HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.

HK Ruokatalo Oyj    PÖRSSITIEDOTE 28.4.2003, klo 11.00   1(7)

HK RUOKATALON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

HK Ruokatalo -konsernin tammi-maaliskuun liikevaihdoksi muodostui
144,0 miljoonaa euroa. Se on hivenen enemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla. Kolmen kuukauden tulos ennen satunnaisia eriä
oli 3,5 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa vuonna 2002).

Konsernin myynti sujui suunnitelmien mukaisesti ja myyntimäärät
kasvoivat runsaat viisi prosenttia vuoden 2002 tammi-maaliskuusta.
Myynti kasvoi sekä kotimaassa että Baltiassa, ja markkinaosuudet
säilyivät ennallaan. HK Ruokatalolle tärkeät siipikarjamarkkinat
olivat varsin tasapainoiset ja osaltaan tasasivat muiden lihalajien
hintavaihteluita. Sianlihan syklisestä tuotannosta johtuva hintatason
lasku Euroopassa heijastui myös Suomeen ja Baltiaan. Baltiassa raaka-
ainemarkkinoita sekoitti lisäksi Puolasta Baltiaan suuntautunut
vientitukien varassa harjoitettu vienti. Suurelta osin näistä syistä
johtuen HK Ruokatalon Baltian toiminnnan liikevaihto laski noin 0,8
miljoonaa euroa ja oli nyt 24,6 miljoonaa euroa. Baltian toiminnan
tulos ennen satunnaiseriä oli 0,6 miljoonaa euroa.

HK Ruokatalo -konserni saavutti keskeisiltä osiltaan tammi-
maaliskuulle asettamansa tavoitteet. Tavoitteita asetettaessa oli
ennakoitu alkuvuoden tiukempi markkinatilanne ja tärkeän
pääsiäiskaupan siirtyminen tänä vuonna toisen vuosineljänneksen
puolelle. Konsernin onnistumiseen vaikutti olennaisesti se, että HK
Ruokatalon ydinprosessi - ketju tilalta asiakkaalle - toimi hyvin.
Ketjun ohjaus maatilalta alkaen toteutui hallitusti, mikä on
ratkaisevan tärkeää tuoretuotteisiin perustuvassa teollisuudessa. Myös
logistisen ketjun toinen pää, tehtaalta asiakkaalle, kehittyi
positiivisesti ja toimitusvarmuus kasvoi. Tähän päästiin pureutumalla
ennen muuta toiminnan sisäisten häiriötekijöiden vähentämiseen.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konserni investoi tammi-maaliskuussa 21,1 miljoonaa euroa (6,1 Meur),
mistä Baltian osuus oli 1,8 miljoonaa euroa. Investointien
kokonaissummaan vaikutti Koiviston Teurastamo Oy:n liittäminen
konserniin. Kotimaan työkohteista merkittävin oli Forssan entisten
nautateurastustilojen viimeistely sian teurastukseen ja leikkuuseen.
Baltiassa tärkeimmät investoinnit kohdistuivat latvialaisen Rigas
Miesnieksin saattamiseen EU-kuntoon sekä logistiikkakeskuksen
rakentamiseen tehtaan yhteyteen.

Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä pysytteli edellisen
vuoden tasolla ja oli maaliskuun lopussa 136,4 miljoonaa euroa (136,3
Meur). Luvussa on otettu huomioon vuoden 1996
vaihtovelkakirjalainaohjelman päättyminen ja jäljellä olleiden
lainaosuuksien vaihtaminen yhtiön osakkeiksi. Omavaraisuus vahvistui
edelleen ja omavaraisuusasteeksi muodostui 44,3 prosenttia (40,1 %).


MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA

HK Ruokatalo ja Mellilässä toimivan Koiviston Teurastamo Oy:n
omistajat tekivät kesäkuussa 2002 esisopimuksen, jolla HK Ruokatalo
ostaa Koiviston Teurastamon koko osakekannan. Kilpailuviraston
hyväksyttyä hankkeen tammikuun lopulla 2003 kauppa voitiin viedä
nopeasti päätökseen. Koiviston Teurastamo on konsolidoitu konsernin
lukuihin 1.2.2003 lähtien.

Helmikuussa 2003 HK Ruokatalo nosti omistusosuutensa Helanderin
Teurastamo Oy:ssä aiemmasta 85 prosentista sataan prosenttiin.
Loimaalla sijaitseva Helanderin Teurastamo on kuulunut HK Ruokatalo -
konserniin kesästä 2000 lähtien.

Konsernin virolainen siipikarjayhtiö AS Tallegg vahvistaa asemaansa
Liettuassa. Se hankki vuoden alussa enemmistön liettualaisesta UAB
Selingas -nimisestä siipikarjayhtiöstä, jossa se oli aiemmin ollut
vähemmistöosakkaana.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 4.803
henkeä (4.682). Lisäys johtuu suurimmalta osalta Baltian
liiketoiminnan laajenemisesta. Maaliskuun lopussa henkilöstö jakaantui
maittain: Suomi 53,3 %, Viro 37,7 %, Latvia 7,1 %, Liettua 1,8 % ja
muut maat 0,1 %.

Yrityksen toimintakulttuurin ja työnteon tapojen kehittämisessä
tuotantolaitoksilla keskitytään parhaillaan prosessien ja
toimintatapojen kehittämiseen. Samaten syvennymme johtamiseen ja sen
uudistamiseen tavoitteena päästä valmentavaan johtamiseen.

Hallitus päätti jatkaa vuonna 2001 aloitettua henkilöstön
kannustuspalkkio-ohjelmaa myös vuonna 2003. Henkilöstölle voidaan
maksaa kannustuspalkkiota, mikäli kotimaan käyttökate ylittää
budjetoidun tavoitteen. Ylittävästä osasta kolmannes käytetään
tulospalkkioiden ja niiden sivukulujen maksamiseen.


OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS

HK Ruokatalon A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 497.946
kappaletta yhteiseltä arvoltaan 2.978.954 euroa. Keskikurssi oli 5,98
euroa ja maaliskuun päätöskurssi 5,87 euroa.


KOLME OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSTA

(1) Vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia vaihdettiin 2.1.-
29.1.2003 välisenä aikana osakkeiksi niin, että yhtiön A-osakkeiden
lukumäärä kasvoi 2.122.320 osakkeella. Tätä vastaava 3.607.944,00
euron osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 25.2.2003.

(2) Hallitus korotti osakepääomaa toteuttamalla 109.335,50 euron
suuruisen suunnatun osakeannin. Annissa tarjottiin 64.315 kappaletta
uusia A-osakkeita Helanderin Teurastamo Oy:n osakkeenomistajille. Anti
liittyi yritysjärjestelyyn, jossa HK Ruokatalo nosti omistusosuutensa
Helanderin Teurastamossa 85 prosentista sataan prosenttiin.
Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 26.2.2003.

(3) Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella
merkittiin 3.2.-14.3.2003 välisenä aikana osakkeita siten, että yhtiön
A-osakkeiden lukumäärä kasvoi 350 osakkeella. Tätä vastaava 595,00
euron suuruinen osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin
4.4.2003.

Katsauskaudella tehtyjen korotusten vaikutuksesta HK Ruokatalon
kaupparekisteriin merkitty osakepääoma nousi 39.206.216,00 eurosta
42.924.090,50 euroon.


VAIHTOVELKAKIRJALAINAN TAKAISINMAKSU

Yhtiö päätti 2.1.2003 nopeuttaa vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainansa
aikataulua ja tarjoutui maksamaan lainan takaisin ennenaikaisesti.
Laina olisi normaalisti erääntynyt vuoden 2006 lopussa. Lainaosuuksien
haltijoita pyydettiin ilmoittamaan haluavatko he takaisinmaksun
sijasta vaihtaa lainaosuutensa yhtiön A-osakkeiksi. Määräaikaan
29.1.2003 mennessä kaikki vielä vaihtamatta olleet 53.058 lainaosuutta
ilmoitettiin vaihdettaviksi. HK Ruokatalo laski 30.12.1996 liikkeeseen
62,5 miljoonan markan (noin 10,5 miljoonan euron) suuruisen
ammattimaisille sijoittajille suunnatun vaihtovelkakirjalainan. Laina
oli oman pääoman ehtoinen ja laina-aika kymmenen vuotta. Lainassa
annettiin alkujaan 62.500 kappaletta tuhannen markan (168,18793 euron)
nimellisarvoista lainaosuutta. Ne kaikki on vaihdettu osakkeiksi eikä
yhtiön siten tarvinnut käyttää rahaa lainan takaisinmaksuun.


ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo (yritystunnus 0641130-2) antoi 6.2.2003
Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisen ilmoituksen, että
30.1.2003 tapahtuneen vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksien vaihdon
jälkeen se omisti 2.291.165 kappaletta HK Ruokatalon A-osakkeita.
Määrä vastasi tuolloin 9,93 % osakepääomasta ja 1,82 % äänimäärästä.


HALLITUKSEN VALTUUDET

Hallituksella on yhtiökokouksen 15.4.2002 antama valtuutus korottaa
osakepääomaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättää yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
3.162.000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.860.000 uutta A-
osaketta.

Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä
päättää merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa mikäli siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun
osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin.

Katsauskauden päättyessä valtuutuksesta oli käyttämättä 1.795.685 A-
osaketta eli 3.052.664,50 euroa.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

9.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2002
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,27 euroa osakkeelta.

Hallitukseen valittiin uudelleen Marcus H. Borgström, Markku Aalto ja
Lars Danell. Pois jääneiden Pentti Virtasen ja Simo Palokankaan
tilalle valittiin Tiina Varho-Lankinen ja Heikki Kauppinen. Borgström
jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet osakepääoman korottamiseen
enintään 3.060.000 eurolla tarjoamalla merkittäväksi enintään
1.800.000 uutta A-osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Huhtikuun alkupuolella solmittiin koko elintarviketeollisuutta koskeva
työehtosopimus. Sopimuskausi on nelivuotinen ja Suomen oloissa
harvinaisen pitkä. Sopimus noudattaa kevään yleistä työmarkkinalinjaa.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yleinen epävakaus talouskehityksessä näkyy varsin laajasti
kotimaisissa tulevaisuuden arvioissa. Kulutuskäyttäytyminen
lihatuotteiden osalta on sinänsä kuitenkin ennallaan ja konsernin
tavoitteena on säilyttää vakaa kehityksensä.

Yhtiö jatkaa kotimaassa työnjaon tehostamista Forssan ja Mellilän
teurastamoiden kesken. Loimaan laitoksessa teurastukset päättyvät
toukokuussa ja ne siirretään osittain Forssaan, osittain Mellilään.
Näin toimintaa saadaan rationaalisemmaksi.

Kiristyvä kaupan keskinäinen kilpailu ja teollisuuden tarve vastata
asiakkaidensa muuttuviin odotuksiin lisää hintapaineita edelleen myös
liha-alalla. Ketjun hallinnassa pyrimme entistä tiiviimpään
yhteistyöhön asiakkaiden kanssa.

On olemassa viitteitä siitä, että raaka-aineiden markkinahinnat
maailmalla voisivat kääntyä nousuun vuoden lopulla. Siihen asti
nykyinen alhainen hintataso jatkunee. Euron korkea kurssi dollariin ja
jeniin nähden rasittaa edelleen euro-alueen ulkopuolelle suuntautuvaa
vientiä.

Puolalaisen osakkuusyhtiömme Sokolowin uskomme kehittyvän edelleen
myönteisesti. Yritys ylitti tammi-maaliskuussa selkeästi edellisen
vuoden tuloksensa sekä myös omat alkuvuoden tavoitteensa.KONSERNIN TULOSLASKELMA (1.000 euroa)

                  1-3/2003  1-3/2002  1-12/2002
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             143.998  143.595   633.443
Liikevoitto              4.409   5.279   32.696
Tulos ennen satunnaisia eriä      3.476   3.859   26.506
Konsernin tulos ennen veroja      3.442   3.859   26.506
Katsauskauden tulos          2.084   2.667   19.005
---------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaava vero.


KONSERNIN TASE (1.000 euroa)

                  31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
--------------------------------------------------------------------
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet         8.063   10.450    8.315
Konserniliikearvo           25.071   17.960   17.152
Aineelliset hyödykkeet        189.582  182.491   185.039
Sijoitukset              14.096   5.357   12.088
Pysyvät vastaavat yhteensä      236.812  216.258   222.594
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus            42.251   36.068   34.504
Saamiset               67.438   67.717   74.630
Rahat ja pankkisaamiset        7.618   5.275   16.344
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     117.307  109.060   125.478
Vastaavaa yhteensä          354.119  325.318   348.072

VASTATTAVAA
Oma pääoma              146.713  121.257   135.346
Pääomalaina                50   10.512    8.924
Vähemmistöosuus            10.059   9.129   10.349
Konsernireservi            1.242   1.317    1.260
Pakolliset varaukset           177     -     932
Laskennallinen verovelka        7.372   5.655    7.102
Pitkäaikainen vieras pääoma      88.795   91.185   85.145
Lyhytaikainen vieras pääoma      99.711   86.263   99.014
Vastattavaa yhteensä         354.119  325.318   348.072
--------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA (1.000 euroa)

                  1-3/2003  1-3/2002  1-12/2002

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta        9.249   10.184   53.707
Nettokäyttöpääoman muutos      -12.089  -14.695   -6.159
Rahoituserät ja verot         -1.824   -2.144   -10.754
Liiketoiminnan rahavirta       -4.664   -6.655   36.794

Investoinnit
Investointien rahavirta       -19.354   -5.932   -28.335

Rahoitus
Lainojen muutos            5.988   3.009   -4.700
Maksetut osingot              0     0   -3.856
Osakeanti               9.304     0    1.588
Rahoituksen rahavirta         15.292   3.009   -6.968

Rahavarojen muutos          -8.726   -9.578    1.491TUNNUSLUVUT
Tulos/osake EPS laimentamaton, eur   0,09    0,12    0,84
Oma pääoma/osake 31.3., eur       5,81    5,35    5,87
Omavaraisuusaste, %           44,3    40,1    41,9
Osakkeiden lukumäärä, kpl     25.249.115 22.684.800 23.062.480
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur            21,1     6,1    33,4
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %   14,7     4,2     5,3
Henkilöstö keskimäärin kuukausien
lopun keskiarvona           4.803    4.682    4.882KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)

                  31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat             17.787   19.055   17.798
- rahalaitoslainat          96.704   76.396   85.412

Omasta velasta annetut
- pantit               13.827   10.077   10.077
- kiinteistökiinnitykset       88.772   94.245   89.453
- yrityskiinnitykset         23.025   21.410   22.688

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               875   1.295    1.093

Muiden puolesta annetut
- pantit                 42     42     42
- takaukset              5.122   3.135    4.717

Muut omat vastuut
Leasingvastuut              212    377     209
Muut vastuut              1.115    922    3.308


Katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.


Turussa 28. huhtikuuta 2003

HK Ruokatalo Oyj
Hallitus
Simo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa