Verkkolasku on talousjohtajien pelastusrengas kassavirran läpinäkyvyyden saavuttamiseksi

7.12.2011- Basware Oyj:n teettämä kansainvälinen Cost of Control1 -tutkimus tuo esiin talousjohtajien huolen reaaliaikaisen ja luotettavan kassavirran hallinnan saavuttamisen tärkeydestä ja vaikeudesta. Tehottomat ja integroimattomat järjestelmät tuottavat usein epätarkan tai vääristyneen kuvan yrityksen talousasioista. Yli puolet tutkimukseen vastanneista yrityksistä koki taloushallinnon automatisoinnin ja verkkolaskun kaikkein tärkeimmäksi tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä tuottavaksi toimenpiteeksi.

Baswaren kolmatta kertaa toteuttamaan kansainväliseen Cost of Control -tutkimukseen vastanneista talousjohtajista ja toimitusjohtajista 62 prosenttia koki, että taloushallinnon tehottomat työtavat vaarantavat kassavirran läpinäkyvyyden. Lisäksi 64 prosenttia vastaajista kertoi olevansa huolissaan tehottomien työtapojen vaikutuksista liiketoimintaan. Toiselle sijalle talousjohdon esiin tuomissa haasteissa nousivat 47 prosentin osuudella järjestelmien integraatiot sekä teknologiset hankaluudet. Epätarkat luvut ja tiedot vaikeuttavat päätöksentekoa erityisesti nykyisen kaltaisessa tiukassa taloustilanteessa.

”Lähes 60 prosenttia vastaajista uskoi, että heidän yrityksessään on tehty taloushallinnon toimintoja koskevia päätöksiä ilman täyttä ymmärrystä siitä, mitkä ovat näiden päätösten laajemmat vaikutukset kassavirtaan ja sen hallintaan. Mikäli taloushallinto ei pysty tuottamaan tarkkaa, läpinäkyvää ja ajan tasalla olevaa tietoa yrityksen rahavaroista ja -virroista, on yritysjohtajien epätoivo varsin ymmärrettävää”, toteaa Baswaren toimitusjohtaja Esa Tihilä.

Säästöjä haetaan edelleen – luottamus talouteen kasvanut

Lähes puolet vastaajista nimeää kustannussäästöjen löytämisen edelleen suurimmaksi haasteekseen. Tämä kehitys näkyy jatkumona edellisvuosien tutkimuksiin verrattuna ja heijastelee selkeästi yleistä taloudellista tilannetta. Taantuman jälkimainingeissa vuonna 2009 säästöjä etsi 39 prosenttia, helpompana vuotena 2010 31 prosenttia ja nyt peräti 48 prosenttia.

Kuitenkin talousjohtajien odotusarvo tulevaan ja oman yrityksen suoriutumiseen tutkimushetkellä on ollut positiivinen. Vaikeasta taloustilanteesta ja ainaisista kustannussäästöjen tarpeesta huolimatta tutkimus toi hieman yllättäen esiin siihen osallistuneiden talousjohtajien luottamuksen kasvun sekä oman alueensa että maailmanlaajuiseen talouteen (18% kasvu viime vuoteen verrattuna). Myös usko oman yrityksen suorituskykyyn kasvoi viime vuodesta seitsemällä prosentilla.

Talousjohtajat antavat yhä enemmän painoarvoa budjetoinnille, raportoinnille sekä kassavirran hallinnalle samanaikaisesti, kun heidän kontrolloimansa talousympäristö monimutkaistuu ja kilpailu kovenee.

Siirtyminen verkkolaskuun voimakkainta Iso-Britanniassa ja Pohjoismaissa

Tutkimuksen mukaan ostoreskontraprosessi on erittäin merkittävä läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta tuottava toiminto. Sen lisäksi verkkolaskun merkitys talousjohdon agendalla on kasvanut huomattavasti, sillä 52 prosenttia yrityksistä on valmiimpia siirtymään verkkolaskuun nyt kuin vuotta aikaisemmin.

”Huomattavaa tässä on se, että nämä monet talousjohdon mainitsemat tavoitteet saavutetaan nimenomaan verkkolaskulla. Verkkolaskut menevät perille varmasti ja nopeasti ja toisaalta sähköiset ostolaskut takaavat täyden läpinäkyvyyden, joten talousjohtajilla on mahdollisuus päästä käsiksi täysin reaaliaikaiseen tietoon”, selvittää Tihilä.

Baswaren aikaisemmin julkaiseman selvityksen2 mukaan voimakkainta verkkolaskuun siirtymisen halukkuus myyntilaskutuksessa on Iso-Britanniassa, Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa. Euroopassa Saksan, Ranskan ja Hollannin vastahakoisempi asenne johtuu näiden maiden tiukemmasta ALV-lainsäädännöstä. Selvityksen mukaan verkkolaskuja lähettävät organisaatiot pitivät verkkolaskun hyötyjä vieläkin tärkeämpinä kuin yritykset, jotka eivät niitä lähetä.

”Vaikka luottamus maailmanlaajuiseen ja alueelliseen talouteen on kasvanut, ovat viime vuosien tilanteet saaneet aikaan sen, että yritysten strategiset tavoitteet perustuvat yhä enemmän kustannussäästöille ja niiden tunnistamiselle. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista ja selkeää näkyvyyttä yrityksen raha-asioihin sekä ymmärrystä järjestelmiin tehtyjen muutosten vaikutuksista muihin järjestelmiin. Näin ollen muutoksilla ei saada vahingossakaan aikaan tarkoituksenvastaisia vaikutuksia”, toteaa Tihilä.

Lisätietoja: Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj, puh. 040 4807 098, esa.tihila@basware.com

1 Cost of Control -tutkimus tehtiin nyt kolmantena peräkkäisenä vuotena. Tutkimukseen osallistu 550 taloushallinnon ammattilaista sekä toimitusjohtajaa USA:sta (100), Iso-Britanniasta (100), Pohjoismaista (100), Saksasta (100), Autraliasta (50), Benelux-maista (50) sekä Ranskasta (50). Vastaajaorganisaatioissa oli vähintään 1000 työntekijää ja heillä oli organisaation päätös- ja budjettivastuu. Vastaajat valikoitiin puhelimitse ja he vastasivat kyselyyn verkossa. Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2011.

Lataa raportti tästä:
http://www.basware.com/resources/a-cost-of-control-report-2011-fuzzy-finance

2Kyselyyn saatiin 188 vastausta, joista Suomesta oli 92. Tutkimukseen osallistui yrityksiä Iso-Britanniasta, Pohjoismaista, Saksasta, Hollannista ja Ranskasta. Tutkimus on osa Otto Lepikön Henley Business Schoolille tekemää MBA-työtä ”Why transition to e-invoicing is not happening faster in Europe”. Tutkimuksen tavoitteena oli mm. selvittää hyötyjä ja esteitä, jotka liittyvät laskujen lähettämiseen verkkolaskuina.

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun ja talousohjauksen ratkaisujen toimittaja, jonka palveluilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Baswaren avoin verkko yhdistää yli 320 000 verkkolaskuja tai hankintasanomia lähettävää yritystä maailmanlaajuisesti. Baswaren avulla organisaatiot voivat alentaa

tuotteiden ja palveluiden hankinnasta ja maksamisesta syntyviä kustannuksia sekä saavuttaa läpinäkyvyyden koko hankinnasta maksuun -prosessiin. Automatisoimalla manuaalisia prosesseja tehostetaan muun muassa hankintaa, sopimustenhallintaa, toimittajayhteistyötä, laskuautomaatiota ja talousohjausta. Baswaren ratkaisujen ja palvelujen avulla yritykset parantavat kassavirran hallintaa, tehostavat ennustamista sekä varmistavat taloushallintonsa ketteryyden. Ratkaisut ovat saatavilla Baswaren tai sen laajan kumppaniverkoston toimipisteissä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Baswaren osake noteerataan Helsingin Pörssissä.

www.basware.fi

 

 

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.