TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVO


 Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     7.5.2003 klo 8.30
                                   
 TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT VOIMAKKAASTI
 
 - Liikevaihto kasvoi yritysostojen myötä 72% ja oli 54,4 (31,6) Meur
 - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 55% ja oli 5,2 (3,4) Meur
- Katsauskauden voitto oli 2,1 (2,6) Meur
- Tulos/osake 0,05 (0,07) euroa, oma pääoma/osake 3,33(3,15)euroa
- Rahoitusasema hyvä, omavaraisuusaste 31.3. 54,7 % (70,7) %
- Tilauskanta 31.3. hyvä 85,6 (73,1) Meur
 - Kyrosta tuli yritystostojen myötä maailman johtava lasinjalostus-
 koneiden ja –laitteiden toimittaja
- Tamglass ja Z. Bavelloni aloittivat tiivin yhteistyön ja
 synergiaetujen hyödyntämisen
 
 KYRO-KONSERNIN RAKENNE JA VERTAILUTIEDOT

 Kyron Turvalasiteknologiatoimiala laajeni yritysostojen myötä Lasi-
 ja kiviteknologiatoimialaksi, josta käytetään nimeä Glaston
 Technologies. Kyro oli jo ennestään turvalasikoneiden teknologia- ja
 markkinajohtaja ja on nyt koko lasinjalostusteollisuuden suurin kone-
 ja laitetoimittaja.
 
 Kyron toinen toimiala on energia, jonka toimialayhtiö on
 energiantuottaja Kyro Power Oy.
 
 Kyro Oyj Abp osti Uniglass Engineering Oy:n koko osakekannan
 huhtikuussa 2002, 70 % osuuden Finton Parvekejärjestelmät Oy:stä
 marraskuussa 2002 sekä Z. Bavelloni - ja Glasto –konsernit
 kokonaisuudessan ja 70 % osuuden Suomen Lämpölasi Oy:stä tammikuussa
 2003.

 Uniglass Engineering Oy on konsolidoitu Kyro-konserniin 1.5.2002
 alkaen, Finton Parvekejärjestelmät Oy 1.11.2002 alkaen sekä Z.
 Bavelloni, Glasto ja Suomen Lämpölasi Oy 1.1.2003 alkaen.

 KONSERNIN STRATEGIA
 
 Kyron tavoitteena on markkinajohtajuuteen perustuva hyvä
 kannattavuus ja markkinoita nopeampi pitkän aikavälin kasvu. Yhtiö
 keskittyy ensisijaisesti lasinjalostuskoneliiketoimintansa
 kasvattamiseen orgaanisesti ja yritysostoin.
 
 Orgaaniseen kasvuun pyritään kattavalla alueellisella läsnäololla
 päämarkkina-alueilla, vahvoilla panostuksilla tuotekehitykseen ja
 lasinjalostuksen kokonaisosaamiseen sekä toimintojen jatkuvalla
 kehittämisellä.
 
 Harkituilla yritysostoilla haetaan myynti- ja asiakassynergioita
 toisiaan täydentävistä tuotteista ja verkostoista. Yritysostojen ja
 orgaanisen kasvun tarkoituksena on vahvistaa toisiaan.
 LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
 Kyro-konsernin liikevaihto kasvoi yritysostojen myötä 72 % ja oli
 54,4 (31,6) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto ennen liike-
 arvopoistoja kasvoi 55 % ja oli 5,2 (3,4) miljoonaa euroa ja sen
 osuus liikevaihdosta oli 9,6 (10,6) %. Liikearvopoistot nousivat 0,8
 (0,02) miljoonaan euroon. Poistamaton liikearvo oli 31.3.2003
 yhteensä 58,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen
 kasvoi 32 % ja oli 4,4 (3,3) miljoonaa euroa.
 
 Nettorahoituserät olivat -0,6 (1,1) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
 korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 0,9 (1,4) miljoonaa euroa
 sekä korko- ja muita rahoituskuluja 1,5 (0,3) miljoonaa euroa.
 Näistä oli korkokuluja 0,1 (0,0) miljoonaa euroa, valuuttakurssi-
 tappioita 0,5 (0,1) miljoonaa euroa, arvopapereiden kurssitappioita
 0,8 (0,2) miljoonaa euroa ja muita rahoituskuluja 0,1 (0,0)
 miljoonaa euroa.

 Voitto ennen veroja oli 3,7 (4,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden
 voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 2,1 (2,6) miljoonaa
 euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,05 (0,07) euroa.
 
 Kyro-konsernin tilauskanta 31.3.2003 oli 85,6 miljoonaa euroa
 (31.12.2002; 67,4 miljoonaa euroa). Tilauskantaa nostivat Tamglassin
 tilauskannan kasvu ja uusien konserniyhtiöiden tilauskannat.
 
 Kuva 1. Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ennen
 konserniliikearvon poistoa ja tilauskanta 1-3/03
 
             Liikevaihto  Liikevoitto**  Tilauskanta
            1-3/03 1-3/02* 1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02
 
              Me   Me   Me   Me    Me   Me
 
 Lasi- ja kiviteknologia* 46,4  25,0   4,3  2,5   63,6  49,5
 Energia          8,0   6,5   1,7  1,3   22,0  23,6
 Emoyhtiö,muu
 toiminta elim.      0,0   0,1  -0,8  -0,5
 Konserni yht.      54,4  31,6   5,2  3,4   85,6  73,1

* Lasi- ja kiviteknologiatoimialan 1-3/2002 luvut eivät sisällä
31.3.2002 jälkeen ostettuja yhtiöitä

** Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa
 
 RAHOITUS
 
 Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste 31.3.2003 oli 54,7
 (70,7) %. Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat
 tarkastelujakson lopussa 32,4 (31.12.2002; 55,7 miljoonaa euroa)
 miljoonaa euroa.
 
 Ensimmäinen erä Bavellonin ja Glaston kauppahinnasta maksettiin
 tammikuussa 2003. Osinkoina maksettiin yhteensä 5,9 miljoonaa euroa
 31.3.2003.
 
 Oma pääoma osaketta kohti 31.3.2003 oli 3,33 (3,15) euroa.
 Korollinen nettovelka oli 11,1 (-60,6) miljoonaa euroa.
 Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 8,4 (-48,9) %.
 
 INVESTOINNIT
 
 Konsernin investoinnit olivat yhteensä 60,8 (0,3) miljoonaa euroa.
 Investointien pääosan muodostivat Bavellonin, Glaston ja Suomen
 Lämpölasi Oy:n osakkeiden hankintamenot.
 
 HENKILÖSTÖ
 
 Kyro-konsernissa työskenteli tarkastelujakson lopussa 1147 (478)
 henkilöä. Henkilömäärää ovat kasvattaneet uusien konserniyhtiöiden
 henkilöstö sekä lähinnä Tamglassin Brasilian ja Kiinan yksiköiden
 kasvu. Ostettujen yhtiöiden henkilömäärä 31.3.2003 oli 653.

 Henkilömäärä 31.3.2003
               31.3.2003     31.3.2002
 
 Lasi- ja kiviteknologia      1113        446
 Energia               24        23
 Kyro Oyj Abp            10         9
 Kyro-konserni           1147        478
 
 OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS
 
 Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 2003
 yhteensä 565 214 kappaletta, eli 1,4 prosenttia osakkeiden
 kokonaismäärästä. Kyro Oyj Abp:n osakkeen ylin kurssi Helsingin
 Pörssissä oli 6,84 euroa ja alin 5,40 euroa. Tarkastelujakson
 keskikurssi oli 6,42 euroa.

 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
 
Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2003
päätettiin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2002 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle
ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksenmukaisesti
0,15 euroa osakkeelta eli 5,9 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin
31.3.2003 osakkaalle, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 24.3.2003
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasrekisteriin.

Hallituksen jäsen Lauri Fontell jätti 10.3.2003 yhtiölle eropyynnön
Kyro Oyj Abp:n hallituksesta kesken toimikauden. Hänen tilalleen
valittiin yksimielisesti diplomi-insinööri ja ekonomi Heikki
Mairinoja jäljellä olevaksi kaudeksi. Kyro Oyj Abp:n muut hallituksen
jäsenet ovat Lars Hammarén, Carl-Olaf Homén, Barbro Koljonen, Carl-
Johan Numelin, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Gerhard
Wendt. Heidät on valittu 22.11.2000 pidetyssä yhtiökokouksessa.
Hallituksen toimikausi on 2001-2004.

Varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle uudet valtuutukset omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa, muissa teollisissa
järjestelyissä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä yhdessä
jo yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kanssa voi vastata
enintään 5 % yhtiön osakepääomasta. Valtuutukset ovat voimassa yhden
vuoden ajan.
 
 OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS
 
Kyro Oyj Abp:n hallitus päätti 21.3.2003 varsinaisen yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen perusteella hankkia enintään 1.983.750 omaa
osaketta Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta
päätettiin aloittaa aikaisintaan 31.3.2003 ja se päättyy viimeistään
19.3.2004. Kyro Oyj Abp ei ole käyttänyt tätä valtuutusta 7.5.2003
mennessä.
 
 Z. Bavellonin yrityskaupassa luovutettiin aiemmin hankittuja
 osakkeita yksikköhintaan 5,97 euroa yritysostosta tehdyn sopimuksen
 mukaisesti sopimuspäivän 12.12.2002 kurssitasoon yhteensä 1 172 533
 kappaletta eli 3,0 % koko osakekannasta.

Suomen Lämpölasin yrityskaupassa luovutettiin aiemmin hankittuja
osakkeita yksikköhintaan 6,35 euroa yritysostosta tehdyn sopimuksen
mukaisesti keskimääräiseen kurssitasoon 18.12.2002-3.1.2003 yhteensä
63 005 kappaletta eli 0,2 % koko osakekannasta.

Kyro Oyj Abp:lla oli 31.3.2003 hallussaan omia osakkeita yhteensä 248
292 kappaletta eli 0,6 % koko osakekannasta.
 
 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
 
 Hallitus valitsi kokouksessaan 19.3.2003 puheenjohtajaksi Carl-Johan
 Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen. Varsinainen
 yhtiökokous 19.3.2003 valitsi tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy
 Ab:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

 LASI- JA KIVITEKNOLOGIATOIMIALA – GLASTON TECHNOLOGIES
 
 Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta
 
 Kyron Lasi- ja kiviteknologiatoimialaan, joka sai tarkastelujakson
 aikana nimekseen Glaston Technologies, kuuluvat turvalasikoneiden
 markkina- ja teknologiajohtaja Tamglass, lasin esikäsittelykoneiden
 ja työkalujen johtava valmistaja Z. Bavelloni, jakeluyhtiöiden ryhmä
 Glasto, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass Engineering ja
 merkittävä suomalainen lasinjalostustuotteiden kokonaistoimittaja
 Tamglass Lasinjalostus.

 Toimialan liikevaihto kasvoi yritysostojen myötä 85 % ja oli 46,4
 (25,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen liikearvo-poistoja kasvoi
 72 % ja oli 4,3 (2,5) miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta
 oli 9,3 (10,0) %.
 
 Tamglass-ryhmän liikevaihto oli viime vuoden vastaavan ajanjakson
 tasolla huolimatta euron vahvistumisesta ja toimitusten
 siirtymisestä toiselle neljännekselle. Tamglassin kannattavuus
 parani edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta uusien tuotteiden sekä
 Suomen ja USA:n tehtaiden parantuneen tuottavuuden ansiosta.
 
 Bavelloni-ryhmän liikevaihto ja kannattavuus laskivat viime vuoden
 ensimmäisen neljänneksen ennätyskorkeasta tasosta. Lasku johtui
 pääasiassa tärkeiden laskutusvaluuttojen heikkenemisestä euroa
 vastaan sekä tilauspäätösten lykkääntymisestä.

 Glaston Technologiesin tilauskanta 31.3.2003 oli 63,6 miljoonaa
 euroa (31.12.2002; 45,2 miljoonaa euroa). Tamglassin tilauskanta
 kasvoi vuodenvaihteesta tarkastelujakson aikana. Bavellonin
 tilauskanta oli vuodenvaihteen tasolla.
 
 Bavellonin tilauskanta on suhteellisesti liiketoiminnan volyymiin
 nähden pieni, koska koneet ja työkalut myydään ja toimitetaan
 pääasiallisesti varastosta suurimpia CNC-linjoja lukuunottamatta.
 Tämän vuoksi liiketoiminnan kuukausittaiset volyymimuutokset ovat
 tyypillisesti suurempia kuin Tamglassilla.
 
 Tamglassin, Z. Bavellonin ja Glaston synergiat
 
 Bavelloni, Glasto ja Tamglass tekevät tiivistä yhteistyötä. Tamglass
 ja Bavelloni jatkavat liiketoimintojaan omilla tunnetuilla
 tuotemerkeillään ja nykyisillä organisaatioillaan. Synergiaetuja
 saadaan erityisesti yhtiöiden tuotteiden myynnistä molempien
 asiakaskunnille sekä osto-, logistiikka- ja huoltoyhteistyöstä.
 
 Markkinat ja myynti
 
 Lasiarkkitehtuurin kehittyminen, lisäarvoa tuottavien lasituotteiden
 yleistyminen, ajoneuvojen lasipintojen kasvu ja muotojen moni-
 puolistuminen sekä turvalasisäännösten ja –määräysten edistyminen
 kasvattavat jalostettujen lasituotteiden kysyntää.
 
 Lasinjalostuksen kasvu luo pohjan lasinjalostuskoneiden
 liiketoiminnan pitkän aikavälin kasvulle. Turvalasi on nopeimmin
 kasvava lasinjalostuksen alue.
 
 Heikko talouskasvu ja Irakin sota hidastivat tällä jaksolla edelleen
 investointipäätöksiä Euroopassa ja USA:ssa. Kauko-Idässä kysyntä
 jatkui hyvänä.

Tuotanto ja tuotteet
 
 Glaston Technologiesin tehtaiden toiminta-aste oli tarkastelu-
 jaksolla hyvä. Vuonna 2002 aloitettu Bavellonin Bregnanon tehtaan
 laajennus otettiin osittain käyttöön tarkastelujakson lopulla.
 Laajennuksella varmistetaan kapasiteetin riittävyys lasin
 esikäsittelykoneiden ja –laitteiden markkinoiden kasvaessa.
 
 Uniglass Engineeringin tasokarkaisukoneiden liiketoiminta etenee
 suunnitelmien mukaisesti viime vuonna toteutettujen toiminnan
 uudelleen organisoinnin ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta.
 
 Glaston Technologies -yhtiöiden tuotteilla on vahva asema omissa
 tuoteryhmissään. Tamglassin turvalasikoneiden ja Bavellonin lasin
 esikäsittelykoneiden ja –laitteiden valikoima on alan monipuolisin.
 
 Tamglass, Bavelloni ja Uniglass Engineering osallistuvat kuluvana
 vuonna useisiin messutapahtumiin, joista suurin pidetään kesäkuussa
 Milanossa, jossa Tamglass ja Z. Bavelloni lanseeravat myös
 tuoteuutuksia.

 Huoltotoiminta
 
 Glaston Technologies -yhtiöiden huoltosopimuskanta on kasvussa.
 Investointi-ilmapiiri vaikutti varaosa- ja tuotepäivitysten myyntiin
 hidastaen huoltoliiketoiminnan kasvua. Huoltotoimintaan lukeutuva
 käytettyjen koneiden liiketoiminta oli alhaisella tasolla hyvästä
 kysynnästä huolimatta, koska kunnostettavia koneita on ollut
 niukasti tarjolla.
 
 Tamglass Lasinjalostus
 
 Tamglass Lasinjalostuksella on tärkeä rooli Glaston Technologiesin
 teknologiakehityksessä. Uudet yhtiöt, Tamglass Finton ja Tamglass
 Lämpölasi, parantavat näitä edellytyksiä entisestään. Samalla
 syntynyt kolmen lasinjalostusyhtiön kokonaisuus on
 julkisivulasitusten täyden valikoiman toimittaja.
 
 ENERGIA – KYRO POWER

 Kyro Powerin liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 8,0 (6,5) miljoonaa
 euroa. Liikevoitto parani 25 % ja oli 1,7 (1,3) miljoonaa euroa ja
 sen osuus liikevaihdosta oli 20,8 (20,6) %. Liikevaihto ja liike-
 voitto kasvoivat hyvän energiankysynnän ja sähkön hinnan nousun
 ansiosta. Kyro Powerin tilauskanta 31.3.2003 (12 kuukautta) oli 22,0
 (23,6) miljooonaa euroa.

Pohjoismaiden huono vesitilanne ja kylmä talvi pitivät edelleen
sähkön kysyntää ja markkinahintaa korkealla tasolla. Vähäiset
vesivarat rajoittivat kuitenkin vesivoimalan käyttöastetta alle 20
%:iin normaalista. Kyro Powerin voimalat kävivät häiriöittä.


Metsäteollisuusasiakkaiden tuotantolaitosten käyntiaste oli hyvällä
tasolla. Pitkän aikavälin energiantoimitussopimukset takaavat Kyro
Powerin asiakkaille tasaisen sähkön hinnan ja Kyro Powerille tasaisen
volyymin ja hyvän ennustettavuuden.

 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
 Kyro-konsernin ja sen toimialojen edellytykset loppuvuodelle 2003
 ovat hyvät.
 
 Glaston Technologies on alansa markkinajohtaja maailmassa ja sen
 tilaus- ja tarjouskanta on hyvällä tasolla. Tilausten odotetaan
 kääntyvän kasvuun heti yleisen investointi-ilmapiirin parantuessa.

 Kyro Powerin liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan hieman
 vuonna 2003 viime vuoden tasosta.
 
 Kyron liikevaihto kasvaa tehtyjen yritysostojen myötä voimakkaasti
 vuonna 2003. Tehdyt panostukset yritysostoihin, suhdannevaihe ja
 valuuttakehitys voivat laskea tänä vuonna konsernin suhteellista
 kannattavuutta, mutta liiketoiminnan kassavirran odotetaan kasvavan.
 
Mikäli yleinen taloudellinen tilanne ei edelleen heikkene, Kyro-
konsernin kannattavuuden arvioidaan olevan hyvällä tasolla vuonna
2003.

TALOUSTIEDOTUKSEN AIKATAULU

Yhtiön seuraavat osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:

Osavuosikatsaus 2/2003 (1.1.-30.6.2003) julkaistaan 14.08.2003
Osavuosikatsaus 3/2003 (1.1.-30.9.2003) julkaistaan 05.11.2003

Kyron verkko- ja painettu vuosikertomus 2002 julkaistiin maaliskuussa
2003. Verkkovuosikertomus on luettavissa osoiteessa www.kyro.fi ja
painettua vuosikertomusta voi tilata sähköpostitse osoitteesta
kristiina.springfelt@kyro.fi

Helsingissä 7.5.2003


Hallitus


Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Veli Kronqvist,
puh. 03-372 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
suhteet:     p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa
         www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet
 
 KYRO-KONSERNI 1-3/2003, TULOSLASKELMA JA TASE
 
 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa
 
              1-3/03     1-03/02*    1-12/02*
 
 
 Liikevaihto         54,4       31,6      144,3
 Liiketoim. muut tuotot    0,3               0,9
 Kulut            47,9       27,0      121,1
 Poistot ilman konserni-
 Liikearvojen poistoja     1,6       1,3       5,2
 Liikevoitto ennen konserni-
 liikearvon poistoa      5,2       3,4      18,9
  % liikevaihdosta      9,6       10,6      13,1
 Konserniliikearvon poisto   0,8               0,2
 Liikevoitto          4,4       3,3      18,7
  % liikevaihdosta      8,1       10,6      13,0
 Rahoitustuotot ja –kulut   -0,6       1,1      -0,6
 Voitto ennen veroja      3,7       4,4      18,1
 Tuloverot          -1,5       -1,2      -5,7
 Vähemmistöosuus       -0,1       -0,6      -0,6
 Tilikauden voitto       2,1       2,6      11,7
 
 *Vuoden 2002 vertailuluvut eivät sisällä vertailujakson jälkeen
 ostettuja yhtiöitä.
 
 Konsernin tase, milj.euroa
               1-3/03     1-3/02*     1-12/02*
 
 Pysyvät vastaavat      124,9      72,2       73,6
 Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus       37,2      17,3       15,7
 Laskennallinen verosaat.   6,7       4,1       6,1
 Rahoitusomaisuus       88,2      103,6       91,7
 Vastaavaa          257,0      197,2      187,1
 
 Oma pääoma          133,2      129,1      137,1
 Vähemmistöosuus        1,3       4,0       0,7
 Pakollinen varaus       5,1
 Vieras pääoma
  Korollinen vieras pääoma  43,1       4,4       3,7
  Koroton vieras pääoma    65,7      52,8       38,7
  Laskennallinen verovelka   8,6       7,0       6,9
 Vastattavaa         257,0      197,2      187,1
 
 Tunnusluvut        1-03/03    1-03/02*     1-12/02*
 
 Tulos/osake, euroa      0,05      0,07       0,31
 Oma pääoma/osake, euroa   3,33      3,15       3,36
 Osakkeiden lukumäärä,
 1000 kpl          39 675     39 675      39 675
 josta ulkona        39 427     38 088      38 191
 Sijoit. pääoman tuotto, %  10,3      13,3       13,6
 Oman pääoman tuotto, %    6,8      9,8       9,4
 Omavaraisuusaste, %     54,7      70,7       77,1
 Gearing, %          8,4     -48,9      -40,5
 Investoinnit, milj. euroa  60,8      0,3       6,8
 Henkilöstö kauden lopussa  1147      478       531
 Henkilöstö keskimäärin    1015      474       536
 Tilauskanta, milj. euroa   85,6      73,1       67,4

 Vastuusitoumukset, milj.euroa
 
 Kiinnitykset         0,8               0,5
 Muut omat vastuut      18,7      5,6       7,8
 Johdannaissopimukset
 Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit      31,2      36,2       18,4
 Käypä arvo
  Valuuttatermiinit     30,5      36,5       17,5

Kassavirta, milj. euroa

Liiketoiminnan kassavirta
ennen veroja ja rah. eriä   5,1      -0,8       20,5
Rahoituserät         -0,3      0,7       -0,5
Maksetut verot        -0,7      1,5       -5,3
Liiketoiminnan rahavirta    4,1      1,4       14,7

Investointien kassavirta   -0,7      0,1       -1,1
Tytäryritysten hankinta   -72,1      -0,3       -2,3
Investointien rahavirta   -72,8      -0,2       -3,4

Maksetut osingot       -5,8              -13,3
Omien osakkeiden luovutus   7,4               0,7
Nettovelan muutos       44,5      -0,5       -2,2
Rahoituksen rahavirta     46,1              -14,7

Rahavarojen muutos      -22,6      0,7       -3,4

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNILIIKEARVON POISTOJA JA
TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN

              Liikevaihto

      1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02 1-3/03
        Me   Me   Me    Me   Me

Lasi- ja kivi-
teknologia  25,0  34,3  23,0   35,4  46,4
Energia    6,5  5,7  6,0   8,2   8,0
Emoyhtiö,muu
toiminta elim 0,1  0,0  0,0   0,0   0,0
Konserni yht 31,6  40,0  29,0   43,6  54,4


   Liikevoitto ennen konserniliikearvopoistoja/EBITA%

      1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02 1-3/03
        Me   Me   Me    Me   Me

Lasi- ja kivi-
teknologia  2,5  3,9  2,4   6,7   4,3
EBITA%    10,0  11,5  10,3   18,9   9,3
Energia    1,3  1,1  1,1   2,0   1,7
EBITA%    20,6  18,5  19,1   24,3  20,8
Emoyhtiö,muu
toiminta el. -0,5  -0,7  -0,6   -0,4  -0,8
Konserni yht. 3,4  4,3  2,9   8,3   5,2
EBITA%    10,6  10,8  9,9   19,1   9,6


              Tilauskanta

       3/02  6/02  9/02  12/02  3/03
        Me   Me   Me    Me   Me

Lasi- ja kivi-
teknologia  49,5  49,7  42,1   45,2  63,6
Energia   23,6  23,0  23,0   22,2  22,0
Konserni yht.73,1  72,7  65,1   67,4  85,6

Tilaa