YHTIÖKOKOUSKUTSU

                                3
Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     20.2.2003 klo 18.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 19. päivänä
2003 alkaen klo 16.00 Restaurant Pörssissä, Fabianinkatu 14, Helsinki.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen:
     
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
hankkimaan yhtiön omia osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla
enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä
yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden nimellisarvon kanssa
vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä.
     
Ehdotuksen mukaan hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia
osakkeita hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä tai muutoin
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti
edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä osakepääoman
alentamisesta. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin
hallituksen päätöksen mukaisesti joko kaikille osakkeenomistajille
osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta tai
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa arvopapereiden
julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallitukselle 20.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.
     
3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annetun
hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä muutoin
olevien omien osakkeiden luovuttamisen.
     
Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään siitä, kenelle
ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi
luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa
teollisissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa. Osakkeita voidaan myös myydä Helsingin Pörssissä
julkisessa kaupankäynnissä, mutta ei kuitenkaan sopimuskauppana muuten
kuin käytettäväksi vastikkeena yrityskaupassa, investoinneissa tai
teollisissa järjestelyissä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään
arvoon. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta
vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallitukselle 20.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.
         
Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
7.3.2003 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvoosuusjärjestelmään, on oikeus osallistua kokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity Oy Kyro Ab:n osakerekisteriin
ennen 22.12.1995. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä
yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden
omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään perjantaina 14.3.2003 ennen
klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Kyro Oyj Abp, 39200 Kyröskoski,
puhelimitse numeroon (03) 382 3072 (Terttu Uusitalo) tai sähköpostitse
osoitteeseen terttu.uusitalo@kyro.fi. Ilmoittautumiskirjeen tai
viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 12.3.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere. Vuosikertomus lähetetään
osakkeenomistajille viikolla 11.
         
Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2002 jaetaan
osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka hallituksen vahvistamana täsmäytyspäivänä
24.3.2003 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 31.3.2003.


Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2003

KYRO OYJ ABP
Hallitus

Sijoittajasuhteet:
Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
p. 0400 882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa www.kyro.fi

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa