VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ KASVOI

Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     5.5.2004 klo 8.30

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ KASVOI

- Liikevaihto 51,5 (54,4) Meur, vertailukelpoisilla
 valuutoilla liikevaihto 54,5 Meur
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 4,9 (5,2) Meur
- Voitto ennen satunnaiseriä kasvoi 29 % ja oli 4,8 (3,7) Meur,
 osuus liikevaihdosta 9,4 (6,9) %
- Tulos/osake 0,08 (0,05) euroa, oma pääoma/osake 3,19 (3,33) euroa
- Omavaraisuusaste 31.3.2004 56,1 (54,7) %
- Tarjouskannan ja After Sales -busineksen kasvu indikoivat
 lasinjalostusteollisuuden käyntiasteen nousua
- Konsernin tilauskanta 31.3. oli 71,6 (85,6) Meur, nousi
 huhtikuussa 75,4 (80,7) milj. euroon

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

"Kaukoidän ja Amerikan lasikonemarkkinalla ovat volyymimme kasvaneet.
Euron vahvistuminen on kuitenkin vähentänyt liikevaihdon ja tuloksen
kasvua Euroopan ulkopuolella. EU-alueella heikko investointitaso on
heijastunut myös lasikonemarkkinaan. Glaston Technologiesin osalta
After Sales -busineksen ja esikäsittely-koneiden tilausten kasvu ovat
mielestämme merkki markkina-käänteestä. Tätä positiviista näkemystä
tukee lähes ennätystasolle noussut tarjouskanta", toteaa
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo.

"Lasikonealan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin
tuotevalikoima ja One-Stop-Partner -konsepti ovat vahvistaneet Glaston
Technologiesin markkina-asemaa tiukassa suhdannetilanteessa. Myös
asiakasuskollisuus on edelleen lisääntynyt. Meillä on näin ollen selvä
kilpailuetu puolellamme lasinjalostuskoneiden johtavana ja kasvavana
toimittajana."

"Kyron strategiana on Glaston Technologiesin kannattava kasvu
orgaanisesti ja yritysostoin. Kun lasikonemarkkina alkaa jälleen vetää
normaalisti, meillä on kaikki valmiudet kasvuun. Synergia- ja
kehitysprojektimme antavat silloin edellytyksiä tulosparannuksiin,"
Yliheljo jatkaa.

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Päätoimiala Glaston Technologies käsittää globaalisti toimivan
lasikoneryhmän sekä Suomen ja lähialueiden markkinoihin keskittyvän
lasinjalostusryhmän. Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden ykkönen
maailmassa ja lasinjalostusryhmä lasinjalostustuotteiden johtava
kokonaistoimittaja Suomessa. Kyron toinen toimiala on Energia, jolla
toimivat Kyro Power Oy:n sähköä ja lämpöä tuottavat voimalat.

Lasikoneryhmän tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä
arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat
turvalasikoneiden teknologia- ja markkinajohtaja Tamglass,
tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass sekä lasin esikäsittely-
koneiden johtava toimittaja Bavelloni, joka valmistaa myös
kivenjalostuskoneita. Lasinjalostusryhmän muodostaa Tamglass
Lasinjalostus, jonka tuotteita ovat turva-, parveke- ja eristyslasit
sekä niiden asennus.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyron liikevaihto tarkastelujaksolla oli 51,5 (54,4) miljoonaa euroa.
Euron pysyminen muihin keskeisiin laskutusvaluuttoihin nähden
korkealla tasolla on vähentänyt alkuvuonna liikevaihtoa ja myyntiä
sekä leikannut selvästi liikevoittoa. Toteutunut liikevaihto olisi
ollut vuoden 2003 vertailujakson valuuttakursseilla 54,5 miljoonaa
euroa.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 4,9 (5,2) miljoonaa
euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 9,5 (9,6) %. Konsernin
liikearvopoistot olivat 0,8 (0,8)) miljoonaa euroa ja liikevoitto
niiden jälkeen oli 4,1 (4,4) miljoonaa euroa.

Nettorahoituserät olivat 0,8 (-0,6) miljoonaa euroa. Tämä sisältää
korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 1,1 (0,9) miljoonaa euroa
sekä korko- ja muita rahoituskuluja 0,3 (1,5) miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaiseriä kasvoi 29 % ja oli 4,8 (3,7) miljoonaa
euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 9,4 (6,9) %. Tilikauden voitto
kasvoi 42 % ja oli 3,0 (2,1) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto oli 12,4 (10,3) %. Tulos/osake oli 0,08 (0,05) euroa.

Konsernin tilauskanta 31.3. oli 71,6 (85,6) miljoonaa euroa. Vahva
euro ja turvalasikoneiden investointipäätösten siirtyminen heikensivät
tarkastelujaksolla tilauskertymää. Huhtikuun hyvä konemyynti (noin
17,5 miljoonaa euroa uusia konetilauksia) on nostanut tilauskannan
75,4 (80,7) miljoonaan euroon.


Kuva 1. Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, milj. euroa

            Liikevaihto   Liikevoitto*  Tilauskanta
           Q1/04  Q1/03  Q1/04 Q1/03  Q1/04  Q1/03

Glaston Technologies* 44,0  46,4   4,0  4,3   48,9  63,6
Energia         7,5   8,0   1,7  1,7   22,7  22,0
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.     -0,0  -0,0  -0,8  -0,8
Konserni yht.     51,5  54,4   4,9  5,2   71,6  85,6

* Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta oli 7,3
(4,1) miljoonaa euroa. Yhteensä osinkoina maksettiin 11,8 miljoonaa
euroa; perusosinkoina 5,9 miljoonaa euroa ja lisäosinkoina 5,9
miljoonaa euroa. Edellisvuoden vertailujaksolla maksettiin vain
perusosinkoja yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat 24,0 (32,4)
miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 32,8 (43,1) miljoonaa
euroa ja korollinen nettovelka 8,9 (11,1) miljoonaa euroa.
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 6,9 (8,4) %. Oma
pääoma/osake oli 3,19 (3,33) euroa. Omavaraisuusaste oli 56,1 (54,7)
%.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat yhteensä 1,0 (60,8) miljoonaa
euroa; pääasiassa ylläpitoinvestointeja. Vuoden 2003 vertailu-jaksolle
kohdistui merkittäviä yritysostoja.

HENKILÖSTÖ

Kyro-konsernin palveluksessa oli tarkastelujakson päättyessä 1 126 (1
147) henkilöä. Henkilöstön vähenemistä tapahtui lähinnä Bavellonilla.
Konsernin henkilöstöstä ulkomailla työskenteli 701 (727). Henkilömäärä
oli tarkastelujaksolla keskimäärin 1 128    (1 143).


Kuva 2. Henkilömäärä

            31.3.2004     31.3.2003

Glaston Technologies    1 092       1 113
Energia            24        24
Kyro Oyj Abp          10        10
Kyro-konserni        1 126       1 147


OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tarkastelujaksolla yhteensä
2 639 252 (565 214) kappaletta, eli 6,7 % (1,4) osakkeiden
kokonaismäärästä. Kyro Oyj Abp:n osakkeen alin kurssi Helsingin
Pörssissä oli 7,19 euroa ja ylin 9,20. Osakkeen keskikurssi oli 7,90
euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 17.3.2004 hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena
mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa, muissa teollisissa järjestelyissä tai muutoin
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan myös myydä Helsingin Pörssissä julkisessa
kaupankäynnissä. Varsinaisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset
omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Kyro Oyj Abp:llä oli
aikaisempien valtuutusten perusteella aiemmin hankittuja omia
osakkeita 31.3.2004 yhteensä 164 952 (248 292) osaketta.
Tarkastelujaksolla ei hankittu omia osakkeita.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Kyro Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päätti 17.3.2004 hallituksen
jäsenmääräksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle seitsemän jäsentä.

Aikaisemmasta hallituksesta valittiin Lars Hammarén, Barbro Koljonen,
Heikki Mairinoja, Carl-Johan Numelin, Carl-Johan Rosenbröijer ja
Christer Sumelius. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin oikeus-
tieteen kandidaatti Klaus Cawén. Entiset hallituksen jäsenet, Carl-
Olaf Hómen ja Gerhard Wendt, eivät olleet ehdolla yhtiöjärjestyksen
ikäsäännön vuoksi.

Uusi hallitus valitsi kokouksessaan 17.3.2004 puheenjohtajaksi Carl-
Johan Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen.
Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy
Ab:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nymanin.

IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ

Kyro-konserni siirtyy vuonna 2005 kansainvälisen IFRS-standardin
mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön. Vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosi-
katsaukset perustuvat nykyiseen tilinpäätöskäytäntöön, mutta yhtiössä
kerätään siirtymävaiheen aikana vertailutiedot vuodelle 2005.

GLASTON TECHNOLOGIES

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 44,0 (46,4)
miljoonaa euroa. Vuoden 2003 vertailujakson valuuttakursseilla
liikevaihto olisi ollut 47,0 miljoonaa euroa. Euron vahvistumisen
negatiivinen vaikutus kannattavuuteen oli merkittävä.

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 4,0 (4,3) miljoonaa euroa ja
sen osuus liikevaihdosta 9,0 (9,3) %. Kannattavuutta ovat rasittaneet
kululuonteiset investoinnit Glaston Technologiesin jakeluverkoston
vahvistamiseen ja esikäsittelykoneiden valmistuksen aloittamiseen
Brasiliassa.

Lasikoneryhmän liikevaihto ja kannattavuus olivat suunnilleen
edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Alueellinen konevalmistus
kompensoi osittain vahvan euron negatiivista vaikutusta
kannattavuuteen.

Lasinjalostusryhmän liikevaihto laski hieman johtuen vuoden 2003
vertailujaksolle kohdistuneista poikkeuksellisen isoista
toimituksista. Suhteellinen kannattavuus säilyi kuitenkin
edellisvuoden tasolla.

Glaston Technologiesin tilauskanta 30.4. oli 52,7 (58,7) miljoonaa
euroa. Esikäsittelykoneiden tilaukset kasvoivat tarkastelujaksolla
edellisvuoden vastaavasta.

LASIKONERYHMÄ

Markkinat ja myynti

Maailmantalouden suhdannevaihe rajoittaa vielä lasinjalostus-koneiden
kysyntää erityisesti Keski-Euroopassa. Yhdysvalloissa kysyntä on
parantunut edellisvuodesta. Latinalaisessa Amerikassa kysyntä
painottuu edelleen Brasiliaan, missä myös esikäsittelykoneiden myynti
on käynnistynyt Bavellonin panostettua alueella omaan myynti- ja
valmistusyksikköön Tamglassin tavoin. Kaukoidässä
lasinjalostuskoneiden kysyntä jatkuu hyvällä tasolla.

Lasikoneryhmän yhtiöt Tamglass ja Bavelloni ovat keskittämässä
samoilla alueilla sijaitsevat asiakaspalveluyksikkönsä yhteen.
Järjestely tuo kustannussäästöjä ja tehostaa tuotteiden ristiin-
myyntiä ja One-Stop-Partner -konseptin kokonaistoimitusten
tarjoamista.

Lasin esikäsittelykoneita ja turvalasikoneita valmistavat kilpailijat
ovat kärsineet viimeaikaisesta suhdannevaiheesta. Glaston
Technologiesin edelleen vahvistunut markkinaosuus, vakavaraisuus ja
monipuolinen tuotevalikoima ovat sille kilpailuetu kireässä
suhdannetilanteessa.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesin tehtaiden käyttöaste oli tarkastelujaksolla
hyvällä tasolla. Turvalasikoneiden ja lasin esikäsittelykoneiden
valmistus pohjautuu tehokkaaseen alihankintaverkostoon, joka
mahdollistaa kapasiteetin nopean kasvattamisen kysynnän noustessa.
Tamglassin ja Bavellonin viime vuonna aloittama komponenttien
yhteishankinta tuottaa jo kustannussäästöjä.

Ensimmäiset Bavellonin Brasiliassa valmistamat lasin
esikäsittelykoneet toimitetaan vuoden toisella neljänneksellä.

Glaston Technologiesin tuotevalikoima on alan laajin. Lasikoneryhmän
kehittämät lasinjalostuskoneet vaativille lasimuodoille ja työstö-
prosesseille ovat alan edistyksellisintä teknologiaa. Niillä on vahva
asema mm. suurten lasikokojen jalostamisessa.

Huoltopalvelut

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla selvästi
edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, mikä viestii lasinjalos-tajien
koneiden käyttöasteen kasvusta. Myös käytettyjen koneiden tarjonta ja
myynti ovat kasvussa.

Samoin koneiden lisävarusteiden ja parannuspakettien kysyntä on hyvä,
ja niiden tilauskanta on ennätyskorkea. Myös lasin esikäsittelyyn
tarkoitettujen työkalujen myynti on ollut kasvussa syksystä lähtien.

LASINJALOSTUSRYHMÄ

Huolimatta toimistorakentamisen alhaisesta tasosta Tamglass
Lasinjalostus on vahvistanut markkina-asemaansa lasinjalostus-
tuotteiden kokonaistoimittajana Suomessa. Vilkas korjaus- ja asuin-
rakentaminen kompensoi osaltaan alhaista toimistorakentamisen
volyymia.

Tarkastelujaksolla lanseerattiin yhdistetty Tamglass Lasinjalostus
–brandi ja siihen kuuluvat tuoteryhmät Tamglass Parvekkeet, Tamglass
Turvalasit ja Tamglass Eristyslasit. Tamglass Parvekkeiden myyntiä
tehostettin uudella jälleenmyyjäverkostolla.

Tamglass Lasinjalostus aloitti turvalasitoimitukset risteilijä- ja
laivalasituksia tekevälle Pilkington Marinelle. Lisäksi Tamglass
Lasinjalostus toimittaa ohjaamolaseja Valtran uusimpaan
traktorimalliin.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energiatoimialan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 7,5 (8,0)
miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 1,7 (1,7)
miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 23,1 (20,8) %.

Suhteellinen kannattavuus kasvoi vesivoimalan käyntiasteen paranemisen
myötä sekä vuoden 2003 lopulla hankitun Hämeenkyrön
kaukolämpötoiminnan ansiosta. Tilauskanta (12 kuukautta) oli 22,7
(22,0) miljooonaa euroa.

Energiamarkkinoiden kehitys

Sähkömarkkinat olivat tarkastelujaksolla vakaat edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jolloin sähkön hinta vaihteli
voimakkaasti. Pohjoismaiden vesitilanne parantui alkuvuonna hieman,
joskin vesivarannot ovat vielä poikkeuksellisen alhaalla, myös
Kyrösjärvessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kyro-konsernin perusasetelmat kuluvalle vuodelle ovat hyvät. Glaston
Technologies on maailman markkinajohtaja kasvavalla toimialalla.
Glaston Technologiesin tilauskanta on laskenut viime vuodesta, mutta
tarjouskanta on noussut lähes ennätyskorkealle tasolle. Kyro Powerin
liiketoiminta on vakaata ja kannattavaa.

Nykyinen euron kurssitaso vähentää kuluvana vuonna liikevaihdon ja
kannattavuuden kasvua. Epävarmuutta lisää yleinen talouskehitys
erityisesti suurissa EU-maissa.

Glaston Technologies tähtää vuonna 2004 kannattavuutensa parantamiseen
toimintojaan kehittämällä ja synergiaetuja hyödyntäen.

Helsingissä 5.5.2004

Kyro Oyj Abp

Hallitus


Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Veli Kronqvist, puh.
03-372 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
suhteet:     p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa
         www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-3/2004, TULOSLASKELMA JA TASE

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa


                  1-3/04   1-3/03 1-12/2003


Liikevaihto             51,5    54,4   226,7
Liiketoim. muut tuotot        0,4    0,3    1,6
Kulut                45,4    47,9   198,6
Poistot ilman konserniliike-
arvon poistoja            1,7    1,6    6,8
Liikevoitto ennen konserni-
liikearvon poistoa          4,9    5,2    22,9
% liikevaihdosta           9,5    9,6    10,1
Konserniliikearvon poisto       0,8    0,8    3,1
Liikevoitto              4,1    4,4    19,8
 % liikevaihdosta          7,9    8,1    8,7
Rahoitustuotot ja –kulut       0,8    -0,6    0,6
Voitto ennen satunnais-
eriä                 4,8    3,7    20,4
Tuloverot              -1,8    -1,5    -6,7
Vähemmistöosuus            0,0    -0,1    -1,5
Tilikauden voitto           3,0    2,1    12,2


Konsernin tase, milj.euroa
                31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003

Pysyvät vastaavat          116,2   124,9    118,6
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus           38,4    37,2    32,2
 Laskennallinen verosaat.       8,4    6,7     8,3
 Rahoitusomaisuus          79,7    88,2    86,9
Vastaavaa              242,7   257,0    246,1

Oma pääoma             127,3   133,2    135,9

Vähemmistöosuus            2,3    1,3     2,2
Pakollinen varaus           6,0    5,1     5,6

Vieras pääoma
 Korollinen vieras pääoma      32,8    43,1    33,4
 Koroton vieras pääoma       66,3    65,7    60,6
 Laskennallinen verovelka      7,9    8,6     8,4
Vastattavaa             242,7   257,0    246,1


Kassavirta, milj. euroa
                  1-3/04   1-3/03   1-12/03
Liiketoiminnan kassavirta
ennen veroja ja rah.eriä       7,7    5,1    25,6
Rahoituserät             0,0    -0,3    -0,5
Maksetut verot            -0,4    -0,7    -5,5
Liiketoiminnan rahavirta       7,3    4,1    19,6

Investointien rahavirta       -1,0    -0,7    -5,3
Tytäryritysten hankinta            -72,1    -69,4
Investointien rahavirta       -1,0   -72,8    -74,7

Maksetut osingot          -11,8    -5,8    -11,7
Omien osakkeiden luovutus            7,4     8,0
Nettovelan muutos          -0,5    44,5    30,3
Rahoituksen rahavirta        -12,2    46,1    26,6

Rahavarojen muutos          -5,9   -22,6    -28,5


Tunnusluvut            1-3/04   1-3/03   1-12/03

Tulos/osake, euroa          0,08    0,05    0,31
Osakemäärä, 1000 kpl        39 675   39 675   39 675
Hallussa olevat omat
osakkeet,1000 kpl           165    248     165
Sijoit. pääoman tuotto, %      12,4    10,3    14,1
Oman pääoman tuotto, %        9,1    6,8    10,3
Omavaraisuusaste, %         56,1    54,7    58,6
Velkaantumisaste, %          6,9    8,4     3,2
Oma pääoma/osake, euroa       3,19    3,33    3,41
Investoinnit, milj. euroa       1,0    60,8    62,7
Henkilöstö keskimäärin       1 128   1 143    1 150
Henkilöstö kauden lopussa      1 126   1,147    1 127
josta Suomessa            425    420     421
Tilauskanta, milj. euroa       71,6    85,6    81,4

Vastuusitoumukset, milj.euroa

Yrityskiinnitykset          0,4    0,8     0,4
Muut omat vastuut          17,4    18,7    18,6
Johdannaissopimukset
Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit          23,3    31,2    24,1
 Sähkötermiinit            2,7    3,4     2,7
Käypä arvo
 Valuuttatermiinit         23,5    30,5    22,7
 Sähkötermiinit           2,8    3,1     2,5

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNILIIKEARVON POISTOJA
SEKÄ TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN
                Liikevaihto
              2003           2004      
      1-3/03   4-6/03  7-9/03  10-12/03  1-3/04
        Me     Me    Me     Me    Me
Glaston
Technologies 46,4    48,2   40,2    63,6   44,0
Energia    8,0    6,8    6,5     7,0   7,5
Emoyhtiö,muu
toiminta elim 0,0    0,0   -0,1     0,0   0,0
Konserni yht 54,4    55,1   46,6    70,6   51,5

           Liikevoitto ennen konserniliikearvo-
                poistoja/EBITA%
       2003                  2004      
      1-3/03   4-6/03  7-9/03  10-12/03  1-3/04
        Me     Me    Me     Me    Me

Glaston
Technologies 4,3     4,5    3,3    7,6   4,0
EBITA%    9,3     9,3    8,3    12,0   9,0
Energia    1,7     1,5    1,1    1,3   1,7
EBITA%    20,8    22,1   16,9    18,4   23,1
Emoyhtiö,muu
toiminta el. -0,8    -0,6   -0,4    -0,7   -0,8
Konserni yht. 5,2     5,4    4,0    8,2   4,9
EBITA%    9,6     9,9    8,6    11,7   9,5

                 Tilauskanta
      03/03    06/03  09/03   12/03  03/04
        Me      Me    Me     Me    Me
Glaston
Technologies 63,6     54,0   60,3    58,8   48,9
Energia   22,0     22,2   22,6    22,6   22,7
Konserni yht.85,6     76,2   82,9    81,4   71,6


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Tilaa