lasikoneryhmään kuuluvat Tamglass,
Z. Bavelloni ja Uniglass Engineering. Joulukuussa 2005 Z. Bavellonin
toimitusjohtajaksi nimitettiin Paolo Sandri yhtiön pitkäaikaisen
toimitusjohtajan Dino Bavellonin jäätyä eläkkeelle. Vuoden 2006 alussa
perustetun työkaluyhtiön, DiaPol S.r.l:n toimitusjohtajaksi nimitettiin
Cosimo Gabriele.

Glaston Technologiesin Lasinjalostusryhmään kuuluvat Tamglass Turvalasi,
Tamglass Lämpölasi sekä Tamglass Finton. Lasinjalostusryhmän ja Tamglass
Turvalasin toimitusjohtajaksi nimitettiin joulukuussa 2005 Claus Carlsen
Lasinjalostuksen pitkäaikaisen johtajan Pertti Iivanainen siirryttyä ryhmän
liiketoiminnan kehitysjohtajaksi.

Kyron Energia-toimialan muodostaa Kyro Power Oy, toimitusjohtajanaan Esa
Kujala.

Kyro-konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 1 222 (1 208)
henkilöä, joista Suomen ulkopuolella työskenteli 781 (775). Henkilöstöä oli
vuoden aikana keskimäärin 1 218 (1 175). Henkilöstömäärän nousu oli
maltillista. Kasvua tuli lähinnä tuotekehityshenkilöstön lisäämisestä sekä
uusien palvelu- ja huoltopisteiden perustamisesta.

Henkilöstömäärä

             31.12.2005     31.12.2004

Glaston Technologies    1 191       1 175

Energia          23         23
Kyro Oyj Abp        7         10
Kyro-konserni       1 222       1 208

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyron osakkeita (KRO1V) vaihdettiin vuonna 2005 yhteensä 18 054 297
kappaletta, eli 22,8 (19,4) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen
alin kurssi Helsingin Pörssissä oli 3,79 euroa ja ylin 4,60 euroa. Vuoden
keskikurssi oli 4,25 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.3.2005 hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksella hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla
varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia tai myydä
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken
käypään arvoon.

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2005 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Kyro Oyj Abp:llä oli aikaisempien valtuutusten perusteella
aiemmin hankittuja omia osakkeita 31.12.2005 yhteensä 329 904 (329 904). Kyro ei
käyttänyt valtuutusta vuonna 2005.

JOHDON KANNUSTEJÄRJESTELMÄ

Konsernissa on vuonna 2002 hyväksytty johdon kannustejärjestelmä, johon voi
kuulua Tamglass-konsernin avainhenkilöitä ja Kyron johtoa. A-optiota, joiden
käyttöaika on 1.5.2005–31.5.2009 on jaettu 23 250 kappaletta, ja B-optiota,
joiden käyttöaika on 1.5.2007–31.5.2009, on jaettu 21 750 kappaletta.

Kannustejärjestelmän rajoituksen mukaan osakemerkinnän optioilla voi tehdä vain
Kyro Oyj Abp:n luvalla, mutta ne voidaan käyttöaikanaan myydä Kyro Oyj Abp:lle
hinnalla, joka on osakkeen laskennallisen arvon ja merkintähinnan erotus.
Osakkeen laskennallisesta arvosta 2/3 määräytyy Tamglass- ja Kyro-konsernien
tulosten ja 1/3 Kyron osakkeen kurssikehityksen perusteella. Optio-oikeuksien
kokonaisarvo realisointihetkellä ei saa ylittää 15% Kyro konsernin
kumulatiivisesta nettotuloksesta alkaen tilikaudelta 2002

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Kyro Oyj Abp:n hallituksen toimikausi on 2004–2007. Hallituksen jäsenet ovat
Klaus Cawén, Lars Hammarén, Barbro Koljonen, Heikki Mairinoja, Carl-Johan
Numelin, Carl-Johan Rosenbröijer ja Christer Sumelius. Hallitus valitsi
vuonna 2005 keskuudestaan puheenjohtajakseen Carl-Johan Numelinin ja
varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan
toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden
2005 varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman, joka vastaa
tilintarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin osalta.

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS TILIKAUDELTA 2005

Kyro Oyj Abp:n hallitus ehdottaa, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkoa 0,08 euroa osaketta kohden ja lisäosinkoa 0,09 euroa osaketta
kohden. Osinkoon oikeuttavia osakkeita oli 7.2.2006 yhteensä 79 020 096
kappaletta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty
täsmäytyspäivänä 21.3.2006 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 28.3.2006.

HALLINNOINTIKÄYTÄNTÖ

Kyro noudattaa soveltuvilta osin Helsingin Pörssin 1.7.2004 voimaan astunutta
suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Kyron
hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja
palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Lars Hammarén,
Heikki Mairinoja ja Carl-Johan Numelin (pj.). Palkitsemisvaliokunnan jäseniä
ovat Klaus Cawén, Carl-Johan Numelin (pj.) ja Christer Sumelius.

IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ

Kyro-konserni siirtyi kansainvälisen tilinpäätöskäytännön, IFRS:n (International
Financial Reporting Standards), mukaiseen raportointiin vuoden 2005
alussa. Tässä tilinpäätöksessä on käytetty vertailutietona vuoden 2004 IFRS:n
mukaisia lukuja.

Kyro julkaisi 6.4.2005 erillisen pörssitiedotteen IFRS:n siirtymisen
vaikutuksista tulokseen ja taseeseen. Merkittävimmät muutokset aiheutuvat
tuloutusperiaatteiden muutoksesta, tuotekehityskulujen aktivoimisesta,
tytäryhtiöiden optioiden kirjanpidollisesta käsittelystä sekä liikearvon
poistojen korvaamisesta vuosittaisilla arvonalentumistesteillä.

Myynnin IFRS:n mukainen tuloutuskäytäntö nostaa konsernin Glaston Technologies
–toimialan tilauskantaa. Aiempaan FAS:n mukaiseen toimitusten lähetyshetkeen
perustuvan tuloutuskäytäntöön verrattuna toimitukset säilyvät IFRS:n mukaan
tilauskannassa kunnes ne on luovutettu asiakkaan käyttöön ja/tai vastuulle.

Vuoden 2005 alusta käynnistyneen päästöoikeuskaupan tilinpäätöskäsittelyssä
noudatetaan IFRS-standardia, joka sallii päästökaupan kirjaamisen
hankintamenoon. Kyro-konserni on noudattanut rahoitusvarojen luokittelu- ja
arvostussäännöksiä sekä valuutta- ja sähköjohdannaisten suojauslaskentaa IAS 32
ja IAS 39 –standardien mukaisesti 1.1.2005 alkaen. IAS 39 -standardin vaikutus
yhtiön omaan pääomaan oli siirtymishetkellä 1.1.2005 1,0 miljoonaa euroa.

GLASTON TECHNOLOGIES – LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 238,9 (203,0)
miljoonaa euroa, kasvua 18 prosenttia. Liikevoitto oli 22,1 (18,4) miljoonaa
euroa, kasvua 21 prosenttia, ja 9,3 (9,0) prosenttia liikevaihdosta,.
Tilauskanta laski hieman edellisvuotisesta ja oli 108,8 (111,0) miljoonaa euroa
vuoden päättyessä. Uusia tilauksia saatiin 15,8 prosenttia edellisvuotista
enemmän, ja niiden kokonaismäärä oli 177,8 (153,6) miljoonaa euroa. Joulukuun
tilauskertymä oli 27,2 (28,3) miljoonaa euroa.

Lasikoneryhmän liikevaihto nousi selvästi edellisvuodesta hyvän
markkinatilanteen ansiosta, ja myös kannattavuus parani volyymin kasvun
myötä. Vahvana pysynyt euro toi yhä hintapaineita sekä asiakkaalle että
myyjälle euroalueen ulkopuolella heikentäen volyymia ja kannattavuutta.
Kannattavuuteen vaikuttivat myös liiketoimintojen eri kehityshankkeet.

Lasinjalostusryhmän liikevaihto kasvoi hieman edellivuotisesta, mutta sen
kannattavuus oli pettymys. Ryhmän eristyslasi- ja erityisesti
parvekeliiketoiminnan heikko kannattavuus johtuu pääasiassa muuttuneesta
kilpailutilanteesta.

GLASTON TECHNOLOGIES - LASIKONERYHMÄ

Markkinat ja myynti

Lasinjalostajien on pystyttävä vaativien tuotteiden tuottamisen lisäksi myös
yhä suurempaan tehokkuuteen, mikä lisää suurikapasiteettisten, korkean
teknologian lasinjalostuskoneiden kysyntää. Glaston Technologiesin
valmistamien turvalasi- ja esikäsittelykoneiden kysyntä kasvoikin selvästi
vuonna 2005. Lasikoneryhmä kasvoi voimakkaasti, kasvatti markkinaosuuttaan ja
kohensi kannattavuuttaan samalla kun 2005 oli myös kehityspanostuksien ja
vahvan tuotekehityksen vuosi.

Kysyntä painottui suuriin, vaativiin arkkitehtuurilasikoneisiin.
Ajoneuvolasikoneiden kysyntä oli alkuvuonna vähäisempää, mutta parani vuoden
loppua kohden. Maantieteellisesti suurin kasvualue oli Yhdysvallat, missä
energialasien käyttö ja rakentamisen vilkastuminen nostivat turvalasikoneiden
kysyntää reippaasti. Kysyntä kasvoi myös EMA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka)-
alueella, erityisesti Lähi-idässä. Keski-Euroopan markkinat virkosivat
edellisvuodesta ja lähtivät nousuun. Aasiassa, varsinkin Kiinassa, kehitys
oli päinvastaista, ja ylikuumentuneet markkinat taantuivat.

Esikäsittelykoneista menestyivät erityisesti Bavellonin leikkuukoneet ja
hiontalaitteet. Esikäsittelykoneiden päämarkkina-alue on EMA-alue, kun taas
kivenjalostuskoneiden myynti vauhdittui vuoden aikana Keski-Euroopassa ja
varsinkin Yhdysvalloissa.

Lasin ja kiven esikäsittelyyn tarkoitettujen työkalujen myynti kasvoi myös
vuoden aikana, erityisesti uuden kiillotustyökalusarjan lanseeraamisen myötä.
Vahvin kasvualue oli Yhdysvallat. Työkalutoiminnan kehittämiseksi Kyro
yhtiöitti Bavellonin työkaludivisioonan vuoden 2006 alussa.

Vuoden 2005 aikana Glaston Technologies kehitti edelleen One–Stop–Partner
–konseptiaan, jonka tuote- ja palvelukokonaisuus muodostuu kone- ja
tuotantolinjatoimituksista, huoltopalveluista ja työkaluista. Asiakas voi
hankkia yhdeltä toimittajalta tarpeeseensa sopivat tuotteet ja palvelut aina
kokonaiseen lasinjalostustehtaaseen asti.

Tamglassin ja Bavellonin strategiset liiketoiminta-alueet ja myyntiorganisaatiot
yhdistettiin vuoden 2005 alussa. Tämä tukee One-Stop-Partner –konseptia ja
Tamglassin ja Bavellonin liiketoiminnan kehittämistä sekä parantaa
asiakaspalvelua. Myyntiorganisaatioiden yhdistäminen näkyi myynnin kasvuna.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesin Suomessa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja
Brasiliassa tapahtuva konevalmistus perustuu omaan tuotekehitykseen,
kokoonpanoon ja vahvaan alihankintaverkostoon. Sen vuoksi kapasiteetin käyttö on
joustavaa, mikä mahdollisti jälleen vuonna 2005 poikkeuksellisen korkean
tilauskannan hyvän läpimenon. Konetehtaiden käyttöasteet olivat yleisesti ottaen
hyvällä tasolla koko vuoden.

Glaston Technologiesin merkittävin tuotelanseeraus oli Tamglassin ja Bavellonin
yhdessä kehittämä linja, joka soveltuu niin suurten arkkitehtuurilasien kuin
pienempien kaluste- tai ikkunalasien esikäsittelyyn ja karkaisuun. Sen osat ovat
Tamglassin uusi, maailman nopein tasokarkaisukone Tamglass Sonic sekä Bavellonin
automaattinen, integroitu esikäsittelylinja, joka tekee karkaisua edeltävät
hionnat, leikkaukset ja lävistykset.

Lasikoneryhmä vahvisti One-Stop-Partner -konseptia myös Kiinassa, missä Tamglass
laajensi paikallisesti valmistettavaa karkaisukonevalikoimaansa, ja Bavelloni
aloitti esikäsittelykoneiden valmistuksen. Glaston Technologiesin tuotanto
siirtyy Kiinan Tianjinissa vuokratiloista omaan, uuteen kiinteistöönsä vuoden
2006 alkupuolella.

Tasokarkaisukoneisiin keskittynyt Uniglass Engineering vahvisti vuonna 2005
markkina-asemaansa Euroopan ja Yhdysvaltojen toiseksi suurimpana toimittajana
Tamglassin jälkeen. Uniglassin koneille oli kysyntää myös Lähi-idässä ja Itä-
Euroopassa. Kokonaisuudessaan Uniglassin kysyntä oli odotuksia suurempaa.

Huolto- ja palveluliiketoiminta

Glaston Technologiesin huolto- ja palveluliiketoiminnan kysyntä ja volyymi
kasvoivat jälleen vuonna 2005 - liiketoiminnan kokonaiskasvu oli lähes 20
prosenttia. Kasvualueita olivat etenkin Yhdysvallat ja Keski-Eurooppa.

Tamglassin ja Bavellonin huolto- ja palveluliiketoimintaa kehitettiin ja
toimintatapoja yhtenäistettiin. Glaston Technologiesin myynti- ja huolto-
organisaatioiden integraatiota on tarkoitus vahvistaa vuoden 2006 aikana.

Turvalasikoneiden huoltosopimuskanta kasvoi ennätykselliset 23 prosenttia.
Asennustoiminta oli vilkasta koko vuoden, ja asennus- ja huoltohenkilökuntaa
rekrytoitiin etenkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Aktiivisen myyntityön myötä myös varaosamyynti kasvoi, samoin lisävaruste- ja
ohjausjärjestelmäpäivitykset, joilla asiakkaiden aikaisempien sukupolvien koneet
saadaan vastaamaan turvalasimarkkinoiden viimeisimpiä vaatimuksia.

Glaston Technologiesin tavoite on tarjota asiakkailleen hyvää palvelua kaikilla
päämarkkina-alueilla, ja se avasi vuoden aikana kolme uutta
huoltopalvelutoimistoa.

GLASTON TECHNOLOGIES – LASINJALOSTUSRYHMÄ

Markkinat ja myynti

Lasinjalostusryhmän suurimman asiakassegmentin, rakennusalan, osa-alueet
kasvoivat Suomessa vuonna 2005, erityisesti toimisto- ja asuinrakentaminen.
Lasinjalostusryhmä kokonaisuudessaan kasvatti hieman volyymiaan ja vahvisti
markkina-asemaansa. Lisäksi se kasvatti asemaansa erikoisajoneuvolasien
viejänä muun muassa Isoon-Britanniaan ja Saksaan.

Lasinjalostusryhmä panosti vuonna 2005 tuotantonsa kehittämiseen ottamalla
käyttöön uudet eristyslasi- ja hiomalinjat, jotka parantavat sen toimituskykyä
ja kapasiteettia. Ryhmä jatkoi myös aktiivista verkostoitumistaan hyvin
tuloksin. Traktorin ohjaamoja valmistava Maaseudun Kone valitsi Lasinjalostuksen
parantamaan Valtra-traktorin kilpailukykyä, ja Valtra-traktoreita valmistava
Agco-konserni palkitsi Tamglass Turvalasin vuoden varaosatoimittajana.

Lasinjalostusryhmän merkittävimpiä referenssikohteita vuoden viimeisellä
neljänneksellä olivat Espoossa sijaitsevan Ifin toimitalon sekä Keski-Suomen
keskussairaalan lasitukset.

Eristyslasialalla suomalaiset toimittajat ovat kohdanneet yhä enemmän
kilpailua Virosta. Lasinjalostusryhmän valmiudet vastata haasteisiin ovat
kuitenkin vuoden 2005 investointien ansiosta entistäkin paremmat.
Parvekeliiketoiminta sen sijaan kärsi hintakilpailusta, mikä heikensi
Tamglass Fintonin ja koko Lasinjalostusryhmän kannattavuutta huomattavasti.
Parvekeliiketoiminnalle kartoitetaan parhaillaan sen toiminnallista
tehokkuutta parantavia ratkaisuja. Mahdolliset toimenpiteet käynnistetään
vuoden 2006 alkupuolella.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energia-toimialan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 27,6 (28,4) miljoonaa
euroa. Liikevoitto oli 18,6 (5,7) miljoonaa euroa, johon sisältyy 12,5
miljoonaa euroa myyntivoittoa vesivoima- ja kaukolämpöverkkoliiketoimintojen
myynnistä joulukuussa 2005. Operatiivinen liikevoitto oli näin ollen 6,4
(5,7) miljoonaa euroa eli 14 prosenttia edellisvuotista korkeampi.
Operatiivisen liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 23,2 (20,0) prosenttia.
Kyro Powerin tilauskanta vuoden lopussa oli 31,9 (24,5) miljoonaa euroa.
Korkeaa tilauskantaa selittää pääasiassa sähkön hinnan nousu.

Energiamarkkinoiden kehitys

Päästöoikeuksien hinnasta tuli vuonna 2005 merkittävä sähkön markkinahintaa
ohjaava tekijä sateisiin ja pohjoismaiseen vesitilanteeseen perustuvan
hinnoittelun sijaan.

Päästöoikeuksien hinta kävi heinäkuun alussa lähes 30 eurossa tonnilta, ja
jatkoi sen jälkeen 20-23 euron tasolla. Sähkön hinta olikin Suomessa heinä- ja
elokuussa korkeammalla kuin kertaakaan vuoden 1998 jälkeen. Sähkön hintataso
jatkoi nousuaan talven alkaessa, huolimatta vesitilanteen normalisoitumisesta.
Kokonaisuutena sähkön markkinahinta oli tarkastelujaksolla edellisvuosia
vakaampi. Öljyn hinnan nousu puolestaan nosti kaasuvoimalan pääpolttoaineena
käyttämän maakaasun hintaa, joka nousi edelleen vuoden 2006 alussa.

Kyro Powerin nykyiset hintasopimukset M-realin ja Finnforestin kanssa umpeutuvat
vuoden 2007 puolessavälissä. Tämän jälkeen yhtiön kannattavuuteen vaikuttaa
erityisesti maakaasun ja sähkön markkinahintojen taso.

Energian tuotanto

Vuonna 2005 kaasuvoimalan energian tuotanto jäi edellisvuodesta. Lasku johtui
metsäteollisuuden työtaistelusta, joka kesti seitsemän viikkoa. Sähkön
tuotantoa rajoitti myös päästökaupan alkaminen sekä päästöoikeuksien ja
maakaasun nopea hinnannousu.

Vesivoiman tuotanto oli lähes normaalitasolla huolimatta vaatimattomasta
kevättulvasta. Kuivaan vuoteen 2004 verrattuna vesivoimalan sähkön tuotanto
lisääntyi 30 prosentilla.

Liiketoiminnan kehittäminen

Osana lokakuussa 2004 aloitettua Partner-projektia Kyro teki joulukuussa 2005
järjestelyn, jonka myötä Kyro Power keskittyy entistä selvemmin teollisuuden
energiantoimittajaksi ja on siten vähemmän riippuvainen sähkön
markkinahinnoista.

Kyro Power Oy myi 8.12.2005 Hämeenkyrössä sijaitsevan vesivoimaliiketoimintansa
tase-erineen Kyröskosken Voima Oy:lle sekä kaukolämpöyhtiönsä Hämeenkyrön Lämpö
Oy:n osakekannan Leppäkosken Sähkö Oy:lle. Kauppojen mukana ei siirtynyt
henkilökuntaa.

Edelleen jatkuvan Partner-projektin tarkoitus on löytää Kyron energiatoimialalle
sen kilpailukykyä edistäviä kumppanuus- tai omistusjärjestelyjä.
Vesivoimaliiketoiminnan ja kaukolämmön jakeluyhtiön myynnin jälkeen Kyro
Poweriin kuuluu lämpöä, höyryä ja sähköä pääasiassa teollisuuden tarpeisiin
tuottava kaasukombivoimala.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja
One–Stop–Partner -konsepti luovat Glaston Technologiesille hyvät
mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Päätoimiala
Glaston Technologies on teknologia- ja markkinajohtaja kasvavalla
toimialalla. Sen tilaus- ja tarjouskanta ovat vuoden alussa hyvällä tasolla.
Kyro-konsernin perusasetelmat vuodelle 2006 ovat hyvät.

Kyron rahoitusasema on erinomainen, ja Energia-toimialalta vapautuneita pääomia
on tarkoitus hyödyntää mahdollisissa strategian mukaisissa yritysostoissa.

Edellyttäen, että Glaston Technologiesin toimialan kysyntä pysyy vähintään
nykyisellä tasolla, Kyro tähtää vuonna 2006 jälleen liikevaihtonsa ja
vertailukelpoisen liikevoittonsa kasvattamiseen vahvistamalla markkina-asemaansa
ja tehostamalla toimintojaan.

TALOUSTIEDOTUKSEN AIKATAULU

Kyro-konserni julkaisee vuonna 2006 kolme osavuosikatsausta seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1-3/2006 julkaistaan 10.5.2006
Osavuosikatsaus 1-6/2006 julkaistaan 16.8.2006
Osavuosikatsaus 1-9/2006 julkaistaan 7.11.2006

Kyron varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2006 Hilton Helsinki
Kalastajatorpalla klo 16.00.

Painettu vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla 10, jolloin
myös sähköinen versio julkaistaan internetosoitteessa www.kyro.fi.

Helsingissä 8.2.2006

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja
Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Vesa Hopia, puh. 03-382 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins,
suhteet:      p. 0400-903 260 / emmi.watkins@kyro.fi, IR-sivut Internet-
osoitteessa    www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
          Keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-12/2005, TULOSLASKELMA JA TASE

                 1-12/2005  1-12/2004
Konsernin tuloslaskelma, milj.
euroa
Liikevaihto              266,7    231,4
Liiketoiminnan muut tuotot       14,9     1,1
Liiketoiminnan kulut         237,4    203,6
Poistot                 8,7     8,4
Liikevoitto              35,5    20,5
 % liikevaihdosta           13,3     8,8
Rahoitustuotot ja -kulut        -1,3     2,1
Voitto ennen veroja          34,2    22,5
Tuloverot               -11,9    -7,9
Tilikauden voitto           22,4    14,7

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille         22,4    14,5
Vähemmistölle              0,0     0,2
Tilikauden voitto           22,4    14,7

Konsernin tase, milj. euroa   31.12.2005 31.12.2004
Varat
Pitkäaikaiset varat          121,3    133,1
Vaihto-omaisuus            59,6    63,3
Myynti- ja muut saamiset        49,3    40,0
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat varat            0,1     5,3
Rahavarat               26,3     6,2
Varat yhteensä            256,5    248,0

Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva     139,0    121,6
oma pääoma
Vähemmistöosuus             0,0     0,5
Oma pääoma yhteensä          139,0    122,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat     6,6     6,0
velvoitteet
Varaukset                3,2     1,6
Pitkäaikainen korollinen vieras     1,2     0,7
pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras      7,8     8,0
pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras     1,7    19,6
pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras      97,0    89,8
pääoma
Oma pääoma ja velat yhteensä     256,5    248,0

 Rahavirtalaskelma
                   1-12/2005  1-12/2004
 Liiketoiminnan rahavirta         22,6    15,7
 Investointien rahavirta         15,4    -6,5
 Rahoituksen nettorahavirta       -17,9    -23,7
 Rahavarojen muutos            20,1    -14,6

 Tunnusluvut
 Sijoitetun pääoman tuotto, %       21,7    15,7
 Oman pääoman tuotto, %          17,1    11,9
 Omavaraisuusaste, %           64,4    59,3
 Velkaantumisaste, %           -17,7     7,1
 Oma pääoma/osake, euroa         1,76    1,54
 Investoinnit, milj. euroa        11,4     6,8
 Henkilöstö kauden lopussa        1222    1208
 Henkilöstö keskimäärin          1218    1175
 Tilauskanta, milj. euroa        140,7    135,5

 Osakekohtaiset tunnusluvut
 Tulos/osake, euroa            0,28    0,18
 Oma pääoma/osake, euroa         1,76    1,54
 Osakemäärä, 1000 kpl          79350    79350
 - josta ulkona             79020    79020
 Osakemäärä keskimäärin         79020    79020
 Osakkeen kurssikehitys, eur
 Keskikurssi               4,25    3,92
 Alin                   3,79    3,40
 Ylin                   4,60    4,16
 Osakekurssi vuoden lopussa        4,06    4,10
 Osakekannan markkina-arvo
 tilikauden lopussa,
 milj. euroa              322,16    325,3
 Osakevaihto, kpl           18054297  15424328
 Osakevaihto, % kokonaismäärä      22,80    19,40
 Osakevaihto, milj. euroa         79,0    60,5
 Osinko/osake, euroa*           0,08    0,07
 Lisäosinko/osake, euroa*         0,07
 Osinko/tulos, %             60,7    38,9
 Efektiivinen osinkotuotto, %       4,2     1,7
 Hinta/voitto-suhde, (P/E)        14,5    22,8
 * hallituksen ehdotus

 Vakuudet ja vastuusitoumukset,   31.12.2005 31.12.2004
 milj. euroa

 Yrityskiinnitykset            0,2     0,4
 Muut omat vastuut             7,1     6,5

 Johdannaissopimukset
 Kohde-etuuden arvo
  Valuuttatermiinit           14,1    17,6
  Sähkötermiinit             9,6     2,3
 Käypä Arvo
  Valuuttatermiinit
  Positiivinen käypä arvo         0,0     0,6
  Negatiivinen käypä arvo        -0,3     0,0
  Sähkötermiinit
  Positiivinen käypä arvo         0,0     0,5
  Negatiivinen käypä arvo        -2,1     0,0


 Toimialojen liikevaihto,
 liikevoitto ja
 tilauskanta, Me
 Liikevaihto
        1-3/04 4-6/04 7-9/04  10-12/04 1-3/05  4-6/05 7-9/05 10-12/05           12/05
 Glaston     52,8  53,9  47,1   49,3   50,7   60,6  52,8   74,8
 Tecnologies
 Energia     7,5  6,5   6,7   7,7   8,0   5,1  6,8    7,7

 Emoyhtiö,    0,0  0,0  -0,1   0,0   0,1   0,1  0,1    0,0

 muut
 toiminta ja
 eliminoinnit
 Konserni    60,3  60,4  53,7   57,0   58,7   65,8   59,6  82,5

 yhteensä

 
 Liikevoitto  1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/0 10-12/05
 Glaston     7,1  4,6   5,0   1,7   4,5   6,2   5,8   5,5
 Tecnologies
 Liikevoitto%  13,5  8,5  10,5   3,4   9,0   10,3   11,1´  7,4
 Energia     1,7  1,2   1,0   1,7   2,0   1,1   1,5  14,3
 Liikevoitto%  23,1  18,3  15,5   22,3   25,1   20,5   22,4 185,9
 Emoyhtiö,    -0,8  -0,6  -0,8   -1,3   -1,4   -1,6   -1,1  -1,4
 muut
 toiminta ja
 eliminoinnit
 Konserni     8,0  5,1   5,2   2,1   5,1   5,7   6,3  18,4
 yhteensä
 Liikevoitto %  13,3  8,5   9,8   3,6   8,7   8,7   10,5  22,3

 Tilauskanta   3/04  6/04  9/04  12/04  03/05   6/05   9/05 12/05
 Glaston     93,5  97,6  100,8  111,0  114,5  122,1  119,4 108,8
 Tecnologies
 Energia     22,7  22,7  22,7   24,5   24,6   23,2   23,0  31,9
 Konserni    
 yhteensä    116,2 120,3  123,5  135,5  139,1  145,3  142,4 140,7

 Konsernin pääoman muutoslaskelma

 milj. euroa   Osake-  Yli-  Omat  Muunto- Arvon- Voitto Vähem- Yht.
         pääoma  kurssi osakkeet erot muutos- varat mistön
             rahasto        rahasto     osuus Oma pääoma    12,7  25,3  -1,0  -0,1      84,7  0,5 122,2
 1.1.2005
 IAS 39,
 Rahoitusinstrumentit,
 kirjaaminen
 ja arvostus                        0,5      0,5
 IAS 32,
 Vähemmistö-
 osuuden
 uudelleen-                        -0,1  -0,4  -0,5
 luokittelu
 Vähemmistö-                            -0,1 -0,1
 osuuden
 lunastaminen
 Muuntoeron muutos             1,6              1,6
 Kirjaukset                    -1,6         -1,6
 arvonmuutosrahastoon
 Osingonjako                       -5,5      -5,5
 Tilikauden voitto                    22,4   0,0 22,4

 Oma pääoma
 31.12.2005    12,7  25,3  -1,0   1,5   -1,6 102,0   0,0 139,0


 milj. euroa   Osake-  Yli-  Omat  Muunto- Arvon- Voitto Vähem- Yht.
         pääoma  kurssi osakkeet erot muutos- varat mistön
             rahasto        rahasto     osuus

 Oma pääoma     6,3  31,6  -1,0   0,7      86,1   0,4 124,1
 1.1.2004
 Rahastoanti    6,3  -6,3
 Muuntoeron
 muutos                  -0,8              -0,8
 Osingonjako                       -15,8     -15,8
 Tilikauden                        14,5   0,2 14,7
 voitto
 Oma pääoma
 31.12.2005    12,7  25,3  -1,0  -0,1      84,7   0,5 122,2

 Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma
 milj. euroa                       1-12 2004
 Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta          11,6
 FAS:n mukaan

 Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
 Tuloutusperiaatteen muutos                  -0,6
 Kiinteiden kulujen lukeminen vaihto-
 omaisuuteen,                         0,4
 Tuotekehityskulujen aktivointi                1,9
 Liikearvon poiston peruutus                  2,9
 Työsuhde-etuudet                       0,2
 Osakeperusteiset maksut                   -1,3
 Vuokrasopimukset                       -0,1
 Tuloverot                          -0,4
 IFRS-oikaisut yhteensä                    2,9

 Tilikauden voitto IFRS:n mukaan               14,5

 Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille                    14,3
 Vähemmistölle                         0,2
                                14,5
 Oman pääoman täsmäytyslaskelma
 milj.euroa                 1.1 2004  31.12 2004
 Oma pääoma FAS:n mukaan            135,9    130,5
 Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
 Tuloutusperiaatteen muutos,          -21,5    -20,8
 Kiinteiden kulujen lukeminen vaihto-       2,8     1,7
 omaisuuteen,
 Tuotekehityskulujen aktivointi          3,1     4,5
 Liikearvon poiston peruutus                  2,9
 Työsuhde-etuudet                 0,5     -0,2
 Osakeperusteiset maksut             -0,2
 Vuokrasopimukset                -0,1     -0,1
 Rahoitusinstrumentit              -1,2     -1,0
 Muut oikaisut                  0,1     0,1
 Tuloverot                    4,4     3,9
 IFRS-oikaisut yhteensä             -12,1     -8,8
 emoyhtiön osakkeenomistajille         123,7    121,6

 Vähemmistöosuudet FAS:in mukaan         2,2     4,1
 IFRS-oikaisut                  -1,8     -3,6
 Vähemmistölle                  0,4     0,5

 Oma pääoma IFRS:n mukaan            124,1    122,2


Tilaa