Herantis Pharman tilinpäätöstiedote

Report this content

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 3.3.2021 klo 08:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, julkaisi tänään tilinpäätöstiedotteen 1.1.-31.1.2020. Koko tilinpäätöstiedote on saatavilla yrityksen verkkosivulta (Taloudellista tietoa).

Vuosi 2020 oli Herantikselle nopeatempoinen yhtiön siirtyessä uuteen vaiheeseen tutkimus- ja kehitystyössä, jossa keskitytään sairauksien etenemiseen vaikuttavien innovatiivisten hoitojen kehittämiseen neurologisista ja imusuoniston sairauksista kärsivien potilaiden hoitamiseksi. Kuluneena vuonna saimme avainprojekteistamme myönteisiä tuloksia, loimme uuden strategian Parkinsonin taudin lääkekehitykselle ja keräsimme merkittävän määrän rahoitusta.

Kerroimme elokuussa tuloksista, joiden mukaan CDNF, ihmisessä luontaisesti esiintyvä proteiini, saavutti turvallisuutta ja siedettävyyttä mittaavat ensisijaiset päätetapahtumat kliinisen Vaiheen 1-2 tutkimuksessa Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla. Lääkkeen ensimmäinen, onnistuneesti toteutettu kliininen tutkimus oli erittäin merkityksellinen saavutus. Jatkossa keskitymme kehittämään nenän kautta (nenäsuihkeena) ja ihon alle (subkutaanisesti) tapahtuvaa annostelua. Uuden strategian odotetaan laajentavan tutkimusten kohderyhmää varhaisemman vaiheen potilaisiin, nopeuttavan kliinistä kehitystä ja lisäävän CDNF-lääkeaihion kaupallista kiinnostavuutta.

xCDNF-peptidi käsittää pienen, mutta biologisen aktiivisuuden kannalla keskeisen osan CDNF-proteiinin rakenteesta. Saavutimme tutkimustuloksia, jotka osoittivat sekä biologista aktiivisuutta että kykyä läpäistä veriaivoeste, jotka molemmat ovat kriittisiä ominaisuuksia onnistuneen hoidon kehittämiseksi. Tavoitteena on, että xCDNF voidaan annostella ihon alle injektiona.

Nämä kaksi aihiota, CDNF ja xCDNF, muodostavat yhdessä kiinnostavan tuoteportfolion ja odotamme innolla molempien projektien etenemistä.

Geeniterapiatuotteemme Lymfactinin osalta tiedotimme marraskuussa positiivisista 24 kuukauden tuloksista Vaiheen 1 Lymfactin-tutkimuksessa rintasyöpään liittyvän lymfaturvotuksen hoidossa. Vuoden 2020 raportointikauden jälkeen 2.3.2021 julkaistiin tuloksia Lymfactinin Vaiheen 2 tutkimuksesta rintasyöpähoitojen yhteydessä esiintyvän lymfaturvotuksen hoidossa.

Keräsimme rahoitusta vuoden 2020 aikana yhteensä noin 15 miljoonaa euroa toukokuussa ja joulukuussa toteutetuissa suunnatuissa osakeanneissa. Vuosi 2020 oli Herantikselle merkittävän kehityksen aikaa. Aloitamme vuoden 2021 optimoidulta liiketoiminnalliselta perustalta ja meillä on merkittävät virstanpylväät suunniteltuina tulevalle vuodelle. Olen erittäin ylpeä niistä saavutuksista ja edistysaskeleista, jotka Herantis otti kuluneen vuoden aikana.”

-  Lainaus toimitusjohtaja Craig Cookin kommenteista tilinpäätöstiedotteesta

1 000 EUR 7-12/2020 7-12/2019 2020 2019
Liikevaihto 0 0 0 0
Henkilöstökulut 1 142 656 2 035 1 403
Poistot ja arvonalentumiset 464 485 927 1 047
Muut liiketoiminnan kulut 2 545 3 201 5 199 4 931
Tilikauden tulos -4 677 -4 686 -9 153 -8 005
Liiketoiminnan rahavirta -3 774 -3 211 -8 561 -5 958
1 000 EUR 7-12/2020 7-12/2019 2020 2019
Omavaraisuusaste % 46,2 16,7 46,2 16,7
Osakekohtainen tulos EUR -0,59 -0,76 -1,24 -1,37
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 9 757 068 6 680 305 9 757 068 6 680 305
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 7 955 265 6 139 539 7 394 001 5 844 621
1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 13 324 6 998
Oma pääoma 7 587 1 851
Taseen loppusumma 16 420 11 071

Avainlukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste = Oma pääoma/taseen loppusumma

Osakekohtainen tulos = Katsauskauden tulos/osakkeiden lukumäärä keskimäärin

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = Osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana.
 

Yhteystiedot lisätietoja varten:
Julie Silber / Gabriela Urquilla
Puh. +46 (0)7 93 486 277 / +46 (0)72 396 72 19
Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Puh: +358 9 25 380 225
Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

About Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, jonka monipuolisen ja uraauurtavan lääkeaihioiden tuotekehityksen tavoitteena on pystyä muokkaamaan hermorappeumasairauksien ja imujärjestelmään liittyvien sairauksien taudinkulku. Herantis pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Hyödyntämällä syvällistä tieteellistä ymmärrystä proteostaasin roolista hermorappeumasairauksissa sekä kasvutekijöiden käytöstä imujärjestelmään liittyvissä sairauksissa, Herantis edistää regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen sekä geeniterapiaan perustuvaa monipuolista tuotekehitysputkeaan. CDNF on biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin. Lymfactin on VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon, jotta taudinkulkua voitaisiin muokata siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Herantiksen tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista “aikoo”, “arvioi”, “ennustaa”, “jatkaa”, “mahdollinen”, “odottaa”, “ohjeistus”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista.

Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä yhtiön toimialan kehitys saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen ja/tai hyväksyntään, käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen mahdollisilla markkinoilla ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi kilpailijoiden patentit voivat rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita, kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin.

Lisäksi vaikka Herantiksen historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset tämän yhtiötiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla.