Henkel 2020+: Painopisteinä kasvu, digitalisaatio ja ketteryys

 • Henkel tavoittelee vakuuttavia tuloksia vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin:
 •     Jatkuvaa kannattavaa kasvua ja hyviä tuottonäkymiä
 •     Enemmän asiakaslähtöinen, innovatiivinen, ketterä ja täysin digitoitu
 •     Täsmähankinnat portfolion vahvistamiseksi
 • Selvä neljään pääkohtaan perustuva strategia:
 •     Kasvun edistäminen
 •     Digitalisaation nopeuttaminen
 •     Ketteryyden parantaminen
 •     Kasvun rahoittaminen
 • Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020:
 •     Orgaaninen liikevaihdon kasvu: keskimäärin 2–4 %
 •     Oikaistu* tulos per etuoikeutettu osake: 7–9 % CAGR**
 •     Oikaistun liikevoittoprosentin parantaminen
 •     Vapaan kassavirran kasvattaminen

Düsseldorf, Saksa – Henkel esitteli tänään uudet strategiset prioriteetit ja taloudelliset tavoitteensa, jotka jäsentävät yrityksen toimintaa vuoteen 2020 ja siitä eteenpäin, ja joita kutsutaan nimellä ”Henkel 2020”. Vahvan perustansa pohjalta, Henkelin tavoite on luoda jatkuvaa kannattavaa kasvua keskittymällä neljään strategiseen prioritettiin: kasvun edistäminen, digitalisaation kiihdyttäminen, ketteryyden parantaminen ja kasvun rahoittaminen.

      * Oikaistu kertaluonteisilla kuluilla/voitoilla     ja uudelleenjärjestelykuluilla   ** CAGR: Compound Annual Growth Rate, kertyvä     vuotuinen kasvuprosentti           

”Rakennamme tulevaisuuttamme vahvalle pohjalle. Sen ansiosta pystymme luomaan kestävää, kannattavaa kasvua tulevina vuosina. Olemme menestyneet markkinoilla erinomaisesti. Meillä on tasapainoinen ja hyvin hajautettu portfolio, joka sisältää jännittäviä tuotemerkkejä, innovatiivista teknologiaa ja johtavia ratkaisuja erittäin houkuttelevilla markkinoilla ja kategorioissa. Kansainvälinen henkilöstömme on innostunutta, sitoutunutta ja jakaa samat arvot,” totesi Henkelin toimitusjohtaja Hans Van Bylen.

”Me Henkelillä jaamme yhteisen tavoitteen luoda kestävää arvoa asiakkaille, kuluttajille, työntekijöille, osakkeenomistajille sekä sidosryhmille ja yhteisöille, joissa toimimme. Sen lisäksi arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme, päätöksiämme ja käytöstämme,” Hans Van Bylen sanoi.

2020+-tavoitteet: Henkelin menestyksekkään kehityksen jatkaminen

”Haluamme jatkaa Henkelin menestyksekästä kehitystä erittäin epävakaassa liiketoimintaympäristössä, jolle on ominaista globalisaatio, kiihtyvä digitalisaatio, nopeasti muuttuvat markkinat, vähien resurssien kasvava merkitys ja sosiaalinen vastuu. Tavoitteemme on vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen luoda enemmän kannattavaa kasvua ja kasvattaa asiakaslähtöisyyttä, innovatiivisuutta ja ketteryyttä. Tavoite on digitalisoida kaikki sisäiset prosessit ja asiakkaisiin kohdistuvat toiminnot. Sen lisäksi tavoitteemme on edistää kestävää kehitystä kaikissa toiminnoissamme ja vahvistaa johtoasemaamme,” Hans Van Bylen selitti.

”Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi keskitymme kasvun edistämiseen, digitalisaatioprosessin nopeuttamiseen kaikissa toiminnoissamme, ketteryyden parantamiseen organisaatiossamme ja tiimeissämme, sekä kasvun rahoittamiseen kohdennettujen aloitteiden avulla. Orgaanisen kasvun lisäksi yritysostot ovat jatkossakin tärkeä osa strategiaamme, jolla vahvistamme portfoliotamme entisestään. Aloitamme strategisten prioriteettien aktiivisen toteuttamisen heti ensimmäisestä päivästä alkaen, jotta voimme jatkaa menestyksekästä kehitystä ja luoda kestävää arvoa,” tiivisti Hans Van Bylen Henkelin strategisen suunnan tulevaisuudessa.  

Kannattavaa kasvua ja hyviä tuottonäkymiä 

Epävakaassa ja epävarmassa markkinatilanteessa Henkel on määritellyt konkreettiset taloudelliset tavoitteet vuoteen 2020 jatkuvalle jaksolle. Neljän seuraavan vuoden aikana Henkelin tavoite on kasvattaa liikevaihtoa orgaanisesti keskimäärin 2–4 %. Kasvavien markkinoiden osuus tästä on suurempi kuin muiden. Oikaistun etuoikeutetun osakekohtaisen tuloksen (EPS) osalta Henkel tavoittelee 7–9 prosentin vuosittaista kasvuvauhtia (CAGR). EPS:n kasvuun liittyvä tavoite sisältää valuuttojen kehityksen aiheuttamat muutokset, mutta ei sisällä suuria yritysostoja tai osakkeiden takaisinostoa. Sen lisäksi Henkel tavoittelee oikaistun liikevoittomarginaalin jatkuvaa kasvua ja vapaan kassavirran kasvua.

Vuoden 2020 taloudelliset tavoitteemme vahvistavat lujaa uskoamme kykyymme suoriutua taloudellisesti kannattavasti ja tuoda hyviä tuottonäkymiä yritykselle,” sanoi Carsten Knobel, Henkelin talousjohtaja. ”Toimintamme painopisteinä pysyvät edelleen kulukuri, kannattavuuden kasvattaminen, nettokäyttöpääoman optimointi ja vahvan kassavirran tuottaminen. Näin pystymme sijoittamaan enemmän sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun.”

Katsaus strategisiin prioriteetteihin 

 1. Kasvun edistäminen

Kasvun edistäminen kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla tulee olemaan yksi Henkelin pääprioriteeteista. Yritys käynnistää suuren määrän aloitteita, joiden tarkoitus on luoda korkeaa asiakas- ja kuluttajauskollisuutta, vahvistaa yrityksen johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita, kehittää innostavia innovaatioita ja palveluita sekä löytää uusia kasvualueita.

Korkean asiakas- ja kuluttajauskollisuuden osalta Henkel aikoo kiihdyttää parhaiden asiakkaiden tuomaa kasvua tehostetuilla kumppanuusohjelmilla. Henkelin tavoite on suoriutua markkinoiden keskikasvua paremmin parhaiden asiakkaiden kohdalla kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä. Nämä tavoitteet saavutetaan vaihe vaiheelta asiakaslähtöisyydellä, eli asiakkaan ja kuluttajan tarpeisiin keskittymällä, sekä yksityiskohtaisten asiakas- ja kuluttajauskollisuussuunnitelmien toteuttamisella kaikilla organisaation tasoilla. Sen lisäksi Henkel haluaa hyödyntää kasvun mahdollisuuksia paremmin ottamalla huomioon erityisten kohderyhmien tarpeet räätälöidyille tuotteille, palveluille ja innovaatioille.

Henkel haluaa myös vahvistaa entisestään johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita sekä kasvattaa parhaiten suoriutuvien maailmanlaajuisten ja paikallisten tuotemerkkien myyntiä. Kymmenen parhaan tuotemerkin tuoman liikevaihdon tulisi olla 75 % konsernin liikevaihdosta viimeistään vuonna 2020. Tähän päästään kohdennetuilla investoinneilla, jotka vahvistavat Henkelin huipputuotemerkkejä, kilpailuetujen luomisella uuden teknologian avulla, ja kehittämällä räätälöityjä tuotteita ja ratkaisuja eri teollisuuden haaroille.

Kasvua edistetään myös Henkelin jännittävien innovaatioiden ja palveluiden kehittämistyön jatkuvalla parantamisella. Siksi Henkel pystyy reagoimaan erittäin kilpailluilla markkinoilla ja muuttamaan painopistettä tuotteista ratkaisuihin, jolloin yritys voi tarjota erikoistuneita tuotteita ja palveluita sekä kuluttajille että teollisuudelle. Henkelin tavoite on vuoteen 2020 mennessä kehittää enemmän kasvua lisääviä innovaatioita ja kasvattaa huippuinnovaatioiden tuomaa osuutta liikevoitosta. Jotta yritys voisi edistää innovaatioiden kehittämistä ja luoda mahdollisuuksia sitouttaa asiakkaita toimintaansa, Henkel aikoo kehittää uudet innovaatiokeskukset liimateknologialle Düsseldorfiin ja Shanghaihin. Samaan aikaan Henkel aikoo laajentaa palvelutarjontaansa ja -mallejansa kaikkien liiketoimintayksiköiden kohdalla. Se tarkoittaa konsultoinnin ja teknisen neuvonnan palveluiden tarjoamista teollisuus- ja ammattiasiakkaille ja digitaalisten palveluiden tarjoamista kuluttajayrityksille, kuten kampaamojen varausjärjestelmät, tilauspalvelut ja automaattiset tilauksen uudistamispalvelut. 

Henkel täydentää strategisten painopistealueiden kasvun edistämistä nykyisessä ydinliiketoiminnassa määrittämällä mahdollisia uusia kasvualueita: esimerkiksi uusille markkinoille siirtyminen ja hyödyntämättömien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä kehittyneiltä että kehittyviltä markkinoilta. Kohdennetut hankinnat täydentävät Henkelin portfoliota, vahvistavat yrityksen asemaa kiinnostavilla markkinoilla ja kategorioissa ja laajentuvat viereisiin kategorioihin. Sen lisäksi yritys perustaa jopa 150 miljoonaa euroa sisältävän pääomarahaston, jota käytetään erityistä digitaalista tai teknologista asiantuntemusta tarjoavien start-up-yritysten rahoittamiseen.

Kasvutavoitteiden tueksi Henkel kasvattaa investointejaan ja investointikustannuksiaan. Vuosina 2013–2016 kustannukset olivat noin 2 miljardia euroa, ja vuosina 2017-2020 summaa on tarkoitus kasvattaa noin 3 miljardiin euroon.

Vaikka Henkelin tavoite on edistää orgaanista kasvua, myös yritysostot tulevat olemaan olennainen keino vahvistaa yrityksen portfoliota. Henkel jatkaa potentiaalisten vaihtoehtojen kartoittamista selvien kriteerien perusteella: strateginen sopivuus, saatavuus ja taloudellinen houkuttelevuus. Samalla Henkel on sitoutunut A-luokitukseensa.

 1. Digitalisaation nopeuttaminen

Digitalisaation nopeuttaminen auttaa Henkeilä kasvattamaan liiketoimintaa, vahvistamaan suhteita asiakkaisiin ja kuluttajiin, optimoimaan prosesseja ja kehittämään koko yritystä. Vuoteen 2020 mennessä Henkel toteuttaa valikoituja aloitteita, joiden tavoite on edistää digitaalista liiketoimintaa, hyödyntää teollisuus 4.0 -projekteja ja kehittää yritystä.

Henkelin tavoite on edistää digitaalista liiketoimintaa digitoimalla asiakkaiden, kuluttajien, yhteistyökumppaneiden ja toimittajien kanssa tapahtuva kommunikaatio koko arvoketjussa sekä kuluttaja- että teollisuusliiketoiminnassa. Digitaalisen myynnin pitäisi kaksinkertaistua yli 4 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi kuluttajaliiketoiminnassaan Henkel aikoo lisätä sitoutuneisuutta ”omnichannel”-tarjouksilla, jotka yhdistävät verkkokaupan alustat perinteiseen vähittäiskauppaan, kehittävät uusia digitaalisia alustoja ja laajentavat digitaalisen median käyttöä huomattavasti.

Henkel aikoo hyödyntää teollisuus 4.0:aa parempaan suunnitteluun, hankintaan, tuotantoon ja tuotteiden ja ratkaisujen tuottamiseen ja toimittamiseen. Yhtenäisen globaalin toimitusketjun digitalisaatio auttaa kasvattamaan asiakkaiden palvelutasoa, hyödyntämään tuotantolaitoksia paremmin, parantaa tuotanto- ja logistiikkaprosesseja ja hyödyttää Henkelin kestävyysjalanjälkeä.

Henkelin digitalisaation onnistuminen riippuu työntekijöiden kyvystä kehittää yritystä nopeatempoisen”testaa ja opi” -ajattelutavan avulla. Muutoksen edistämiseksi Henkel laajentaa aiheeseen liittyviä koulutus- ja kehitysohjelmia. Sen lisäksi yritykseen perustetaan digitaalijohtajan toimi, jonka toimiala ulottuu kaikkiin liiketoiminnan haaroihin.

 1. Ketteryyden parantaminen

Epävakaassa ja dynaamisessa liiketoimintaympäristössä yrityksen ketteryyden parantaminen on kriittinen toimenpide Henkelin tulevalle menestykselle. Tämä kattaa energiset ja kyvykkäät työtiimit, nopean markkinoilletuloajan sekä älykkäät ja yksinkertaistetut prosessit.

Luodakseen ketterämmän organisaation, jossa työtiimit ovat energisiä ja kyvykkäitä, Henkel rohkaisee työntekijöitään yritysajatteluun, kannustaa avoimuutta muutoksille, edistää sopeutumiskykyä ja antaa työntekijöille lisää valtaa päätöksenteossa. Henkelin vahva suorituskulttuuri, avoin palaute sekä hyvistä tuloksista palkitseminen ja tunnustuksen antaminen tukevat mainittuja toimenpiteitä.

Nopea markkinoilletuloaika -hankkeeseen liittyen Henkel aikoo vähentää innovaatioihin johtavaa aikaa paremmalla asiakkaiden ja kuluttajien tarpeiden arvioinnilla. Esimerkiksi pesu- ja puhdistusaine- ja kauneudenhoitosektoreilla Henkelin tavoite on vähentää läpimenoaikaa 30 prosentilla. Sen lisäksi Henkel aikoo viedä tuotteitaan yhä useammille uusille markkinoille.

Henkel aikoo hyödyntää ”smart simplicity” -lähestymistapaa ketteryyden lisäämiseksi joustavien, dynaamisille markkinoille sovitettujen liiketoimintamallien sekä työvirtojen ja prosessien optimoinnin avulla.

 1. Kasvun rahoittaminen

Kasvun rahoittamiseksi Henkel ottaa käyttöön uusia lähestymistapoja resurssien jakamisen optimointiin, keskittyy liikevaihdon hallintaan, kasvattaa rakenteiden tehokkuutta ja jatkaa maailmanlaajuisen toimitusketjuorganisaation laajentamista. Yhdessä nämä aloitteet parantavat kannattavuutta ja auttavat Henkeliä rahoittamaan kasvutavoitteita vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin.

”Arvoa luova resurssien jakaminen” auttaa Henkeliä optimoimaan kulujenhallintaa entistä paremman tietyissä kulukategorioissa esiintyvän globaalin budjettien läpinäkyvyyden sekä paremman budjetinkäytön avulla.

Liikevaihdon hallinta mahdollistaa suuremman tehokkuuden Henkelin markkinointitoiminnoissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eksklusiivisten kuluttaja- ja ostajatietojen hyödyntämistä, kategorioiden laajentamista tai uusien kategorioiden kehittämistä vähittäismyynnin yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Henkel aikoo työskennellä jatkuvasti mahdollisimman tehokkaiden rakenteiden kehittämiseksi, esimerkiksi jaettujen palvelukeskusten jatkuvan muutoksen kautta. Se tarkoittaa, että suuri määrä prosesseja käsitellään pitkälle standardoidulla ja digitalisoidulla tavalla kaikissa liiketoimintayksiköissä. Sen lisäksi yritys jatkaa maailmanlaajuisen tuotanto- ja varastointijalanjälkensä optimointia ja vakauttamista.

Henkelin yhtenäinen maailmanlaajuinen toimitusketjuorganisaatio on saatettu menestyksekkäästi alkuun Euroopassa, ja keskus on rakennettu myös Aasiaan. Organisaation laajentaminen jatkuu kaikilla alueilla.

Kestävän arvon luominen

”Henkelin tavoite on luoda kestävää arvoa sen kaikissa liiketoiminnassa. Tämä tavoite yhdistää kaikki työntekijämme ja rinnastuu vahvoihin arvoihimme: asiakkaat ja kuluttajat, ihmiset, taloudellinen suorituskyky, kestävä kehitys ja perheyritys,” Hans Van Bylen sanoi.

Vahvistaakseen sitoumustaan kestävään kehitykseen, Henkel on määritellyt selkeät tavoitteet resurssitehokkuuden parantamiseen, esimerkiksi suuremman arvon tuottaminen vähemmillä resursseilla. Henkel on määritellyt kunnianhimoiset kestävän kehityksen virstanpylväät, jotka johtaisivat yleisen tehokkuuden paranemiseen 75 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, kun verrataan vuoden 2010 lähtötilanteeseen. Tärkeä osa Henkelin kestävyysjohtajuutta on kaikkien Henkelin työntekijöiden kannustaminen kestävän kehityksen lähettiläinä toimimiseen niin asiakkaiden ja kuluttajien kuin yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnankin parissa.

Lidija Ilic        
Head of Corporate
Communications, Nordic Region

+46 10 480 76 11 

http://www.henkel.fi
lidija.ilic@henkel.com                    

Henkel toimii kaikkialla maailmassa. Yrityksen portfolio on hajautettu ja monimuotoinen. Yrityksen liiketoimintayksiköistä kolme on johtavassa asemassa sekä teollisuus- että kuluttajaliiketoiminnassa vahvojen tuotemerkkien, innovaatioiden ja teknologian ansiosta. Henkel Adhesive Technologies on maailmanlaajuinen johtaja liimamarkkinoilla kaikilla teollisuuden sektoreilla. Pesu- ja puhdistusaine- ja kauneudenhoitoyksiköt ovat johtavassa asemassa monilla markkinoilla ja monissa kategorioissa ympäri maailman. Henkel on perustettu vuonna 1876, joten sillä on takanaan yli 140 vuotta menestystä. Vuonna 2015 Henkelin liikevaihto oli 18,1 miljardia euroa (20,1 miljardia USA:n dollaria). Oikaistu liikevoitto oli 2,9 miljardia euroa (3,2 miljardia USA:n dollaria). Henkelin parhaiten menestyvät tuotemerkit ovat Persil (pesuaine), Schwarzkopf (hiustenhoito) ja Loctite (liima). Ne toivat yritykselle yhteensä yli 6 miljardin euron (6,6 miljardia USAn dollaria) liikevaihdon. Henkelillä on ympäri maailmaa noin 50 000 työntekijää. He ovat innostunut ja moninainen joukko, jota yhdistää vahva yrityskulttuuri, yhteinen tavoite luoda kestävää arvoa sekä jaetut arvot. Tunnustettuna kestävän kehityksen johtajana Henkel on monien kansainvälisten rekisterien ja rankingien huipulla. Henkelin etuoikeutetut osakkeet on listattu Saksan osakeindeksiin (DAX). Lisätietoja osoitteessa www.henkel.com

Yrityksestä

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa. Henkelillä on noin 47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2012 16 510 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 335 miljoonan euron voitosta. Henkel on listattu Saksan pörssiin DAX:iin. Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 207,6 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Liitteet & linkit