HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.

HK Ruokatalo Oyj    PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004, klo 10.30   1(6)

HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

HK Ruokatalo -konsernin kuuden kuukauden liikevaihto kasvoi kuusi
prosenttia viime vuodesta ja oli nyt 328,8 miljoonaa euroa.
Liikevoitto kohosi 12,4 miljoonaan euroon (+17,3 %). Kuuden kuukauden
tulos ennen satunnaisia eriä oli 10,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta
aikaisemmin oli 8,1 miljoonaa euroa (+23,6 %). Osakekohtainen tulos
puolen vuoden jälkeen oli 0,34 euroa (0,22 euroa vuonna 2003).

Myyntivolyymit kehittyivät koko alkuvuoden positiivisesti.
Grillikauden suuntauksena on ollut erityisesti grillilihojen ja
siipikarjanlihan myynnin kasvu. Lihavalmisteissa HK Ruokatalo säilytti
selkeän markkinajohtajan asemansa sekä Suomessa että Baltian maissa.

Ilahduttavinta kehitys oli konsernin kansainvälisessä
liiketoiminnassa, jossa monet tavoitteet ylittyivät. Kotimaassa
konsernin siipikarjateollisuus saavutti liiketoiminnalle ja
kannattavuudelle asetetut tavoitteet. Katsauskauden suurimmat haasteet
kohdistuivat kotimaan sianliha- ja naudanlihateollisuuteen, eli ns.
punaiseen lihaan. Siinä toteutunut taso ei vastannut asetettuja
tavoitteita. Markkinoiden kireä kilpailutilanne heijastui punaisen
lihan kannattavuuteen.

Konsernin tuloksenmuodostuksen kannalta Baltian ja Puolan merkitys on
kasvussa. Tuloksentekovauhti niissä on tällä hetkellä kaksinkertainen
kotimaahan verrattuna. Rakvere Lihakombinaatissa ja Talleggissa vuoden
2003 aikana aloitetut tehostamistoimet tuottavat tulosta. Konsernin
Baltian toiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa nousi 53,5 miljoonaan
euroon (51,9 Meur). Tulos ennen satunnaiseriä kaksinkertaistui 3,0
miljoonaan euroon edellisen vuoden 1,5 miljoonasta eurosta.

Puolalaisen osakkuusyhtiömme Sokolówin hyvä kehitys on jatkunut, mikä
näkyy liikevaihdon kasvuna ja kannattavuuden paranemisena. Vienti
läntiselle EU-alueelle kehittyy Sokolówissa ripeästi.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
HK Ruokatalo vahvisti asemaansa Puolassa ostamalla saksalaiselta
Conrad Jacobson GmbH:lta sen omistamat Sokolówin osakkeet. Kaupasta
sovittiin toukokuussa. Heinäkuussa toteutuneen ensimmäisen vaiheen
jälkeen HK Ruokatalon omistus Sokolówissa nousi 21,12 prosentista
30,10 prosenttiin.

Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-kesäkuussa olivat 12,6 miljoonaa
euroa (27,7 Meur). Summasta kohdistui kotimaahan 7,0 miljoonaa euroa
ja Baltiaan 5,6 miljoonaa euroa. Tuotannollisista investoinnista voi
mainita Forssaan rakennettavan pakastuslaitoksen maansiirtotöiden
aloittamisen sekä Vantaan viipalointilinjan uudistamisen. Vantaalla
aloitettiin lisäksi tuotantolaitoksen yhteydessä olevan terminaalin
laajennus ja nykyisen osan modernisointi ja automaatioasteen nosto.
Latviassa Rigas Miesnieksin uuden logistiikkakeskuksen valmistuminen
oli merkkitapaus. Virossa sikalayhtiö Ekseko jatkaa
ympäristökuormitusta vähentäviä investointejaan.

Konsernin korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 152,3 miljoonaa
euroa (141,9 Meur). Omavaraisuusaste oli tavoitteen mukainen 42,3
prosenttia (42,6 %).


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 4.838 henkeä
(5.069). Vähennys johtui henkilöstösupistuksista Baltiassa. Kesäkuun
lopussa henkilöstö jakaantui maittain: Suomi 63,4 %, Viro 30,8 %,
Latvia 4,5 %, Liettua 1,2 % ja muut maat 0,1 %.


YHTIÖKOKOUS
22.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2003
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen esityksen
mukaisesti 0,28 euroa osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi
yhtiökokous vahvisti viisi. Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström,
maanviljelijä Markku Aalto, johtaja Lars Danell, kauppatieteiden
maisteri Tiina Varho-Lankinen ja ekonomi Heikki Kauppinen valittiin
kaikki uudestaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta. Valtuutuksen sisältö esitellään kappaleessa
"Hallituksen valtuudet".


HALLITUKSEN VALTUUDET
Hallituksella on valtuudet päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä, päättää yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia
annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta
yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
ehdoista. Valtuutus on voimassa 22.4.2005 asti. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta.


OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS
HK Ruokatalon A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-
kesäkuussa 4.253.262 kappaletta yhteiseltä arvoltaan 27.737.664 euroa.
Keskikurssi oli 6,52 euroa ja kesäkuun päätöskurssi 6,49 euroa. Yhtiön
koko osakekannan markkina-arvo kauden päättyessä oli 167,7 miljoonaa
euroa (149,0 Meur).


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS
Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella merkittiin
2.1.-30.1.2004 välisenä aikana 595.705 uutta A-osaketta ja osakepääoma
korottui 1.012.698,50 eurolla. Merkintähinta oli 5,94 euroa
osakkeelta. Korotus merkittiin kaupparekisteriin 13.2.2004. Uudet
osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran tilivuodelta 2003.
Merkintäaika oli viimeinen, sillä optio-ohjelma päättyi 31.1.2004.
Henkilöstöosakkeisiin liittyi alunperin 150.000 optio-oikeutta. Niistä
119.656 kappaletta käytettiin uusien A-osakkeiden merkitsemiseen.
Antia toteutettaessa vuonna 1998 osakkeita merkitsi noin 220 konsernin
palveluksessa tuolloin ollutta henkilöä.


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA
Markku Helander ilmoitti 13.2.2004 Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9.
pykälän mukaisesti, että hänen omistuksensa HK Ruokatalossa oli
alentunut 4,91 prosenttiin osakkeista ja 0,99 prosenttiin äänistä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 16.2.2004, että sen omistus HK
Ruokatalossa oli alentunut 4,94 prosenttiin osakkeista ja 0,99
prosenttiin äänimäärästä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö ilmoitti 6.8.2004 aloittavansa Euroopan suurimman lihayrityksen,
tanskalaisen Danish Crownin kanssa strategisen yhteistyön Puolan
johtavassa lihateollisuusyrityksessä, Sokolówissa. HK Ruokatalo
omistaa tällä hetkellä Sokolówista 30,10 % ja Danish Crown 22,54 %.
Yhteistyön on tarkoitus tapahtua yhteisomistuksena holding-yhtiön
kautta. Holding-yhtiön omistuksen HK Ruokatalo ja Danish Crown jakavat
50/50 -periaatteella. Yhteistyön laajuuden ja Puolan
pörssilainsäädännön vuoksi asia vaatii sekä Puolan viranomaisten että
EU:n kilpailuviraston käsittelyn.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Lähiaikoina ei konsernin liiketoiminnassa tai kannattavuudessa ole
näkyvissä merkittäviä muutoksia, vaan loppuvuoden arvioidaan
toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Kotimaassa logistiikan järjestelyt jatkuvat tavoitteena keskittää
lähettämötoiminta Vantaan ja Tampereen tuotantolaitosten yhteyteen.
Lisäksi panostamme erityisesti lihajalosteteollisuuden kilpailukyvyn
parantamiseen sekä etenemme konsernin sisäisten rakenneratkaisujen
kehittämisessä.

Baltian yksiköissä huomion kohteena on ydinprosessin toiminnan
hiominen ja konsernin synergiaetujen hyödyntäminen. EU-jäsenyys on
luonut Baltiaan yhtenäisen markkina-alueen, mikä parantaa konsernin
toimintaedellytyksiä.

Puolassa Sokolówin kehityksen odotetaan jatkuvan myönteisenä ja
kannattavuuden pysyvän hyvänä. HK Ruokatalon ja Danish Crownin
yhteistyö omistajina edistää Sokolówin vastaista kehitystä, koska
molemmilla on laajalti teollista osaamista.KONSERNIN TULOSLASKELMA (1.000 euroa)

                  1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             328.799  310.211   647.435
Liikevoitto              12.383   10.555   27.465
Tulos ennen satunnaisia eriä     10.060   8.134   22.189
Konsernin tulos ennen veroja     10.060   8.134   22.189
Katsauskauden tulos          8.848   5.531   15.380
---------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaava vero. Veroissa on myös huomioitu muutos Suomen verokannassa.KONSERNIN TASE (1.000 euroa)

                  30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
--------------------------------------------------------------------
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet         6.250   7.459    7.247
Konserniliikearvo           23.583   25.013   24.597
Aineelliset hyödykkeet        194.832  192.429   193.279
Sijoitukset              22.892   13.696   21.366
Pysyvät vastaavat yhteensä      247.557  238.597   246.489
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            41.103   39.661   39.704
Saamiset               84.568   76.659   79.724
Rahat ja pankkisaamiset        6.673   7.263   12.055
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     132.344  123.583   131.483
Vastaavaa yhteensä          379.901  362.180   377.972

VASTATTAVAA
Oma pääoma              158.955  143.875   153.778
Pääomalaina                50     50     50
Vähemmistöosuus            1.651   10.250    1.871
Konsernireservi              -   1.226      -
Pakolliset varaukset           168    172     178
Laskennallinen verovelka        7.824   7.375    8.727
Pitkäaikainen vieras pääoma      98.189   94.808   97.765
Lyhytaikainen vieras pääoma     113.064  104.424   115.603
Vastattavaa yhteensä         379.901  362.180   377.972
--------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA (1.000 euroa)

                  1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta       23.694   20.939   48.465
Nettokäyttöpääoman muutos       -7.887   -9.876   -8.451
Rahoituserät ja verot         -4.326   -4.671   -9.463
Liiketoiminnan rahavirta       11.481   6.392   30.551

Investoinnit
Investointien rahavirta       -12.433  -26.421   -55.391

Rahoitus
Lainojen muutos             -732   7.888   17.478
Maksetut osingot           -7.237   -6.244   -6.244
Osakeanti               3.539   9.304    9.317
Rahoituksen rahavirta         -4.430   10.948   20.551

Rahavarojen muutos          -5.382   -9.081   -4.289
TUNNUSLUVUT
Tulos/osake EPS, eur          0,34    0,22    0,62
Oma pääoma/osake 30.6., eur       6,15    5,70    6,09
Omavaraisuusaste, %           42,3    42,6    41,2
Osakkeiden lukumäärä, kpl     25.847.395 25.249.465 25.251.690
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur            12,6    27,7    64,8
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %   3,8     8,9    10,0
Henkilöstö keskimäärin kuukausien
lopun keskiarvona           4.838    5.069    5.034KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)

                  30.6.2004 30.6.2003  31.12.2003

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat             16.426   17.783   16.519
- rahalaitoslainat          112.678   97.284   114.949

Omasta velasta annetut
- pantit               10.007   13.827    9.561
- kiinteistökiinnitykset       89.088   87.890   89.088
- yrityskiinnitykset         22.056   24.371   23.804

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               120     67     50

Muiden puolesta annetut
- pantit                 40     42     40
- takaukset              5.075   5.518    6.292

Muut omat vastuut
Leasingvastuut              433    479     510
Muut vastuut              3.015   1.115    1.315


Katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.


Turussa 11. elokuuta 2004

HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa