HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.

HK Ruokatalo Oyj    PÖRSSITIEDOTE 11.8.2003, klo 11.00   1(7)

HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003

HK Ruokatalo -konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdoksi muodostui 310,2
miljoonaa euroa. Se on kolme miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla. Kuuden kuukauden tulos ennen satunnaisia eriä
oli 8,1 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa vuonna 2002).

Konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa yli viisi prosenttia
edellisestä vuodesta. Myös kotimaan tärkeä grillisesonki onnistui
myynnin osalta tavoitteen mukaisesti. Konserni lisäsi grillattavien
lihojen toimituksia ja myös grillimakkaroiden myynti nousi edellisen
vuoden tasolle huolimatta kevään ja alkukesän kylmistä säistä.

Myyntivolyymin kasvun myönteinen vaikutus kuitenkin osaksi kumoutui
sillä, että kireässä kilpailutilanteessa hinnoittelupaineet olivat
edellisvuotista kovemmat. Se heijastui myös tuloksessa.

Sianlihantuotannolle ominaisesta syklisyydestä johtuva matalamman
hintatason vaihe jatkui koko EU:n alueella. Myös euron vahvistuminen
Yhdysvaltain dollariin ja Japanin jeniin nähden pienentää edelleen
katteita EU:n alueella.

Sianlihamarkkinoiden yleinen tila näkyi raaka-aineiden hinnoissa myös
Baltiassa. Tilannetta vaikeutti osaltaan vuoden alkukuukausina
Puolasta Baltiaan suuntautunut vientituilla vauhditettu vienti.
Osittain sen seurauksena Baltian maat toimeenpanivat toukokuussa
poliittisluonteisia päätöksiä, jotka rajoittivat Baltian maiden
välistä elintarvikekauppaa ja lisäsivät tästä syystä sianlihan
ylitarjontaa Virossa.

Muuttuneen markkinatilanteen vaatimat sopeuttamistoimet ovat käynnissä
HK Ruokatalon Baltian yksiköissä. Konsernin Baltian toiminnan tammi-
kesäkuun liikevaihto supistui edellisvuoden vastaavasta jaksosta 2,4
prosenttia ja oli nyt 51,9 miljoonaa euroa. Baltian liiketoiminnan
tulos ennen satunnaiseriä oli 1,5 miljoonaa euroa.

Puola ja Liettua asettuivat keväisessä kansanäänestyksessä EU-
jäsenyyden kannalle, mikä on HK Ruokatalon kannalta myönteinen asia.INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 27,7 miljoonaa euroa
(12,7 Meur). Siitä Baltian osuus oli 4,8 miljoonaa euroa.
Kokonaissummaan vaikutti erityisesti Koiviston Teurastamo Oy:n
liittäminen konserniin. Kotimaassa saatiin valmiiksi Forssan entisten
nautateurastustilojen viimeistely sian teurastukseen ja leikkuuseen.
Baltiassa merkittävin kohde oli latvialaisen Rigas Miesnieksin
saattaminen EU-kuntoon sekä tehtaan logistiikkakeskuksen rakentaminen.

Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä kasvoi yrityskauppojen
seurauksena ja oli kesäkuun lopussa 141,9 miljoonaa euroa (133,7
Meur). Luvussa on otettu huomioon vuoden 1996
vaihtovelkakirjalainaohjelman päättyminen ja jäljellä olleiden
lainaosuuksien vaihtaminen yhtiön osakkeiksi. Omavaraisuus vahvistui
edelleen ja omavaraisuusasteeksi muodostui 42,6 prosenttia (39,8 %).


MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA
Sopimus Mellilässä toimivan Koiviston Teurastamo Oy:n koko osakekannan
ostamisesta allekirjoitettiin tammikuussa 2003 Kilpailuviraston
hyväksyttyä hankkeen. Koiviston Teurastamo on konsolidoitu konsernin
lukuihin 1.2.2003 lähtien.

Helmikuussa 2003 HK Ruokatalo nosti omistuksensa Helanderin Teurastamo
Oy:ssä aiemmasta 85 prosentista sataan prosenttiin. Loimaalla
sijaitseva Helanderin Teurastamo on kuulunut konserniin kesästä 2000
lähtien. Toimipaikkojen välisen tehokkuuden lisäämiseksi teurastukset
Loimaalta siirrettiin toukokuussa osaksi Forssan ja osaksi Mellilän
teurastamoon.

Toukokuussa 2003 konserni lisäsi omistustaan Pouttu Foods Oy:ssä
aiemmasta 50 prosentista 90 prosenttiin. Outokummussa toimiva Pouttu
Foods on HK Ruokatalon ja Pouttu Oy:n yhteisyritys. Se hankkii,
teurastaa ja leikkaa naudanlihaa Itä-Suomen alueelta. Pouttu Oy jatkaa
Pouttu Foodsin vähemmistöosakkaana 10 prosentin osuudella.

Konsernin virolainen siipikarjayhtiö AS Tallegg on hankkinut
alkuvuonna enemmistön liettualaisesta UAB Selingas -nimisestä
siipikarjayhtiöstä, jossa se oli aiemmin vähemmistöosakkaana.HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 5.069 henkeä
(4.924). Lisäys johtui Koiviston Teurastamon tulosta konserniyhtiöksi
ja kausityöntekijöiden määrän kasvusta kotimaassa. Kesäkuun lopussa
henkilöstö jakaantui maittain: Suomi 60,2 %, Viro 31,7 %, Latvia 6,5
%, Liettua 1,5 % ja muut maat 0,1 %.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
9.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2002
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,27 euroa osakkeelta.

Hallitukseen valittiin uudelleen Marcus H. Borgström, Markku Aalto ja
Lars Danell. Pois jääneiden Pentti Virtasen ja Simo Palokankaan
tilalle valittiin Tiina Varho-Lankinen ja Heikki Kauppinen. Borgström
jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet osakepääoman korottamiseen.
Valtuutus esitellään tarkemmin seuraavassa jaksossa.


HALLITUKSEN VALTUUDET
Hallitus sai yhtiökokoukselta 9.4.2003 valtuutuksen korottaa
osakepääomaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättää yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
3.060.000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.800.000 uutta A-
osaketta.

Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä
päättää merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa mikäli siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun
osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.


OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS
HK Ruokatalon A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 1.393.991
kappaletta yhteiseltä arvoltaan 8.061.228 euroa. Keskikurssi oli 5,78
euroa ja kesäkuun päätöskurssi 5,90 euroa. Yhtiön koko osakekannan
markkina-arvo kauden päättyessä oli 149,0 miljoonaa euroa (122,0
Meur).


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET
Katsauskaudella tehtyjen kolmen osakepääoman korotuksen vaikutuksesta
HK Ruokatalon osakelukumäärä kasvoi 2.186.985 A-osakkeella ja
osakepääoma korottui vastaavasti 3.717.874,50 eurolla ja on nyt
42.924.090,50 euroa.

Vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksien vaihdossa 2.1.-
29.1.2003 yhtiön A-osakkeiden lukumäärä kasvoi 2.122.320 osakkeella.

Helmikuussa hallitus toteutti 64.315 A-osakkeen suuruisen suunnatun
osakeannin Helanderin Teurastamo Oy:n osakkeenomistajille. Anti
liittyi järjestelyyn, jossa HK Ruokatalo nosti omistuksensa Helanderin
Teurastamossa sataan prosenttiin.

Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella merkittiin
alkuvuonna 350 A-osaketta.


VAIHTOVELKAKIRJALAINAN TAKAISINMAKSU
Yhtiö päätti 2.1.2003 maksaa vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainansa
takaisin ennenaikaisesti. Laina olisi erääntynyt vuoden 2006 lopussa.
Määräaikaan 29.1.2003 mennessä kaikki vielä vaihtamatta olleet 53.058
lainaosuutta ilmoitettiin vaihdettaviksi yhtiön A-osakkeiksi. HK
Ruokatalo laski 30.12.1996 liikkeeseen 62,5 miljoonan markan (noin
10,5 miljoonan euron) suuruisen ammattisijoittajille suunnatun
vaihtovelkakirjalainan. Laina oli oman pääoman ehtoinen ja laina-aika
kymmenen vuotta. Lainassa annettiin 62.500 kappaletta tuhannen markan
(168,18793 euron) nimellisarvoista lainaosuutta. Ne kaikki vaihdettiin
osakkeiksi.


ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 6.2.2003
Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti, että 30.1.2003
tapahtuneen vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksien vaihdon jälkeen se
omisti 2.291.165 kappaletta HK Ruokatalon A-osakkeita. Määrä vastasi
tuolloin 9,93 % osakepääomasta ja 1,82 % äänimäärästä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Lomakaudella alkaneet hellesäät vauhdittivat kaupankäyntiä ja
konsernin myynti heinäkuussa ylitti viime vuoden tason.

Osana teurastustoiminnan virtaviivaistamista konsernin sika- ja
nautateurastamot organisoitiin yhdeksi vastuualueeksi.
Teurastamoteollisuuden johtajaksi nimitettiin konserniin kuuluvan
Koiviston Teurastamo Oy:n toimitusjohtaja Risto Koivisto elokuun
alusta lukien.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Suhdanne-ennusteissa yleinen talouskehitys nähdään edelleen epävakaana
ja kansantalouden kasvu rakentuu paljolti kotimaisen kulutuskysynnän
varaan. Sama kulutuskysynnän veto on havaittavissa myös lihatuotteiden
kohdalla, mikä osaltaan luo pohjaa konsernin vakaan kehityksen
säilyttämiselle.

HK Ruokatalo -konsernin myyntivolyymin odotamme kasvavan vuoden 2003
kolmannella neljänneksellä edellisestä vuodesta. Kannattavuuden osalta
näyttää siltä, että kolmannella vuosineljänneksellä jäämme jonkin
verran vuoden 2002 vastaavan jakson tasosta. Sen sijaan neljännellä
neljänneksellä on jopa mahdollisuudet ylittää viime vuoden taso.

Raaka-aineiden nykyinen alhainen hintataso maailmanmarkkinoilla
saattaisi eräiden arvioiden mukaan kääntyä nousuun vuoden lopulla.
Euron korkea kurssi dollariin ja jeniin nähden rasittaa edelleen
vientiä euro-alueen ulkopuolelle.

Puolan liittyminen Euroopan Unioniin ensi vuonna antaa Sokolow
S.A:lle, jossa HK Ruokatalo on vähemmistöosakkaana, selvästi
positiiviset mahdollisuudet. Puolan EU-jäsenyyden myötä odotetaan myös
laajojen harmaiden markkinoiden asteittain siirtyvän normaalin
kaupankäynnin piiriin.

Viro ja Latvia äänestävät EU:hun liittymisestä syksyllä.
Poliittisluonteinen spekulointi heijastuu elintarvikekauppaan ainakin
siihen asti.KONSERNIN TULOSLASKELMA (1.000 euroa)

                  1-6/2003  1-6/2002  1-12/2002
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             310.211   306.869   633.443
Liikevoitto              10.555   13.204   32.696
Tulos ennen satunnaisia eriä      8.134   10.106   26.506
Konsernin tulos ennen veroja      8.134   10.106   26.506
Katsauskauden tulos          5.531    7.169   19.005
---------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaava vero.KONSERNIN TASE (1.000 euroa)

                  30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002
--------------------------------------------------------------------
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet         7.459   9.931   8.315
Konserniliikearvo           25.013   17.702   17.152
Aineelliset hyödykkeet        192.429  180.214  185.039
Sijoitukset              13.696   6.175   12.088
Pysyvät vastaavat yhteensä      238.597  214.022  222.594
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            39.661   35.854   34.504
Saamiset                76.659   75.711   74.630
Rahoitusarvopaperit             -     -     -
Rahat ja pankkisaamiset         7.263   4.331   16.344
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     123.583  115.896  125.478
Vastaavaa yhteensä          362.180  329.918  348.072

VASTATTAVAA
Oma pääoma              143.875  121.948  135.346
Pääomalaina                50   10.512   8.924
Vähemmistöosuus            10.250   9.375   10.349
Konsernireservi             1.226   1.302   1.260
Pakolliset varaukset           172     -    932
Laskennallinen verovelka        7.375   5.655   7.102
Pitkäaikainen vieras pääoma      94.808   91.182   85.145
Lyhytaikainen vieras pääoma      104.424   89.944   99.014
Vastattavaa yhteensä         362.180  329.918  348.072
--------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA (1.000 euroa)

                   1-6/2003  1-6/2002 1-12/2002

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta        20.939   23.005   53.707
Nettokäyttöpääoman muutos       -9.876  -16.144   -6.159
Rahoituserät ja verot         -4.671   -5.121  -10.754
Liiketoiminnan rahavirta        6.392   1.740   36.794

Investoinnit
Investointien rahavirta        -26.421   -8.762  -28.335

Rahoitus
Lainojen muutos             7.888    356   -4.700
Maksetut osingot            -6.244   -3.856   -3.856
Osakeanti                9.304     -   1.588
Rahoituksen rahavirta         10.948   -3.500   -6.968

Rahavarojen muutos           -9.081  -10.522   1.491TUNNUSLUVUT
Tulos/osake EPS laimentamaton, eur    0,22    0,32    0,84
Oma pääoma/osake 30.6., eur       5,70    5,38    5,87
Omavaraisuusaste, %           42,6    39,8    41,9
Osakkeiden lukumäärä, kpl     25.249.465 22.684.800 23.062.480
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur            27,7    12,7    33,4
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %    8,9    4,1    5,3
Henkilöstö keskimäärin kuukausien
lopun keskiarvona            5.069   4.924   4.882KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)

                  30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat             17.783   19.051   17.798
- rahalaitoslainat           97.284   75.055   85.412

Omasta velasta annetut
- pantit                13.827   10.077   10.077
- kiinteistökiinnitykset        87.890   94.245   89.453
- yrityskiinnitykset          24.371   21.410   22.688


Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset                67   1.194   1.093

Muiden puolesta annetut
- pantit                  42     42     42
- takaukset               5.518   3.062   4.717

Muut omat vastuut
Leasingvastuut              479    215    209
Muut vastuut              1.115    953   3.308


Katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.


Turussa 11. elokuuta 2003

HK Ruokatalo Oyj
Hallitus
Simo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa