YHTIÖKOKOUSKUTSU

KYRO OYJ ABP    PÖRSSITIEDOTE       23.2.2005 klo 16.15

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 15.päivänä 2005 klo 16.00 alkaen Hilton Helsinki
Kalastajatorpalla osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.
Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.

2.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen hankkimaan yhtiön
omia osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka
yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden
nimellisarvon kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden
hankintahetkellä.

Ehdotuksen mukaan hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia osakkeita
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa käytettäväksi vastikkeena
mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa
teollisissa järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen erillistä
päätöstä osakepääoman alentamisesta. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin
hallituksen päätöksen mukaisesti joko kaikille osakkeen-omistajille osoitetulla
ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja hallituksen
päättämästä samasta hinnasta tai arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä
osakkeiden hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 17.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

3.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien
hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä
muutoin olevien omien osakkeiden luovuttamisen.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi luovuttaa omia osakkeita
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja laajuudessa. Osakkeita voidaan myös myydä Helsingin Pörssissä
julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 17.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

4.
Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole erovuorossa.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolta on saatu suostumus
tehtävään.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2005
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua kokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity Oy Kyro Ab:n osakerekisteriin ennen 22.12.1995.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa
tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-
osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään torstaina 10.3.2005 ennen klo 16.00 kirjallisesti
osoitteella Kyro Oyj Abp, 39200 Kyröskoski, puhelimitse numeroon (03) 382 3072
(Terttu Uusitalo) tai sähköpostitse osoitteeseen terttu.uusitalo@kyro.fi.
Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien
nähtävinä 8.3.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere.
Vuosikertomus
lähetetään osakkeenomistajille viikolla 11.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2004 vahvistetun taseen perusteella jaetaan
osinkoa 0,06 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 18.3.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko
maksetaan 29.3.2005.Helsingissä helmikuun 2. päivänä 2005

KYRO OYJ ABP
Hallitus

Tilaa