HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.

HK Ruokatalo Oyj    PÖRSSITIEDOTE 3.5.2004, klo 10.30   1(6)

HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004

Tammi-maaliskuun liikevaihdoksi HK Ruokatalo -konsernissa muodostui
151,8 miljoonaa euroa. Siinä on kasvua 7,8 miljoonaa euroa eli 5,4
prosenttia viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Liikevoitto
nousi 5,1 miljoonaan euroon eli 3,3 prosenttiin liikevaihdosta. Kolmen
kuukauden tulos ennen satunnaisia eriä oli 3,9 miljoonaa euroa, kun se
vuotta aikaisemmin oli 3,5 miljoonaa euroa (+11,4 %). Osakekohtainen
tulos nousi 0,12 euroon viime vuoden 0,09 eurosta.

Konsernin kotimaan liiketoiminta sujui suunnitellusti, ja budjetoidut
tavoitteet saavutettiin. Positiivinen tuloskehitys ja liiketoiminnan
kasvu perustuivat ydinprosessin hyvään hallintaan. Kotimaassa myynti
kasvoi alkuvuonna ja kuluttajahinnat pysyivät vakaina. Vientimme
Suomesta kasvoi tammi-maaliskuussa ja kannattavuus oli suunnitellulla
tasolla. HK Ruokatalo säilytti asemansa markkinajohtajana Suomessa ja
Baltiassa.

Baltian yksiköissä vuoden 2003 aikana aloitetut tehostamistoimet
näkyvät tuloksessa. Konsernin Baltian toiminnan liikevaihto oli 24,6
miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaiseriä nousi 0,9 miljoonaan euroon
edellisen vuoden 0,6 miljoonasta eurosta (+ 50 %)

Puolalaisen osakkuusyhtiömme Sokolówin kannattavuus koheni
merkittävästi. Yhtiön liikevaihto kasvoi ja erityisesti vienti veti
hyvin.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-maaliskuussa olivat 5,9 miljoonaa
euroa (21,1 Meur). Siitä kotimaan osuus oli 2,8 miljoonaa euroa ja
Baltian 3,1 miljoonaa euroa. Tuotannollisista investoinnista voi
mainita Vantaan viipalointilinjan uudistaminen ja Forssaan
rakennettavan pakastuslaitoksen maansiirtotöiden aloittaminen.
Latviassa valmistui Rigas Miesnieksin uusi logistiikkakeskus. Virossa
sikalayhtiö Eksekossa jatkui ympäristökuormitusta vähentävien
investointien toteutus.

Konsernin korolliset velat pysyttelivät lähes samalla tasolla kuin
tilivuoden 2003 päättyessä. Korollista velkaa oli maaliskuun lopussa
154,1 miljoonaa euroa (136,4 Meur). Omavaraisuusaste oli tavoitteen
mukainen 43,1 prosenttia (44,3 %).


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 4.647
henkeä (4.803). Maaliskuun lopussa henkilöstö jakaantui maittain:
Suomi 57,8 %, Viro 34,6 %, Latvia 6,1 %, Liettua 1,4 % ja muut maat
0,1 %.


HALLITUKSEN VALTUUDET
Hallituksella oli katsauskauden päättyessä valtuudet korottaa
osakepääomaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättää yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
3.060.000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.800.000 uutta A-
osaketta.

Valtuutus sisälsi oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättää merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
ehdoista. Valtuutus umpeutui 9.4.2004. Hallitus ei käyttänyt
valtuutusta.


OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS
HK Ruokatalon A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-
maaliskuussa 2.129.004 kappaletta yhteiseltä arvoltaan 13.954.300
euroa. Keskikurssi oli 6,55 euroa ja maaliskuun päätöskurssi 6,50
euroa. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kauden päättyessä oli
168,0 miljoonaa euroa (148,2 Meur).


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS
Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella merkittiin
2.1.-30.1.2004 välisenä aikana 595.705 uutta A-osaketta ja osakepääoma
korottui 1.012.698,50 eurolla. Merkintähinta oli 5,94 euroa
osakkeelta. Korotus merkittiin kaupparekisteriin 13.2.2004. Uudet
osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran tilivuodelta 2003.
Merkintäaika oli viimeinen, sillä optio-ohjelma päättyi 31.1.2004.
Henkilöstöosakkeisiin liittyi alunperin 150.000 optio-oikeutta. Niistä
119.656 kappaletta käytettiin uusien A-osakkeiden merkitsemiseen.
Antia toteutettaessa vuonna 1998 osakkeita merkitsi noin 220 konsernin
palveluksessa tuolloin ollutta henkilöä.


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA
Markku Helander ilmoitti 13.2.2004 Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9.
pykälän mukaisesti, että hänen omistuksensa HK Ruokatalossa oli
alentunut 4,91 prosenttiin osakkeista ja 0,99 prosenttiin
äänimäärästä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 16.2.2004, että sen omistus HK
Ruokatalossa oli alentunut 4,94 prosenttiin osakkeista ja 0,99
prosenttiin äänimäärästä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Varsinainen yhtiökokous vahvisti 22.4.2004 emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2003. Osinkoa päätettiin maksaa
hallituksen esityksen mukaisesti 0,28 euroa osakkeelta. Hallituksen
jäsenten lukumääräksi yhtiökokous vahvisti viisi. Maanviljelysneuvos
Marcus H. Borgström, maanviljelijä Markku Aalto, johtaja Lars Danell,
kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-Lankinen ja ekonomi Heikki
Kauppinen valittiin kaikki uudestaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden
tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Valtuutus on
voimassa 22.4.2005 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.


CORPORATE GOVERNANCE -SÄÄNNÖSTÖ
Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliiton valmistelema suositus listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä astuu voimaan HK Ruokatalossa
1.7.2004.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Alan yrityksille tärkeä kesäsesonki on alkamassa. HK Ruokatalo
korostaa siinä erityisesti laatua ja toimitusvarmuutta.

Kotimaassa syvennämme yhteistyötä keskeisten asiakkaiden kanssa
tehostaaksemme logistista ketjua molempien edun mukaisesti. Samalla
vahvistuu koko toimitusketjun kilpailukyky.

Baltiassa EU-jäsenyys yhtenäistää markkina-aluetta ja parantaa
edellytyksiämme toimia koko Baltian alueella. Kaikki Baltian, samoin
kuin Puolan, tehtaamme ovat nyt saaneet EU-hyväksynnän.

Sianlihan maailmanmarkkinahinnan nousu hyödyttää Rakvere
Lihakombinaatia, koska yhtiö tuottaa itse pääosan tarvitsemastaan
sianliharaaka-aineesta.

Liettuassa, missä markkinat ovat pirstaleiset eikä markkinajohtajaa
ole, hyödynnämme yhteistyötä puolalaisen Sokolówin kanssa.

Puolassa Sokolówin kehityksen odotetaan jatkuvan myönteisenä. Yhtiön
liikevaihto ja kannattavuus ovat vahvistuneet voimakkaasti.
Erityisesti vienti on kasvanut. Puolassa on voimistunut luottamus
Sokolówin ja eräiden muiden suurten lihateollisuusyritysten kykyyn
menestyä EU-aikana ja se on näkynyt mm. pörssikurssien voimakkaana
nousuna. HK Ruokatalo on Sokolówin suurin omistaja 21,12 prosentin
osuudella. Yhtiön tarkoituksena on lähiaikoina nostaa omistustaan
enintään 49,99 prosenttiin asti.KONSERNIN TULOSLASKELMA (1.000 euroa)

                  1-3/2004  1-3/2003  1-12/2003
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             151.789  143.998   647.435
Liikevoitto              5.060   4.409   27.465
Tulos ennen satunnaisia eriä      3.915   3.476   22.189
Konsernin tulos ennen veroja      3.915   3.442   22.189
Katsauskauden tulos          2.965   2.084   15.380
---------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaava vero.
KONSERNIN TASE (1.000 euroa)

                  31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
--------------------------------------------------------------------
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet         6.474   8.063    7.247
Konserniliikearvo           24.091   25.071   24.597
Aineelliset hyödykkeet        193.729  189.582   193.279
Sijoitukset              22.248   14.096   21.366
Pysyvät vastaavat yhteensä      246.542  236.812   246.489
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            48.083   42.251   39.704
Saamiset               75.666   67.438   79.724
Rahat ja pankkisaamiset        6.396   7.618   12.055
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     130.145  117.307   131.483
Vastaavaa yhteensä          376.687  354.119   377.972

VASTATTAVAA
Oma pääoma              160.316  146.713   153.778
Pääomalaina                50     50     50
Vähemmistöosuus            1.970   10.059    1.871
Konsernireservi              -   1.242      -
Pakolliset varaukset           173    177     178
Laskennallinen verovelka        8.727   7.372    8.727
Pitkäaikainen vieras pääoma      97.966   88.795   97.765
Lyhytaikainen vieras pääoma     107.485   99.711   115.603
Vastattavaa yhteensä         376.687  354.119   377.972
--------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA (1.000 euroa)

                  1-3/2004  1-3/2003  1-12/2003
--------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta       10.641   9.249   48.465
Nettokäyttöpääoman muutos      -16.547  -12.089   -8.451
Rahoituserät ja verot         -2.048   -1.824   -9.463
Liiketoiminnan rahavirta       -7.954   -4.664   30.551

Investoinnit
Investointien rahavirta        -5.553  -19.354   -55.391

Rahoitus
Lainojen muutos            4.309   5.988   17.478
Maksetut osingot              0     0   -6.244
Osakeanti               3.539   9.304    9.317
Rahoituksen rahavirta         7.848   15.292   20.551

Rahavarojen muutos          -5.659   -8.726   -4.289
--------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT
Tulos/osake EPS, eur          0,12    0,09    0,62
Oma pääoma/osake 31.3., eur       6,20    5,81    6,09
Omavaraisuusaste, %           43,1    44,3    41,2
Osakkeiden lukumäärä, kpl     25.847.395 25.249.115 25.251.690
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur            5,9    21,1    64,8
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %   3,9    14,7    10,0
Henkilöstö keskimäärin kuukausien
lopun keskiarvona           4.647    4.803    5.034
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)

                  31.3.2004 31.3.2003  31.12.2003

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat             16.426   17.787   16.519
- rahalaitoslainat          115.895   96.704   114.949

Omasta velasta annetut
- pantit               10.007   13.827    9.561
- kiinteistökiinnitykset       89.088   88.772   89.088
- yrityskiinnitykset         22.056   23.025   23.804

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset                50    875     50

Muiden puolesta annetut
- pantit                 40     42     40
- takaukset              5.340   5.122    6.292

Muut omat vastuut
Leasingvastuut              470    212     510
Muut vastuut              3.015   1.115    1.315Katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.


Turussa 3. toukokuuta 2004

HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa