HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.

HK Ruokatalo Oyj    PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 11.00   1(7)

HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

Tammi-syyskuussa HK Ruokatalo -konsernin liikevaihdoksi muodostui
473,8 miljoonaa euroa. Se on kahdeksan miljoonaa euroa enemmän kuin
vuosi sitten vastaavalla jaksolla. Yhdeksän kuukauden tulos ennen
satunnaisia eriä oli 16,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin
oli 19,1 miljoonaa euroa. Tulos on viime katsauksessa annetun
ennusteen mukainen.

Vuoden alkukuukausina alkanut myyntimäärien suotuisa kehitys jatkui
myös kolmannella neljänneksellä, ja katsauskauden päättyessä konsernin
myyntimäärät olivat yli viisi prosenttia edellisvuoden vastaavan
ajankohdan yläpuolella. Grillimakkaroissa kevään ja alkukesän kylmyys
verottivat volyymia, mutta HK Ruokatalo pystyi kasvattamaan
markkinaosuuttaan sekä määrässä että arvossa mitattuna. Ilahduttavaa
oli myös se, että grillattavien lihojen toimitukset konsernissa
kasvoivat.

Kilpailutilanteesta johtuen erityisesti kesätuotteiden kuluttajahinnat
olivat Suomessa lähes kauttaaltaan viime vuotista alemmalla tasolla.
Se heijastui teollisuudessa myynnin kannattavuuteen ja sitä kautta
tulokseen, kuten HK Ruokatalo edellisessä osavuosikatsauksessa omalta
osaltaan ennakoi.

Kansainvälisiä sianlihamarkkinoita on koko vuoden leimannut tuotannon
syklisyydestä johtuva matalamman hintatason vaihe. Syyskuun viimeisinä
viikkoina on kuitenkin ollut havaittavissa pientä vahvistumista, mikä
saattaa ennakoida käännettä. Vahva euro on edelleen puristanut osansa
EU:n alueelta toimivien vientiyritysten katteista.

Konsernin Baltian yksiköissä on käynnissä toimenpiteitä, joilla niitä
sopeutetaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Raaka-ainemarkkinoiden
yleinen tila ja Baltian maissa havaittavissa oleva poliittinen
hermostuneisuus EU-ajan edellä ovat aiheuttaneet ylimääräistä painetta
liha-alalla ja lisänneet erityisesti Virossa sianlihan ylitarjontaa.
Konsernin Baltian liikevaihto supistui tammi-syyskuussa edellisvuoden
vastaavasta jaksosta 3,7 prosenttia ja oli nyt 79,0 miljoonaa euroa.
Baltian liiketoiminnan tulos ennen satunnaiseriä oli 3,2 miljoonaa
euroa.

Ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana virolaisena liha-alan yrityksenä
Rakvere Lihakombinaat sai syyskuussa tuotantolaitokselleen EU-
viranomaisten hyväksynnän.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat 37,1 miljoonaa euroa
(21,4 Meur). Baltian osuus oli 6,1 miljoonaa euroa. Kokonaissummaan
vaikutti erityisesti Koiviston Teurastamo Oy:n liittäminen konserniin.
Katsauskauden tuotannollisista investoinnista tärkeimpiin kuului
Forssan entisten nautateurastustilojen viimeistely sian teurastukseen
ja leikkuuseen vuoden alussa. Latviassa jatkui Rigas Miesnieksin
logistiikkakeskuksen rakentaminen. Virossa sikalayhtiö Ekseko vähentää
ympäristökuormitusta uusilla investoinneilla.

Konsernin korolliset velat lisääntyivät yrityskauppojen seurauksena ja
olivat syyskuun lopussa 145,6 miljoonaa euroa (128,7 Meur). Tällöin on
otettu huomioon vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainaohjelman päättyminen
ja jäljellä olleiden lainaosuuksien vaihtaminen yhtiön osakkeiksi.
Omavaraisuus oli tavoitteen mukainen; omavaraisuusaste oli nyt 43,2
prosenttia (42,8 %).


MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA
Mellilässä toimivan Koiviston Teurastamo Oy:n koko osakekannan
siirryttyä HK Ruokatalolle teurastamoyhtiö konsolidoitiin konsernin
lukuihin 1.2.2003 lähtien.

HK Ruokatalon omistus loimaalaisessa Helanderin Teurastamo Oy:ssä
nousi sataan prosenttiin helmikuussa 2003. Helanderin Teurastamo on
kuulunut konserniin kesästä 2000. Tehostamissyistä teurastukset
Loimaalta siirrettiin toukokuussa Forssan ja Mellilän teurastamoihin.

Toukokuussa 2003 konserni lisäsi omistustaan Outokummussa toimivassa
lihanhankinta- ja teurastamoyhtiö Pouttu Foods Oy:ssä aiemmasta 50
prosentista 90 prosenttiin. Pouttu Foodsin vähemmistöosakkaana jatkoi
Pouttu Oy 10 prosentin osuudellaan.

Konsernin virolainen siipikarjayhtiö AS Tallegg hankki alkuvuonna
enemmistön liettualaisesta UAB Selingas -nimisestä siipikarjayhtiöstä,
jossa se oli aiemmin vähemmistöosakkaana.


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 5.087 henkeä
(4.931). Lisäykseen vaikutti Koiviston Teurastamon ja Pouttu Foodsin
tulo konserniyhtiöiksi sekä kesätyöntekijöiden määrän kasvu Suomessa.
Syyskuun lopussa henkilöstö jakaantui maittain: Suomi 55,0 %, Viro
35,9 %, Latvia 6,9 %, Liettua 2,1 % ja muut maat 0,1 %.


HALLITUKSEN VALTUUDET
Hallituksella on valtuudet korottaa osakepääomaa yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä, päättää yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
niin, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.060.000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.800.000 uutta A-osaketta.

Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä
päättää merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa mikäli siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun
osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.


OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS
HK Ruokatalon A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-
syyskuussa 2.889.140 kappaletta yhteiseltä arvoltaan 16.982.243 euroa.
Keskikurssi oli 5,88 euroa ja syyskuun päätöskurssi 6,21 euroa. Yhtiön
koko osakekannan markkina-arvo kauden päättyessä oli 156,8 miljoonaa
euroa (112,8 Meur).


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET
Tehtyjen kolmen osakepääoman korotuksen seurauksena HK Ruokatalon
osakelukumäärä kasvoi 2.186.985 A-osakkeella ja osakepääoma korottui
vastaavasti 3.717.874,50 eurolla ja on nyt 42.924.090,50 euroa.
(1) Vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksien vaihdossa 2.1.-
29.1.2003 yhtiön A-osakkeiden lukumäärä kasvoi 2.122.320 osakkeella.
(2) Helmikuussa hallitus toteutti 64.315 A-osakkeen suuruisen
suunnatun osakeannin Helanderin Teurastamo Oy:n omistajille. Anti
liittyi järjestelyyn, jossa HK Ruokatalo nosti omistuksensa Helanderin
Teurastamossa sataan prosenttiin.
(3) Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella on
merkitty 350 A-osaketta.


VAIHTOVELKAKIRJALAINAN TAKAISINMAKSU
Yhtiö päätti 2.1.2003 maksaa vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainansa
takaisin ennenaikaisesti. Laina olisi normaalisti erääntynyt vuoden
2006 lopussa. Määräaikaan 29.1.2003 mennessä kaikki vielä vaihtamatta
olleet 53.058 lainaosuutta ilmoitettiin vaihdettaviksi yhtiön A-
osakkeiksi. - HK Ruokatalo laski 30.12.1996 liikkeeseen 62,5 miljoonan
markan (noin 10,5 miljoonan euron) suuruisen vaihtovelkakirjalainan.
Lainassa annettiin 62.500 kappaletta tuhannen markan (168,18793 euron)
nimellisarvoisia lainaosuuksia. Kaikki lainaosuudet tulivat
vaihdetuiksi osakkeiksi.


ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 6.2.2003
Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti, että 30.1.2003
tapahtuneen vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksien vaihdon jälkeen se
omisti 2.291.165 kappaletta HK Ruokatalon A-osakkeita. Määrä vastasi
tuolloin 9,93 % osakepääomasta ja 1,82 % äänimäärästä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
HK Ruokatalo nosti omistuksensa Puolan suurimmassa liha-alan
yrityksessä, Sokolowissa, aiemmasta 11,1 prosentista 21,1 prosenttiin.
Osakekaupat puolalaisten sijoittajien kanssa tehtiin syys-lokakuussa.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Mäki, joka nimitettiin
konsernin siipikarjateollisuuden johtoon ja tytäryhtiö Broilertalo
Oy:n toimitusjohtajaksi, aloittaa tehtävässään marraskuun alussa.

Outokummussa toimiva lihanhankinta- ja teurastamoyhtiö Pouttu Foods Oy
siirtyi lokakuussa kokonaan HK Ruokatalon omistukseen, kun yhtiön
vähemmistöosakas Pouttu Oy myi 10 prosentin osuutensa HK Ruokatalolle.

Lantbrukarnas Riksförbund (Ruotsi) ilmoitti 14.10.2003
Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti, että sen
omistusosuus HK Ruokatalossa oli laskenut 10,38 prosenttiin
osakepääomasta ja 2,05 prosenttiin äänimäärästä.

Yhtiö valmistelee IAS/IFRS-standardien käyttöön ottamista
konserniraportoinnissaan. Valmistelut kattavat laskentaperiaatteiden,
tietojärjestelmien muutosten ja koulutustarpeen arvioinnin. Yhtiö
kertoo vuodelta 2003 annettavan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä,
milloin se alkaa soveltaa IAS/IFRS-standardeja ja mitkä ovat ne
keskeisimmät laatimisperiaatteet, jotka tulevat muuttumaan
siirryttäessä uusien standardien käyttöön.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Lihatuotteiden ja tuoreen ruoan kulutuskysynnän volyymi kasvanee
edelleen 1-2 prosentin vuosivauhdilla. Valmiiden tuotteiden samoin
kuin liharaaka-aineen hinta on viimeisen vuoden ollut laskussa sekä
koti- että maailmanmarkkinoilla, mutta lasku näyttää nyt pysähtyneen
ja kääntyneen hienoiseen nousuun.

HK Ruokatalon kansainvälistyminen eteni lokakuussa 2003, kun yhtiöstä
tuli Puolan johtavan liha-alan yrityksen, Sokolowin, suurin
yksittäinen osakkeenomistaja 21,1 prosentin osuudella. Puolaan meno on
luonteeltaan strategista. Uskomme Sokolowin kilpailuaseman paranevan
merkittävästi Puolan liittyessä ensi keväänä EU:hun, koska
vientirajoitukset poistuvat ja toisaalta Sokolow voi muiden unioni-
alueen lihayritysten tavoin hyödyntää vientitukia. Sokolow teki
lievästi voitollisen tuloksen vuonna 2002, ja kuluvana vuonna
operatiivinen toiminta on sujunut vielä hivenen paremmin. HK
Ruokatalon odotukset kohdistuvat kuitenkin nimenomaan EU-ajan avaamiin
kehitysmahdollisuuksiin.

Baltian maiden ja Puolan kansanäänestykset EU:hun liittymisestä
puolsivat kaikki selkeästi jäsenyyttä. HK Ruokatalon kannalta se on
myönteistä. Valmistaudumme parhaillaan, mm. tuotantorakenteita
kehittämällä, EU-jäsenyyden mahdollistamaan, tähän astista selkeämpään
ja johdonmukaisempaan toimintatapaan.

Kannattavuuden paranemisen edellytykset ovat Baltiassa nyt paremmat
kuin alkuvuoden aikana. Kuitenkin erilaiset paikalliset säädökset ja
niiden tulkinta Baltiassa voivat olla ensi kevääseen saakka useinkin
epäjohdonmukaisia ja jopa protektionistisiä.

Vientihintojen parantuessa viennin kannattavuus vaikuttaa myönteisesti
HK Ruokatalon tulokseen. Samoin kesän ja syksyn aikana konsernin omiin
prosesseihin tehdyt kehittämistoimenpiteet. Kotimaan hintatasot ovat
vielä loppuvuonna matalalla johtuen aikaisemmista päätöksistä.
Kokonaisuutena uskomme konsernin tuloksentekokyvyn myönteiseen
kehittymiseen ja edellytykset neljännelle vuosineljännekselle ovat
suunnilleen viime vuoden tasolla. Yhteistyö asiakkaiden kanssa
tiivistyy edelleen mm. valikoimien, toiminnanohjauksen ja logistiikan
osalta.

Etelä-Suomen maatalouden kansallinen tukiratkaisu on teollisuuden
kannalta tärkeä, koska sillä luodaan edellytykset suomalaisen raaka-
aineen tuottamiselle.KONSERNIN TULOSLASKELMA (1.000 euroa)

                  1-9/2003  1-9/2002  1-12/2002
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             473.844   465.838   633.443
Liikevoitto              19.701   23.771   32.696
Tulos ennen satunnaisia eriä     16.063   19.130   26.506
Konsernin tulos ennen veroja     16.063   19.130   26.506
Katsauskauden tulos          11.269   13.831   19.005
---------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaava vero.


KONSERNIN TASE (1.000 euroa)
                  30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
--------------------------------------------------------------------
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet         7.373    8.297   8.315
Konserniliikearvo           24.507   17.427   17.152
Aineelliset hyödykkeet        192.211   182.264  185.039
Sijoitukset              17.809    6.516   12.088
Pysyvät vastaavat yhteensä      241.900   214.504  222.594
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            40.994   36.260   34.504
Saamiset               70.860   67.372   74.630
Rahat ja pankkisaamiset        16.799    7.004   16.344
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     128.653   110.636  125.478
Vastaavaa yhteensä          370.553   325.140  348.072

VASTATTAVAA
Oma pääoma              149.600   129.015  135.346
Pääomalaina                50   10.108   8.924
Vähemmistöosuus            10.531    9.979   10.349
Konsernireservi            1.208    1.287   1.260
Pakolliset varaukset           167      -    932
Laskennallinen verovelka        7.375    5.655   7.102
Pitkäaikainen vieras pääoma     105.362   102.906   85.145
Lyhytaikainen vieras pääoma      96.260   66.190   99.014
Vastattavaa yhteensä         370.553   325.140  348.072
--------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA (1.000 euroa)
                  1-9/2003  1-9/2002 1-12/2002
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta       35.476   39.480   53.707
Nettokäyttöpääoman muutos       -8.019   -15.295   -6.159
Rahoituserät ja verot         -7.811   -8.413  -10.754
Liiketoiminnan rahavirta       19.646   15.772   36.794

Investoinnit
Investointien rahavirta       -35.120   -15.175  -28.335

Rahoitus
Lainojen muutos            12.869   -4.590   -4.700
Maksetut osingot           -6.244   -3.856   -3.856
Osakeanti               9.304      -   1.588
Rahoituksen rahavirta         15.929   -8.446   -6.968

Rahavarojen muutos            455   -7.849   1.491TUNNUSLUVUT
Tulos/osake EPS laimentamaton, eur   0,45    0,61    0,84
Oma pääoma/osake 30.9., eur       5,92    5,66    5,87
Omavaraisuusaste, %           43,2    42,8    41,9
Osakkeiden lukumäärä, kpl     25.249.465 22.780.800 23.062.480
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur            37,1    21,4    33,4
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %   7,8     4,6    5,3
Henkilöstö keskimäärin kuukausien
lopun keskiarvona           5.087    4.931   4.882KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)

                  30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat             17.783   19.051   17.798
- rahalaitoslainat          103.982   79.226   85.412

Omasta velasta annetut
- pantit               13.827   10.077   10.077
- kiinteistökiinnitykset       87.890   94.245   89.453
- yrityskiinnitykset         24.371   21.410   22.688

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset                67    1.144   1.093

Muiden puolesta annetut
- pantit                 42     42     42
- takaukset              5.447    4.898   4.717

Muut omat vastuut
Leasingvastuut              491     215    209
Muut vastuut              1.115     953   3.308


Katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.


Turussa 28. lokakuuta 2003

HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa