• news.cision.com/
  • Herantis Pharma Oyj/
  • Herantis Pharma Oyj aloittaa suunnatun osakeannin, suunnittelee rinnakkaislistautumista Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalle ja laajentaa johtoryhmäänsä

Herantis Pharma Oyj aloittaa suunnatun osakeannin, suunnittelee rinnakkaislistautumista Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalle ja laajentaa johtoryhmäänsä

Report this content

Herantis Pharma Oyj aloittaa suunnatun osakeannin, suunnittelee rinnakkaislistautumista Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalle ja laajentaa johtoryhmäänsä

Herantis Pharma Oyj
Sisäpiiritieto 11.11.2019 kello 9.00

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 360.000 uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet") osakeannissa ("Osakeanti"), joka koostuu enintään 360.000 Tarjottavan Osakkeen yleisöannista Ruotsissa ("Ruotsin Yleisöanti") ja Tanskassa ("Tanskan Yleisöanti", yhdessä Ruotsin Yleisöannin kanssa "Yleisöanti") ja Euroopan talousalueella kokeneille sijoittajille ja tietyille muille sijoittajille suunnatusta annista ("Suunnattu anti").

Hallitus voi ylimerkintätilanteessa korottaa Tarjottavien Osakkeiden lukumäärää Suunnatussa annissa enintään 258.108 Tarjottavalla Osakkeella ("Lisäosake-erä"). Mikäli Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan, nousee Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä yhteensä 618.018 Tarjottavaan Osakkeeseen. Osakeannissa tarjotaan kuitenkin enintään 360.000 Tarjottavaa Osaketta Yleisöannissa, eikä Lisäosake-erän käyttö nosta Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden lukumäärää.

Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 71 Ruotsin kruunua ("Merkintähinta"). Yleisöannin enimmäiskoko on näin ollen 25.560.000,00 Ruotsin kruunua, joka vastaa Euroopan Keskuspankin kalenterivuodelle 2018 julkaiseman euron ja Ruotsin kruunun keskimääräisen vaihtokurssin perusteella 2.491.640,92 euroa.

Osakeannin merkintäaika alkaa 18.11.2019 kello 9:00 Ruotsin aikaa ja sen odotetaan päättyvän 1.12.2019 kello 23:59 Ruotsin aikaa ("Merkintäaika"). Yhtiö voi harkintansa mukaan päättää, lyhentää tai pidentää Merkintäaikaa. Muutoksia Merkintäaikaan voidaan tehdä yhden tai useamman kerran, kuitenkin siten, että Merkintäaika päättyy aikaisintaan 24.11.2019 kello 23:59 Ruotsin aikaa, eikä sitä voida pidentää pidemmälle kuin 15.12.2019 kello 23:59 Ruotsin aikaa saakka.

Yhtiö tulee ennen Merkintäajan alkamista arviolta 11.11.2019 julkaisemaan kotisivuillaan englanninkielisen Osakeantia koskevan sijoitusmuistion, joka sisältää Osakeannin ehdot kokonaisuudessaan. Sijoitusmuistio on saatavilla Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.herantis.com/information-memorandum.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat Osakeannin toteuttamisen jälkeen noin 5,61 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä. Mikäli Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan, vastaavat Tarjottavat Osakkeet Osakeannin toteuttamisen jälkeen noin 9,25 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista.

Osakeannin tarkoituksena on rahoittaa Yhtiön liiketoimintaa sekä laajentaa Yhtiön omistajapohjaa, jotta osakkeet voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Stockholm AB:n ("Nasdaq Stockholm") ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla ("First North Sweden") sekä lisätä Yhtiön osakkeen likviditeettiä.

Yhtiön ensisijainen listausmarkkina on Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikka ("First North Finland"). Yhtiö aikoo lisäksi jättää hakemuksen Nasdaq Stockholmille:

  • Suunnatussa annissa tarjottavien ja Euroclear Finland Oy:n kautta toimitettavien Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi First North Finlandiin; ja
  • Yleisöannissa tarjottavien ja Euroclear Sweden AB:n kautta toimitettavien Tarjottavien Osakkeiden listaamiseksi First North Swedeniin.

Kaupankäyntitunnuksen First North Sweden ‑markkinapaikalla odotetaan olevan HRNTS, ja First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnus on HRTIS.

Tarjottavat Osakkeet tullaan rekisteröimään Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 9.12.2019. Tarjottavat Osakkeet toimitetaan Euroclear Sweden AB:n kautta sijoittajille Ruotsin Yleisöannissa ja Tanskan Yleisöannissa arviolta 10.12.2019. Suunnatussa annissa Tarjottavat Osakkeet toimitetaan sijoittajille arviolta 10.12.2019 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Olettaen, että Nasdaq Stockholm hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen ja Osakeanti toteutetaan, Yhtiö odottaa Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin alkavan First North Finland- ja First North Sweden -markkinapaikoilla arviolta 16.12.2019.

Yhtiön hallitus voi, yksinomaisessa päätösvallassaan (ja mistä tahansa syystä), peruuttaa Osakeannin. Mikäli Osakeanti peruutetaan, sijoittajien tekemät merkinnät perutaan automaattisesti. Osakeannin peruuttaminen ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Lisäksi, mikäli Yhtiön listalleottohakemusta Tarjottavien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Swedeniin ja First North Finlandiin ei hyväksytä, Osakeanti peruutetaan.

"Ruotsi on Euroopan vahvimpia markkinoita listatuille lääkekehitysyhtiöille", kommentoi Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Lisäksi teemme kliinisessä kehityksessämme yhteistyötä johtavien ruotsalaisten yliopistosairaaloiden kanssa. Siten rinnakkaislistautuminen Ruotsiin olisi hyvin luonnollinen vaihe kasvussamme ja valmistautumisessamme lääkekehitysohjelmiemme seuraavaan vaiheeseen."

Kerättävien varojen käyttö

Mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti (Lisäosake-erää käyttämättä), Yhtiö odottaa Osakeannista kerättävän nettotuoton yhdessä olemassa olevien käteisvarojen kanssa rahoittavan Yhtiötä vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun. Yhtiö arvioi, että siihen mennessä sen käynnissä olevien satunnaistettujen, sokkoutettujen ja lumekontrolloitujen kliinisten tutkimusten sokkoutus on avattu. Yhtiö olettaa tällä hetkellä käyttävänsä olemassa olevat käteisvarat ja Osakeannin nettotuotot CDNF:n ja Lymfactinin Vaiheen 2 ja Vaiheen 3 kliinisten tutkimusten valmisteluun, ei-invasiivisen CDNF:n prekliiniseen kehitykseen, Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ja muihin Herantiksen hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy. Merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lain osalta.

Johtoryhmän laajentaminen

Yhtiön hallitus on myös päättänyt laajentaa Yhtiön johtoryhmää 11.11.2019 alkaen siten, että siihen kuuluu toimitusjohtaja Pekka Simulan lisäksi seuraavat henkilöt: Sigrid Booms (Director of Clinical Development), Henri Huttunen (Chief Scientific Officer), Jutta Poutanen (Chief Pharmaceutical Officer) ja Antti Vuolanto (Chief Operational Officer). 

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Herantis Pharma Oyj lyhyesti

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland-listalla.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.herantis.com

Tärkeä huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä arvopapereita koskeva tarjous. Mahdollista tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä, eikä missään sellaisessa maassa, jossa tarjous edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita vastaavia toimenpiteitä. Pääjärjestäjä toimii mahdollisessa osakeannissa yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta. Pääjärjestäjä ei kohtele asiakkaanaan eikä ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai tässä tiedotteessa mainittua mahdollista transaktiota.

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (A) jotka ovat Yhdysvaltojen ulkopuolella; (B) (i) joiden asuinvaltio on Ruotsi tai Tanska; tai (ii) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen muussa jäsenvaltiossa kuin Ruotsissa tai Tanskassa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklan 2(1)(e) mukaan); ja (C) Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (ii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity); ja (iii) muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki mahdollisessa osakeannissa tarjottavat osakkeet tai tällaisten osakkeiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella.

Yleisöanti on strukturoitu siten, ettei siihen sovelleta vaatimusta julkistaa Tanskan finanssivalvontaviranomaisen (tanskaksi: Finanstilsynet) tai Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen (ruotsiksi: Finansinspektionen) hyväksymää esitettä. Yleisöannin yhteenlasketun kokonaisvastikkeen ollessa alle 2,5 miljoonaa euroa, on Yleisöannin yhteenlaskettu kokonaisvastike alle Esiteasetuksen mukaisen yleisölle arvopapereita tarjottaessa soveltuvan esitteen julkistamisvelvollisuuden rajan siten kuin se on täytäntöönpantu Tanskan arvopaperimarkkinalain 10 kohdassa ja Ruotsissa Esiteasetusta täydentävän lain 2019:414 2 luvun 1 §:ssä (ruotsiksi: lag med kompletterande bestämmelser till EU prospektförordning), eikä Yleisöantiin siten sovelleta vaatimusta julkistaa Tanskan finanssivalvontaviranomaisen (tanskaksi: Finanstilsynet) tai Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen (ruotsiksi: Finansinspektionen) hyväksymää esitettä. Lisäksi Suunnatussa annissa kaikki Ruotsissa ja Tanskassa tehtävät Tarjottavia Osakkeita koskevat tarjoukset tehdään Esiteasetuksen mukaisen esitteen julkistamista koskevan poikkeuksen nojalla. Tanskan finanssivalvontaviranomainen (tanskaksi: Finanstilsynet), Ruotsin finanssivalvontaviranomainen (ruotsiksi: Finansinspektionen) tai mikään muu Esiteasetuksen mukaan toimivaltainen viranomainen ei ole tarkistanut, hyväksynyt tai rekisteröinyt, eikä tule tarkistamaan, hyväksymään tai rekisteröimään tätä tiedotetta tai sijoitusmuistiota.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa olevat lausumat, joissa käytetään ilmauksia "harkitsee", "tähtää", "arvioi", "olettaa", "uskoo", "arvioi", "odottaa", "aikoo", "saattaa", "suunnittelee", "pitäisi", ja muut Yhtiöön tai osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat esimerkkejä tällaisista tulevaisuutta koskevista lausumista. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa on tietoa tulevaisuuden tuloksista, suunnitelmista tai odotuksista koskien Yhtiön liiketoimintaa, mukaan lukien sen strategiset suunnitelmat ja kasvua koskevat suunnitelmat ja kannattavuus, ja yleistä taloudellista tilannetta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat kuitenkin osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien ei tule tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti siitä liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Näiden tekijöiden puuttuminen tai toteutuminen saattaa aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema poikkeavat merkittävästi siitä, mitä on esitetty tai kuvattu suoraan tai epäsuorasti niissä kohdissa, jotka sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitettyjen riskien, epävarmuustekijöiden, olettamusten ja muiden tekijöiden valossa tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut tapahtumat eivät välttämättä toteudu. Näin ollen tässä tiedotteessa esitettyjen tulevaisuutta koskevien lausumien paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä tai ennustettujen tapahtumien toteutumista ei voida taata.

Tilaa