HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

HK Ruokatalo Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2004, klo 10.00   1(8)

HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

HK Ruokatalo -konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 500,1
miljoonaa euroa, mikä on 26,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana
jaksona vuotta aikaisemmin. Liikevoitto kohosi nyt 21,9 miljoonaan
euroon (19,7 Meur 1-9/2003). Tammi-syyskuun tulos ennen satunnaisia
eriä nousi 18,2 miljoonaan euroon oltuaan vuotta aikaisemmin 16,1
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos yhdeksän kuukauden jälkeen oli
0,56 euroa (0,45 euroa vuonna 2003).

Koko kuluvaa vuotta leimannut myyntivolyymien ja liikevaihdon kasvu on
ollut tavoitteen mukaista ja ylittänyt markkinoiden kasvunopeuden.
Myös kolmas vuosineljännes sujui ennakoidulla tavalla, vaikka
sateisesta kesästä johtuen grillisesonki ei ollut odotusten mukainen.
Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan osalta kehitys on nopeinta,
samaten kotimaan siipikarjaliiketoiminta on menestynyt ilahduttavasti.
Sianlihan ja naudanlihan osalta haasteet ovat olleet suurimmat eikä
kotimaassa toteutunut kannattavuuden taso ole vielä vastannut
asetettuja tavoitteita.

Baltian maiden liittyminen EU:n jäseneksi 1.5.2004 on synnyttänyt
yhtenäisen markkina-alueen Baltiaan, mikä on antanut konsernille
mahdollisuuden hyödyntää yksiköidensä synergiaetuja. Erityisesti
Latviassa ja Liettuassa on toimintaa virtaviivaistettu. Konsernin
Baltian yksiköissä ollaan siirtymässä samanlaiseen prosessimaiseen
toimintatapaan kuin Suomessa. Baltian yksiköiden osuus konsernin
liikevaihdosta oli 81,5 miljoonaa euroa (79,0 Meur) ja liikevoitosta
5,7 miljoonaa euroa (4,0 Meur). Liiketoiminta Baltiassa muodosti jo
yli neljänneksen konsernin tuloksesta. Baltian liiketoiminnan tulos
ennen satunnaisia eriä nousi 5,0 miljoonaan euroon (3,2 Meur).

Puolalainen osakkuusyhtiömme Sokolów on pystynyt hyödyntämään
kilpailuasemaansa Puolan EU-jäsenyyden alettua. Sokolówin liikevaihdon
kasvu on alkuvuonna ollut 30 prosentin luokkaa. Erityisesti vienti
Keski-Eurooppaan on kasvanut selvästi ja viennin osuus Sokolówin
liikevaihdosta on noussut jo noin 20 prosenttiin.


YHTEISTYÖ SOKOLÓWIN OMISTUKSESSA
HK Ruokatalo ja tanskalainen Danish Crown AmbA ilmoittivat 6.8.2004
aloittavansa strategisen yhteistyön Puolan johtaviin kuuluvassa
lihateollisuusyrityksessä, Sokolówissa, missä HK Ruokatalo on ollut
osakkaana vuoden 2002 lopulta lähtien. Euroopan Unionin
Kilpailuviraston hyväksyttyä yhteistyöhankkeen 13.9.2004 HK Ruokatalo
siirsi omistamansa 30,10 prosentin osuuden Sokolówin osakkeista Saturn
Nordic Holding AB -nimiselle yhteisyritykselle, jonka omistuksen HK
Ruokatalo ja Danish Crown ovat sopineet jakavansa 50/50 -
periaatteella. Yhteisyrityksen taustalla on ajatus edistää Sokolówin
toiminnan kehittämistä ja tuotteiden markkinoillepääsyä erityisesti
Keski- ja Itä-Euroopassa. Enemmistöasemaan noussut Saturn Nordic
Holding AB teki 17.9.2004 Puolan arvopaperimarkkinalainsäädännön
mukaisesti julkisen ostotarjouksen tarjoutuen ostamaan loput Sokolówin
osakkeista. Katso öKatsauskauden jälkeiset tapahtumatö.


YRITYSRAKENTEEN UUDISTUS
Yhtiö aloitti syyskuussa Suomen toimintojen juridisen rakenteen
uudistamisen. Teollinen toiminta, myynti, markkinointi ja logistiikka
kootaan yhteen yhtiöön. Näitä tehtäviä on ollut hoitamassa viisi
yhtiötä. Rakenneuudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa HK Ruokatalo Oyj:n kokonaan (100 %) omistamat tytäryhtiöt
Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu
Foods Oy sulautetaan HK Ruokatalo Oyj:hin. HK Ruokatalon ja
sulautuvien tytäryhtiöiden hallitukset hyväksyivät tätä koskevan
sulautumissuunnitelman 16.9.2004. Rakenneuudistuksen toisessa
vaiheessa konsernin Suomen teollinen toiminta henkilöstöineen
erotetaan erilliseksi tytäryhtiöksi. Rakenneuudistuksen ulkopuolelle
jää HK Ruokatalon tytäryhtiö LSO Foods Oy, joka vastaa sian ja naudan
hankinnasta sekä alkutuotantoa tukevasta neuvonnasta. Hankkeen
arvioidaan kestävän viranomaiskäsittelyineen noin puoli vuotta.

Baltiassa on toteutettu muuttuvan markkinatilanteen edellyttämiä
tehtävänjakoja sikäläisten konserniyhtiöiden kesken. Niillä
tiivistetään ja tehostetaan Rakvere Lihakombinaat -konsernin ja
Tallegg-konsernin keskinäistä yhteistyötä.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
HK Ruokatalo osti saksalaiselta Conrad Jacobson GmbH:lta sen omistamat
Sokolówin osakkeet. Kaupasta sovittiin toukokuussa. Heinäkuussa
toteutuneen ensimmäisen vaiheen jälkeen HK Ruokatalon omistus
Sokolówissa nousi 21,12 prosentista 30,10 prosenttiin. Toinen vaihe
kaupasta ajoitettiin lokakuuhun. Katso öKatsauskauden jälkeiset
tapahtumatö.

Yhtiö päätti elokuussa laajasta investointiohjelmasta, jolla Forssan
tuotantolaitoksen vuodelta 1987 oleva sikateurastuslinja laitteineen
uusitaan ja kapasiteettia nostetaan. Tavoitteena on päästä
tehokkuudessa Euroopan huipputasolle. Samalla kertaa uusitaan 1980-
luvulta olevat eläinten vastaanottotilat ja ruhojen pikajäähdyttämö.
Hankkeen on määrä valmistua syksyllä 2005. Kustannukset ovat arviolta
hiukan yli 20 miljoonaa euroa ja ne jaksottuvat pääasiassa tuleville
vuosineljänneksille.

Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat 30,2 miljoonaa
euroa (37,1 Meur), mistä kotimaan osuus oli 23,4 miljoonaa euroa ja
Baltian osuus 6,8 miljoonaa euroa. Vantaalla jatkuu tuotantolaitoksen
yhteydessä olevan terminaalin laajennus ja nykyisen osan modernisointi
ja automaatioasteen nosto. Latviassa Rigas Miesnieksin uusi
logistiikkakeskus otettiin käyttöön toukokuussa. Virossa sikalayhtiö
Eksekon ympäristöinvestoinnit etenevät.

Konsernin korolliset velat olivat syyskuun lopussa 157,4 miljoonaa
euroa (145,6 Meur). Omavaraisuusaste oli edelleen tavoitteen mukainen
43,0 prosenttia (43,2 %).


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 4.799 henkeä
(5.087). Vähennys johtui henkilöstösupistuksista Baltiassa. Syyskuun
lopussa henkilöstö jakaantui maittain: Suomi 58,9 %, Viro 35,4 %,
Latvia 4,9 %, Liettua 0,7 % ja muut maat 0,1 %.


HALLITUKSEN VALTUUTUS
Hallituksella on yhtiökokouksen 22.4.2004 myöntämä valtuutus päättää
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-sarjan osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
ehdoista. Valtuutus on voimassa 22.4.2005 asti. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta.


OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS
HK Ruokatalon A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-
syyskuussa 6.548.473 kappaletta yhteiseltä arvoltaan 43.761.087 euroa.
Keskikurssi oli 6,68 euroa ja syyskuun lopun päätöskurssi 7,57 euroa.
Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kauden päättyessä oli 195,7
miljoonaa euroa (156,8 Meur).


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS
Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella merkittiin
2.1.-30.1.2004 välisenä aikana 595.705 uutta A-sarjan osaketta ja
osakepääoma korottui 1.012.698,50 eurolla. Merkintähinta oli 5,94
euroa osakkeelta. Korotus merkittiin kaupparekisteriin 13.2.2004.
Optio-ohjelma päättyi 31.1.2004. Henkilöstölle suunnattuun osakeantiin
alunperin liittyneistä 150.000 optio-oikeudesta 119.656 kappaletta
käytettiin uusien A-osakkeiden merkitsemiseen. Osakeantia
toteutettaessa vuonna 1998 osakkeita merkitsi noin 220 konsernin
palveluksessa tuolloin ollutta henkilöä.


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA
Yhtiö on saanut kuluvan vuoden aikana seuraavat Arvopaperimarkkinalain
2. luvun 9. pykälän mukaiset ilmoitukset omistuksen muuttumisesta:

Markku Helander ilmoitti 13.2.2004 omistuksensa HK Ruokatalossa
alentuneen 4,91 prosenttiin osakkeista ja 0,99 prosenttiin äänistä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 16.2.2004, että sen omistus HK
Ruokatalossa oli alentunut 4,94 prosenttiin osakkeista ja 0,99
prosenttiin äänimäärästä.

Lantbrukarnas Riksförbund (Ruotsi) ilmoitti 6.8.2004 aikeestaan myydä
omistamansa HK Ruokatalon osakkeet ja että sen omistusosuus alenee
nollaan, mikäli kauppa toteutuu.

Danish Crown (Tanska) ilmoitti 6.8.2004, että sen omistusosuus HK
Ruokatalossa on nousemassa 10,14 prosenttiin osakkeista ja 2,04
prosenttiin äänimäärästä, mikäli sen suunnittelema kauppa toteutuu.

Lantbrukarnas Riksförbund ja Danish Crown vahvistivat 16.9.2004, että
niiden 6.8.2004 ehdollisena ilmoittamat omistusmuutokset ovat
toteutuneet.


IAS/IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN VALMISTAUTUMINEN
Yhtiö laatii ensimmäisen IFRS-säännöksiin perustuvan tilinpäätöksen
1.1.2005 alkavalta tilikaudelta. Samoin vuoden 2005 osavuosikatsaukset
vertailutietoineen julkistetaan IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisina.
Määrälliset tiedot avaavan taseen 1.1.2004 muutoksista, jotka syntyvät
aikaisemman Suomen kirjanpitolain mukaisen tilinpäätösnormiston ja
IAS/IFRS-standardien eroista, yhtiö selostaa tilivuodelta 2004
annettavan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Hallitus päätti 7.10.2004 kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen
27.10.2004 ja esittää sille yhtiön osakepääoman korottamista
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä.
Tarkoitus on hankkia enintään 36,2 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa.
Uusmerkinnässä omistaja voisi merkitä kolmea vanhaa osaketta kohden
yhden uuden A-sarjan osakkeen merkintähintaan 4,20 euroa kappaleelta.
Osakeanti on suunniteltu toteutettavaksi 4.-25.11.2004 välisenä
aikana. Hallitus päätti samalla esittää ylimääräiselle
yhtiökokoukselle Kjeld Johannesenin valitsemista yhtiön hallituksen
jäseneksi eronpyynnön jättäneen Lars Danellin tilalle.

Juridisen yritysrakenteen uudistamiseen liittyvän
sulautumissuunnitelman tultua merkityksi kaupparekisteriin HK
Ruokatalo Oyj osakeyhtiölain mukaisesti ilmoitti yhtiön
osakkeenomistajille sulautumissuunnitelmasta 20.10.2004.

Yhteisyritys Saturn Nordic Holding AB:n Puolassa tekemä julkinen
ostotarjous lopuista Sokolówin osakkeista päättyi 25.10.2004. Tiedot
ostotarjouksen tuloksesta ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta
27.10.2004.

Aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisesti HK Ruokatalo hankki 26.10.2004
jälkimmäisen erän saksalaisen Conrad Jacobson GmbH:n omistamista
Sokolówin osakkeista. Kaupan kohteena oleva erä vastasi 2,49
prosenttia Sokolówin osake- ja äänimäärästä. HK Ruokatalo siirtää
osake-erän lähiaikoina osakevaihtona yhteisyritys Saturn Nordic
Holding AB:lle.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Näköpiirissä ei ole merkittäviä muutoksia liiketoiminnan kehityksessä,
vaan konsernin kannattavuuden arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana
konsernin sisäisten suunnitelmien mukaisesti. Olemme edelleen edellä
tavoitteista Baltian osalta ja Suomessa siipikarjaliiketoiminnan
osalta. Sianlihassa raaka-aineen hinta on noussut eikä Suomessa
vallalla olevasta hinnoittelukäytännöstä johtuen nousua ole vielä
pystytty riittävästi siirtämään myyntihintoihin. Punaisen lihan osalta
olemmekin Suomessa jäljessä tavoitteista. Tilanteen korjaamiseksi
vahvistamme jalosteteollisuutemme kilpailukykyä investoinnein ja
konsernin sisäisillä rakenneratkaisuilla.

Puolassa sianlihan hinnannousu heijastuu kannattavuuteen periaatteessa
samalla tavoin kuin Suomessa jos nousua ei saada siirretyksi
myyntihintoihin. Baltiassa taas vaikutusta vähentää se, että tuotamme
itse suuren osan tarvitsemastamme sianlihasta. Suomesta käsin
tapahtuvan lihanvientimme kannattavuuteen hinnannousu vaikuttaa
positiivisesti.

Logistiikan kehittämistoimet ovat edistyneet suunnitellusti. Vantaan
tehtaan yhteydessä sijaitseva terminaali otetaan käyttöön
kevättalvella 2005 uusittuna ja laajennettuna ja käsittelyteholtaan
suurempana, jolloin voimme keskittää jakeluterminaalitoiminnan
pääkaupunkiseudulla yhteen paikkaan. Riihimäen valmisruokatehtaan
sulkeminen ja tuotannon siirto Vantaalle toteutuu kuluvan vuoden
loppuun mennessä. Forssan teurastuslinjan uudistaminen jatkuu syksyyn
2005 asti.

Konsernin Suomen toiminnan juridisen yritysrakenteen uudistus etenee
suunnitellulla tavalla. Uudistuksesta syntyvien kustannussäästöjen
arvioidaan näkyvän vuoden 2005 loppupuolelta lähtien.

Baltian liiketoiminnassa jatkuu ydinprosessin hionta ja organisaation
selkeyttäminen. Toimenpiteet ovat tarpeen siirryttäessä aikaisemmasta
kolmen valtion erillisistä markkinoista yhteen Baltian laajuiseen
markkina-alueeseen. Muutos on seurausta Baltian maiden liittymisestä
EU:n jäseniksi 1.5.2004.

Puolassa Saturn Nordic Holding AB:n lunastustarjous Sokolówin
vähemmistöosakkaille umpeutui 25.10.2004. Seuraavana vaiheena on
ryhtyä käytännön tasolla toimenpiteisiin Sokolówin liiketoiminnan
kehittämisessä.

Yhteisyritys Saturn Nordic Holding -konserni konsolidoidaan
suhteellisen yhdistelyn periaatteella vuoden 2004
konsernitilinpäätökseen. Tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi HK
Ruokatalo -konsernin vuoden 2005 lukuihin.

Yhteistyö Danish Crownin kanssa Sokolówin omistamisessa antaa HK
Ruokatalolle hyvän strategisen mahdollisuuden olla Keski- ja Itä-
Euroopassa tiiviisti kehityksen ytimessä kaupan ketjuuntuessa sekä
elintarvikkeiden liikkuessa EU:n alueella ja sieltä pois.KONSERNIN TULOSLASKELMA (1.000 euroa)

                  1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             500.051  473.844   647.435
Liikevoitto              21.935   19.701   27.465
Tulos ennen satunnaisia eriä     18.160   16.063   22.189
Konsernin tulos ennen veroja     18.160   16.063   22.189
Katsauskauden tulos          14.401   11.269   15.380
---------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaava vero. Laskennallisissa veroveloissa on huomioitu tuleva
muutos Suomen verokannassa.KONSERNIN TASE (1.000 euroa)

                  30.9.2004  30.9.2003 31.12.2003
--------------------------------------------------------------------
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet         5.746    7.373   7.247
Konserniliikearvo           23.074   24.507   24.597
Aineelliset hyödykkeet        195.810   192.211  193.279
Sijoitukset              36.040   17.809   21.366
Pysyvät vastaavat yhteensä      260.670   241.900  246.489
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            43.463   40.994   39.704
Saamiset               77.681   70.860   79.724
Rahat ja pankkisaamiset        7.935   16.799   12.055
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     129.079   128.653  131.483
Vastaavaa yhteensä          389.749   370.553  377.972

VASTATTAVAA
Oma pääoma              165.664   149.600  153.778
Pääomalaina                50     50     50
Vähemmistöosuus            1.791   10.531   1.871
Konsernireservi              -    1.208     -
Pakolliset varaukset           162     167    178
Laskennallinen verovelka        7.824    7.375   8.727
Pitkäaikainen vieras pääoma     107.112   105.362   97.765
Lyhytaikainen vieras pääoma     107.146   96.260  115.603
Vastattavaa yhteensä         389.749   370.553  377.972
--------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA (1.000 euroa)

                  1-9/2004  1-9/2003 1-12/2003

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta       38.912   35.476   48.465
Nettokäyttöpääoman muutos       -5.373   -8.019   -8.451
Rahoituserät ja verot         -8.199   -7.811   -9.463
Liiketoiminnan rahavirta       25.340   19.646   30.551

Investoinnit
Investointien rahavirta       -30.048   -35.120  -55.391

Rahoitus
Lainojen muutos            4.286   12.869   17.478
Maksetut osingot           -7.237   -6.244   -6.244
Osakeanti               3.539    9.304   9.317
Rahoituksen rahavirta          588   15.929   20.551

Rahavarojen muutos          -4.120     455   -4.289TUNNUSLUVUT
Tulos/osake EPS, eur          0,56    0,45    0,62
Oma pääoma/osake 30.9., eur       6,41    5,92    6,09
Omavaraisuusaste, %           43,0    43,2    41,2
Osakkeiden lukumäärä, kpl     25.847.395 25.249.465 25.251.690
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur            30,2    37,1    64,8
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %   6,1     7,8    10,0
Henkilöstö keskimäärin kuukausien
lopun keskiarvona           4.799    5.087   5.034KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)

                  30.9.2004 30.9.2003  31.12.2003

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat             16.426   17.783   16.519
- rahalaitoslainat          109.098   103.982  114.949

Omasta velasta annetut
- pantit               10.007   13.827   9.561
- kiinteistökiinnitykset       86.250   87.890   89.088
- yrityskiinnitykset         22.186   24.371   23.804

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               120     67     50

Muiden puolesta annetut
- pantit                 40     42     40
- takaukset              5.075    5.447   6.292

Muut omat vastuut
Leasingvastuut              448     491    510
Muut vastuut              3.749    1.115   1.315


Katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 27. lokakuuta 2004

HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa