Handelsbanken Suomi: Tammi–maaliskuun 2018 osavuosikatsaus

Report this content

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi reippaasti

”Asiakkaamme arvostavat vastuullista toimintatapaamme. Vastuullinen sijoitusneuvonta on toimintamme lähtökohta – bonukset eivät ohjaa työntekijämme ajatuksia sijoitusneuvontaprosessissa. Asiakkaiden luottamus Handelsbankeniin on vahvistunut, ja hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 20 prosenttia kahteen miljardiin euroon* edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna”, sanoo Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti.  

”Suomen vientiteollisuuden hyvä vire näkyy Handelsbankenin yrityspalveluiden kysynnässä. Olemme onnistuneet aktiivisella ja ratkaisukeskeisellä asiakaspalvelulla vakiinnuttamaan paikkamme yritysrahoituksen kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarjoavana kumppanina”, Arkilahti jatkaa.

”Handelsbanken on pohjoismaiden kansainvälisin pankki, ja kansainvälisen verkostomme kattava palvelutarjonta saa kiitosta asiakkailtamme. Uskon, että kansainvälisiä pankkipalveluita tarvitaan jatkossa entistä enemmän”, Arkilahti toteaa.

”Vihreä rahoitus ja vihreät joukkovelkakirjat ovat yksi nopeimmin kehittyvistä rahoitusmarkkinoiden osa-alueista ja panostamme Handelsbankenissa tähän. Haluamme olla vahvasti mukana rakentamassa tulevaisuuden vihreää rahoitusta”, Arkilahti kertoo.

*) Josta 1,3 miljardia euroa Handelsbankenin hallinnoimissa rahastoissa.

Handelsbankenin tuloskehitys tammi-maaliskuussa 2018

Konttoriliiketoiminta meur Q1/2018 Q1/2017 Muutos Q4/2017 Muutos
Tuotot
Korkokate 31,4 30,7 2 % 32,7 -4 %
Palkkiotuotot 12,2 11,8 3 % 12,1 1 %
Tuotot yhteensä 45,4 44,4 2 % 47,0 -3 %
Kulut yhteensä -24,4 -22,5 8 % -24,6 -1 %
Liiketulos ennen luottot. 21,0 21,9 -4 % 22,4 -6 %
Luottotappiot 0,6 0,4 -5,3
Tuloksenjako 4,0 3,3 21 % 4,4 -9 %
Liiketulos 25,6 25,6 0 % 21,4 20 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 49,4 47,2 47,9
Oman pääoman tuotto, % 12,3 12,4 11,6

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 25,6 miljoonaa euroa, pysyi ennallaan edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Palautuneet luottotappiot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,4). Luottotappiotaso oli -0,12 prosenttia (-0,01). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 49,4 (47,2). Oman pääoman tuotto oli 12,3 prosenttia (12,4).

Tuotot kasvoivat 45,4 miljoonaan euroon (44,4). Korkokate parani hieman 31,4 miljoonaan euroon (30,7). Matalat korot ja kohonneet viranomaismaksut vaikuttavat edelleen korkokatteeseen. Palkkiotuotot kasvoivat korkeampien maksuprovisioiden sekä anto- ja ottolainausprovisioiden nousun johdosta 12,2 miljoonaan euroon (11,8).

Kokonaiskustannukset nousivat 24,4 miljoonaan euroon (22,5). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 523 henkilöä (482).

Luottokannan kehitys

Keskivolyymit, meur Q1/2018 Q1/2017 Muutos Q4/2017 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 125 4 024 3 % 4 107 0 %
Yritykset 8 879 8 922 0 % 8 901 0 %
Yhteensä 13 004  12 946  0 %  13 008  0 % 
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 511 1 625 -7 % 1 569 -4 %
Yritykset  3 006 2 771 8 % 2 698 11 %
Yhteensä  4 517 4 396 3 % 4 267 6 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi pysyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Kotitalouksien talletukset pienenivät 7 prosenttia, mutta yritysten talletukset kasvoivat 8 prosenttia.

Handelsbankenia Suomessa rasittavat viranomaismaksut olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (2,8). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluvat rahasto- ja vakuutusyhtiöt sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Handelsbanken työllisti Suomessa vuoden 2017 lopussa 631 henkilöä. Handelsbankenilla on Suomessa 45 konttoria.

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi-maaliskuussa 2018 (verrattuna tammi–maaliskuuhun 2017):

- Kasvu jatkui kaikilla kotimarkkinoilla.
- Liiketoiminnan tulos laski 3 % ja oli 5 161 milj. kruunua (5 347).
- Tilikauden tulos verojen jälkeen heikkeni 3 % ja oli 4 004 milj. kruunua (4 111).
- Osakekohtainen tulos laski ja oli 2,06 kruunua (2,11).
- Oman pääoman tuotto oli 11,7 % (12,4).
- Tuotot kasvoivat 3 % 10 324 milj. kruunuun (10 036).
- Korkokate kasvoi 8 % ja oli 7 648 milj. kruunua (7 081), mutta kohonneella kriisinhallintarahastomaksulla oikaistu kasvu oli 11 %.
- Palkkiotuotot kasvoivat 5 % 2 461 milj. kruunuun (2 354).
- Kulu/tuotto-suhde oli 48,6 % (44,8).
- IFRS 9:n mukainen luottotappiotaso oli 0,03 % (0,04 Q1/2017 IAS 39:n mukainen).
- Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 21,6 % (23,8), ja vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 28,3 % (29,7).

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Suomessa Handelsbankenilla on 45 asiakaskonttoria. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.