Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 · Liikevaihto kasvoi 30 % lähinnä korkeiden sähkönhintojen seurauksena. · Voitto ennen veroja kasvoi 16 % ja oli 453 MSEK. · Tulosparannus oli 24 %, jos edellisvuoden 25 MSEK:n kertaluonteisia eriä ei oteta huomioon. · Osakekohtainen tulos verojen jälkeen oli 4:80 (4:20) SEK. · Korkeat sähkönhinnat ja paremmat katteet kompensoivat vesivoiman alentunutta tuotantoa. · Nordmalingin kaukolämpötoiminta myytiin Sydkraft Värme AB:lle. Konserni - voimakas tulosparannus Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon nettoliikevaihto oli 2.122 (1.632) MSEK. Kasvu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 30 % ja se johtui voimakkaasti kohonneista sähkönhinnoista verrattuna edellisvuoteen. Voitto ennen veroja oli 453 (389) MSEK, jossa on kasvua 16 %. Viime vuoden luvut sisälsivät kertaluonteisia eriä 25 MSEK ja kun näitä ei oteta huomioon, tulos parani 24 %. Konsernin omien vesivoimalaitosten tuotanto oli olennaisesti sekä edellistä että normaalivuotta alhaisempi. Korkeat sähkönhinnat ja konsernin lämpövoiman parantuneet katteet kompensoivat kuitenkin vesivoiman alentunutta tuotantoa. Ensimmäisen vuosipuoliskon osakekohtainen tulos verojen jälkeen oli 4:80 (4:20) SEK. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 12 (12) laskettuna neljän viimeisimmän vuosineljänneksen keskiarvona. Oman pääoman tuottoprosentti oli 10 (13). Toisen vuosineljänneksen nettoliikevaihto oli 839 (629) MSEK. Kasvua oli 33 %. Voitto ennen veroja oli 182 (129) MSEK, mikä oli 41 prosenttia edellisvuotta parempi. Sähköliiketoiminta - hintataso edelleen korkealla Konsernin sähköliiketoimintaan sisältyy sekä Ruotsin että Suomen voimantuotanto, sähkön ja energiapalvelujen myynti pienille ja keskisuurille asiakkaille sekä sähköjohdannaiskauppa. Nettoliikevaihto oli 1.221 (810) MSEK, jossa oli kasvua 51 %. Liikevoitto poistojen jälkeen oli 347 (251) MSEK, kasvua 38 %. Parantunut tulos on seurausta sähkökaupan korkeammista katteista. Lisäksi konsernin lauhdesähkön tuotannon tulos oli olennaisesti parempi kuin edellisvuonna, mikä johtui ensimmäisen vuosipuoliskon korkeammista sähkönhinnoista. Vesivoiman osalta parannus jäi 7 %:iin. Vaatimaton parannus on nähtävä sitä taustaa vasten, että viime vuoden ensimmäinen vuosipuolisko oli erittäin hyvä suuren vesivoimatuotannon ansiosta. Konsernin sähkötoimitukset olivat 3.881 (3.744) GWh. Sähkö-toimituksista 3.759 (3.497) GWh oli loppuasiakkaille ja 122 (247) GWh oli spot-sähkön myyntiä. Toimitukset loppuasiakkaille lisääntyivät 262 GWh:lla eli 7 %. Kasvu on seurausta lisääntyneestä sähkönmyynnistä Ruotsin pienille ja keskisuurille omien ja vieraiden verkkojen asiakkaille. Menestyksellinen yhteistyö on aloitettu mm. Sprayn kanssa. Suomessa myynti laski jatkuvan kovan kilpailun vuoksi. Omien voimalaitosten tuotanto oli yhteensä 1.665 (2.127) GWh, josta 1.275 (1.749) GWh oli vesivoimaa. Vesivoiman tuotanto laski 27 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja 25 % normaalivuodesta. Lasku on seurausta viime vuoden hyvin kuivasta kesästä ja syksystä, minkä johdosta vesivarastot olivat täyttyneet vuodenvaihteeseen mennessä vain 42 prosenttiin, mikä on runsaat 20 prosenttiyksikköä tai 200 GWh vähemmän kuin normaalivuonna. Alkuvuoden alhainen taso on aiheuttanut sen, että varastot ovat laskeneet hieman normaalia alemmaksi. Koska kevättulva jäi verrattain lyhyeksi ja lisäksi sitä seurasi erittäin kuiva jakso, eivät varastot ole täyttyneet uudelleen normaalilaajuudessaan. Täyttöaste on tällä hetkellä 70 %, runsaat 20 prosenttiyksikköä normaalia pienempi. Vesivoimalaitosten alhaisen tuotannon seurauksena spot-sähkön ostot kasvoivat 686 GWh:lla yhteensä 2071 GWh:iin. Graninge hintasuojaa jatkuvasti määräaikaisilla sopimuksilla myytävän sähkön. Toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla myytävälle sähkölle tehdään hintavarmistus ajoittain. Aika ajoin hyvinkin korkeat spot-markkinoiden hinnat eivät sen vuoksi ole vaikuttaneet mainittavasti tulokseen. Lisäksi hinnat laskivat toukokuun alussa, mutta ovat sen jälkeen jälleen nousseet epätavallisen korkeille tasoille. Syynä on edelleen jatkunut kuiva ja lämmin sää, varsinkin Manner-Euroopassa. Lisääntynyt sähkön kysyntä ja lämpövoimalaitosten jäähdytysvaikeudet ovat pakottaneet Saksan spot-hinnat päiväkeskiarvona laskettuna 1.000 SEK:a/MWh vastaavalle tasolle. Pohjolasta on täten tullut sähkön nettoviejä Saksaan. Hinnat loppuasiakasmarkkinoilla ovat seuranneet spot-markkinoiden kehitystä. Kevättulvien jälkeen odotettu loppuasiakashintojen aleneminen jäi siis toteutumatta. Sen lisäksi hinnat voivat syksyllä nousta, jos kuiva ja lämmin sää jatkuu. Toisaalta on täysin mahdollista, että runsaat syyssateet voivat palauttaa nykyisen 20 TWh:n vesivoimavajauksen normaalitasolle. Ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 14 (15) laskettuna neljän viimeisimmän vuosineljänneksen keskiarvona. Sähköliiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihto oli 469 (286) MSEK ja voitto poistojen jälkeen 136 (105) MSEK, kasvua 30 %. Verkkoliiketoiminta - tulot jatkuvat tasaisena Konsernin verkkoliiketoimintaan kuuluvat sähkönjakelu Ruotsissa ja Suomessa sekä verkoston rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen myynti Ruotsissa. Jakeluverkkoja on Keski-Norlannissa, Tukholman ja Mälardalenin alueella, Smålannissa sekä Suomen Kainuussa. Lisäksi verkkotoimintaan sisältyy joitakin pienempiä alueverkkoja Ruotsissa ja Suomessa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 506 (504) MSEK ja liikevoitto poistojen jälkeen oli 152 (170) MSEK, mikä on 11 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Viime vuoden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 10 MSEK. Muilta osin tuloksen heikkeneminen johtuu siitä, että jakeluverkkohäviöiden kattamiseen tarvittavan sähkön kustannukset ovat nousseet korkeiden spot-hintojen ja tammikuun kylmyyden seurauksena. Konsernin jakeluverkoissa siirrettiin sähköä 2.335 (2.298) GWh, kasvu oli 2 %. Sähkönsiirto alueverkoissa väheni 26 % ja oli 1.004 (1.356) GWh. Sähkönsiirron väheneminen johtuu lähinnä omien vesivoimalaitosten pienentyneestä tuotannosta. Lisäksi vähenemistä selittää se, että osa kuormituksesta kytkettiin pois viime talven kylmimpinä aikoina. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 12 (11) laskettuna samalla tavalla kuin edellä konsernin kohdalla. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli toisella neljänneksellä 214 (207) MSEK ja voitto poistojen jälkeen oli 65 (52) MSEK. Lämpöliiketoiminta - toimitukset lisääntyneet Konsernin lämpöliiketoimintaan kuuluu lähinnä kaukolämmön ja vähemmässä määrin valmislämmön tuotanto, jakelu ja myynti. Valmislämmön osalta Graninge vastaa sekä polttoaineen hankinnasta, lämmönjakelusta että rahoituksesta. vuoden 2001 heinäkuusta lähtien toimintaan on sisältynyt vuokrattuna myös suurehko höyryä tuottava lämpökeskus. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 436 (375) MSEK, jossa on kasvua 16 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevoitto poistojen jälkeen oli 41 (51) MSEK, mikä on 20 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Kun vuoden 2002 tulokseen sisältyneitä 15 MSEK:n kertaluonteisia eriä ei oteta huomioon, liikevoitto kasvoi 14 %. Kasvu johtuu suurimmaksi osaksi Nybrossa sijaitsevan Gustaf Kährin lämpökeskuksen hankinnasta vuoden 2002 lopussa. Kaukolämmön myynti oli 1.725 (1.657) GWh, jossa on kasvua 4 %. Myynnistä 1.083 (1.065) GWh oli höyryn toimituksia. Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kaukolämpötoimitukset kasvoivat 8 %:lla 642 (592) GWh:iin. Kasvu johtuu alkuvuoden kylmästä säästä. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7 (6) laskettuna neljän viimeisimmän kuukauden keskiarvona. Lämpöliiketoiminnan liikevaihto toisella neljänneksellä oli 175 (150) MSEK ja voitto poistojen jälkeen oli 14 (9) MSEK. Uudelleenjärjestelyt Perhonjoki Oy:n kanssa joulukuussa 2002 tehdyn sopimuksen mukaisesti on Graninge toukokuun 1. päivänä 2003 luovuttanut entisten lisäksi 2,5 prosenttiyksikköä lisää omistuksestaan Suomessa sijaitsevassa Oy Alholmens Kraft Oy:ssä. Alholmen omistaa ja käyttää maailman suurinta biopolttoaineita käyttävää voimalaitosta, joka sijaitsee Pietarsaaressa. Laitos otettiin käyttöön vuoden 2001 lopussa ja sen teho on vajaat 250 MW. Luovutuksen jälkeen Graninge omistaa 14,9 % Alholmenin osakkeista ja sillä on oikeus omistusosuutensa mukaiseen tuotantoon. Kaiken kaikkiaan Perhonjoen kanssa tehdystä kaupasta saatiin 14 MSEK:n realisointivoitto, joka sisältyy vuoden 2002 tulokseen. Graninge on myynyt Nordmalingin kaukolämmön Sydkraft Värme AB:lle. Kauppahinta oli 12 MSEK ja sen myötä Graninge luovutti kaikki Nordmalings Energiverk AB:n osakkeensa Sydkraft Värme AB:lle. Nordmalings Energiverk, jonka liikevaihto on noin 5 MSEK, harjoittaa kaukolämmön tuotantoa ja jakelua Nordmalingin kunnassa. Energiatoimitukset yhtiön asiakkaille ovat 12 GWh. Investoinnit ja rahoitus Konsernin investoinnit olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 118 (129) MSEK. Investoinneista verkkotoiminnan osuus oli 95 (82) MSEK. Nettorahoituskulut ovat -60 (-61) MSEK. Ensimmäisen vuosipuoliskon nettovelka on pienentynyt 105 MSEK:lla verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten ja se oli 30. kesäkuuta 2003 -2.061 MSEK. Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 55 (38) MSEK. Liikevoitto oli -36 (-33) MSEK. EDF luopuu Graningesta Electricité de France (EDF) on tehnyt Sydkraftin kanssa sopimuksen, jonka mukaan EDF luovuttaa kaikki Graninge-osakkeensa Sydkraftille hintaan 201 SEK/osake. EDF:n osakemäärä vastaa 36,3 % Graningen kaikista osakkeista. Sopimuksen toteutumisen ehtona on, että kilpailuviranomaiset hyväksyvät kaupan. Myyntiä edelsi kansainvälinen tarjouskilpailu, jonka yhteydessä potentiaalisille ostajille varattiin mahdollisuus rajattuun due diligence -menettelyyn Näringslivets Börskommitté:n (NBK) säännösten mukaisesti. Mikäli Sydkraft ostaa EDF:n Graninge-osakkeet, aikoo Sydkraft suunnata tarjouksen myös jäljellä oleville osakkeenomistajille. Ennuste koko vuodelle Graninge ilmoitti heinäkuun alussa, että vuoden 2003 tuloksen ennakoidaan olevan 10 % parempi kuin vuonna 2002. Arvio pitää paikkansa edellyttäen, että loppuvuoden virtaamat ovat normaalit. Sollefteåssa 22. elokuuta 2003 Lars Enslöf Toimitusjohtaja ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/22/20030822BIT00250/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/22/20030822BIT00250/wkr0002.pdf The full report