YHTIÖKOKOUSKUTSU

KYRO OYJ ABP    PÖRSSITIEDOTE       24.2.2004 klo 16.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 17.
päivänä 2004 klo 16.00 alkaen Hilton Helsinki Kalastajatorpalla
osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.
Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

2.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
hankkimaan yhtiön omia osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla
enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo
yhdessä yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden nimellisarvon
kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden
hankintahetkellä.

Ehdotuksen mukaan hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia
osakkeita hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,
investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen
erillistä päätöstä osakepääoman alentamisesta. Omien osakkeiden
hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti joko
kaikille osakkeen-omistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja
hallituksen päättämästä samasta hinnasta tai arvopapereiden
julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken käypään
arvoon.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallitukselle 19.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.

3.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annetun
hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä muutoin
olevien omien osakkeiden luovuttamisen.

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena
mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Osakkeita voidaan myös myydä
Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen
käypään arvoon. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallitukselle 19.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
5.3.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua kokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity Oy Kyro Ab:n
osakerekisteriin ennen 22.12.1995. Tässä tapauksessa
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai
muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole
siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään perjantaina 12.3.2004
ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Kyro Oyj Abp, 39200
Kyröskoski, puhelimitse numeroon (03) 382 3072 (Terttu Uusitalo)
tai sähköpostitse osoitteeseen terttu.uusitalo@kyro.fi.
Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan
kuluessa.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 10.3.2004 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere. Vuosikertomus
lähetetään osakkeenomistajille viikolla 11.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2003 jaetaan osinkoa 0,15
euroa osakkeelta ja lisäosinkona 0,15 euroa osakkeelta eli
yhteensä 11,9 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
täsmäytyspäivänä 22.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen
mukaisesti osinko maksetaan 29.3.2004.Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2004

KYRO OYJ ABP
Hallitus

Tilaa