HK RUOKATALO GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

HK Ruokatalo Group Oyj    PÖRSSITIEDOTE 24.2.2006, klo 11.15

HK RUOKATALO GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

* KANSAINVÄLISESSÄ LIIKETOIMINNASSA HYVÄ VUOSI
* KOTIMAAN OSALTA JÄÄTIIN SELVÄSTI TAVOITTEESTA, TOIMINTAA TEHOSTETAAN

HK Ruokatalo Groupin hallituksen tänään allekirjoittaman
tilinpäätöksen mukaan konsernin liikevaihto nousi 883,3 miljoonaan
euroon, mikä on kaksisataa miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.
Konsernin kirjanpidollinen liikevoitto oli 24,1 miljoonaa euroa (35,7
Meur vuonna 2004). Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli
28,8 miljoonaa euroa (31,1 Meur). Hallitus esittää jaettavaksi osinkoa
0,27 euroa osaketta kohden (0,29 euroa vuonna 2004). Ehdotettu osinko
on yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta.

Vuosi 2005 oli menestyksellinen HK Ruokatalo Group -konsernin
kansainvälisessä liiketoiminnassa. Asettamamme tavoitteet täyttyivät
Baltian markkinoilla ja Puolassa. Rakvere Lihakombinaat ja Sokolów
kasvattivat liikevaihtoaan ja paransivat suoritustaan edellisestä
vuodesta. Myös kotimaan liikevaihto kasvoi lisääntyneen myynnin myötä.
Myynnin kannattavuuden kehitys oli kuitenkin tavoitetta selvästi
vaatimattomampi, ja siksi liikevoitto ja tulos jäivät kotimaassa
epätyydyttäväksi. Virossa siipikarjayhtiö Talleggin menestys jäi
jälkeen tavoitteista.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi 883,3 miljoonaan euroon (+29,8 %). Kasvua
lisäsi Puolan liiketoiminnan konsolidointi tilinpäätökseen. Koko
liikevaihdosta kertyi 39,5 prosenttia (23,2 % vuonna 2004)
kansainvälisestä toiminnasta. Konsernin yhteensä 24,1 miljoonan euron
liikevoitosta 42,3 prosenttia kertyi Suomen rajojen ulkopuolelta.

Tilikauden voitto ennen veroja oli 20,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta
aiemmin oli ollut 32,6 miljoonaa euroa. Vertailussa on otettava
huomioon, että vuonna 2004 voittoa kasvatti viimeiselle
vuosineljännekselle kirjattu 2,9 miljoonan euron poikkeuksellinen erä,
joka johtui laskentaperusteiden muutoksesta Suomen TEL-järjestelmän
työkyvyttömyyseläkevastuissa.

Lisäksi kotimaan tulosta heikensivät viimeisellä neljänneksellä 5,7
miljoonan euron ylimääräiset kertaluontoiset kulukirjaukset. Ne
johtuivat osaksi käyttöomaisuusarvojen alaskirjauksista
valmistauduttaessa Turun ja Tampereen tuotannollisen toiminnan
lopettamiseen sikäli kuin suunnitteilla oleva toimintarakenteen
uudistus etenee, sekä osaksi jo aiemmin toteutetuista henkilöstö- ja
eläkeratkaisuista. Lisäksi viimeisellä neljänneksellä tuloutettiin
yhden miljoonan euron suuruinen loppuosa IFRS-taseeseen 1.1.2004
kirjatusta TEL-järjestelmän työkyvyttömyyseläkevastuusta.

HK Ruokatalo Groupin puoliksi omistama Saturn Nordic Holding AB, joka
omistaa 82,5 prosenttia Puolan johtavasta lihanjalostajasta Sokolów
S.A:sta, on konsolidoitu konsernin lukuihin suhteellista yhdistelyä
käyttäen 1.1.2005 alkaen.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, neljäs neljännes ja koko vuosi
(miljoonaa euroa)

                 10-12/05 10-12/04 1-12/05 1-12/04
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             233,3  180,4  883,3  680,4
Liikevoitto              2,4   13,1   24,1  35,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   0,0   0,1   0,7   2,1
Rahoitustuotot ja -kulut, netto    -0,8   -1,3   -4,5  -5,1
Voitto ennen veroja          1,6   11,8   20,3  32,6
Tuloverot               0,2   -2,5   -3,3  -6,1
Tilikauden voitto           1,8   9,3   17,0  26,5
---------------------------------------------------------------------
Tilikauden voiton jakautuminen:
 Emoyhtiön osakkeenomistajille    1,5   9,1   16,0  26,1
 Vähemmistöosakkaille         0,3   0,2   1,0   0,4
Yhteensä                1,8   9,3   17,0  26,5

Tulos/osake, laimennettu euroa    0,04   0,32   0,46  0,76


SUOMEN LIIKETOIMINTA
Suomessa liikevaihto oli 588,8 miljoonaa euroa (+2,6 %) ja liikevoitto
13,9 miljoonaa euroa (-52,7 %). Liikevoiton kehitys osoittaa, että
kotimaan liiketoiminta ei sujunut lähimainkaan tavoitteen mukaisesti.
Myynnin volyymi kasvoi, mutta osittain kannattavuuden kustannuksella.
Lisäksi edellä mainitut ylimääräiset kuluerät rasittivat kokonaan
kotimaan toimintaa.

Kotimaan toiminnan ongelmat ovat tiedossamme ja niihin paneudutaan
erityisesti vuosina 2006-2007.

HK Ruokatalon lihavalmistemyynti vähittäiskaupasta kasvoi määrältään
3,7 prosenttia, kun markkinat samaan aikaan kasvoivat 1,9 prosenttia.
Parhaiten onnistuimme suurimmissa segmenteissä: grillimakkaroissa ja
kokolihaleikkeleissä. Kilpailutilanteen aiheuttama vähittäishintojen
lasku aiheutti kuitenkin sen, että euroissa mitattuna menetimme
hivenen markkinaosuutta. HK Ruokatalo oli lihavalmisteissa
markkinajohtaja.

Valmisruokien markkinat kasvoivat Suomessa 3,8 prosenttia. Samaan
aikaan HK Ruokatalon valmisruokamyynnin volyymi kasvoi 18,9
prosenttia. Kasvu tuli välipalatuotteista ja aterian osista.
Hintakilpailun vaikutusta kuvaa se, että määrissä laskien
markkinaosuutemme kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä ja arvossa mitattuna
0,4 prosenttiyksikköä. Valmisruoassa HK Ruokatalo oli
markkinakolmonen.

Teollisesti pakatun lihan markkinat kasvoivat 10,5 prosenttia.
Kilpailu oli kovinta vahvoissa segmenteissämme, sianlihapihveissä ja
leikkeissä sekä uunivalmiissa paisteissa. HK Ruokatalo oli teollisesti
pakatun lihan markkinajohtaja määrissä ja arvossa mitattuna toinen.
Myynnin kehitys oli kuitenkin epätyydyttävä ja menetimme markkinoita
2,2 prosenttiyksikön verran.

HK Ruokatalon siipikarjanlihan myyntivolyymi kasvoi yleistä
markkinakasvua vastaavasti, mutta myynnin rakenne muuttui.
Toimituksemme vähittäiskauppaan vähenivät, mikä johtui osaksi
luullisten palojen kysynnän vähenemisestä ja osaksi
tuontisiipikarjanlihan kiristämästä kilpailusta fileetuotteissa
alkuvuonna. Toisaalta toimitimme suomalaista siipikarjanlihaa
Talleggille täydentämään sen raaka-ainehuoltoa, mikä ajoittain vähensi
tarjontaamme kotimaassa. Luuttomien tuotteiden, erityisesti fileiden,
suosio kasvoi luullisten kustannuksella Suomessa. Aasiasta levinneen
lintuinfluenssan saama suuri julkisuus vuoden loppukuukausina ei
juurikaan vaikuttanut siipikarjanlihan kulutukseen Suomessa.
Kuluttajien luottamus kotimaisuuteen vahvistui vuoden aikana.

HoReCa-markkinat kasvoivat noin 1,3 prosenttia. HK Ruokatalon
myyntivolyymi kasvoi 6,2 prosenttia, lisäystä oli eniten lihassa ja
siipikarjanlihassa. Myös lihavalmisteissa osuus kasvoi hiukan,
valmisruoissa sen sijaan menetimme markkinoita vähän. Alkuvuoden kova
hintakilpailu heikensi jonkin verran HoReCan kannattavuutta, koska
raaka-ainehintoja ja muita kustannusnousuja ei saatu kokonaisuudessaan
siirrettyä myyntihintoihin, mutta hyvä joulumyynti paransi
kannattavuutta loppuvuotta kohden.

Vientimme Suomesta kasvoi sekä määrältään että arvoltaan. Erityisesti
Venäjällä, minne myymme paljon sianlihaa, kysyntä ja hintataso olivat
hyvät. Muita pääkohteita olivat Japani, Yhdysvallat, Baltian maat ja
Ruotsi. Vientimme oli arvoltaan 64,6 miljoonaa euroa.


BALTIAN LIIKETOIMINTA
Baltiassa liikevaihto nousi 113,8 miljoonaan euroon (+3,2 %) ja
liikevoitto 6,5 miljoonaan euroon (+3,4 %). Vuosi oli vahvasti
kaksijakoinen. Punaisen lihan puolella menestyimme hyvin, Rakvere
Lihakombinaat tytäryhtiöineen ylti historiansa parhaaseen tulokseen.
Rakveressä johdonmukaisesti toteutettu sisäinen kehittämisohjelma on
parantanut kilpailukykyä ja kannattavuutta. Katetaso säilyi
kustannuspaineista ja alennuksista huolimatta hyvänä, ja kustannuskuri
piti. Uudet pidemmälle jalostetut tuotteet, kuluttajapakattu liha ja
viipaloidut tuotteet myivät hyvin. Positiivista kehitystä tuki
Rakveren itsensä tuottama, laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyinen
sianliharaaka-aine. Rakvere Lihakombinaat on Virossa selvä
markkinajohtaja 33 prosentin osuudella.

Siipikarjanlihassa vuosi oli ongelmallinen. Siipikarjayhtiö Talleggin
tuotantoketjussa keväällä 2005 todetun salmonellan puhdistamiseksi
aloimme rakentaa suomalaismallista salmonellavapaata tuotantoketjua.
Tästä aiheutui ajoittain toimitushäiriöitä ja siipikarjanlihan
myyntimäärämme Virossa laski edellisestä vuodesta. Sen sijaan kypsien
tuotteiden, kuten nuggettien, myynti lisääntyi selvästi ja
kokonaisuutena Tallegg säilytti markkinajohtajan asemansa broilerissa
30 prosentin osuudella. Kananmunien myynti jatkui hyvänä ja tuki muuta
liiketoimintaa. Hygieniatason ja eläinterveyden paranemisesta
huolimatta Tallegg jäi selkeästi tavoitteestaan. Katemenetysten ja
tuotantoketjun uudistamiseen tehtyjen panostusten vaikutus Talleggin
tulokseen oli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Latviassa Rigas Miesnieksin uudistettu tuotemerkki ja tuotteisto
vauhdittivat liikevaihdon lähes 20 prosentin kasvuun. Erikoistuminen
ja kustannuskuri nostivat yhtiön tuloksen voitolliseksi. Rigas
Miesnieks kasvatti hiukan markkinaosuuttaan ja oli Latvian ykkönen 18
prosentin osuudella. Liettuassa pystyimme kasvattamaan myyntiä
erityisesti meille tärkeiden Klaipedos Maistas -keittomakkaroiden ja
nakkien osalta ja markkinaosuutemme niissä oli noin 9 prosenttia.
Liettuassa toimii yhä yli 300 lihanjalostuslaitosta ja markkinat ovat
pirstaleiset.


PUOLAN LIIKETOIMINTA
Vuosi 2005 oli ensimmäinen täysi tilikausi tanskalaisen Danish Crownin
kanssa harjoitetussa yhteistyössä Sokolówin omistamisessa. Sokolów
S.A:n liikevaihdoksi muodostui 376,6 miljoonaa euroa, mikä on 38,8
miljoonaa euroa (+11,5 %) edellisvuotta enemmän. Myös liikevoitto
vahvistui edellisestä vuodesta. Konsolidoinnin jälkeen HK Ruokatalo
Groupin osuus Sokolówin liikevaihdosta oli 188,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitosta 3,7 miljoonaa euroa. Kirjaamiskäytännön muutoksesta
johtuen vertailulukua vuodelta 2004 ei ole.

Sokolów saavutti operatiiviset tavoitteensa. Myönteisen kehityksen
taustalla on useita syitä. Sokolówilla on maan arvostetuin
lihatuotemerkki ja runsaasti alan osaamista. Puolassa on lähes 40
miljoonan asukkaan kotimarkkinat ja lähialueilla melkein sata
miljoonaa kuluttajaa lisää. Kasvupotentiaali on siellä edelleen
huomattava.


SIIRTYMINEN IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN
HK Ruokatalo Group -konserni siirtyi raportoimaan IFRS-standardien
mukaisesti vuoden 2005 alusta. Pörssitiedotteessa 29.4.2005 esitettiin
konsernin IFRS-vertailutiedot vuodelta 2004 sekä selostus IFRS-
standardien käyttöönotosta aiheutuvista olennaisista muutoksista
konsernin tilinpäätöksiin. Tiedote sisälsi IFRS-standardien mukaisesti
vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen, vuosineljännesluvut sekä
siltalaskelman siirtymisestä suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä
IFRS:n mukaiseen laskentaan.

Vuoden 2005 aikana julkistetut osavuosikatsaukset vertailutietoineen
on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen.


JOHTO
Yhtiön hallitus nimitti 12.4.2005 yhtiön seuraavaksi
toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Kai Seikun. Seikku aloitti
konsernin palveluksessa kotimaan liiketoiminnasta vastaavan HK
Ruokatalo Oy:n toimitusjohtajana 1.9.2005 ja nousee koko konsernin
johtoon 1.4.2006, jolloin nykyinen toimitusjohtaja Simo Palokangas
siirtyy eläkkeelle.

Kai Seikku on aiemmin työskennellyt liikkeenjohdon konsultoinnin ja
markkinointiviestinnän parissa. HK Ruokataloon hän tuli mainostoimisto
Hasan & Partners Oy:n toimitusjohtajan ja mainostoimisto McCann-
Ericksonin maajohtajan tehtävästä.

Kotimaan johto-organisaatiota uusittiin 9.11.2005, jolloin uudeksi
kaupalliseksi johtajaksi nimitettiin kauppatieteiden maisteri Antti
Lauslahti. Samalla toteutettiin eräitä tehtävänmuutoksia
operatiivisessa johdossa. Uudistuksella on tarkoitus lisätä
markkinalähtöisyyttä sekä terävöittää liiketoiminta-alueiden
tulosvastuuta.


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS
23.2.2005 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen
muutoksista, jotka liittyivät tuolloin vireillä olleeseen
yritysrakenneuudistukseen. Tärkein asia koski yhtiön toiminimen
muuttamista HK Ruokatalo Oyj:stä HK Ruokatalo Group Oyj:ksi. Samalla
yhtiöjärjestyksen 2. pykälää muutettiin vastaamaan muuttuvia
olosuhteita niin, että yhtiön toimialaan lisättiin muun muassa
kiinteistöjen ja osakkeiden hallinta, vuokraus ja kauppa sekä muu
sijoitustoiminta. 7. pykälää muutettiin siten, että yhtiökokousten
pitopaikkoja ovat Turku, Espoo, Eura, Forssa, Helsinki, Pori, Tampere
tai Vantaa. Uusittu yhtiöjärjestys astui voimaan 31.3.2005.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Syyskuussa 2004 aloitettu kotimaan yritysrakenteen yksinkertaistaminen
valmistui kertomusvuonna kahdessa vaiheessa. Ensin HK Ruokatalo Group
Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy,
Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu Foods Oy sulautuivat 31.3.2005 HK
Ruokatalo Group Oyj:öön. Toisessa vaiheessa konsernin Suomen teollinen
toiminta, myynti, markkinointi, logistiikka ja kuljetukset
henkilöstöineen siirrettiin HK Ruokatalo Oy -nimiselle uudelle
tytäryhtiölle. Liiketoiminnan siirto HK Ruokatalo Group Oyj:ltä HK
Ruokatalo Oy:lle tapahtui 1.4.2005.

Siirron jälkeen emoyhtiö HK Ruokatalo Group Oyj:öön jäi konsernin
johto ja konsernihallinto. HK Ruokatalo Group Oyj omistaa HK Ruokatalo
Oy:n koko osakekannan. Hankintayhtiö LSO Foods Oy jatkaa toimintaansa
HK Ruokatalo Group Oyj:n kokonaan omistamana tytäryhtiönä.

Virossa toteutettiin rakennemuutoksia siipikarjaliiketoiminnassa.
Toimintansa lopettanut holding-yhtiö AS Baltic Poultry sulautui
kesäkuussa AS Talleggiin; heinäkuussa Tallegg luopui kananmunien
jatkojalostuksesta myymällä omistamansa puolikkaan AS Eesti
Munatootedista.

Puolassa HK Ruokatalo Groupin ja Danish Crownin yhteisyritys Saturn
Nordic Holding AB lisäsi omistustaan lihateollisuusyhtiö Sokolów
S.A.:ssa vuoden aikana 72,8 prosentista 82,5 prosenttiin.


INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat bruttomäärältään 59,2 miljoonaa euroa
(52,3 Meur). Siitä käytettiin kotimaan kohteisiin 42,5 miljoonaa euroa
ja Baltian kohteisiin 8,9 miljoonaa euroa. HK Ruokatalo Groupin osuus
Sokolówin investoinneista oli 7,8 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana oli vireillä tai valmistumassa merkittäviä hankkeita.
Forssan teurastamoteollisuuden modernisointi ja kapasiteetin nosto on
valmistumassa tuotantokäyttöön ja uudessa pakastuslaitoksessa edettiin
kylmälaitteiden asennukseen. Forssan teurastuslinjan kustannukset
nousevat noin 30 miljoonaan euroon aiemmin kerrotun runsaan 20
miljoonan sijasta. Aiemmin ilmoitetussa summassa ei ollut ruhojen
pikajäähdyttämön investointikustannuksia.

Vantaalla valmistuivat tuotantolaitoksen yhteydessä olevan terminaalin
laajennustyöt. Projektiin sisältyi myös vanhemman osan
keräilyjärjestelmän uudistus ja automaatiotason nosto.


RAHOITUS
Konsernin korolliset velat olivat vuoden päättyessä 176,1 miljoonaa
euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat olleet 131,2 miljoonaa euroa.
Velkojen lisäyksestä 13,4 miljoonaa euroa johtui yhteisyritys Saturn
Nordic Holding -konsernin velkojen yhdistelystä. Omavaraisuusasteeksi
muodostui 44,7 prosenttia (49,3 %).


OSAKEPÄÄOMA
HK Ruokatalo Group Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma oli tilikauden lopussa 58.587.428,10 euroa. Osakepääomaa
ei korotettu tilikauden aikana.

Tilikauden päättyessä osakepäoma jakaantui 29.063.193 A-osakkeeseen ja
5.400.000 K-osakkeeseen. Kaikkien osakkeiden nimellisarvo on 1,70
euroa ja niillä on yhtäläinen osinko-oikeus. Yhtiöjärjestyksen mukaan
A-osakkeella on yksi ääni ja K-osakkeella 20 ääntä. K-osakkeet omistaa
LSO Osuuskunta. HK Ruokatalo Groupin osakkeet ovat olleet arvo-
osuusjärjestelmässä 31.10.1997 lähtien.

Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 8.306 rekisteröityä
osakkeenomistajaa.


OSAKKEIDEN NOTEERAUS
HK Ruokatalo Groupin A-osake on noteerattu Helsingin Pörssissä
6.2.1997 lähtien. Kertomusvuonna osakkeita vaihdettiin 11.395.007
kappaletta yhteiseltä arvoltaan 104.612.945 euroa. Vuoden ylin kurssi
oli 10,05 euroa ja alin kurssi 7,23 euroa. Keskikurssi oli 9,17 euroa
ja vuoden lopun päätöskurssi 9,86 euroa. Kurssinousuksi vuoden aikana
muodostui 34,0 prosenttia.

Yhtiön koko osakekannan (A- ja K-sarja) markkina-arvo vuoden 2005
päättyessä oli 339,8 miljoonaa euroa (253,6 Meur).

HK Ruokatalo Groupilla on ollut 3.6.2005 lähtien FIM Pankkiiriliike
Oy:n kanssa Helsingin Pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan
edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.


ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA
Osuuspankkikeskus Osk ilmoitti 23.12.2005 omistusosuutensa HK
Ruokatalo Group Oyj:ssa nousseen 5,17 prosenttiin osakepääomasta ja
1,30 prosenttiin äänimäärästä. Omistusta laskettaessa mukaan on otettu
Osuuspankkikeskuksen lisäksi sen tytäryritykset sekä OP ja Pohjola
Rahastoyhtiöiden hallinnoimat sijoitusrahastot.


HALLITUKSEN VALTUUDET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN
Hallituksella on yhtiökokouksen 12.4.2005 myöntämä valtuutus päättää
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-sarjan osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
ehdoista. Valtuutus on voimassa 12.4.2006 asti. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta.


HENKILÖSTÖ
HK Ruokatalo Group -konsernin palveluksessa Suomessa ja Baltiassa oli
tilikauden aikana keskimäärin 4.541 (4.713) henkilöä. Vuoden lopussa
työllistimme Suomessa ja Baltiassa yhteensä 4.309 henkeä, kun vuotta
aiemmin luku oli ollut 4.417. Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa
Puolassa oli keskimäärin 4.734 henkeä.

Emoyhtiön palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 1.702
henkeä ja huhti-joulukuussa keskimäärin 11 henkeä (1.856 henkeä vuonna
2004). Vähennys aiheutui siitä, että emoyhtiö luovutti kotimaan
teollisen toimintansa henkilöstöineen tytäryhtiö HK Ruokatalo Oy:lle
huhtikuun alussa.

Tilivuoden päättyessä henkilöstö jakaantui maittain: Suomi 58,6 %,
Viro 36,0 %, Latvia 4,1 %, Liettua 1,2 % ja Venäjä 0,1 %.


RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA YMPÄRISTÖ
HK Ruokatalo Groupissa ja sen liiketoimintayhtiöissä Suomessa,
Baltiassa ja Puolassa arvioidaan liiketoimintaan liittyviä riskejä
jatkuvasti sekä operatiivisella tasolla että omistajahallinnon
tasolla. Arvioinnissa otetaan huomioon myös ovatko riskien hallinnan
keinot tarkoituksenmukaisia laadultaan ja mitoitukseltaan.

Lihateollisuudessa epävarmuustekijän saattaa muodostaa raaka-aineiden
hintojen ja saatavuuden vaihtelu, pidemmällä tähtäimellä myös EU:n
yhteisen maatalouspolitiikan muutokset ja WTO:n päätökset
maailmankaupan kysymyksissä. Myös eläintaudit voivat muodostaa
epävarmuustekijän. Tällä hetkellä epävarmuus liittyy ensi sijassa
kuluttajien käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin päämarkkina-alueillamme.

Konsernin periaatteena on toimia niin, että tuotannosta aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Periaatetta sovelletaan
käytäntöön Suomessa, Baltiassa ja Puolassa ottaen huomioon voimassa
olevat säännökset ja sertifiointimenettelyt. Operatiivinen johto
kullakin päämarkkina-alueella vastaa siitä, että ympäristönhallinta on
järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla.


TILIKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Yhtiö kertoi 10.1.2006 kaksivuotisesta ohjelmasta kotimaan
tuotantorakenteen uudistamiseksi. Suunnitelmissa on keskittää
lihavalmistetuotanto pääosin Vantaalle ja tuoreen lihan jatkojalostus
Forssaan. Logistiikkaa kaavaillaan keskitettäväksi Vantaalle.
Toteutuessaan suunnitelma merkitsee tuotannollisen toiminnan
loppumista Turun lihavalmistetehtaalla, Tampereen
jatkojalostustehtaalla sekä Tampereen terminaalissa. Yhdessä
aikaisemmin aloitettujen tehostamistoimien kanssa
henkilöstövaikutukset ovat arviolta noin 500 henkeä vuoden 2007
loppuun mennessä.

17.1.2006 yhtiön luovaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
nimitettiin keittiömestari Jyrki Sukula ja hankittiin hänen
kehittämänsä Via-tuotesarja.

HK Ruokatalo Oy ja Atria Oy ilmoittivat tammikuun lopulla
selvittävänsä keinoja, joilla turvataan kotimainen kalkkunantuotanto.
Tavoitteena on parantaa kannattavuutta nykyisellään tappiollisessa
kalkkunaliiketoiminnassa yhteistyön avulla.


NÄKYMÄT
Kotimaan tuotantorakenteen virtaviivaistaminen etenee. Toimintojen
keskittämisellä tavoitellaan noin 15-20 miljoonan euron
kustannussäästöjä vuodelle 2008.

Kaupallisessa toiminnassa uudistetaan myyntiä ja asiakashallintaa.
Myös tuote- ja tuotemerkkistrategia ovat tarkastelun alla. Tarkoitus
on kehittää kuluttajalähtöisiä, mielenkiintoisia uutuustuotteita
vanhojen rinnalle erityisesti valmisruoissa ja ruoanlaittotuotteissa.

Kolmivuotinen investointivaihe Forssan teurastamoteollisuuden
nykyaikaistamiseksi ja tehostamiseksi etenee niin, että ruhojen
pikajäähdytys, uudet eläinten vastaanottotilat ja leikkaamon
alkupaloittelun uudistus valmistuvat vuoden 2006 aikana.

Olemme varautuneet lintuinfluenssan leviämiseen Suomeen ja Baltiaan.
Noudatamme viranomaisten määräyksiä ja alan sisäisiä varokäytäntöjä.
Tuotantoketjussamme korostuu hygienia, ja siipikarja kasvatetaan
halleissa ympäristöstään tarkasti eristettynä. Eläinlääkintä- ja
elintarviketutkimuslaitos EELA on todennut broilerin lihan syömisen
Suomessa olevan turvallista. Ulkomailla on syytä varmistua, että lintu
on kunnolla kypsennetty.

Lintuinfluenssan saama julkisuus on vaikuttanut Suomessa hyvin vähän
kuluttajien ostopäätöksiin kotimaisen siipikarjan osalta. Baltiassa
mediajulkisuus on alentanut hintatasoa, samoin Puolassa. Kypsiä
siipikarjatuotteita ostoraaka-aineesta valmistava Sokolów hyötyy raaka-
ainehinnan laskusta.

Baltiassa odotamme Rakvere Lihakombinaatilta tytäryhtiöineen edelleen
myönteistä tuloskehitystä. Talleggissa puhdistustoimet jatkuvat vielä
alkuvuonna 2006. Talleggin tavoitteena on nollatulos parantuneen
salmonellanhallinnan ansiosta lintuinfluenssasta huolimatta.

Sokolówissa jatkamme rakenneuudistusta, jonka myötä tuotantolaitokset
erikoistuvat aikaisempaa enemmän. Se vähentää toiminnallista
päällekkäisyyttä ja lisää kustannustehokkuutta.

Selvitämme edelleen kansainvälisen toimintamme mahdollista
laajentamista nykyiseltä alueelta.


OSINKOEHDOTUS
Konsernin jakokelpoisten varojen määrä on 45,1 miljoonaa euroa.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 9,5 miljoonaa euroa. Hallitus
esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2005 osinkoa 0,27 euroa osakkeelle
eli yhteensä 9,3 miljoonaa euroa.


YHTIÖKOKOUS
HK Ruokatalo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina
21.4.2006 klo 11.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä,
kokoustila 201, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Yhtiökokoukseen
voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka 11.4.2006 ovat
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä pidettävään
omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja esityslista julkistetaan myöhemmin.KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.
(miljoonaa euroa)
                        2005      2004
--------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                  883,3     680,4
 Liiketoiminnan muut tuotot          4,1      4,4
 Materiaalit ja palvelut           587,3     439,1
 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut    145,3     114,5
 Poistot ja arvonalentumiset         28,7      20,1
 Liiketoiminnan muut kulut          102,0      75,5
Liikevoitto                  24,1      35,7
 Rahoitustuotot ja -kulut, netto       -4,5      -5,1
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta      0,7      2,1
Voitto ennen veroja              20,3      32,6
 Tuloverot                  -3,3      -6,1
Tilikauden voitto               17,0      26,5
--------------------------------------------------------------------
Tilikauden voiton jakautuminen:
 Emoyhtiön osakkeenomistajille        16,0      26,1
 Vähemmistöosakkaille             1,0      0,4
Yhteensä                    17,0      26,5

Tulos/osake, laimennettu euroa         0,46      0,76KONSERNIN TASE (miljoonaa euroa)

                     31.12.2005   31.12.2004
--------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet            4,1      4,0
 Liikearvo                  46,8      29,0
 Aineelliset hyödykkeet           266,3     200,4
 Osuudet osakkuusyhtiöissä           5,1      45,9
 Laskennalliset verosaamiset          2,2      0,6
 Muut pitkäaikaiset saamiset          4,1      4,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä         328,6     284,2

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus               65,4      44,7
 Myyntisaamiset ja muut saamiset       107,5      86,9
 Rahat ja pankkisaamiset           12,8      13,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä         185,7     145,5
--------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ                514,3     429,7

--------------------------------------------------------------------
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma             219,1     210,0
 Vähemmistöosuus               10,8      1,9
Oma pääoma yhteensä              229,9     211,9

Pitkäaikainen vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka           12,2      9,9
 Pitkäaikaiset korolliset velat        84,2      82,2
 Eläkevelvoitteet               4,5      2,0
 Pitkäaikaiset varaukset            0,0      0,5
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä     100,9      94,6

Lyhytaikainen vieras pääoma
 Lyhytaikaiset korolliset velat        91,9      49,0
 Ostovelat ja muut lyhytaik. velat      91,2      74,2
 Lyhytaikaiset varaukset            0,4      0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä     183,5     123,2
--------------------------------------------------------------------
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ         514,3     429,7LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(miljoonaa euroa)

       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2005    58,6   72,9   0,0   8,4   2,6   67,5 210,0
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä         1,0               1,0
Muuntoeron
muutos     0,0   0,0   0,0   0,0   2,2   0,0  2,2
Muut muutokset 0,0   0,0   0,0   0,2   0,0   -0,3  -0,1
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   1,0   0,2   2,2   -0,3  3,1
Tilikauden voitto                     16,0  16,0
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   1,0   0,2   2,2   15,7  19,1
Osingonjako                       -10,0 -10,0
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
YHT. 31.12.05 58,6   72,9   1,0   8,6   4,8   73,2 219,1
----------------------------------------------------------------------       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2004    42,9   49,4   0,0   8,2   -0,2   49,5 149,8
Muuntoeron
muutos     0,0   0,0   0,0   0,0   2,8   -1,0  1,8
Suorat kirjaukset
voittovaroihin                       0,3  0,3
Muut muutokset 0,0   0,0   0,0   0,2   0,0   -0,1  0,1
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,0   0,2   2,8   -0,8  2,2
Tilikauden voitto                     26,0  26,0
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,0   0,2   2,8   25,2  28,3
Osingonjako                        -7,2  -7,2
Uusmerkintä  15,7                       15,7
Emissiovoitto      24,0                   24,0
Transaktio-
menot omasta
pääomasta        -0,5                   -0,5
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
YHT. 31.12.04 58,6   72,9   0,0   8,4   2,6   67,5 210,0
----------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA (miljoonaa euroa)
                         2005     2004

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta             52,5     54,6
Nettokäyttöpääoman muutos            -15,9     -5,6
Rahoituserät ja verot              -7,8    -10,4
Liiketoiminnan rahavirta             28,8     38,6
--------------------------------------------------------------------
Investoinnit
Investointien rahavirta             -59,2    -50,7
--------------------------------------------------------------------
Rahoitus
Lainojen muutos                 30,9    -17,9
Maksetut osingot                -10,0     -7,2
Osakeanti                      -     39,2
Rahoituksen rahavirta              20,9     14,0
--------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos                -9,5     1,9
--------------------------------------------------------------------
Saturn Nordic Holding -konsernin alkutase 1.1.2005 on huomioitu vuoden
2005 rahavirtalaskelmassa.SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU

Liikevaihto ja liikevoitto konsernin päämarkkina-alueilla viimeisen
vuosineljänneksen ja koko tilikauden aikana (miljoonaa euroa):

         10-12/2005 10-12/2004*   1-12/2005 1-12/2004*
--------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
-Suomi        153,0    154,2     588,8    573,6
-Baltia        29,0     28,8     113,8    110,2
-Puola         52,4     0,0     188,3     0,0
-Segmenttien välinen  -1,1     -2,6     -7,5    -3,4
-Yhteensä       233,3    180,4     883,3    680,4

Liikevoitto
-Suomi         0,1     12,2     13,9    29,4
-Baltia         1,4     0,9      6,5     6,3
-Puola         0,9     0,0      3,7     0,0
-Segmenttien välinen  0,0     0,0      0,0     0,0
-Yhteensä        2,4     13,1     24,1    35,7
--------------------------------------------------------------------
* Puolan markkina-alueen vuoden 2004 vertailutieto sisältyi
tuloslaskelmassa riviin "Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista" eikä
siksi näy taulukossa omana lukunaan.ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (miljoonaa euroa)

                      31.12.2005  31.12.2004

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja pantteja
Eläkelainat                     0     14,6
Rahalaitoslainat                 70,0     79,5

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset    35,4     53,1
Vakuudeksi annetut pantit            12,0     10,0
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset       4,3     22,1

Osakkuus- ja omistusyhteysyritysten
puolesta annetut vakuudet
Annetut takaukset                 4,0     0,1

Muiden puolesta annetut vakuudet
Annetut takaukset ja pantit            6,2     4,9

Taseen ulkopuoliset leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät       1,2     0,2
Myöhemmin erääntyvät               2,8     0,2

Muut vastuut                    0     4,9


Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Kohde-etuuksien arvot 31.12.         12/2005   12/2004

Valuuttajohdannaiset
-termiinisopimukset                1,2      0
Hyödykejohdannaiset
-sähköjohdannaiset                4,3     4,7TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

                         2005     2004

Liikevaihto, milj. euroa            883,3    680,4
Liikevoitto, milj. euroa             24,1     35,7
- % liikevaihdosta                2,7     5,2
Voitto ennen veroja, milj. euroa         20,3     32,6
- % liikevaihdosta                2,3     4,8
Oman pääoman tuotto (ROE), %           7,7     14,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %        7,4     12,3
Omavaraisuusaste, %               44,7     49,3
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa         59,2     52,3
- % liikevaihdosta                6,7     7,7
Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa      8,0     6,4
- % liikevaihdosta                0,9     0,9
Henkilöstön määrä keskimäärin          4.541    4.713


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                         2005     2004

Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa 1)     0,46     0,76 1)
Oma pääoma/osake, euroa 2)            6,36     6,09
Osakekohtainen osinko, euroa           0,27 3)   0,29
Osinko laimennetusta tuloksesta, %        58,2 3)   38,4 1)
Efektiivinen osinkotuotto, %           2,7 3)    3,9
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)
- laimentamaton                 21,2     9,7 1)
- laimennettu                  21,2     9,7 1)
Alin osakekurssi, euroa             7,23     5,53*
Ylin osakekurssi, euroa             10,05     7,40*
Keskikurssi, euroa                9,17     6,28*
Vuoden päätöskurssi, euroa            9,86     7,36*
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa     339,8    253,6
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1.000 kpl   11.395,0   10.358,7
- % keskimääräisestä lukumäärästä        39,2     43,1
Osakkeiden oikaistu lukumäärä, kpl
- keskimäärin tilikaudella         34.463.193  29.428.181*
- tilikauden lopussa            34.463.193  34.463.193
- täysin laimennettu            34.463.193  34.463.193

1) Laskettu tilikauden lopun osakemäärällä.
2) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta.
3) Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.
* Osakeantioikaistu luku

Tämä tilinpäätöstiedote vertailutietoineen on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Vuoden 2004
IFRS-vertailuluvut julkistettiin 29.4.2005. Tiedotteen luvut ovat
tilintarkastamattomia.


Turussa 24. helmikuuta 2006

HK Ruokatalo Group Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa