HK RUOKATALO GROUPIN TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUS

HK Ruokatalo Group Oyj     PÖRSSITIEDOTE 2.5.2005, klo 10.30

HK RUOKATALO GROUPIN TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUS

HK Ruokatalo Group -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 197,1
miljoonaa euroa, mikä on 29,9 prosenttia enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Konsernin liikevoitto kohosi 5,8 miljoonaan euroon ja
tulos ennen veroja oli 5,0 miljoonaa euroa.

Konserni siirtyi raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005
alusta. Tämä osavuosikatsaus vertailutietoineen on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Vuoden 2004
IFRS-vertailuluvut julkistettiin 29.4.2005.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Konsernin kolmen kuukauden liikevaihto oli 197,1 miljoonaa euroa.
Siinä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 45,3 miljoonaa euroa eli
29,9 prosenttia. Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (5,4 Meur).
Toiminnan tulos ennen veroja oli 5,0 miljoonaa euroa, kun se
edellisenä vuonna oli ollut 4,7 miljoonaa euroa.

Luvut sisältävät konsernin liiketoiminnan Suomessa, Baltiassa ja
Puolassa. HK Ruokatalo Groupin puoliksi omistama Saturn Nordic
Holding, joka katsauskauden lopussa omisti 80,4 prosenttia Puolan
johtavasta lihanjalostajasta Sokolów S.A:sta, on konsolidoitu
konsernin lukuihin suhteellista yhdistelyä käyttäen 1.1.2005 alkaen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 33 prosenttia konsernin
liikevaihdosta ja 37 prosenttia liikevoitosta tuli Suomen
ulkopuolelta. HK Ruokatalon viime vuosien strategiset ratkaisut
kansainvälistymisessä ovat merkittävästi vahvistaneet yrityksen
kasvupotentiaalia toimialalla, missä kotimarkkinoiden kasvu on
perinteisesti vähäistä.


SUOMEN LIIKETOIMINTA
Kotimaan liiketoiminta ja kannattavuus kehittyivät alkuvuonna
suunnitellusti. Sian- ja naudanlihan eli ns. punaisen lihan kohdalla
markkinat olivat varsin samankaltaiset kuin edellisenä syksynä.
Kilpailun kireydestä kertoo muun muassa se, että alalla tapahtuu
jatkuvasti rakenteellista muutosta. Siipikarjanlihassa uutena
piirteenä on voitu havaita tuontilihan osuuden kasvavan
vähittäiskaupassa, kun se aiemmin kosketti lähinnä suurtalouksia.

Kotimaisen lihan suurimpana markkinakanavana HK Ruokatalo
tytäryhtiöineen vahvisti hankinnan markkinaosuuttaan sianlihassa,
naudanlihassa ja siipikarjanlihassa.

Jatkoimme kotimaassa oman teollisuutemme kilpailukyvyn vahvistamista
erityisesti lihavalmisteissa, mikä on HK Ruokatalon
jalosteteollisuuden kulmakivi.


BALTIAN LIIKETOIMINTA
Baltiassa vähittäiskaupan rakennemuutos ja tiukka kilpailu kaupan
hyllytilasta jatkuivat. Rakvere Lihakombinaat tytäryhtiöineen edistyi
ydinprosessinsa kehittämisessä ja pystyi vahvistamaan markkina-
asemaansa. Toiminta Rakveren osalta alkaa olla linjassa asetettujen
tavoitteiden kanssa. Talleggissa jatkui viime vuoden syksyllä
toteutettujen rakenteellisten muutosten sisäänajo. Hioimme uudelleen
koko siipikarjan toimintaketjua alkutuotannosta valmistukseen,
markkinointiin ja laadunvarmistukseen saakka.


PUOLAN LIIKETOIMINTA
Puolassa Sokolówin alkuvuosi sujui hyvin. Kolmen kuukauden tulos
ylitti budjetoidun tavoitteen ja vertailujakson tuloksen.
Operatiivinen tulos muutenkin parani vuoden takaisesta. Sokolówin
kehitys suomalais-tanskalaisessa omistajaohjauksessa on edennyt
tavoitteiden mukaisesti.


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 23.2.2005 päätettiin yritysrakenteen
uudistamisesta johtuvista yhtiöjärjestyksen muutoksista. Tärkein asia
koski yhtiön nimen muuttamista HK Ruokatalo Oyj:stä HK Ruokatalo Group
Oyj:ksi. Samalla yhtiöjärjestyksen 2. pykälää muutettiin siten, että
yhtiön toimialaan lisättiin muuttuvien olosuhteiden mukaisesti mm.
kiinteistöjen ja osakkeiden hallinta, vuokraus ja kauppa sekä muu
sijoitustoiminta. 7. pykälää muutettiin siten, että yhtiökokousten
pitopaikkoja ovat Turku, Espoo, Eura, Forssa, Helsinki, Pori, Tampere
tai Vantaa. Uusi yhtiöjärjestys on voimassa 31.3.2005 alkaen.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Syyskuussa 2004 aloitettu Suomen liiketoiminnan juridisen
yhtiörakenteen yksinkertaistaminen valmistui kertomuskaudella.
Uudistus tapahtui kahdessa vaiheessa. Ensin HK Ruokatalo Group Oyj:n
kokonaan omistamat tytäryhtiöt Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy,
Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu Foods Oy sulautuivat 31.3.2005 HK
Ruokatalo Group Oyj:öön.

Toisessa vaiheessa konsernin Suomessa harjoittama teollinen toiminta,
myynti, markkinointi, logistiikka ja kuljetukset henkilöstöineen
siirrettiin helmikuussa perustetulle tytäryhtiölle nimeltä HK
Ruokatalo Oy. Liiketoiminnan siirto HK Ruokatalo Group Oyj:ltä HK
Ruokatalo Oy:lle tapahtui 1.4.2005.

Emoyhtiö HK Ruokatalo Group Oyj:öön jäivät siirron jälkeen konsernin
johto ja konsernihallinto. HK Ruokatalo Group Oyj omistaa HK Ruokatalo
Oy:n osakekannan kokonaan. Yhtiöillä on 1.9.2005 asti sama
toimitusjohtaja, ja samat henkilöt muodostavat hallituksen
kummassakin.

Rakenneuudistuksen ulkopuolelle jäi hankintayhtiö LSO Foods Oy. Sen
tehtävät ovat ennallaan.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 12,6
miljoonaa euroa (5,9 Meur), mistä kotimaan osuus oli 10,7 miljoonaa
euroa.

Forssassa jatkui laaja investointiohjelma sikateurastuslinjan
uusimiseksi ja kapasiteetin nostamiseksi. Samalla uusitaan eläinten
vastaanottotilat ja ruhojen pikajäähdyttämö. Investoinnin avulla
pääsemme tehokkuudessa Euroopan huipputasolle.

Forssassa niin ikään jatkettiin erillisen pakastuslaitoksen
perussuunnittelua.

Vantaalla jatkui terminaalin vanhemman osan keräilyjärjestelmän
uudistus ja automaatioasteen nosto.

Taseen omaisuuserät ovat kasvaneet merkittävästi johtuen Saturn Nordic
Holding -konsernin lukujen yhdistelemisestä.

Konsernin korolliset velat olivat ensimmäisen neljänneksen lopussa
179,3 miljoonaa euroa (154,1 Meur). Velat kasvoivat vuoden vaihteen
tilanteesta 46,9 miljoonalla eurolla, mistä 31,7 miljoonaa euroa
aiheutuu Saturn Nordic Holding -konsernin velkojen yhdistelystä.
Omavaraisuusaste oli 46,8 prosenttia (41,9 %). Nousu johtuu
marraskuussa 2004 toteutetusta osakeannista.


HALLITUKSEN VALTUUDET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN
Katsauskauden päättyessä hallituksella oli yhtiökokouksen 22.4.2004
myöntämä valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä, päättää yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia
annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta
yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-sarjan osakkeita ja yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
ehdoista. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa, Puola pois luettuna, oli tammi-maaliskuussa
keskimäärin 4.367 (4.647) henkilöä. Maaliskuun lopussa henkilöstö
jakaantui maittain: Suomi 59,8 %, Viro 35,0 %, Latvia 4,1 %, Liettua
1,0 % ja muut maat 0,1 %.


TILIKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Yhtiön hallitus nimitti 12.4.2005 kauppatieteiden maisteri Kai Seikun
yhtiön seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Seikku astuu kotimaan
teollisuudesta vastaavan HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtajan tehtävään
1.9.2005. Koko HK Ruokatalo Group -konsernin johtoon hän nousee
1.4.2006, jolloin nykyinen konsernijohtaja Simo Palokangas siirtyy
eläkkeelle.

HK Ruokatalo Groupin varsinainen yhtiökokous 12.4.2005 vahvisti
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2004. Osinkoa päätettiin maksaa
hallituksen esityksen mukaisesti 0,29 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen maanviljelysneuvos Marcus H.
Borgström, maanviljelijä Markku Aalto, toimitusjohtaja Kjeld
Johannesen, kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-Lankinen ja ekonomi
Heikki Kauppinen. Uutena jäsenenä valittiin toimitusjohtaja Simo
Palokangas. Borgström jatkaa puheenjohtajana ja Aalto
varapuheenjohtajana.

Toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2005 valittiin
Petri Palmroth, KHT, eronpyyntönsä jättäneen Kauko Lehtosen tilalle.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2006 valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari
Henttula, KHT, sekä Petri Palmroth, KHT. Varatilintarkastajiksi
valittiin Mika Kaarisalo, KHT, ja Pasi Pietarinen, KHT.

HK Ruokatalo Groupin ja tanskalaisen Danish Crownin yhteisyritys
Saturn Nordic Holding AB ilmoitti, että sen omistusosuus Sokolów
S.A:sta oli noussut 80,4 prosenttiin.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Ensimmäisen vuosineljänneksen luvut olivat hivenen paremmat kuin
vertailujaksolla. Koko vuotta ajatellen tavoitteemme ovat ennallaan.

Kotimaassa jatkamme lihavalmisteteollisuuden vahvistamista. Tulemme
panostamaan siihen selvästi enemmän kasvattaaksemme jatkossa
markkinaosuutta nimenomaan lihavalmisteissa. Tässä hyödynnämme HK
Ruokatalon tunnettuja brändejä entistä paremmin. Kotimaan investoinnit
teurastamoteollisuuden ja jakelulogistiikan tehostamiseksi jatkuvat
suunnitelmien mukaisesti.

Baltiassa panostamme kilpailukyvyn vahvistamiseen. Haemme
toiminnallisia ja rakenteellisia synergiaetuja punaisen ja valkoisen
lihan toimintaketjuista. Kilpailu pysyy kireänä ja siksi
ydinprosessiamme on tiivistettävä.

Puolassa yhteisyritys Saturn Nordic Holdingin vahvistunut asema
Sokolówin omistajana mahdollistaa kehittämistoimien jatkamisen HK
Ruokatalon ja Danish Crownin ohjauksessa.KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)
                  1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto              197,1   151,8    680,4
Liikevoitto               5,8    5,4     35,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,3    0,5     2,1
Rahoitustuotot ja -kulut        -1,1    -1,1     -5,2
Voitto ennen veroja           5,0    4,7     32,7
Verot                  -1,0    -0,8     -6,2
Katsauskauden tulos           3,9    3,9     26,0
---------------------------------------------------------------------
Tulos / osake, laimennettu, euroa    0,11    0,13     0,76KONSERNIN TASE
(milj. euroa)
                  31.3.2005 31.3.2004  31.12.2004
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          3,9    4,1     4,0
Liikearvo                46,9    27,2     29,0
Aineelliset hyödykkeet         240,0   193,7    200,4
Sijoitukset               6,4    22,0     46,1
Laskennalliset verosaamiset       0,6    1,4     0,6
Muut pitkäaikaiset saamiset       3,7    4,2     4,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             64,1    48,9     44,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset    100,2    71,5     86,9
Rahat ja pankkisaamiset         16,3    6,4     13,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ           482,2   379,3    429,7

VASTATTAVAA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           216,0   157,1    210,0
Vähemmistöosuus             9,7    2,0     1,9
Oma pääoma yhteensä          225,7   159,1    211,9
Laskennallinen verovelka         9,6    9,7     9,9
Pitkäaikaiset korolliset velat     88,7    98,0     82,2
Eläkevelvoitteet             2,3    4,9     2,3
Pitkäaikaiset varaukset         1,4    0,2     0,2
Lyhytaikaiset korolliset velat     90,5    56,1     50,3
Ostovelat ja muut lyhytaik. velat    64,1    51,4     72,9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ          482,2   379,3    429,7RAHAVIRTALASKELMA
(1000 euroa)
                  1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
--------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta       10.133   10.641   54.553
Nettokäyttöpääoman muutos      -15.712  -16.547   -5.624
Rahoituserät ja verot         -2.069   -2.048   -10.365
Liiketoiminnan rahavirta       -7.648   -7.954   38.564

Investoinnit
Investointien rahavirta       -11.465   -5.553   -50.732

Rahoitus
Lainojen muutos            14.835   4.309   -17.929
Maksetut osingot              0     0   -7.237
Osakeanti                 0   3.539   39.209
Rahoituksen rahavirta         14.835   7.848   14.043

Rahavarojen muutos         -4.278 *)   -5.659    1.875
--------------------------------------------------------------------
*) Saturn Nordic Holding -konsernin alkusaldo 31.12.2004 on huomioitu.SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU
(miljoonaa euroa)

Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain*)

          1-3/2005  %-osuus   1-3/2004  muutos
-------------------------------------------------------------
Liikevaihto
-Suomi        132,8   67,4     127,6   4 %
-Baltia        26,1   13,2     24,6   6 %
-Puola         39,9   20,3      0,0    -
-Segm. välinen     -1,7   -0,9     -0,4  309 %
-Yhteensä       197,1   100,0     151,8   30 %

Liikevoitto
-Suomi         3,7   63,3      4,2  -11 %
-Baltia         1,4   23,5      1,3   9 %
-Puola         0,8   13,2      0,0    -
-Segm. välinen     0,0    0,0      0,0    -
-Yhteensä        5,8   100,0      5,4   7 %
-------------------------------------------------------------

*) Puolan markkina-alueen vuoden 2004 vertailuluvut sisältyvät Suomen
liikevoittoon.
TUNNUSLUVUT         31.3.2005  31.3.2004    31.12.2004

Tulos / osake           0,11    0,13  0,76 1), 0,88 2)
Oma pääoma/osake 31.3., eur    6,27    5,42       6,09
Omavaraisuusaste, %        46,8    41,9       49,3
Osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä, kpl       34.463.193 28.967.925    34.463.193
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur         12,6     5,9       52,3
Henkilöstö keskimäärin kuu-
kausien lopun keskiarvona    4.367    4.647      4.713

1) Laskettu tilikauden lopun osakemäärästä 34.463.193
2) Laskettu tilikauden keskimääräisestä osakeantioikaistusta
osakemäärästä 29.428.181KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
1000 euroa
                 31.3.2005  31.3.2004  31.12.2004

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat            14.584   16.426    14.584
- rahalaitoslainat          75.305   115.895    79.530

Omasta velasta annetut
- pantit               10.007   10.007    10.007
- kiinteistökiinnitykset       52.928   89.088    53.086
- yrityskiinnitykset         22.125   22.056    22.125

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               120     50     120

Muiden puolesta annetut
- pantit                 17     40      17
- takaukset              6.690    5.340    4.868

Muut omat vastuut
Leasingvastuut             359     470     399
Muut vastuut               30    3.015    4.860

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Johdannaisten nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset         1.009    2.763      0
Hyödykejohdannaiset          4.362    3.694    4.655


Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


HK Ruokatalo Group Oyj
HallitusSimo Palokangas
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa