HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

HK Ruokatalo Group Oyj     PÖRSSITIEDOTE 7.8.2006, klo 10.45

HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

* KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA VAHVASSA VEDOSSA
* TYÖTAISTELUT KERTAKUSTANNUKSINEEN SÖIVÄT KOTIMAAN TOISEN
 NELJÄNNEKSEN TULOKSEN

HK Ruokatalo Group -konsernin toisen vuosineljänneksen liiketoiminta
ylitti tavoitteet Baltiassa ja oli suunnitelmien mukaista Puolassa.
Kotimaassa tavoitteista jäätiin ja kannattavuus pysyi epätyydyttävänä.

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihdoksi HK Ruokatalo Group -
konsernissa muodostui 239,4 miljoonaa euroa. Se on 25,9 miljoonaa
euroa enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja 12,4 miljoonaa
euroa enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuotta aikaisemmin. Tammi-
kesäkuun liikevaihto oli 452,9 miljoonaa euroa. Siinä oli kasvua 28,8
miljoonaa euroa eli 6,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta
jaksosta.

Toisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 7,0 miljoonaa euroa (6,3
Meur), mikä oli 11,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko
tammi-kesäkuun liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa (12,1 Meur) eli
kasvua 12,4 prosenttia. Yli 60 prosenttia liikevoitosta tuli konsernin
kansainvälisestä liiketoiminnasta. Voitto ennen veroja oli 10,7
miljoonaa euroa (10,5 Meur), missä kasvua 1,9 prosenttia.
Osakekohtainen tulos oli edellisen vuoden tasolla 0,24 euroa.

Tulokseen sisältyy kertaluontoisia tuottoja ja kuluja. Rakvere
Lihakombinaat kirjasi ylimääräisen 1 miljoonan euron kiinteistön
myyntivoittotulon Latviasta. Vastaavasti kotimaan liikevoittoa
rasittavat katsauskaudella 1,7 miljoonan euron kertaluontoiset kulut,
joista merkittävin on 0,7 miljoonan euron suuruinen eläkekustannus.

Kotimaassa tulosta söi lisäksi työntekijöiden lakkoilu toukokuussa ja
kesäkuussa Forssassa. Työnseisaukset olivat vastalause yhtiön
rakennemuutosohjelmaan kuuluvan leikkaamouudistuksen aiheuttamalle
työvoiman vähennystarpeelle. Lakoista aiheutuneita kustannuksia
arvioidaan olevan toisella vuosineljänneksellä noin 1,4 miljoonaa
euroa.

Tammikuussa 2006 käynnistetty, vuoden 2007 loppuun ulottuva ohjelma
teollisen rakenteen uudistamiseksi Suomessa etenee. Rakenneratkaisut
tuovat arviolta 15-20 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt,
samalla kun ne tehostavat kotimaan liiketoimintaa ja lisäävät
kilpailukykyä.


MARKKINA-ALUE SUOMI

Kotimaan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 156,4 miljoonaa euroa. Se on
1,7 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Toisen neljänneksen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa
oltuaan 3,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna. Koko alkuvuoden
liikevaihdoksi muodostui 294,1 miljoonaa euroa. Siinä oli kasvua 6,6
miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta
jaksosta. Kuuden kuukauden liikevoitto supistui 5,0 miljoonaan euroon
edellisen vuoden 7,3 miljoonasta eurosta. Kotimaan
liikevoittoprosentti oli 1,7 prosenttia (2,4% 1-6/2005)
liikevaihdosta.


-Lihaliiketoiminta

Lihaliiketoimintaan kuuluu sian- ja naudanlihan käsittely ja
jatkojalostus sekä sian ja naudan hankinta kotimaassa ja lihavirtojen
ohjaus. Lihaliiketoiminta, alkutuotanto mukaan lukien, tuo runsaat 40
prosenttia yhtiön kotimaan liikevaihdosta.

Forssan toimipaikan työntekijöiden laittomat lakot touko-kesäkuussa
heikensivät lihaliiketoiminnan heikkoa kannattavuutta lisää toisen
vuosineljänneksen osalta. Huolimatta lakoista tammi-kesäkuun myynti
kokonaisuudessaan ylitti budjetoidun tason. Myynti vähittäiskauppaan
jäi tavoitteesta, mutta oli viime vuotta parempi. Palalihan myynti
kasvoi selvästi, sen sijaan jauhelihassa hintojen nosto johti
paikoitellen osuuden menetyksiin.

Lihan vienti Suomesta sujui hyvin myös toisella neljänneksellä,
erityisesti sianlihan myynti Venäjälle, minne teollisuuslajitelmien
ohella menee yhä enemmän myös korkealuokkaista, tuoretta
kuluttajapakattua sian palalihaa.

Forssan investointien käyttöönotto eteni suunnitellusti. Investointien
valmistuminen parantaa Forssan kustannustehokkuutta merkittävästi.


-Siipikarjaliiketoiminta

Kotimaan siipikarjaliiketoiminta käsittää broilerin- ja
kalkkunanlihatuotteiden valmistuksen sekä siipikarjaraaka-aineen
hankinnan sopimustuottajilta. Siipikarjaliiketoiminnan osuus kotimaan
liikevaihdosta on runsas viidennes.

Ulkomailla lintuinfluenssan pelko heijastui vientikysyntään alentaen
hintoja. Kesän grillauskausi paransi menekkiä varsinkin Venäjällä.
Suomessa kysyntä laski vuoden alussa muutaman prosentin. Keväällä
luottamus kotimaiseen siipikarjanlihaan vahvistui uudestaan, ja
kulutus on Suomessa palautunut takaisin kasvu-uralle. Kulutus
painottuu entistä pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin.

Siipikarjalihan kysynnän väheneminen Euroopassa alkuvuonna kasvatti EU-
alueella varastoja. Kulutuksen lievä elpyminen yhdessä Venäjän
kysynnän kanssa on kevään jälkeen hivenen nostanut siipikarjanlihan
vientihintoja.

Kalkkunaliiketoiminnan tervehdyttäminen eteni, kun HK Ruokatalo Oy ja
Atria Oy päättivät kesäkuussa perustaa tasaomistuksin yhteisen
kalkkunanlihan tuotantoyhtiön, Länsi-Kalkkuna Oy:n. Sen tuoma
kustannussäästö nousee HK Ruokatalon osalta noin miljoonaan euroon
vuodessa. Yhteisyritykselle kuuluu eläinaineksen hankinta, teurastus
ja leikkuu. Yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2007 alussa.


-Valmisteliiketoiminta

HK Ruokatalon valmisteliiketoimintaan kuuluu lihavalmisteiden ja
valmisruokien tuotanto. Runsas kolmannes kotimaan liikevaihdosta tulee
valmisteliiketoiminnasta.

Valmisteliiketoiminnan myyntivolyymi toteutui asetettujen tavoitteiden
mukaisesti, ja myös tulostavoite täyttyi ensimmäisellä neljänneksellä.
Sen sijaan toisella neljänneksellä tulostavoite jäi saavuttamatta.
Suurimpana syynä tähän oli kustannusten nousu, jota ei saatu viedyksi
täysimääräisesti myyntihintoihin. Energian jatkuva kallistuminen on
aiheuttanut merkittäviä kustannuslisäyksiä. Forssan työtaistelut
haittasivat myös valmisteliiketoimintaa lisäämällä raaka-aine- ja
työvoimakustannuksia.


-Kaupallinen toiminta

HK Ruokatalo kasvatti markkinaosuutta vähittäiskauppasektorilla
erityisesti siipikarjassa. Alkuvuoden lintuinfluenssakohun laannuttua
ja siipikarjan kulutuksen käännyttyä takaisin positiiviseksi, HK
Ruokatalo on vahvistanut asemiaan. Myynnin kasvu siipikarjassa
toisella neljänneksellä oli yli 13 prosenttia, mikä oli merkittävästi
yleistä markkinakehitystä nopeampaa. HoReCa-sektori on kasvanut
maltillisesti, mutta kannattavasti. Vienti puolestaan kehittyi
positiivisesti toisella neljänneksellä.


MARKKINA-ALUE BALTIA

Baltiassa toisen neljänneksen liikevaihto 34,1 miljoonaa euroa oli 4,8
miljoonaa euroa eli 16,4 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden
vastaavalla jaksolla. Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa on 2,1 miljoonaa
euroa eli 132,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Koko tammi-
kesäkuun liikevaihdoksi Baltiassa muodostui 62,7 miljoonaa euroa. Tämä
oli 7,4 miljoonaa euroa eli 13,4 prosenttia enemmän kuin tammi-
kesäkuussa 2005. Liikevoitto nousi 5,3 miljoonaan euroon.
Liikevoittoprosentiksi muodostui Baltiassa näin 8,4% (5,4% 1-6/2005).

Konsernin liiketoiminta sujui kaikissa Baltian maissa toisella
vuosineljänneksellä ensimmäisen neljänneksen tapaan. Rakvere
Lihakombinaatin myynti kehittyi budjetoidun tavoitteen mukaisesti.
Kesätuotevalikoiman rakentaminen onnistui hyvin. Samaten katetaso on
pysynyt hyvänä.

Rakvereen kohdistuu kuitenkin kovia kustannuspaineita. Kaupan kasvavat
alennusvaatimukset, logistiikkavaatimukset sekä esimerkiksi Rimi-
ketjun siirtyminen omiin kuljetuslaatikoihin lisäävät kustannuksia.
Samaten energian kallistuminen ja palkkojen nopea nousu, yli 17
prosenttia viime vuodesta, luovat paineita.

Latviassa Rigas Miesnieks jäi hivenen myyntitavoitteestaan, mutta
kasvatti markkinaosuutta. Rigas Miesnieks on pystynyt siirtymään
valmistuksessaan parempikatteisiin tuotteisiin ja samalla lisäämään
myyntivolyymiä. Myös Latviassa on kustannuspaineita, joskaan ei aivan
yhtä kovia kuin Virossa. Liettuassa Klaipedos Maistas on pysynyt
kumulatiivisesti plussalla, ei kuitenkaan vielä riittävästi. Myynti on
kasvanut askeleittain ja tuotemix on siellä parempi.

Siipikarjayhtiö Talleggin tulos kuuden kuukauden jälkeen oli
odotetusti tappiollinen. Tulosta rasittivat edelleen salmonellasta
johtuvat korjaustoimenpiteet sekä lintuinfluenssakohun huonontama
markkinatilanne. Joitakin merkkejä Virossa on näkynyt markkinoiden
elpymisestä. Tallegg teki kesäkuussa ensimmäisen voitollisen tuloksen
saneerauksen jälkeen, ja koko vuoden tavoitteena on vähintään
nollatulos. Salmonellatilanne on hallinnassa, ja saneeraus- ja
kontrollitoimet jatkuvat syksyyn.


MARKKINA-ALUE PUOLA

Sokolów menestyi toisella neljänneksellä odotusten mukaisesti. HK
Ruokatalo Groupin osuus sen liikevaihdosta nousi 50,9 miljoonaan
euroon edellisen vuoden 44,9 miljoonasta eurosta (+13,4 %) ja
liikevoitto 1,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden 1,0 miljoonasta
eurosta. Koko alkuvuoden osalta Sokolów on menestynyt asetettuja
odotuksia paremmin. HK Ruokatalo Groupin osuus sen liikevaihdosta oli
konsolidoinnin jälkeen 99,9 miljoonaa euroa. Se on 15,1 miljoonaa
euroa eli 17,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liikevoitto
nousi 3,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 1,8 miljoonasta. Se on 3,3
prosenttia liikevaihdosta (2,1% 1-6/2005).

Sokolów on jatkanut tuotantolinjojen rationalisointia kuuden teollisen
yksikkönsä välillä ja tuotteiston yksinkertaistamista. Yhtiö kasvatti
myyntiä ja myös hintataso oli kohtuullinen. Liikevaihto nousi 199,2
miljoonaan euroon (184,5 Meur 1-6/2005). Alkuvuoden myynnistä 27
prosenttia meni vientiin. Viennin kiusana ovat voimakkaat
valuuttakurssivaihtelut: toukokuun alussa zlotyn kurssi euroa vasten
oli 3,81, mutta heikkeni kesäkuun lopulla 4,10:een. Vienti Venäjälle
ja Ukrainaan on ollut pysähdyksissä johtuen näiden maiden ja EU:n
välisistä erimielisyyksistä.

Lintuinfluenssakohun vaimennuttua kevään jälkeen siipikarjanlihan
kysyntä kääntyi huomattavaan kasvuun Puolassa. Monissa osissa maata
kysyntä ylitti tarjonnan ja siipikarjanlihan hintataso on elpymässä
alkuvuoden pudotuksestaan.

Taloudellinen ympäristö Puolassa kehittyi koko alkuvuoden suotuisasti,
mikä on näkynyt alenevina työttömyyslukuina ja kysynnän lisäyksenä.
Vähittäiskauppa kasvoi Puolassa huhtikuussa ja toukokuussa yli 13
prosenttia. Kehitys on hyödyttänyt Sokolów-konsernin yrityksiä.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Bruttoinvestoinnit toisella vuosineljänneksellä olivat 28,7 miljoonaa
euroa (13,1 Meur 4-6/2005). Tammi-kesäkuun 2006 bruttoinvestoinnit
olivat 43,3 miljoonaa euroa (25,7 Meur). Siitä kotimaan
tuotannollisiin kohteisiin käytettiin 21,9 miljoonaa euroa ja Baltian
kohteisiin 4,0 miljoonaa euroa. Sokolówin investoinnit olivat 8,6
miljoonaa euroa, mistä HK Ruokatalo Groupin osuus oli 4,3 miljoonaa
euroa.

Forssan sikateurastuslinjan valmistuttua yhtiö viimeisteli vielä
ruhojen pikajäähdyttämöä ja eläinten vastaanottotiloja. Leikkaamon
alkupään lähes 8 miljoonaa euroa maksanut uudistus otettiin käyttöön
kesäkuun lopussa. Forssan pakastuslaitos on valmistumassa.

Kotimaan teollisuuden rakenneuudistuksen vaatimat siirto- ja
muutostyöt eri paikkakunnilla ovat alkaneet.

Konsernin korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 228,2 miljoonaa
euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 186,6 miljoonaa euroa. Tiiviistä
investointiohjelmasta johtuva lainamäärän kasvu ja korkotason selvä
nousu heijastuvat myös rahoituskuluihin. Omavaraisuusaste laski
kesäkuun lopussa 40,2 prosenttiin (44,9 %).


OSAKELUNASTUKSET PUOLASSA JA VIROSSA
HK Ruokatalo Groupin ja tanskalaisen Danish Crownin yhteisyritys
Saturn Nordic Holding teki 3.4.2006 Puolassa julkisen ostotarjouksen,
jolla se tarjoutui ostamaan Sokolówin vähemmistöosakkailta näiden
omistamat Sokolówin osakkeet. Saturn Nordic Holdingille tarjottiin
noin 9,44 miljoonaa osaketta, noin 9,3 prosenttia Sokolówin
osakekannasta. Hinta oli 5,80 zlotya (noin 1,47 euroa) osakkeelta eli
yhteensä 13,9 miljoonaa euroa. Kauppojen jälkeen Saturn Nordic Holding
omisti 91,75 prosenttia Sokolówin osakepääomasta.

Saturn Nordic Holding ilmoitti 23.5.2006 lunastavansa Sokolówin
pienosakkaiden omistamat 8,37 miljoonaa osaketta pakollisella
lunastuksella. Käypänä korvauksena pienosakkaille maksettiin 5,80
zlotya (noin 1,47 euroa) osakkeelta eli sen hetkiseltä arvoltaan
yhteensä noin 12,3 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on vetää Sokolów
pois Varsovan pörssin pörssilistalta vielä vuoden 2006 aikana.

HK Ruokatalo Group teki 21.6.2006 Rakvere Lihakombinaatin
vähemmistöosakkaille lunastusesityksen, jonka perusteella HK Ruokatalo
Group lunastaa vähemmistöosakkailta näiden omistamat Rakveren
osakkeet, yhteensä 4,26 prosenttia Rakveren osakekannasta. Käypänä
korvauksena pienosakkaille maksetaan 45,40 kruunua (noin 2,90 euroa)
osakkeelta eli yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa. Rakveren
ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi esityksen 24.7.2006.


YHTIÖKOKOUS
21.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta
2005. Osinkoa päätettiin maksaa 0,27 euroa osakkeelta.

Hallitukseen valittiin Marcus H. Borgström, Markku Aalto, Tiina Varho-
Lankinen, Kjeld Johannesen ja Heikki Kauppinen, kaikki uudelleen.
Borgström jatkaa puheenjohtajana ja Aalto varapuheenjohtajana.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilivuodelle 2006 valittiin KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Petri Palmroth, KHT.

Hallitus sai valtuudet osakepääoman korottamiseen ja omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen.


JOHTO
Kauppatieteiden maisteri Kai Seikku aloitti HK Ruokatalo Group Oyj:n
toimitusjohtajana 1.4.2006, jolloin hänen edeltäjänsä Simo Palokangas
siirtyi eläkkeelle. Seikku oli nimitetty Palokankaan seuraajaksi
12.4.2005 ja siirtyi konsernin johtoon kotimaan liiketoiminnasta
vastaavan HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Seikku jatkaa
konsernijohtajan toimen ohessa kotimaan liiketoiminnan
toimitusjohtajana.


HALLITUKSEN VALTUUDET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN
Hallituksella on yhtiökokouksen 21.4.2006 myöntämä valtuutus päättää
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että yhteensä
voidaan merkitä enintään 2.000.000 uutta A-osaketta, jolloin
osakepääomaa voidaan korottaa enintään 3.400.000 eurolla. Valtuutus
oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta sekä
päättämään merkintähinnoista ja muista ehdoista.

Hallituksella on myös valtuudet päättää yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja niiden luovuttamisesta. Yhtiö voi hankkia julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella enintään 3.446.319
yhtiön A-sarjan osaketta.

Kaikki valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 21.4.2007 asti. Hallitus ei
ole käyttänyt valtuutuksia.


ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTOKSESTA
Osuuspankkikeskus Osk ilmoitti 16.6.2006 Arvopaperimarkkinalain 2.
luvun mukaisesti, että Osuuspankkikeskuksen, sen tytäryritysten sekä
sen tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu
omistusosuus HK Ruokatalo Groupissa on laskenut 4,997 prosenttiin
osakepääomasta ja 1,257 prosenttiin äänimäärästä.


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa Suomessa ja Baltiassa oli tammi-kesäkuussa
keskimäärin 4.505 (4.608 1-6/2005) henkilöä. Sokolów-konsernin
palveluksessa oli keskimäärin 5.029 (5.028 1-6/2005) henkeä. Kesäkuun
lopussa henkilöstö jakaantui maittain, Puola pois lukien:

Suomi  3.143  63,5 %
Viro   1.571  31,7 %
Latvia   181  3,7 %
Liettua   50  1,0 %
Venäjä    5  0,1 %


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Julius Baer Investment Management LLC ilmoitti 13.7.2006
Arvopaperimarkkinalain 2. luvun mukaisesti, että sen omistus HK
Ruokatalo Groupissa on noussut 5,13 prosenttiin osakepääomasta ja 1,29
prosenttiin äänimäärästä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
HK Ruokatalo pitää ennallaan näkemyksen siitä, että vertailukelpoinen,
kertaluontoisista eristä puhdistettu liikevoitto kasvaa kuluvana
vuonna kaikilla kolmella markkina-alueella.

Vuosille 2006-2007 ajoittuva kotimaan rakennemuutos pitää jatkossakin
sisällään kertaluontoisia eriä. Rakennemuutoksen mahdollistamat
kustannussäästöt ajoittuvat aiemmin kerrotun mukaisesti pieneltä osin
vuodelle 2007 ja varsinaisesti koko laajuudessaan vuodelle 2008.KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)
              4-6/06  4-6/05  1-6/06  1-6/05 1-12/05
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         239,4  227,0  452,9  424,1  883,3
Liikevoitto          7,0   6,3   13,6   12,1  24,1
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista          0,2   0,5   0,5   0,8   0,7
Rahoitustuotot ja -kulut   -1,7   -1,3   -3,4   -2,4  -4,5
Voitto ennen veroja      5,5   5,4   10,7   10,5  20,3
Verot            -0,7   -1,0   -1,7   -1,9  -3,3
Tilikauden voitto       4,8   4,5   9,0   8,5  17,0
---------------------------------------------------------------------

Tilikauden voiton jakaantuminen
Emoyhtiön omistajille     4,5   4,3   8,4   8,1  16,0
Vähemmistöosakkaille     0,3   0,2   0,6   0,4   1,0
Yhteensä           4,8   4,5   9,0   8,5  17,0

Tulos/osake, laimennettu eur 0,13   0,12   0,24   0,24  0,46
KONSERNIN TASE
(milj. euroa)
                  30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
----------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet         4,1    3,7     4,0
 Liikearvo               53,4    46,4    46,8
 Aineelliset hyödykkeet        279,5   246,7    266,3
 Sijoitukset               6,2    6,7     5,5
 Laskennalliset verosaamiset       2,1    0,6     2,2
 Muut pitkäaikaiset saamiset       4,3    3,6     3,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä      349,6   307,7    328,6

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            57,0    60,6    65,4
 Myyntisaamiset ja muut saamiset    127,9   109,9    107,5
 Rahat ja pankkisaamiset        13,5    15,2    12,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä      198,4   185,7    185,7
----------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ             548,0   493,4    514,3


OMA JA VIERAS PÄÄOMA
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma          217,7   210,5    219,1
 Vähemmistöosuus             2,7    11,1    10,8
Oma pääoma yhteensä           220,4   221,6    229,9
Pitkäaikainen vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka        12,8    10,4    12,2
 Pitkäaikaiset korolliset velat    114,4    75,2    84,2
 Eläkevelvoitteet            4,8    2,6     4,5
 Pitkäaikaiset varaukset         0,0    1,3     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  131,9    89,6    100,9

Lyhytaaikainen vieras pääoma
 Lyhytaikaiset korolliset velat    113,8   111,4    91,9
 Ostovelat ja muut lyhytaik. velat   80,9    70,4    91,2
 Lyhytaikaiset varaukset         0,9    0,4     0,4
Lyhtaikainen vieras pääoma yhteensä   195,6   182,2    183,5
----------------------------------------------------------------------
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      548,0   493,4    514,3RAHAVIRTALASKELMA
(milj. euroa)
                   1-6/2006  1-6/2005 1-12/2005
---------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta         28,1    22,4    52,5
Nettokäyttöpääoman muutos        -16,2   -19,0   -15,9
Rahoituserät ja verot          -5,2    -4,3    -7,8
Liiketoiminnan rahavirta         6,7    -0,9    28,8

Investoinnit
Investointien rahavirta         -42,3   -21,3   -59,2

Rahoitus
Lainojen muutos             52,0    27,4    30,7
Saamisten muutos             -6,6    -0,6    0,2
Maksetut osingot             -9,3   -10,0   -10,0
Rahoituksen rahavirta          36,1    16,8    20,9

Rahavarojen muutos            0,6    -5,4    -9,5
---------------------------------------------------------------------
Saturn Nordic Holding -konsernin alkutase 1.1.2005 on otettu huomioon
vuoden 2005 rahavirtalaskelmassa.
SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (milj. euroa)
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain

         4-6/2006  4-6/2005  1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
-Suomi       156,4   154,7   294,1   287,5   588,8
-Baltia       34,1    29,3    62,7   55,3   113,8
-Puola        50,9    44,9    99,9   84,8   188,3
-Segm. välinen    -2,0    -1,9    -3,8   -3,5    -7,5
-Yhteensä      239,4   227,0   452,9   424,1   883,3

Liikevoitto
-Suomi        1,8    3,7    5,0    7,3    13,9
-Baltia        3,7    1,6    5,3    3,0    6,5
-Puola        1,5    1,0    3,3    1,8    3,7
-Segm. välinen    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
-Yhteensä       7,0    6,3    13,6   12,1    24,1
---------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(milj. euroa)

       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2006    58,6   72,9   1,0   8,6   4,8   73,2 219,1
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä         0,4   0,4       -1,0  -0,2
Muuntoeron
muutos     0,0   0,0   0,0   0,0   0,3   0,0  0,3
Muu muutos                    -0,6      -0,6
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,4   0,4   -0,3   -1,0  -0,5

Tilikauden voitto                     8,4  8,4
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,4   0,4   -0,3   7,4  7,8

Osingonjako                        -9,3  -9,3
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHT.
30.6.2006   58,6   72,9   1,4   9,0   4,5   71,3 217,7
----------------------------------------------------------------------


       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2005    58,6   72,9   0,0   8,4   2,6   67,5 210,0
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä         1,1   0,3       -0,3  1,1
Muuntoeron
muutos     0,0   0,0   0,0   0,0   1,1       1,1
Muu muutos                         0,2  0,2
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   1,1   0,3   1,1   -0,1  2,4

Tilikauden voitto                     8,1  8,1
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   1,1   0,3   1,1   8,0  10,5

Osingonjako                       -10,0 -10,0
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHT.
30.6.2005   58,6   72,9   1,1   8,7   3,7   65,5 210,5
----------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT           30.6.2006   30.6.2005  31.12.2005

Tulos/osake laimennettu       0,24     0,24     0,46
Oma pääoma/osake 30.6., eur 1)    6,32     6,43     6,36
Omavaraisuusaste, %         40,2     44,9     44,7
Osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä, kpl         34.463.193  34.463.193  34.463.193
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur          43,3     25,7     59,2
Henkilöstö keskimäärin kuu-
kausien lopun keskiarvona      4.505     4.608    4.541

1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)
                 30.6.2006  30.6.2005  31.12.2005

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat              0,0    14,6     0,0
- rahalaitoslainat           63,1    72,9     70,0

Vakuudeksi annetut
- kiinteistökiinnitykset        33,6    50,9     35,4
- pantit                12,1    10,0     12,0
- yrityskiinnitykset          4,7    22,1     4,3

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               4,0     0,0     4,0

Muiden puolesta annetut
- takaukset ja pantit          6,6     6,5     6,2

Muut omat vastuut
Leasingvastuut             4,0     0,4     4,0
Muut vastuut              0,0     0,0     0,0

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Johdannaisten nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          0,4     1,3     1,2
Hyödykejohdannaiset
- sähköjohdannaiset           5,3     4,2     4,3

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          0,0     0,0     0,0
Hyödykejohdannaiset
- sähkötermiinisopimukset        2,0     1,2     1,0


LASKENTAPERIAATTEET
Konserni siirtyi raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005
alusta. Tämä osavuosikatsaus vertailutietoineen on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen.

Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


Vantaalla 7.8.2006

HK Ruokatalo Group Oyj
HallitusKai Seikku
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa