Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätösraportointiin IFRS

Kyro Oyj Abp         Pörssitiedote 6.4.2005 klo 16.30

Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätösraportointiin IFRS

Kyro-konserni siirtyi kansainvälisen tilinpäätöskäytännön International Financial
Reporting Standards (IFRS) mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta.
Merkittävimmät muutokset konsernin tulokseen ja taseeseen aiheutuvat
tuloutusperiaatteiden muutoksesta, tuotekehityskulujen aktivoimisesta,
tytäryhtiöiden optioiden kirjanpidollisesta käsittelystä sekä liikearvon
poistojen korvaamisesta vuosittaisilla arvonalentumistesteillä.

IFRS-muutosten vaikutukset tuloslaskelmaan 2004

Vuoden 2004 suomalaisen tilinpäätöskäytännön FAS:n (Finnish accounting standards)
 mukainen tilikauden tulos oli 11,6 miljoonaa euroa. IFRS:n mukainen tilikauden
tulos oli 14,5 miljoonaa euroa eli muutosvaikutus oli 2,9 miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (FAS) ja 0,18 euroa (IFRS) vuonna 2004.

IFRS-muutosten vaikutukset taseeseen 31.12.2003 ja 31.12.2004

FAS:n mukainen taseen loppusumma oli vuoden 2003 lopussa 246,1 miljoonaa euroa,
kun se IFRS:n mukaan oli 263,4 miljoonaa euroa. Muutokset kasvattivat taseen
loppusummaa 17,3 miljoonalla eurolla. Vuoden 2004 lopussa taseen loppusumma oli
FAS:n mukaan 225,6 miljoonaa euroa ja IFRS:n mukaan 248,0 miljoonaa euroa. IFRS:n
mukaiset muutokset lisäsivät taseen loppusummaa 22,4 miljoonalla eurolla.
Laskelmat on laadittu nykyisten tietojen ja standardien pohjalta. Laskelmat ovat
tilintarkastamattomat.

Segmenttikohtaiset tiedot

Kyron ensisijainen raportointisegmentti perustuu yhtiön liiketoiminnalliseen
jakoon ja siihen kuuluvat Glaston Technologies ja Energia. Toissijaiseksi
raportointisegmentiksi tulee maantieteellinen jako. Alueet ovat Eurooppa (mukaan
lukien IVY-maat, Lähi-itä ja Afrikka), Amerikka ja Aasia (mukaan lukien Japani ja
Australia).

Pääasialliset laskentaperiaatemuutokset ja niiden vaikutukset tuloslaskelmaan ja
taseeseen ovat seuraavat:

Myynnin tuloutus

IAS 18 -standardin mukaisesti tuotto tavaroiden myynnistä kirjataan, kun
omistukseen liittyvät riskit ja edut on siirretty ostajalle. Kun tavarat
toimitetaan asennettuina ja asennus on olennainen osa sopimuksesta eikä asennusta
ole vielä suoritettu kokonaan, eivät merkittävät omistukseen liittyvät riskit ja
edut ole siirtyneet myyjältä ostajalle.

Kyro-konsernin esikäsittelylinja- ja turvalasikonetoimitukset tuloutetaan IFRS-
standardin mukaan, kun toimitus ja asennus on hyväksytysti vastaanotettu. Muilta
osin tulon kirjaamisperusteena on edelleen suoritteen luovuttaminen.

Tilauskanta

Myynnin IFRS:n mukainen tuloutuskäytäntö nostaa konsernin Glaston Technologies -
toimialan tilauskantaa. Aiempaan FAS:n mukaiseen tuloutuskäytäntöön verrattuna
turvalasikoneprojektit säilyvät tilauskannassa muutaman kuukauden ajanjakson
pitempään eli kunnes toimitukset on asennettu, testattu ja hyväksytty.

Vaihto-omaisuus

IAS 2 -standardin mukaan vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä
alempaan nettorealisointiarvoon huomioiden kohdistettu osuus valmistuksen
kiinteistä ja muuttuvista yleismenoista normaalin toiminta-asteen mukaisesti.
Vaihto-omaisuuden arvostamisen muutos koskee Kyro-konsernin tuotannollisia
yhtiöitä.
Vaihto-omaisuus kasvaa uuden myynnin tuloutuskäytännön takia. Myyntisaatavat
pienentyvät ja koroton vieras pääoma (saadut ennakot) kasvaa.

Aineettomat hyödykkeet

IAS 38 -standardin mukaan aineettomat hyödykkeet, jotka syntyvät
kehittämistoiminnasta, tulee merkitä taseeseen tiettyjen kriteerien täyttyessä.
Näitä ovat mm. aineettoman hyödykkeen kyky tuottaa vastaista taloudellista
tuottoa ja kehitysmenojen määrittäminen luotettavalla tavalla.
Aiemmin tuotekehityskustannukset on suoraan kirjattu kuluiksi sen tilikauden
aikana, jolloin ne syntyivät.

Työsuhde-etuudet

Konsernilla on lakisääteisiä etuuspohjaisia erorahajärjestelyjä Italiassa ja
etuuspohjaisia vapaaehtoisisia eläkejärjestelyitä Suomessa eräissä konsernin
yhtiöissä.
Eläkemenot kirjataan kuluksi vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella.
Suomen TEL-järjestelmän työkyvyttömyyseläkkeet kirjataan etuuspohjaisiin
järjestelyihin.

Optiot

Tamglass-konsernin avainhenkilöille ja Kyron johdolle suunnattu optio-ohjelma
Tamglass Ltd. Oy:n osakkeisiin on nykyisten laskentakäytäntöjen mukaan käsitelty
osana konsernin vähemmistöosuutta.
IFRS 2 -standardin mukaan kyseessä on osakepohjainen kannustinjärjestelmä, joka
tullaan maksamaan rahana.  Optio-oikeudet on kirjattu henkilöstökuluihin ja
siirtovelkoihin optio-ohjelman ansaintajaksolle.

Vuokrasopimukset

Konsernilla on rahoitusleasingsopimuksia ja muita vuokrasopimuksia.

Rahoitusleasingsopimuksilla hankittu käyttöomaisuus sisältää yhden
tuotannollisessa käytössä olevan kiinteistön sekä eri toimipisteissä olevia
tuotannollisia koneita ja laitteita. Omaisuuserät on aktivoitu taseeseen ja
poistetaan tasapoistoin taloudellisena vaikutusaikana tai kyseisen
vuokrasopimuksen keston aikana IAS 17 standardin mukaisesti.

Muut vuokrasopimukset ovat pääosiltaan toimipaikkojen, autojen ja
konttorikoneiden vuokrasopimuksia, ja vuokrat kirjataan kuluiksi vuokra-ajan
kuluessa.

Laskennalliset verot

Kyro-konsernin nykyisten laskentaperiaatteiden mukaan laskennalliset verovelat ja
-saamiset on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisistä jaksotuseroista
käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa.
Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen
verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Nykyisen
laskentakäytännön osalta ei ole todettu eroja IAS 12 -standardiin nähden.

Liikearvot

Uuden tilinpäätöskäytännön mukaisesti goodwill-poistoja ei enää tehdä, vaan ne
korvataan arvonalentumistesteillä. Kyro-konsernissa on käytetty IFRS 1
-standardin helpotusta jättää ennen siirtymispäivää tehdyt yrityshankinnat
oikaisematta IFRS:n mukaisiksi. Konsernin liikearvot allokoituvat
liiketoimintaryhmille, jotka sisältävät useita rahavirtoja kerryttäviä
yksiköitä.

Liikearvojen kirjanpitoarvoja arvioitiin mahdollisten arvonalentumisten
havaitsemiseksi IAS 36 mukaisesti  yhteistyössä ulkopuolisen riippumattoman
asiantuntijan kanssa. Laskelmat eivät ole johtaneet arvonalentumiskirjauksiin
avaavassa taseessa 1.1.2004 eikä tilinpäätöksessä 31.12.2004.

Muut omaisuuserät

Konsernissa ei ole havaittu sellaisia viitteitä omaisuuserien arvon mahdollisesta
alentumisesta, joka olisi johtanut arvonalentumistestausten laatimiseen.

Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat

IFRS 37 -standardin mukaan varaukset merkitään velaksi taseeseen, kun yritykselle
on syntynyt aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa oleva velvoite ja
velvoitteen määrä on arvioitavissa luotettavasti. Kyro-konserni kirjaa
pakollisena varauksena Italian tytäryhtiön lakisääteisen erorahan,
projektitoiminnan takuuvaraukset sekä eläkevelvoitteet.

Vuoden 2005 alusta tulevat IFRS laskentaperiaatemuutokset
Rahoitusinstrumentit

Kyro-konserni noudattaa rahoitusvarojen luokittelu- ja arvostussäännöksiä sekä
valuutta- ja sähköjohdannaisten suojauslaskentaa IAS 32 ja IAS 39 -standardien
mukaisesti 1.1.2005 alkaen.

Päästökauppa

Vuonna 2005 alkaneeseen päästökauppaan liittyvät päästöoikeudet käsitellään IFRIC-
tulkinnan mukaisesti.

KYRO OYJ ABP

Lisätiedot: Talousjohtaja, Vesa Hopia, puh. (03) 382 3111
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Vertailuluvut
                           FAS         IFRS
Konsernin tuloslaskelma               2004   Muutos    2004
Milj. euroa

1) Liikevaihto                   231,7    -0,3   231,4
2) Valmiiden ja keskeneräisten
  varastojen lisäys/vähennys             3,5    -0,9    2,6
3) Valmistus omaan käyttöön              0,2    0,4    0,6
  Liiketoiminnan muut tuotot             1,1          1,1
4) Materiaalit ja palvelut             114,1    -0,2   113,9
5) Henkilöstökulut                  52,7    1,3    54,0
6) Liiketoiminnan muut kulut             41,0    -2,1    38,9
7) Poistot ilman konserniliike-
  arvon poistoa                   6,9    1,5    8,4
  Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa   21,8    -1,3    20,5
  prosentteina liikevaihdosta %           9,4          8,8
8) Konserniliikearvon poisto             2,9    -2,9
  Liikevoitto                    18,8    1,6    20,5
  prosentteina liikevaihdosta %           8,1          8,8
9) Rahoituserät                    2,1    -0,1    2,1
  Voitto ennen veroja                21,0    1,5    22,5
  prosentteina liikevaihdosta %           9,1          9,7
10)Tuloverot                     -7,5    -0,4    -7,9
11)Vähemmistöosuus                  -1,9    1,7    -0,2
  Tilikauden voitto                 11,6    2,9    14,5

Tulos/osake                     0,15    0,03    0,18


              FAS        IFRS     FAS       IFRS
Konsernitase       31.12.2004 Muutos 31.12.2004 31.12.2003 Muutos 31.12.2003
Milj. euroa

  Pysyvät vastaavat
12) Konserniliikearvo     49,5   2,9    52,4    53,5   0,0 53,5
13) Aineettomat hyödykkeet   3,6   4,5     8,1     4,0   3,1  7,1
14) Aineelliset hyödykkeet   54,1   0,5    54,5    56,0   0,5 56,5
15) Sijoitukset         4,2  -1,0     3,3     5,2  -1,0  4,2
  Pysyvät vastaavat yht.  111,4   7,0    118,4    118,6   2,7 121,3

  Vaihtuvat vastaavat
16) Vaihto-omaisuus      34,7  28,6    63,3    32,2  29,7 61,9
17) Laskennallinen verosaatava 5,7   4,5    10,2     8,3   5,1 13,5
18) Myyntisaamiset       53,8  -17,5    36,3    49,6  -20,2 29,4
19) Muut saamiset        8,5  -0,2     8,3     8,2      8,2
  Rahoitusarvopap. ja rahat 11,5        11,5    29,1     29,1
  Vaihtuvat vastaavat yht. 114,2  15,4    129,6    127,4  14,6 142,1
  Taseen loppusumma     225,6  22,4    248,0    246,1  17,3 263,4


20) Oma pääoma        130,5  -8,8    121,6    135,9  -12,1 123,7
21) Vähemmistön osuus      4,1  -3,6     0,5     2,2  -1,8  0,4
22) Pakollinen varaus      5,9   0,9     6,8     5,6   1,4  7,0
  Vieras pääoma
23) Korollinen vieras pääoma  19,8   0,5    20,3    33,3   0,8 34,1
24) Koroton vieras pääoma   58,1  32,8    91,0    60,6  28,4 89,0
25) Laskennallinen verovelka  7,2   0,6     7,8     8,4   0,8  9,2
  Taseen loppusumma     225,6  22,4    248,0    246,1  17,3 263,4

MUUTOKSET
Milj. euroa

TULOSLASKELMA                 2004

1) Tuloutusperiaatteen muutos         -0,3
2) Tuloutusperiaatteen muutos, kiinteiden
  kulujen lukeminen vaihto-omaisuuteen    -0,9
3) Konsernin sis. tuotekehitysaktivointi    0,4
4) Tuloutusperiaatteen muutos         -0,2
5) Optio-ohjelmien ja etuuspohjaisten
  eläkejärjestelyjen kulut          1,3
6) Tuloutusperiaatteen muutos,
  tuotekehityskulujen aktivointi       -2,1
7) Poistot tuotekehitysmenoista ja
  rahoitusleasingsopimuksilla hankitusta
  käyttöomaisuudesta             1,5
8) Konserniliikearvon poiston palautus    -2,9
9) Rahoitusleasing              -0,1
10)Tuloverot edellä olevista muutoksista   -0,4
11)Optio-ohjelma vähemmistöosuudesta
  henkilöstökuluihin             1,7
  Tilikauden voitto              2,9

TASE                      2004         2003

12)Konserniliikearvojen poistojen palautus   2,9         0,0
13)Tuotekehityskulujen aktivointi        4,5         3,1
14)Rahoitusleasingsopimuksilla hankittu
  käyttöomaisuus                0,5         0,5
15)Omat osakkeet                -1,0         -1,0
16)Tuloutusperiaatteen muutos, kiinteiden
  kulujen lukeminen vaihto-omaisuuteen    28,6         29,7
17)Laskennallinen verosaatava          4,5         5,1
18)Myyntisaatavien muutos tuloutuskäytännön
  muutos                   -17,5        -20,2
19)Siirtosaatavien muutos, tuloutuskäytännön
  muutos                   -0,2         0,0
                        22,4         17,3

20)Oman pääoman muutokset; kts alla oleva
  taulukko                  -8,8        -12,1
21)Optio-ohjelma vähemmistöosuudesta
  siirtovelkoihin               -3,6         -1,8
22)Takuuvaraus ja etuuspohjaiset eläkkeet    0,9         1,4
23)Rahoitusleasingvelka             0,5         0,8
24)Koroton vieras pääoma,tuloutusperiaatteen
  muutos                   32,8         28,4
25)Laskennallinen verovelka           0,6         0,8
                        22,4         17,3

Oman pääoman muutokset
Milj. euroa
            Osake Ylikurssi-  Omat Muunto-  Kertyneet Pääoma-Yhteensä
            pääoma rahasto osakkeet   erot voittovarat  laina

Oma pääoma FAS:n mukaan
31.12.2003        6,3   31,6   1,0  -1,7    98,4   0,2 135,9
IFRS:n käyttöönoton vaikutus        -1,0        -11,0  -0,2 -12,1
Oma pääoma IFRS:n mukaan
31.12.2003        6,3   31,6   0,0  -1,7    87,5   0,0 123,7

Oma pääoma FAS:n mukaan
31.12.2004       12,7   25,3   1,0  -0,9    92,5     130,5
IFRS:n käyttöönoton vaikutus        -1,0        -7,8      -8,8
Oma pääoma IFRS:n mukaan
31.12.2004       12,7   25,3   0,0  -0,9    84,7   0,0 121,6


                   2003        2004

Oma pääoma FAS:n mukaan 31.12.   135,9        130,5
IFRS:n käyttöönoton vaikutus
IAS 2 Vaihto-omaisuus         2,8         1,7
IAS 12 Tuloverot           4,4         3,9
IAS 17 Vuokrasopimukset       -0,1        -0,1
IAS 18 Tuotot            -21,5        -20,8
IAS 19 Työsuhde-etuudet        0,5         0,2
IAS 37 Varaukset           0,1         0,0
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet     3,1         4,5
IAS 32 Omat osakkeet, pääomalaina  -1,2        -1,0
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut    -0,2        -0,4
IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät             2,9
Muut                 0,1         0,1
IFRS-oikaisut yhteensä       -12,1        -8,8
Oma pääoma IFRS:n mukaan 31.12.   123,7        121,6


Tunnusluvut              FAS        IFRS
                   2004        2004

Sijoitetun pääoman tuotto, %     12,3        11,7
Oman pääoman tuotto, %        9,9        11,9
Omavaraisuusaste, %         62,6        59,3
Velkaantumisaste, %          6,1         7,1
Korolliset nettovelat, milj. euroa  8,2         8,7
 prosentteina liikevaihdosta, %    3,5         3,8
Tilauskanta, milj.euroa       86,7        135,5
Oma pääoma/osake, euroa       1,64        1,54

Kehitys neljännesvuosittain
Milj. euroa
                FAS            IFRS

                1/04 2/04 3/04 4/04  1/04 2/04 3/04 4/04
Liikevaihto

Glaston Technologies      44,0 49,8 39,7 69,8  52,8 53,9 47,1 49,3
Energia             7,5  6,5  6,7  7,7   7,5  6,5  6,7  7,7
Emoyhtiö, muu toiminta
 ja eliminoinnit        0,0  0,0 -0,1  0,0        -0,1  0,0
Konserni yhteensä       51,5 56,3 46,3 77,5  60,3 60,4 53,7 57,0

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa

Glaston Technologies      4,0  3,8  2,7  9,3   7,1  4,6  5,0  1,7
prosenttia liikevaihdosta, %  9,0  7,6  6,8 13,3  13,5  8,5 10,5  3,4
Energia             1,7  1,2  1,0  1,7   1,7  1,2  1,0  1,7
prosenttia liikevaihdosta, %  23,1 18,3 15,5 22,3  23,1 18,3 15,5 22,3
Emoyhtiö, muu toiminta
 ja eliminoinnit        -0,8  0,6 -0,8 -1,4  -0,8 -0,6 -0,8 -1,3
Konserni yhteensä        4,9  4,4  2,9  9,6   8,0  5,1  5,2  2,1
prosenttia liikevaihdosta, %  9,5  7,7  6,3 12,4  13,3  8,5  9,8  3,6

Tilauskanta

Glaston Technologies      48,9 56,6 64,7 62,2  93,6 97,6 100,8 111,0
Energia            22,7 22,7 22,7 24,5  22,7 22,7 22,7 24,5
Konserni yhteensä       71,6 79,3 87,4 86,7  116,3 120,3 123,5 135,5

Tilaa