HK RUOKATALO GROUP -KONSERNIN IFRS-VERTAILUTIEDOT 2004

HK Ruokatalo Group Oyj    PÖRSSITIEDOTE 29.4.2005, klo 9.30

HK RUOKATALO GROUP -KONSERNIN IFRS-VERTAILUTIEDOT 2004

HK Ruokatalo Group Oyj siirtyi vuoden 2005 alussa noudattamaan
konserniraportoinnissaan kansainvälisten IFRS-standardien mukaisia
laskentaperiaatteita. Sitä ennen yhtiön tilinpäätökset ovat
perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (FAS). HK Ruokatalo
Group -konsernin ensimmäinen IFRS-tilinpäätös laaditaan 31.12.2005
päättyvältä tilikaudelta. Osavuosikatsaukset vuodelta 2005 laaditaan
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen.

Tässä tiedotteessa esitämme aiemmin julkaistut FAS:n mukaiset luvut
vuodelta 2004 sekä niille IFRS-standardien mukaiset vertailuluvut.
Selostamme IFRS-standardien käyttöönotosta aiheutuvat olennaiset
vaikutukset konsernin tilinpäätöksiin.

IFRS:n mukainen taloudellinen informaatio vuodelta 2004 on laadittu
31.3.2005 voimassa olleiden säännösten mukaisesti. On mahdollista,
että IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua
oikaisemaan, jos vuoden 2005 aikana tulee muutoksia standardeihin.(1) IFRS:N VAIKUTUKSET VUODEN 2004 TULOKSEEN JA TUNNUSLUKUIHIN

HK Ruokatalo Group -konsernissa merkittävimmät IFRS-siirtymän
aiheuttamat muutokset liittyvät eläkejärjestelyihin ja
liikearvopoistojen peruuttamiseen.

IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti laskettuna HK Ruokatalo Group -
konsernin voitto vuodelta 2004 on 5,5 miljoonaa euroa suurempi kuin
suomalaisella tilinpäätöskäytännöllä. Liikevoitto on vastaavasti 4,5
miljoonaa euroa suurempi. Lukuun sisältyy 2,9 miljoonan euron
suuruinen tulosta parantava kertaluontoinen erä, joka johtuu Suomen
TEL-järjestelmän työkyvyttömyyseläkevastuiden laskentaperusteiden
muutoksesta. Se on kirjattu vuoden 2004 neljännen vuosineljänneksen
tulokseen.

IFRS 3:n mukaan liikearvoja ei poisteta, vaan niiden mahdollinen
arvonalentuminen testataan vuosittain. Suomalaisen kirjanpitokäytännön
mukaan liikearvot poistettiin vaikutusaikanaan. HK Ruokatalo Group -
konsernin liikearvojen mahdollinen arvonaleneminen on testattu eikä
tarvetta alaskirjauksiin ollut 1.1.2004 eikä myöskään 31.12.2004.
Liikearvopoistojen peruuttaminen parantaa vuoden 2004 IFRS:n mukaista
liikevoittoa 3,0 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi osakkuusyhtiön
liikearvon poiston peruutus paransi tulosta 0,3 miljoonaa euroa.
Biologisen omaisuuden arvostaminen käypiin arvoihin lisäsi
liikevoittoa 0,3 miljoonaa euroa. IFRS-standardien mukaisesti
konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksesta raportoidaan liikevoiton
jälkeisenä eränä. FAS:ssa osuus osakkuusyritysten tuloksesta on
esitetty ennen liikevoittoa.

Taseen osalta IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönotto kasvattaa
konsernin tasetta siirtymäajankohdan 1.1.2004 avaavassa taseessa 2,0
miljoonalla eurolla ja 31.12.2004 taseessa 4,6 miljoonalla eurolla.
Kasvu liittyy pääosin eläkejärjestelyihin ja liikearvopoistojen
peruuttamiseen.


TUNNUSLUKUJA
                     2004     2004
                     FAS     IFRS

Liikevaihto, milj. euroa        680,4    680,4
Liikevoitto, milj. euroa         31,3     35,8
Tulos ennen veroja, milj. euroa     26,1     32,7
Tilikauden tulos, milj. euroa      20,5     26,0
Tulos / osake 1)             0,59     0,76
Tulos / osake 2)             0,70     0,88
Taseen loppusumma, milj. euroa     425,1    429,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %       10,2     12,3
Oman pääoman tuotto, %          11,4     14,6
Omavaraisuusaste, %           49,5     49,3
Oma pääoma 3) / osake, euroa       6,05     6,09

1) Laskettu tilikauden lopun osakemäärästä 34.463.193
2) Laskettu tilikauden keskimääräisestä osakemäärästä 29.428.181
3) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta(2) TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNNÖN MUUTOKSEN VAIKUTUKSIA

Seuraavassa selostamme tilinpäätöskäytännön muutoksen olennaisia
eroja, jotka vaikuttavat HK Ruokatalo Group -konsernin lukuihin.


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Arvostuksessa käytetään IAS 16-standardin mukaista hankintamenomallia.
Aineelliset hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon ja poistetaan
hyödykkeiden arvioitujen taloudellisten pitoaikojen mukaisesti.
Säkylän kiinteistön osalta IFRS-siirtymäpäivän 1.1.2004
oletushankintamenona on käytetty IFRS 1:n salliman vaihtoehdon
mukaisesti arvonkorotettua arvoa. Jatkossa arvonkorotettua arvoa
poistetaan normaalin poistosuunnitelman mukaisesti.


Vuokrasopimukset

IAS 17 -standardin mukaan vuokrasopimukset, joissa olennainen osa
omistamiseen liittyvistä riskeistä ja eduista on siirtynyt,
luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. HK Ruokatalo Group -
konsernin Baltian yhtiöiden osalta on jo aiemmissakin tilinpäätöksissä
ollut käytössä rahoitusleasingsopimuksia ja ne on kirjattu taseen
käyttöomaisuuteen ja korollisiksi veloiksi. HK Ruokatalo –konsernin
kotimaan yhtiöillä ei ole ollut olennaisia rahoitusleasingsopimuksia.


Liiketoimintojen yhdistämiset

HK Ruokatalo Group -konserni on käyttänyt IFRS 1:n sallimaa
mahdollisuutta yritysten yhteenliittymissä. Tytäryhtiöiden varoja ja
velkoja ei ole arvostettu takautuvasti käypään arvoon, vaan ne on
sisällytetty siirtymäajankohdan taseeseen aikaisemman
tilinpäätöskäytännön mukaiseen arvoon.


Konsernitaseessa olevat liikearvot

IFRS 3:n mukaan liikearvoa ei enää poisteta säännönmukaisesti vaan
poistojen sijaan suoritetaan arvonalentumistesti vuosittain tai aina
kun erityinen syy siihen ilmenee. Liikearvot on testattu
siirtymähetkellä 1.1.2004 sekä tilanteessa 31.12.2004 eikä testaus ole
aiheuttanut arvonalentumiskirjauksia. Vuoden 2004 FAS:n mukaiset
liikearvopoistot yhteensä 3,0 milj. euroa on peruutettu. HK Ruokatalo
Group -konsernin IFRS:n mukaiseen konsernitaseeseen 31.12.2004
sisältyy liikearvoa 29,0 milj. euroa.


Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on arvostettu jo tilinpäätöksessä 31.12.2003 sellaisen
periaatteen mukaisesti, mikä edellytti valmistuksen kiinteiden
yleismenojen sisällyttämistä vaihto-omaisuuden hankintamenoon.

Biologinen omaisuus on arvostettu IAS 41:n edellyttämään tapaan
käypään arvoon. Biologista omaisuutta on vähäinen määrä Suomen
toiminnoissa ja merkittävämmin konsernin Viron yhtiöissä.


Eläkevelvoitteet ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Konsernin eläkejärjestelyt ovat pääosin maksupohjaisia, jolloin
suoritettavat maksut kirjataan kuluksi sen tilikauden tuloslaskelmaan,
johon ne kohdistuvat. Poikkeuksen muodostaa suomalaisen TEL-
järjestelmän työkyvyttömyyseläke, joka on ollut etuuspohjainen
järjestely. Vuoden 2006 alussa voimaan tulevan TEL-vakuutuksen
työkyvyttömyyseläkkeiden maksuperustemuutoksen seurauksena TEL-
vakuutuksen työkyvyttömyysetuudet muuttuvat maksupohjaisiksi. Avaavaan
taseeseen 1.1.2004 on kirjattu 4,9 milj. euron määrästä etuuspohjaisia
eläkevastuita vakuutusyhtiön toimittaman vakuutusmatemaattisen
laskelman perusteella. Tästä vastuusta on tuloutettu kertaluontoisena
eränä 2,9 milj. euroa neljännellä neljänneksellä 2004.Vuoden 2004
lopun IFRS-taseessa on TEL-vakuutusten työkyvyttömyysetuuksista
aiheutuvia eläkevelvoitteita ja muiden vakuutusten etuuksista
aiheutuvia vastuita jäljellä yhteensä 2,5 milj. euroa.


Laskennalliset verosaamiset ja -velat ja tuloverot

Laskennalliset verot lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen
välisistä väliaikaisista eroista. Laskennalliset verosaamiset ja
–velat on IFRS-raportoinnissa esitetty omina erinään taseen varoissa
ja veloissa. IFRS–oikaisujen vaikutus avaavan taseen 1.1.2004
laskennallisiin verosaamisiin on 1,4 milj. euroa ja laskennallisiin
verovelkoihin 1,0 milj. euroa. Vastaavasti vaikutus 31.12.2004 taseen
laskennallisiin verosaamisiin on 0,5 milj. euroa ja laskennallisiin
verovelkoihin 1,1 milj. euroa. Suurimmat väliaikaiset erot johtuvat
etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä.


Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

IFRS-standardien mukaisesti konsernin osuus osakkuusyritysten
tuloksesta raportoidaan erillisenä liikevoiton jälkeisenä eränä.
Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä osuus osakkuusyritysten
tuloksesta on esitetty ennen liikevoittoa.


Segmenttiraportointi

Segmenttijako perustuu konsernin organisaatioon sekä hallituksen ja
johdon raportointiin. HK Ruokatalo Group –konsernin johto seuraa
liiketoiminnan kannattavuutta markkina-alueittain. Konserni raportoi
ensisijaisena segmenttinä maantieteelliset segmentit, joita ovat
Suomi, Baltia ja Puola. Puolan markkina-alue esitetään omana
segmenttinään 1.1.2005 alkaen.

HK Ruokatalo Group –konsernilla on vain yksi liiketoimintasegmentti,
lihateollisuus.


Rahoitusinstrumentit

IAS 39 otetaan käyttöön vasta 1.1.2005. Tästä huolimatta
valuuttajohdannaiset on arvostettu käypään arvoon ja ne kirjataan
tulosvaikutteisesti.

Vähemmistöosuus

Vähemmistöosuudet esitetään taseessa erikseen konsernin omassa
pääomassa, kun se suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti
esitetään erillään emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluvasta omasta
pääomasta.


Muuntoerot

Ulkomaisista yksiköistä johtuvia, IFRS-standardeihin siirtymispäivää
aikaisemmin syntyneitä muuntoeroja ei ole esitetty erillisenä oman
pääoman eränä, vaan ne on yhdistetty kertyneisiin voittovaroihin
siirtymähetkellä 1.1.2004.


Tutkimus- ja kehittämismenot

IFRS-raportointiin siirtyminen ei aiheuta muutoksia tutkimus- ja
kehittämismenojen käsittelyyn. Tutkimus- ja kehittämismenot on
kirjattu vuosikuluksi.


Rahavirtalaskelma

Rahavirtalaskelmaa ei ole laadittu sisällytettäväksi tähän
tiedotteeseen, koska FAS- ja IFRS-periaatteiden mukaisten
rahavirtalaskelmien välillä ei ole olennaisia eroja.(3) VAIKUTUKSET VUODEN 2004 TULOSLASKELMIIN JA TASEISIIN

Jäljempänä esitämme IFRS-standardeihin siirtymisen olennaiset
vaikutukset vuoden 2004 tuloslaskelmiin ja taseisiin. Erikseen
esitetään oman pääoman ja tilikauden voiton täsmäytyslaskelmat.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma
(milj. euroa)

                   1-3/04  1-6/04  1-9/04 1-12/04
Tilikauden voitto FAS:n mukaan     3,0   8,8   14,4   20,5

IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
IAS 12 Tuloverot            0,1   -0,1   -0,1   -1,0
IAS 16 Aineelliset käyttö-
    omaisuushyödykkeet         -   -0,1   -0,1   -0,1
IAS 19 Työsuhde-etuudet (eläkkeet)    -    -    -   2,9
IAS 28/31 Yhteis- ja osakkuusyritykset 0,1   0,1   0,2   0,3
IAS 38 Aineettomat oikeudet       0,2   0,4   0,6   0,8
IAS 41 Maatalous            0,1   0,1   0,2   0,3
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen  0,5   1,0   1,6   2,3
Muut oikaisut             -0,1   0,1    -    -
IFRS-oikaisut yhteensä         0,9   1,5   2,5   5,5

Tilikauden voitto IFRS:n mukaan     3,9   10,3   16,9   26,0Yhteenveto IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksista omaan pääomaan
(milj. euroa)

                  31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
                   2003  2004  2004  2004  2004

Oma pääoma FAS:n mukaan       153,8 160,3 159,0 165,7 208,5

IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
IAS 12 Tuloverot            0,4  0,5  0,3  0,3  -0,6
IAS 16 Aineelliset käyttö-
    omaisuushyödykkeet        -  0,0  -0,1  -0,1  -0,1
IAS 19 Työsuhde-etuudet (eläkkeet)  -4,9  -4,9  -4,9  -4,9  -2,0
IAS 28/31 Yhteis- ja osakkuusyrityks. -0,2  -0,2  0,4  0,2  0,3
IAS 38 Aineettomat oikeudet       -  0,2  0,4  0,6  0,8
IAS 41 Maatalous            0,7  0,8  0,8  0,9  0,7
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen   -  0,5  1,0  1,6  2,3
Muut oikaisut              -  -0,1   -  -0,1   -
IFRS-oikaisut yhteensä        -4,0  -3,2  -2,1  -1,4  1,5

Oma pääoma IFRS:n mukaan       149,8 157,1 156,9 164,3 210,0
KONSERNIN ALOITTAVA TASE 1.1.2004
(milj. euroa)
                1.1.2004     IFRS-  1.1.2004
                  FAS  korjaukset    IFRS
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet       4,7      -     4,7
Liikearvo             27,2      -     27,2
Aineelliset hyödykkeet      193,3      -    193,3
Sijoitukset            21,4    -0,2     21,2
Laskennalliset verosaamiset     0,0     1,4     1,4
Laina- ja muut saamiset       4,0      -     4,0
Yhteensä             250,5     1,2    251,8

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus          39,7     0,7     40,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset  75,7     0,0     75,8
Rahat ja pankkisaamiset      12,1      -     12,1
Yhteensä             127,5     0,8    128,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ        378,0     2,0    380,0

VASTATTAVAA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma        153,8    -4,0    149,8
Vähemmistöosuus           1,9     0,0     1,9
Oma pääoma yhteensä        155,7    -4,0    151,7
Laskennallinen verovelka      8,7     1,0     9,7
Pitkäaikaiset korolliset velat   97,8      -     97,8
Eläkevelvoitteet          0,2     4,9     5,1
Lyhytaikaiset korolliset velat   51,5     0,1     51,6
Lyhytaikaiset korottomat velat   64,1      -     64,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       378,0     2,0    380,01. NELJÄNNES  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2004
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS

Liikevaihto               151,8     151,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,4       -
Liikevoitto                5,1      5,4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -      0,5
Rahoitustuotot ja -kulut         -1,1     -1,1
Tulos ennen veroja            3,9      4,7
Verot                  -0,9     -0,8
Vähemmistöosuus              0,0     -0,1
Katsauskauden tulos            3,0      3,9


KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2004 (kumulatiivinen)
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS


Liikevaihto               151,8     151,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,4       -
Liikevoitto                5,1      5,4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -      0,5
Rahoitustuotot ja -kulut         -1,1     -1,1
Tulos ennen veroja            3,9      4,7
Verot                  -0,9     -0,8
Vähemmistöosuus              0,0     -0,1
Katsauskauden tulos            3,0      3,9


KONSERNIN TASE 31.3.2004
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          4,1      4,1
Liikearvo                26,5     27,2
Aineelliset hyödykkeet         193,7     193,7
Sijoitukset               22,2     22,0
Laskennalliset verosaamiset         -      1,4
Muut pitkäaikaiset saamiset        4,2      4,2

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             48,1     48,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset     71,5     71,5
Rahat ja pankkisaamiset          6,4      6,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ           376,7     379,3

VASTATTAVAA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           160,3     157,1
Vähemmistöosuus              2,0      2,0
Oma pääoma yhteensä           162,3     159,1
Laskennallinen verovelka         8,7      9,7
Pitkäaikaiset korolliset velat      98,0     98,0
Eläkevelvoitteet             0,2      5,1
Lyhytaikaiset korolliset velat      56,1     56,1
Ostovelat ja muut lyhytaik. velat    51,4     51,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ          376,7     379,32. NELJÄNNES  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.4.-30.6.2004
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS

Liikevaihto               177,0     177,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,8       -
Liikevoitto                7,3      7,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -      0,8
Rahoitustuotot ja -kulut         -1,2     -1,2
Tulos ennen veroja            6,1      7,0
Verot                  -0,2     -0,4
Vähemmistöosuus             -0,1     -0,1
Katsauskauden tulos            5,9      6,5


KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2004 (kumulatiivinen)
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS

Liikevaihto               328,8     328,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    1,2       -
Liikevoitto               12,4     12,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -      1,3
Rahoitustuotot ja -kulut         -2,3     -2,3
Tulos ennen veroja            10,1     11,7
Verot                  -1,1     -1,2
Vähemmistöosuus             -0,1     -0,1
Katsauskauden tulos            8,8     10,3


KONSERNIN TASE 30.6.2004
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          4,1      4,1
Liikearvo                25,7     27,2
Aineelliset hyödykkeet         194,8     194,7
Sijoitukset               22,9     23,3
Laskennalliset verosaamiset         -      1,3
Muut pitkäaikaiset saamiset        4,6      4,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             41,1     41,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset     80,0     79,9
Rahat ja pankkisaamiset          6,7      6,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ           379,9     383,7

VASTATTAVAA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           159,0     156,9
Vähemmistöosuus              1,7      1,7
Oma pääoma yhteensä           160,6     158,6
Laskennallinen verovelka         7,8      8,7
Pitkäaikaiset korolliset velat      98,2     98,2
Eläkevelvoitteet             0,2      5,1
Lyhytaikaiset korolliset velat      54,1     54,1
Ostovelat ja muut lyhytaik. velat    59,0     59,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ          379,9     383,73. NELJÄNNES  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.7.-30.9.2004
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS

Liikevaihto               171,3     171,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,6       -
Liikevoitto                9,6      9,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -      0,7
Rahoitustuotot ja -kulut         -1,5     -1,5
Tulos ennen veroja            8,1      9,1
Verot                  -2,4     -2,5
Vähemmistöosuus             -0,1     -0,2
Katsauskauden tulos            5,6      6,6


KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2004 (kumulatiivinen)
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS

Liikevaihto               500,1     500,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    1,8       -
Liikevoitto               21,9     22,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -      2,0
Rahoitustuotot ja -kulut         -3,8     -3,8
Tulos ennen veroja            18,2     20,8
Verot                  -3,5     -3,7
Vähemmistöosuus             -0,2     -0,2
Katsauskauden tulos           14,4     16,9


KONSERNIN TASE 30.9.2004
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          3,8      3,9
Liikearvo                25,0     27,2
Aineelliset hyödykkeet         195,8     195,9
Sijoitukset               36,0     36,3
Laskennalliset verosaamiset         -      1,3
Muut pitkäaikaiset saamiset        4,1      4,1

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             43,5     44,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset     73,6     73,6
Rahat ja pankkisaamiset          7,9      7,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ           389,7     394,7

VASTATTAVAA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           165,7     164,3
Vähemmistöosuus              1,8      1,8
Oma pääoma yhteensä           167,5     166,1
Laskennallinen verovelka         7,8      8,9
Pitkäaikaiset korolliset velat     107,2     107,2
Eläkevelvoitteet             0,2      5,1
Lyhytaikaiset korolliset velat      50,3     50,3
Ostovelat ja muut lyhytaik. velat    56,8     57,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ          389,7     394,74. NELJÄNNES  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.10.-31.12.2004
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS

Liikevaihto               180,3     180,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,0      -
Liikevoitto                9,4     13,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -      0,1
Rahoitustuotot ja -kulut         -1,5     -1,5
Tulos ennen veroja            7,9     11,8
Verot                  -1,7     -2,5
Vähemmistöosuus             -0,4     -0,4
Katsauskauden tulos            6,1      9,1


KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004 (kumulatiivinen)
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS

Liikevaihto               680,4     680,4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    1,7       -
Liikevoitto               31,3     35,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -      2,1
Rahoitustuotot ja -kulut         -5,2     -5,2
Tulos ennen veroja            26,1     32,7
Verot                  -5,2     -6,2
Vähemmistöosuus             -0,4     -0,4
Katsauskauden tulos           20,5     26,0


KONSERNIN TASE 31.12.2004
(milj. euroa)
                     FAS     IFRS
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          4,0      4,0
Liikearvo                25,8     29,0
Aineelliset hyödykkeet         200,5     200,4
Sijoitukset               45,9     46,1
Laskennalliset verosaamiset        0,1      0,6
Muut pitkäaikaiset saamiset        4,0      4,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             44,0     44,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset     86,9     86,9
Rahat ja pankkisaamiset         13,9     13,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ           425,1     429,7

VASTATTAVAA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           208,5     210,0
Vähemmistöosuus              1,9      1,9
Oma pääoma yhteensä           210,4     211,9
Laskennallinen verovelka         8,8      9,9
Pitkäaikaiset korolliset velat      82,2     82,2
Eläkevelvoitteeet             0,4      2,5
Lyhytaikaiset korolliset velat      50,3     50,3
Ostovelat ja muut lyhytaik. velat    72,9     72,9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ          425,1     429,7SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU 2004 (kumulatiivinen)
(milj. euroa)

Konsernin liikevaihto, liikevoitto ja tulos ennen veroja päämarkkina-
alueittain*)

        1-3  1-3   1-6  1-6   1-9  1-9  1-12  1-12
        FAS  IFRS   FAS  IFRS   FAS  IFRS   FAS  IFRS
Konserni
-liikevaihto 151,8 151,8  328,8 328,8  500,1 500,1  680,4 680,4
-liikevoitto  5,1  5,4  12,4  12,7  21,9  22,6  31,3  35,8
-tulos     3,9  4,7  10,1  11,7  18,2  20,8  26,1  32,7

Suomi
-liikevaihto 127,2 127,2  277,0 277,0  420,8 420,8  573,6 573,6
-liikevoitto  3,9  4,2   8,9  9,1  16,2  16,6  25,5  29,7
-tulos     3,0  3,7   7,1  8,6  13,2  15,5  21,2  27,5

Baltia
-liikevaihto 24,6  24,6  53,5  53,5  81,5  81,5  110,2 110,2
-liikevoitto  1,1  1,3   3,5  3,5   5,7  6,0   5,8  6,2
-tulos     0,9  1,0   3,0  3,1   5,0  5,3   4,8  5,1

Segmenttien väliset
-liikevaihto -0,4  -0,4  -1,7  -1,7  -2,2  -2,2  -3,5  -3,5
-liikevoitto   -   -    -   -    -   -    -   -
-tulos      -   -    -   -    -   -    -   -

*) Puolan markkina-alueen luvut sisältyvät Suomen liikevoittoon ja
tulokseen.HK Ruokatalo Group OyjSimo Palokangas
toimitusjohtajaJAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa