Hämeen kauppakamarin yritysbarometri 2/2014: Yritysten investointihalukkuus kohentunut hieman

Hämeen kauppakamarin marraskuussa tekemään barometrikyselyyn vastanneista yrityksistä 26 % ilmoitti investointien olevan suuremmat verrattuna viime vuoteen. ”Yritysten investointihalukkuus on hieman kohentunut keväästä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. ”Investointien saldoluku oli keväällä - 15 ja marraskuussa + 5. Epävarma taloustilanne kuitenkin rajoittaa ja siirtää investointeja.”

Forssassa toimivalla ympäristöpalveluyritys Envor Group Oy:lla on ollut isoja investointisuunnitelmia jo pitkään. ”Olemme olleet halukkaita investoimaan, mutta kokonaisrahoituksen järjestäminen on vaikeaa johtuen investoinnin merkittävästä koosta nykyiseen toimintamme verrattuna”, toteaa Envor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Laine.

Finnveran Kaakkois-Suomen aluejohtaja Mirjam Sarkki kertoo, että yritysten investointihalukkuus ei ole vielä näkynyt rahoitushakemuksissa. ”Luottopolitiikkamme on uudistumassa ja jatkossa meidän mahdollisuudet rahoittaa kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä paranevat”, sanoo Sarkki.

Vientinäkymissä notkahdusta

Vientinäkymät ovat viime vuoteen verrattuna hieman notkahtaneet. Keväällä yrityksistä yli kolmannes ja marraskuussa enää neljännes ilmoitti viennin olevan yhtä suuri verrattuna vuoteen 2013.

Vajaa kolmannes yrityksistä kertoo tilauskantansa olevan yhtä suuri tai suurempi verrattuna vuodentakaiseen. Lähes 40 % vastanneista arvioi tilauskannan pysyvän samana ja reilu viidennes kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Vastanneista yrityksistä 40 % arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna suurempi verrattuna viime vuoteen. ”Yritysten arviot liikevaihdon paranemisesta ovat edelleen melko myönteiset, vaikka saldoluku keväästä on pudonnut. Keväällä saldoluku oli +21 ja marraskuussa + 17”, toteaa Aaltio. ”Myös seuraavien kuuden kuukauden liikevaihto-odotukset ovat hieman pienemmät kuin keväällä.”

Yrityksistä kolme neljäsosaa kertoo henkilöstömääränsä olevan yhtä suuri tai suurempi verrattuna viime vuoteen. Seuraavien kuuden kuukauden aikana 65 % arvioi työntekijämäärän pysyvän samana ja lähes viidennes arvioi henkilöstömäärän hieman kasvavan.

Yritysten hallinnollista taakkaa on kevennettävä

Yrityksistä 38 % kertoo viranomaisten valvonta- ja lupaprosessien aiheuttaman hallinnollisen taakan olevan työlästä tai jopa yritystoimintaa haittaavaa.

Kuormittavimpina yritykset pitävät muun muassa veroihin liittyviä ilmoitusmenettelyjä, ympäristölupa-asioita ja erilaisia raportointivelvollisuuksia viranomaisille.

”Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen sekä kaavoitus-, lupa- ja valitusprosessien nopeuttaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä yritysten toimintaedellytysten parantamisen kannalta”, Aaltio vaatii.

Lisätietoja:   
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
Envor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Laine, p. 050 556 6786
Finnvera Oyj:n Kaakkois-Suomen aluejohtaja Mirjam Sarkki, p. 050 339 0957

Marraskuussa (3.-14.11.2014) tehtyyn kyselyyn vastasi 181 Hämeen kauppakamarin jäsenyritystä ja vastausprosentti on 24 %.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: