HK RUOKATALO GROUPIN TAMMI-KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUS

HK Ruokatalo Group Oyj     PÖRSSITIEDOTE 5.8.2005, klo 10.30

HK RUOKATALO GROUPIN TAMMI-KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUS

HK Ruokatalo Group -konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 424,1
miljoonaa euroa, mikä on yli 95 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Konsernin liikevoitoksi muodostui 12,1 miljoonaa euroa ja
tulos ennen veroja oli 10,5 miljoonaa euroa.

Konserni siirtyi raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005
alusta. Tämä osavuosikatsaus vertailutietoineen on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Vuoden 2004
IFRS-vertailuluvut julkistettiin 29.4.2005.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Konsernin kuuden kuukauden liikevaihto, 424,1 miljoonaa euroa, on 29
prosenttia enemmän kuin vastaavana jaksona vuotta aikaisemmin. Suurin
lisäys aiheutuu siitä, että HK Ruokatalo Groupin puoliksi omistama
Saturn Nordic Holding, joka omistaa 80,4 prosenttia Puolan johtavasta
lihanjalostajasta Sokolów S.A:sta, on konsolidoitu konsernin lukuihin
suhteellista yhdistelyä käyttäen 1.1.2005 alkaen.

Alkuvuoden liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (12,7 Meur). Toiminnan
tulos ennen veroja oli 10,5 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna
oli ollut 11,7 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät konsernin
liiketoiminnan Suomessa, Baltiassa ja Puolassa.

Alkuvuonna menestyimme hyvin kansainvälisessä liiketoiminnassa,
erityisesti tytäryhtiömme Rakvere Lihakombinaatin kautta Baltiassa
sekä yhdessä Danish Crownin kanssa Puolassa. Kotimaan
markkinaosuuskehityksemme oli positiivinen. HK Ruokatalon viime
vuosien strategiana on ollut hakea kasvupotentiaalia
kansainvälistymisellä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla
konsernin liikevaihdosta 33 prosenttia ja liikevoitosta 40 prosenttia
tuli ulkomaisesta liiketoiminnasta.


SUOMEN LIIKETOIMINTA
Kotimaan myynnin volyymi vuoden alkupuoliskolla kasvoi hivenen
edellisestä vuodesta. Sian- ja naudanlihan eli ns. punaisen lihan
osalta markkinat olivat haasteelliset. Sianlihan raaka-ainehinnan
nousua kotimaassa emme saaneet kokonaan siirrettyä myyntihintoihin.
Tämän lisäksi lisääntynyt lihan tuonti alensi kannattavuuttamme.

Edelleen jatkuva grillauskausi on sujunut myynnillisesti hyvin, vaikka
kevään ja alkukesän koleus viivyttivät kauden alkua. HK Ruokatalon
markkinaosuus grillimakkaroissa nousi touko-kesäkuussa lähes neljä
prosenttiyksikköä 41,2 prosenttiin, millä luvulla olimme niukasti
suurin (Lähde: A.C. Nielsen).

Sianlihan raaka-ainehinta EU-alueella on ollut pitkään nousussa, mikä
on aiheuttanut paineita myyntihinnoitteluun. Alhaiset myyntihinnat
erityisesti Kauko-Idässä ovat syöneet viennin kannattavuutta
aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Alkuvuonna lisäsimme tilapäisesti siipikarjanlihan vientiä Suomesta
Baltiaan varmistaaksemme Talleggin toimitusvarmuuden
kotimarkkinoillaan.

Joidenkin yritysten ajoittain aktiivinenkin siipikarjanlihan tuonti
Suomeen alkuvuodesta on tasaantunut ja tuonnin kilpailukyky
kotimaiseen lihaan verrattuna heikentynyt.

Kotimaan ydinprosessin kilpailukyvyn parantamiseksi nykyisessä
markkinatilanteessa panostamme erityisesti lihavalmisteisiin, koska ne
ovat HK Ruokatalon jalosteteollisuuden perusta. Tiivis yhteistyö
asiakkaiden kanssa on jatkunut edelleen. Toimitusvarmuutemme on ollut
hyvä.


BALTIAN LIIKETOIMINTA
Rakvere Lihakombinaat tytäryhtiöineen vahvisti asemaansa kireässä
markkinatilanteessa ja kilpailussa kaupan hyllytilasta markkina-
alueillaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Rakveren toiminta
alkuvuonna ylitti asetetut tavoitteet.

Latviassa ja Liettuassa saavutimme merkittäviä synergiaetuja
yhdistämällä punaisen ja valkoisen lihan kaupalliset toiminnot.

Siipikarjayhtiö Talleggissa toteutimme edellisenä syksynä tehtyjen
rakennemuutosten sisäänajoa, mihin sisältyi siipikarjan toimintaketjun
tehostamista alkutuotannosta valmistukseen ja markkinointiin asti.
Keväällä aloitimme projektin Talleggin hygieniatason ja eläinterveyden
nostamiseksi samalle tasolle kuin Suomessa ja Ruotsissa. Toteutus
tapahtuu yhdessä konsernin suomalaisten siipikarja-ammattilaisten
kanssa. Toimenpiteet aiheuttivat ajoittaisia toimintahäiriöitä ja
ylimääräisiä kustannuksia, mitkä heijastuvat Baltian kuluvan vuoden
luvuissa.


PUOLAN LIIKETOIMINTA
Yhteistyö tanskalaisen Danish Crownin kanssa on edennyt hyvin ja
tavoitteidemme mukaisesti. Yhteinen omistuksemme Sokolówista on 80,4
prosenttia, mikä antaa pohjan vahvalle omistajaohjaukselle. Sokolów on
tehnyt tasaista tulosta koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan ja sen
myynnin ja tuloksen kasvu on selvästi budjetoitua nopeampaa.
Kesäkuussa vahvistetut strategialinjaukset varmistavat kasvun ja
kannattavuuden kehittymisen. Linjauksilla muun muassa selkeytetään
Sokolówin tuotantolaitosten välistä työnjakoa ja tuotemerkkien
asemointia.


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 23.2.2005 yritysrakenteen
uudistamisesta johtuvista yhtiöjärjestyksen muutoksista. Tärkein koski
yhtiön nimen muuttamista HK Ruokatalo Oyj:stä HK Ruokatalo Group
Oyj:ksi. Samalla yhtiöjärjestyksen 2. pykälää muutettiin siten, että
yhtiön toimialaan lisättiin muuttuvien olosuhteiden mukaisesti mm.
kiinteistöjen ja osakkeiden hallinta, vuokraus ja kauppa sekä muu
sijoitustoiminta. 7. pykälää muutettiin siten, että yhtiökokousten
pitopaikkoja ovat Turku, Espoo, Eura, Forssa, Helsinki, Pori, Tampere
tai Vantaa. Uusi yhtiöjärjestys on voimassa 31.3.2005 alkaen.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Syyskuussa 2004 aloitettu Suomen liiketoiminnan juridisen
yhtiörakenteen yksinkertaistaminen valmistui kahdessa vaiheessa. Ensin
HK Ruokatalo Group Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Broilertalo
Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu Foods Oy
sulautuivat 31.3.2005 HK Ruokatalo Group Oyj:öön. Toisessa vaiheessa
konsernin Suomen teollinen toiminta, myynti, markkinointi, logistiikka
ja kuljetukset henkilöstöineen siirrettiin uudelle tytäryhtiölle
nimeltä HK Ruokatalo Oy. Liiketoiminnan siirto HK Ruokatalo Group
Oyj:ltä HK Ruokatalo Oy:lle tapahtui 1.4.2005.

Emoyhtiö HK Ruokatalo Group Oyj:ssä on siirron jälkeen konsernin johto
ja konsernihallinto. HK Ruokatalo Group Oyj omistaa HK Ruokatalo Oy:n
osakekannan kokonaan. Yhtiöillä on 1.9.2005 asti sama toimitusjohtaja,
ja samat henkilöt muodostavat hallituksen kummassakin.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 25,7 miljoonaa
euroa (12,6 Meur). Siitä kotimaan osuus oli 21,3 miljoonaa euroa.

Laaja investointiohjelma Forssan sikateurastuslinjan uusimiseksi ja
kapasiteetin nostamiseksi eteni aikataulussaan. Investoinnin avulla
pääsemme tehokkuudessa Euroopan huipputasolle. Pakastuslaitosprojekti
Forssassa eteni niin ikään.

Vantaalla on uudistettu terminaalin vanhemman osan keräilyjärjestelmää
ja nostettu automaatioastetta.

Konsernin korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 198,7 miljoonaa
euroa (152,3 Meur). Velkojen lisäyksestä 31,4 miljoonaa euroa johtuu
yhteisyritys Saturn Nordic Holding -konsernin velkojen yhdistelystä.
Omavaraisuusaste oli 44,9 prosenttia (41,3 %). Nousu johtuu
marraskuussa 2004 toteutetusta osakeannista.


YHTIÖKOKOUS
HK Ruokatalo Groupin varsinainen yhtiökokous vahvisti 12.4.2005
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja johdolle
vuodelta 2004. Osinkoa päätettiin maksaa 0,29 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen maanviljelysneuvos Marcus H.
Borgström, maanviljelijä Markku Aalto, toimitusjohtaja Kjeld
Johannesen, kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-Lankinen ja ekonomi
Heikki Kauppinen. Uutena jäsenenä valittiin toimitusjohtaja Simo
Palokangas. Borgström jatkaa puheenjohtajana ja Aalto
varapuheenjohtajana.

Toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2005 valittiin
Petri Palmroth eronpyyntönsä jättäneen Kauko Lehtosen tilalle.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2006 valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari
Henttula sekä Petri Palmroth. Varatilintarkastajiksi valittiin Mika
Kaarisalo ja Pasi Pietarinen.


TOIMITUSJOHTAJAN NIMITYS
Yhtiön hallitus nimitti 12.4.2005 kauppatieteiden maisteri Kai Seikun
yhtiön seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Seikku aloittaa kotimaan
teollisuudesta vastaavan HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtajana 1.9.2005.
Koko HK Ruokatalo Group -konsernin johtoon hän nousee 1.4.2006,
jolloin nykyinen konsernijohtaja Simo Palokangas siirtyy eläkkeelle.


HALLITUKSEN VALTUUDET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN
Hallituksella on yhtiökokouksen 12.4.2005 myöntämä valtuutus päättää
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-sarjan osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
ehdoista. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa Suomessa ja Baltiassa oli tammi-kesäkuussa
keskimäärin 4.608 (4.838) henkilöä. Kesäkuun lopussa henkilöstö
jakaantui maittain: Suomi 64,2 %, Viro 31,3 %, Latvia 3,3 %, Liettua
1,1 % ja muut maat 0,1 %.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Konsernin tavoitteena on edelleen laajentua kansainvälisesti ja
samalla varmistaa kotimaan liiketoiminnan kannattavuus ja kasvu.

Meneillään olevat investointimme kotimaan teurastamoteollisuuteen ja
jakelulogistiikkaan valmistuvat vuoden jälkipuolella. Ne tuovat
merkittävästi lisää kustannustehokkuutta ja toiminnallista tehoa.
Jatkossa kilpailukyvyn parantamisessa tulee välttämättömäksi myös
virtaviivaistaa kotimaan tuotantorakennetta.

Lihajalosteteollisuuden tehostaminen on loppuvuoden painopistealue.
Siihen sisältyy omien toiminnallisten vaihtoehtojen etsimistä sekä HK
Ruokatalon tunnettujen merkkien - HK, Kariniemen ja Popsi - entistä
tehokkaampaa hyödyntämistä. Viime vuoden lopulta lähtien työstetty
uusi tuotemerkki-strategia valmistuu ja esitellään loppuvuoden aikana.

Baltiassa vahvistamme edelleen kilpailukykyä mm. tiivistämällä
punaisen ja valkoisen lihan ketjujen yhteistyötä toiminnallisesti ja
rakenteellisesti. Talleggissa nostamme tuotantoketjun pohjoismaiselle
hygieniatasolle jo kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tästä aiheutuu
kustannuksia ja katemenetyksiä kuluvalle vuodelle, mutta ei enää
vuodelle 2006.

Puolassa Sokólow on täyttänyt asetetut odotukset, ja loppuvuoden
arvioidaan sujuvan saman suuntaisesti. Sokolów on toiseksi suurin
lihanjalostaja itäisessä Euroopassa, Venäjä mukaan luettuna, ja sen
asema HK Ruokatalo Group -konsernissa vahvistuu sekä taloudellisesti
että toiminnallisesti.

Kasvun hakemiseksi strategisesti meille tärkeillä markkina-alueilla
eivät myöskään yritysosot ole poissuljettuja.

Markkina-alueistamme Puola lähialueineen tarjoaa selvästi suurimman
potentiaalin. Sen sijaan Suomessa ja Baltiassa yleisen
markkinatilanteen odotetaan jatkuvan kireänä. Vientihinnat pysynevät
edelleen alhaisina. Huomioon ottaen kahden päämarkkina-alueemme kireät
näkymät on syytä olla varovainen loppuvuotta koskevissa
tulosarvioissa. Vuoden 2004 vertailulukuja korottaa viimeisellä
neljänneksellä 2,9 miljoonan euron ylimääräinen laskennallinen tulo
eläkevastuiden tuloutuksesta. Arvioimme konsernin tuloksen jäävän
edellistä vuotta alhaisemmaksi.KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)
              4-6/05  4-6/04  1-6/05  1-6/04 1-12/04
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         227,0  177,0  424,1  328,8  680,4
Liikevoitto          6,3   7,3   12,1   12,7  35,8
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista          0,5   0,8   0,8   1,3   2,1
Rahoitustuotot ja -kulut   -1,3   -1,2   -2,4   -2,3  -5,2
Voitto ennen veroja      5,4   6,9   10,5   11,7  32,7
Verot            -1,0   -0,4   -1,9   -1,2  -6,2
Tilikauden voitto       4,5   6,5   8,5   10,4  26,5
---------------------------------------------------------------------

Tilikauden voiton jakaantuminen
Emoyhtiön omistajille     4,3   6,5   8,1   10,3  26,0
Vähemmistöosakkaille     0,2   0,0   0,4   0,1   0,5
Yhteensä           4,5   6,5   8,5   10,4  26,5

Tulos/osake, laimennettu eur 0,12   0,23   0,24   0,36  0,76KONSERNIN TASE
(milj. euroa)
                  30.6.2005 30.6.2004  31.12.2004
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          3,7    4,1     4,0
Liikearvo                46,4    27,2     29,0
Aineelliset hyödykkeet         246,7   194,7    200,4
Sijoitukset               6,7    23,3     46,1
Laskennalliset verosaamiset       0,6    1,3     0,6
Muut pitkäaikaiset saamiset       3,6    4,6     4,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             60,6    41,9     44,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset    109,9    79,9     86,9
Rahat ja pankkisaamiset         15,2    6,7     13,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ           493,4   383,7    429,7

VASTATTAVAA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           210,5   156,9    210,0
Vähemmistöosuus             11,1    1,7     1,9
Oma pääoma yhteensä          221,6   158,6    211,9
Laskennallinen verovelka        10,4    8,7     9,9
Pitkäaikaiset korolliset velat     75,2    98,2     82,2
Eläkevelvoitteet             2,3    4,9     2,3
Pitkäaikaiset varaukset         2,0    0,2     0,2
Lyhytaikaiset korolliset velat     123,5    54,1     50,3
Ostovelat ja muut lyhytaik. velat    58,4    59,0     72,9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ          493,4   383,7    429,7RAHAVIRTALASKELMA
(milj. euroa)
                  1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004
--------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta        22,4    23,7    54,6
Nettokäyttöpääoman muutos       -19,0    -7,9    -5,6
Rahoituserät ja verot          -4,3    -4,3    -10,4
Liiketoiminnan rahavirta        -0,9    11,5    38,6

Investoinnit
Investointien rahavirta        -21,3   -12,4    -50,7

Rahoitus
Lainojen muutos             26,8    -0,7    -17,9
Maksetut osingot            -10,0    -7,2    -7,2
Osakeanti                 0    3,5    39,2
Rahoituksen rahavirta          16,8    -4,4    14,0

Rahavarojen muutos           -5,4 *)  -5,4     1,9
--------------------------------------------------------------------
*) Saturn Nordic Holding -konsernin alkusaldo 31.12.2004 on huomioitu.SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain*)

         4-6/2005  4-6/2004  1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
-Suomi       154,7   149,4   287,5   277,0   573,6
-Baltia       29,3    28,9    55,3   53,5   110,2
-Puola        44,9    0,0    84,8    0,0    0,0
-Segm. välinen    -1,9    -1,3    -3,5   -1,7    -3,5
-Yhteensä      227,0   177,0   424,1   328,8   680,4

Liikevoitto
-Suomi        3,7    5,0    7,3    9,1    29,7
-Baltia        1,6    2,3    3,0    3,5    6,2
-Puola        1,0    0,0     1,8    0,0    0,0
-Segm. välinen    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
-Yhteensä       6,3    7,3    12,1   12,7    35,8
---------------------------------------------------------------------

*) Puolan markkina-alueen vuoden 2004 vertailutieto näkyy
tuloslaskelman rivillä "Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista".TUNNUSLUVUT         30.6.2005  30.6.2004    31.12.2004

Tulos/osake            0,24    0,36  0,76 1), 0,88 2)
Oma pääoma/osake 30.6., eur 3)  6,43    5,47       6,15
Omavaraisuusaste, %        44,9    41,3       49,3
Osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä, kpl       34.463.193 28.634.113    34.463.193
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur         25,7    12,6       52,3
Henkilöstö keskimäärin kuu-
kausien lopun keskiarvona    4.608    4.838      4.713

1) Laskettu tilikauden lopun osakemäärästä 34.463.193
2) Laskettu tilikauden keskimääräisestä osakeantioikaistusta
osakemäärästä 29.428.181
3) Sisältää vähemmistöosuudenKONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(1000 euroa)
                 30.6.2005  30.6.2004  31.12.2004

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat            14.584   16.426    14.584
- rahalaitoslainat          72.901   112.678    79.530

Omasta velasta annetut
- pantit               10.006   10.007    10.007
- kiinteistökiinnitykset       50.916   89.088    52.928
- yrityskiinnitykset         22.125   22.056    22.125

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               120     120     120

Muiden puolesta annetut
- pantit                 17     40      17
- takaukset              6.492    5.075    4.868

Muut omat vastuut
Leasingvastuut             387     433     399
Muut vastuut               30    1.991    3.044

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Johdannaisten nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset         1.326     787      0
Hyödykejohdannaiset
- sähköjohdannaiset          4.204    3.268    4.655

Johdannaissopimusten käyvät arvot

Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset           17      2      0


Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.Turussa 5.8.2005

HK Ruokatalo Group Oyj
HallitusSimo Palokangas
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa