HK RUOKATALON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

HK Ruokatalo Oyj     PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005, klo 10.00

HK RUOKATALON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

HK Ruokatalon hallituksen tänään allekirjoittaman tilinpäätöksen
mukaan konsernin liikevaihto nousi 680,4 miljoonaan euroon, mikä on
5,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tulos ennen satunnaiseriä
oli 26,1 miljoonaa euroa (22,2 Meur vuonna 2003). Hallitus esittää
jaettavaksi osinkoa 0,29 euroa osaketta kohden (0,28 euroa vuonna
2003). Se on lähes puolet konsernin tilikauden tuloksesta.


TOIMITUSJOHTAJA SIMO PALOKANKAAN ARVIO
Elintarviketeollisuuden kannalta merkittävää oli kymmenen uuden
jäsenmaan liittyminen EU:hun vappuna 2004. Uusien jäsenten joukossa on
suuria maatalousmaita ja elintarvikkeiden tuottajia. Toinen laajasti
vaikuttava tekijä on vähittäiskaupan kansainvälistyminen ja
ketjuuntuminen. Yhdessä vireillä olevien kansainvälistä kauppaa
koskevien sopimusten ja muuttuvien kulutustottumusten kanssa se
muuttaa myös elintarviketeollisuuden kilpailuolosuhteita.

Nämä tekijät yhdessä johtavat merkittävään rakennemuutokseen EU-
alueella myös lihanjalostusteollisuudessa. HK Ruokatalo on
kansainvälistymisessään pyrkinyt ennakoimaan muutoksia ja kehittämään
toimintarakenteitaan ajoissa vastaamaan tulevia tarpeita.
Kansainvälinen liiketoimintamme alkoi runsaat kuusi vuotta sitten.
Tänä vuonna odotamme, että noin 40 prosenttia liikevaihdosta ja puolet
tuotannon volyymista kertyy Suomen ulkopuolelta.

Asemamme Itämeren alueella vahvistui aloitettuamme tanskalaisen Danish
Crownin kanssa strategisen omistusyhteistyön Puolan johtavassa
lihanjalostajassa Sokolówissa. Loppukesällä alkanut yhteistyö johti
nopeassa tahdissa enemmistöasemaan. Yhteistyöllä edistämme Sokolówin
toiminnan kehittämistä ja sen tuotteiden markkinoillepääsyä varsinkin
Keski- ja Itä-Euroopassa. Puolan oman lähes 40 miljoonan asukkaan
markkinan lisäksi Sokolów tähtää Keski-Eurooppaan hyödyntäen muun
muassa Danish Crownin myynti- ja jakeluverkostoa.

Kotimaassa HK Ruokatalo jalosti kertomusvuonna yli 140 miljoonaa kiloa
suomalaista lihaa ja on selvästi suurin kotimaisen lihan
markkinakanava. Toimialalle tärkeässä joulukaupassa myimme noin puolet
kaikista joulukinkuista Suomessa.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Konsernin liikevaihdoksi muodostui 680,4 miljoonaa euroa. Se on 33,0
miljoonaa euroa (+5,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liikevoitto
oli 31,3 miljoonaa euroa (27,5 Meur). Toiminnan tulos ennen
satunnaiseriä oli 26,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli
ollut 22,2 miljoonaa euroa.

Luvut sisältävät konsernin Baltian-liiketoiminnan. Baltiassa
liikevaihtomme oli 108,8 miljoonaa euroa (+0,8 %) ja tulos ennen
satunnaiseriä 4,8 miljoonaa euroa (+37,1 %). Vuonna 2003 vastaavat
Baltian-luvut olivat 107,9 miljoonaa euroa ja 3,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihto, liikevoitto ja tulos ennen satunnaisia eriä jakaantuivat
päämarkkina-alueittain*) seuraavasti (milj. euroa):


Liikevaihto     2004         2003
-Suomi     571,6  84,0 %    539,5  83,3 %
-Baltia     108,8  16,0 %    107,9  16,7 %
-Yhteensä    680,4  100,0 %    647,4  100,0 %


Liikevoitto     2004         2003
-Suomi      25,5  81,5 %    22,9  83,4 %
-Baltia      5,8  18,5 %     4,5  16,6 %
-Yhteensä    31,3  100,0 %    27,5  100,0 %


Tulos        2004         2003
-Suomi      21,2  81,5 %    18,7  84,2 %
-Baltia      4,8  18,5 %     3,5  15,8 %
-Yhteensä    26,1  100,0 %    22,2  100,0 %

*) Puolan markkina-alueen luvut sisältyvät tässä Suomen liikevoittoon
ja tulokseen.


Liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan tavoitteiden mukaan. Konsernin
tulos parani Baltiassa ja Puolassa. Kotimaassa se säilyi edellisen
vuoden tasolla. Raaka-ainehintojen noususta johtuen ns. punaisen lihan
marginaalit kotimaassa laskivat.

Puolassa Sokolów kasvatti liikevaihtoaan merkittävästi. Vuoden 2004
liikevaihto oli 1.358,9 miljoonaa zlotya eli 342,5 miljoonaa euroa.
Siinä on lisäystä 321,8 miljoonaa zlotya eli 31,0 prosenttia.


MARKKINAKATSAUS
Suomessa kilpailutilanne vähittäiskaupassa oli kova, mikä näkyi
hintatason alenemisena, vaikka raaka-aineen hinta oli nousussa.
Nopeimmin markkinat kasvoivat teollisuuden pakkaamassa lihassa ja
siipikarjassa, joissa olemme markkinajohtaja kummassakin. Kasvua oli
myös valmisruoissa, missä kuluttajat ovat siirtymässä premium-tason
tuotteisiin. Kotimainen raaka-ainetuotanto oli sianlihan osalta
tasapainossa, mutta naudan tuotanto supistui. Kun kulutus saman
aikaisesti kasvoi, kansallinen omavaraisuus naudanlihassa laski 94
prosenttiin. HK Ruokatalon osuus kaikesta Suomessa tuotetusta
sianlihasta nousi noin 40 prosenttiin. Olemme selkeä markkinajohtaja.
Naudanlihan hankinnan kasvun ansiosta osuutemme naudan
kokonaistuotannosta ylitti 20 prosentin rajan, ja nousimme maan
toiseksi suurimmaksi naudanlihan jalostajaksi. Lisäksi jalostamme ja
markkinoimme noin puolet Suomessa tuotetusta siipikarjanlihasta.

Vientimme Suomesta kasvoi sekä määrältään että arvoltaan. Myös
kannattavuus parani, koska maailmanmarkkinahinnat olivat pitkästä
aikaa nousussa. EU:n laajenemisen myötä sianlihan ja broilerin kysyntä
unionin alueella lisääntyi, mikä osaltaan nosti raaka-ainehintoja.
Viennin pääkohteita olivat Venäjä, EU-alue, Japani ja Yhdysvallat.
Baltia ja Ruotsi kasvattivat osuuttaan siipikarjanlihan vientimaina.
Koko HK Ruokatalon vienti Suomesta oli arvoltaan 56,6 miljoonaa euroa.

Baltiassa EU-jäsenyys toi uutta kilpailua. Olemme selkeä
markkinajohtaja Virossa ja Latviassa, Liettuassa olemme haastaja.
Kannattavuus punaisessa lihassa parani, mikä johtui Baltia-ryhmämme
sisäisestä toiminnan tehostamisesta. Siipikarjanlihassa korkeat
rehukustannukset sekä Liettuasta Viroon suuntautuvan tuonnin
lisääntyminen heikensivät kannattavuutta loppuvuodesta. Kauppa
rakentaa parhaillaan koko Baltian kattavia ketjuja ja keskittää
ostojaan. Menestyminen tavarantoimittajana edellyttää kaupan tarpeiden
ymmärtämistä ja kykyä toimia kaikissa kolmessa maassa. HK Ruokatalolla
on nämä edellytykset.

Puolassa sianliha ja naudanliha kallistuivat voimakkaasti EU-
jäsenyyden alettua, koska raaka-ainehinnat seurailevat siellä
pääasiassa Saksan hintatasoa. Vähittäiskaupassa kilpailu on erittäin
tiukkaa, mutta Sokolów kasvatti sekä liikevaihtoaan että myynnin
volyymia. Erityisesti vienti vauhdittui EU-jäsenyyden seurauksena ja
sen osuus liikevaihdosta kasvoi yli 20 prosenttiin. Viennin
kannattavuutta rasitti zlotyn ja euron epäedullinen vaihtokurssi.
Kotimaan myymäläverkkonsa kautta Sokolów myi neljänneksen koko
myynnistään ja jatkossa yhtiö aikoo panostaa siihen lisää. Verkkoon
kuuluu tällä hetkellä eri puolilla Puolaa parisataa myymälää ja
myyntipistettä, joista osa toimii franchising-periaatteella.


OMISTUSJÄRJESTELYT SOKOLÓWISSA
HK Ruokatalo sopi toukokuussa 2004 saksalaisen Conrad Jacobson GmbH:n
kanssa ostavansa sen omistamat Sokolówin osakkeet. Heinäkuussa
toteutuneen ensimmäisen vaiheen jälkeen HK Ruokatalon omistus
Sokolówissa nousi 21,12 prosentista 30,10 prosenttiin.

Loppukesällä HK Ruokatalo ja tanskalainen osuusteurastamo Danish Crown
AmbA aloittivat strategisen yhteistyön Sokolówin omistamisessa.
Yhteistyön tarkoituksena on edistää Sokolówin toiminnan kehittämistä
ja tuotteiden markkinoillepääsyä erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa.

Euroopan Unionin Kilpailuviraston hyväksyttyä yhteistyöhankkeen
13.9.2004 HK Ruokatalo siirsi omistamansa 30,10 prosentin osuuden
Sokolówin osakkeista osakevaihtona Saturn Nordic Holding AB -nimiselle
(SNH) yhteisyritykselle, jonka omistuksen HK Ruokatalo ja Danish Crown
jakavat 50/50 -periaatteella. Danish Crownin siirrettyä vastaavasti
omansa SNH:n omistus Sokolówista nousi 52,64 prosenttiin ja se teki
Puolan lainsäädännön enemmistöomistajalta edellyttämän julkisen
ostotarjouksen 17.9.2004. Ostotarjouksen jälkeen SNH:n omistus nousi
62,34 prosenttiin.

Lokakuun 28. päivänä SNH hankki osakekaupoilla vielä 10,48 prosentin
osuuden. Tähän sisältyi loppuosa Conrad Jacobson GmbH:n kanssa
toukokuussa sovitusta kaupasta, yhteensä noin 2,49 prosentin osuus
Sokolówin osakkeista.

Edellä kuvattujen järjestelyjen jälkeen Saturn Nordic Holding AB:llä
oli 72,82 prosenttia Sokolówin osakkeista ja äänimäärästä.

Sokolówin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.12.2004 HK Ruokatalo ja
Danish Crown saivat yhtiön hallitukseen kumpikin kolme edustajaa sekä
yhteisesti nimetyn riippumattoman puheenjohtajan.


SOKOLÓWIN LUVUT
HK Ruokatalon ja Danish Crownin yhteisyritys Saturn Nordic Holding AB
on tehnyt 31.12.2004 konsernitilinpäätöksen, johon sisältyy sen
puolalainen tytäryhtiö, Sokolów S.A. Saturn Nordic Holding -konserni
on konsolidoitu HK Ruokatalon konsernitilinpäätökseen
pääomaosuusmenetelmällä. Suhteellinen yhdistely otetaan käyttöön
1.1.2005 alkaen.


SIIRTYMINEN IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN
HK Ruokatalo –konsernin vuoden 2004 tilinpäätös on laadittu
suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti. Konserni siirtyy
raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005 alusta. Ennen
ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamista
ilmoitetaan koko vuoden 2004 luvut laskettuna IFRS-standardien mukaan
sisältäen vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen, vuosineljännesluvut
sekä siltalaskelman siirtymisestä suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä
IFRS:n mukaiseen laskentaan.

HK Ruokatalo on aiemmissa tiedotteissaan todennut, että IFRS-
standardien käyttöönotolla ei ole merkittäviä vaikutuksia konsernin
tulokseen tai tasearvoihin.

Tämän hetken arvioiden mukaan siirtymähetken eli vuoden 2004 avaavan
taseen loppusumma nousee 1,9 miljoonaa euroa ja oma pääoma pienenee
4,0 miljoonaa euroa. Taseen merkittävimmät muutostekijät ovat
eläkevastuiden ja biologisen omaisuuden kirjaukset. IAS-/IFRS-
oikaisujen seurauksena avaavan taseen omavaraisuus alenee 41,2
prosentista 39,9 prosenttiin. TEL-järjestelmän maksuperusteiseen
osuuteen perustuva eläkevaraus purkaantuu lähes kokonaan tulosta
parantavasti jo vuoden 2004 aikana.

Konserniliikearvosta ei tehdä jatkossa suunnitelman mukaisia poistoja,
vaan arvonalennustarve testataan vuosittain. Avaavan taseen
konserniliikearvo on testattu eikä alaskirjaustarvetta ole ollut.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Syyskuussa aloitimme Suomen liiketoiminnan juridisen yhtiörakenteen
yksinkertaistamisen. Kotimaan teollinen toiminta, myynti,
markkinointi, logistiikka ja kuljetukset kootaan yhteen yhtiöön.
Aiemmin tehtävien hoitamiseen osallistui konsernissa viisi yhtiötä.

Rakenneuudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa HK Ruokatalo Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt
Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu
Foods Oy sulautetaan HK Ruokatalo Oyj:hin. HK Ruokatalon ja
sulautuvien tytäryhtiöiden hallitukset hyväksyivät tätä koskevan
sulautumissuunnitelman 16.9.2004. Sulautumissuunnitelman tultua
merkityksi kaupparekisteriin HK Ruokatalo osakeyhtiölain mukaisesti
ilmoitti yhtiön osakkeenomistajille sulautumissuunnitelmasta
20.10.2004. Sulautumisten täytäntöönpano on suunniteltu
rekisteröitäväksi 31.3.2005 mennessä.

Rakenneuudistuksen toisessa vaiheessa konsernin Suomen teollinen
toiminta henkilöstöineen erotetaan erilliseksi tytäryhtiöksi.
Rakenneuudistuksen ulkopuolelle jää hankintayhtiö LSO Foods Oy. Sen
tehtävät säilyvät ennallaan. Uudistuksella ei ole
henkilöstövaikutuksia. Järjestelyiden kohteena olevien yhtiöiden
henkilöstöt siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä.

Virossa ostettiin Talleggin vähemmistöosakkailta näiden 1,75 prosentin
osuus Talleggin osakkeista ja nostettiin näin omistus sataan
prosenttiin. Latviassa ja Liettuassa konsernin toiminta keskitettiin
kummassakin maassa yhteen operatiiviseen yksikköön. Latviassa Rigas
Miesnieks otti haltuunsa Tallatin. Liettuassa Selingasin toiminta
yhdistettiin Klaipedos Maisto Produktaihin. Tallat ja Selingas olivat
aiemmin Talleggin tytäryhtiöitä. Järjestelyillä haetaan
kustannustehokkuutta ja lisää kilpailukykyä.


INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit tilikauden aikana olivat 52,3 miljoonaa
euroa (64,8 Meur), mistä kotimaan osuus oli 41,0 miljoonaa euroa ja
Baltian osuus 11,3 miljoonaa euroa. Kotimaan lukuun sisältyy Sokolówin
ja Saturn Nordic Holdingin osakkeiden hankinta.

Yhtiö aloitti syksyllä laajan investointiohjelman Forssan
tuotantolaitoksen vuodelta 1987 olevan sikateurastuslinjan uusimiseksi
ja kapasiteetin nostamiseksi. Investoinnin avulla pääsemme
tehokkuudessa Euroopan huipputasolle. Samalla uusitaan 1980-luvulta
olevat eläinten vastaanottotilat ja ruhojen pikajäähdyttämö. Syksyllä
2005 valmistuvan hankkeen kustannukset ovat arviolta noin 20 miljoonaa
euroa.

Vantaan tuotantolaitoksen jakeluterminaalin laajennus valmistui.
Seuraavaksi uudistamme terminaalin vanhemman osan keräilyjärjestelmän
ja nostamme automaatioastetta. Aiemman päätöksen mukaisesti suljettiin
Riihimäellä sijaitseva valmisruokatehdas vuoden lopussa ja tuotanto
siirrettiin osaksi Vantaalle ja osaksi ulkopuoliselle kumppanille.

HK Ruokatalon pakastuslaitoksen rakennustyöt Forssan tuotantolaitoksen
tontilla valmistuivat maansiirto- ja pohjatöiden osalta.

Virossa Rakvere Lihakombinaat hankki sikateurastamoonsa uudenaikaisen
kaasutainnutuslaitteiston ja sikalayhtiö Ekseko jatkoi
ympäristökuormitusta vähentäviä investointejaan. Latviassa Rigas
Miesnieksin uusi logistiikkakeskus vihittiin toukokuussa.


RAHOITUS
Konsernin korolliset velat alenivat selvästi tilikauden viimeisellä
neljänneksellä ja olivat vuoden lopussa 132,4 miljoonaa euroa (149,3
Meur). Väheneminen johtui marraskuussa toteutetusta osakeannista. Se
ei ehtinyt vielä vaikuttaa merkittävästi nettorahoituskuluihin, mutta
omavaraisuusaste nousi 49,5 prosenttiin (41,2 %).


HALLITUKSEN VALTUUDET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN
Hallituksella on yhtiökokouksen 22.4.2004 myöntämä valtuutus päättää
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-sarjan osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
ehdoista. Valtuutus on voimassa 22.4.2005 asti. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta.


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET
(1) Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella
merkittiin 2.1.-30.1.2004 välisenä aikana 595.705 uutta A-sarjan
osaketta ja osakepääoma korottui 1.012.698,50 eurolla. Merkintähinta
oli 5,94 euroa osakkeelta. Korotus merkittiin kaupparekisteriin
13.2.2004. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ensimmäisen
kerran tilikaudelta 2004. Optio-ohjelma päättyi 31.1.2004.
Henkilöstölle suunnattuun osakeantiin alunperin liittyneistä 150.000
optio-oikeudesta 119.656 kappaletta käytettiin uusien A-osakkeiden
merkitsemiseen. Osakeantia toteutettaessa vuonna 1998 osakkeita
merkitsi noin 220 konsernin palveluksessa tuolloin ollutta henkilöä.

(2) Ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.10.2004 korottaa yhtiön
osakepääomaa enintään 14.646.856,60 eurolla laskemalla liikkeeseen
enintään 8.615.798 uutta A-sarjan osaketta. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä oli tarkoitus hankkia
enintään 36,2 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa. Varat käytetään
pääasiassa investointeihin, jotka liittyvät konsernin kansainvälisen
ja kotimaisen liiketoiminnan kehittämiseen, sekä pääomarakenteen
vahvistamiseen.

Uusmerkinnässä HK Ruokatalon osakkeenomistajilla oli oikeus merkitä
jokaista täsmäytyspäivänä 1.11.2004 omistamaansa kolmea (3) A- ja/tai
K-sarjan osaketta kohden yksi uusi A-sarjan osake 4,20 euron hintaan
osakkeelta. Osakeannin merkintäaika oli 4.-25.11.2004.
Merkintäoikeudet olivat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin
Pörssissä 4.-18.11.2004 välisenä aikana.

Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut 8.615.798 uutta A-sarjan
osaketta. Ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkittiin
8.527.109 osaketta, mikä vastaa 98,97 prosenttia osakeannissa
tarjottujen osakkeiden määrästä. Toissijaisen merkintäetuoikeuden
perusteella merkityt osakkeet jaettiin niitä merkinneiden
osakkeenomistajien kesken heidän täsmäytyspäivän 1.11.2004 mukaisen
osakeomistuksensa suhteessa. Kukin toissijaisia osakkeita merkinnyt
osakkeenomistaja sai uusia osakkeita noin 0,78 prosenttia
täsmäytyspäivän osakeomistuksestaan pyöristettynä lähimpään
kokonaiseen osakkeeseen. Osakkeenomistaja sai uusia osakkeita
kuitenkin enintään merkitsemänsä määrän. Osakkeita ei jaettu
osakkeenomistajille, jotka omistivat 125 osaketta tai vähemmän, koska
liikkeeseen voidaan laskea vain kokonaisia osakkeita.

Osakepääoman korotus 14.646.856,60 euroa merkittiin kaupparekisteriin
7.12.2004. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ensimmäisen
kerran tilikaudelta 2004.


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA
Yhtiö sai seuraavat Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän
mukaiset ilmoitukset omistuksen muuttumisesta:

Markku Helander ilmoitti 13.2.2004 omistuksensa HK Ruokatalossa
alentuneen 4,91 prosenttiin osakkeista ja 0,99 prosenttiin äänistä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 16.2.2004, että sen omistus HK
Ruokatalossa oli alentunut 4,94 prosenttiin osakkeista ja 0,99
prosenttiin äänimäärästä.

Lantbrukarnas Riksförbund (Ruotsi) ilmoitti 6.8.2004 aikeestaan myydä
omistamansa HK Ruokatalon osakkeet ja että sen omistusosuus alenee
nollaan, mikäli kauppa toteutuu.

Danish Crown (Tanska) ilmoitti 6.8.2004, että sen omistusosuus HK
Ruokatalossa on nousemassa 10,14 prosenttiin osakkeista ja 2,04
prosenttiin äänimäärästä, mikäli sen suunnittelema kauppa toteutuu.

Lantbrukarnas Riksförbund ja Danish Crown vahvistivat 16.9.2004, että
niiden 6.8.2004 ehdollisena ilmoittamat omistusmuutokset ovat
toteutuneet.


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 4.713
(5.034) henkilöä. Baltiassa henkilöstö väheni vuodessa lähes
kolmellasadalla tehostamisohjelmien seurauksena. Koko HK Ruokatalo -
konsernin henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 4.417 henkeä, kun
vuotta aiemmin luku oli 4.788. Luku ei sisällä Sokolów S.A:n
henkilökuntaa. Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1.856 henkeä
(1.858).

Tilivuoden päättyessä henkilöstö jakaantui maittain: Suomi 58,4 %,
Viro 36,0 %, Latvia 4,5 %, Liettua 1,0 % ja muut maat 0,1 %.


TILIKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Yhtiö piti 23.2.2005 ylimääräisen yhtiökokouksen, missä päätettiin
yritysrakenteen uudistamisesta johtuvista yhtiöjärjestyksen
muutoksista. Tärkein asia koski yhtiön nimen muuttamista HK Ruokatalo
Oyj:stä HK Ruokatalo Group Oyj:ksi. Lisäksi hallitus päätti perustaa
uuden tytäryhtiön, jolle siirretään 1.4.2005 lukien konsernin Suomen
teollinen toiminta, myynti ja markkinointi sekä logistiikka ja
kuljetukset henkilöstöineen. Uuden yhtiön nimeksi on esitetty
rekisteröitäväksi HK Ruokatalo Oy. Nimien rekisteröinnin on
suunniteltu tapahtuvan 31.3.2005. Emoyhtiö HK Ruokatalo Group Oyj:hin
jäävät konsernin johto ja konsernihallinto. HK Ruokatalo Group Oyj on
pörssinoteerattu, julkinen osakeyhtiö ja se omistaa HK Ruokatalo Oy:n
koko osakekannan. Rakenneuudistuksen ulkopuolelle jätetyn
hankintayhtiö LSO Foods Oy:n tehtävät säilyvät ennallaan.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Puolan liiketoiminnan kasvun ja Saturn Nordic Holding -konsernin
konsolidoimisen jälkeen liikevaihtotavoitteemme kuluvalle vuodelle on
noin 900 miljoonaa euroa. Olemme kasvaneet toimialueemme suurimmaksi
lihaa jalostavaksi teolliseksi yritykseksi.

Kotimaassa meillä on meneillään useita logistiikkaan ja
toimintarakenteeseen liittyviä, kustannustehokkuutta lisääviä
toimenpiteitä. Baltiassa jatkamme toiminnan virtaviivaistamista ja
rakenteen kehittämistä prosessimaiseen toimintatapaan. Puolassa olemme
aloittaneet yhdessä Danish Crownin kanssa toimintojen kehittämisen ja
viennin kasvattamisen lähinnä Keski-Euroopan markkinoille. Kuluvalle
vuodelle olemme budjetoineet myönteistä tuloskehitystä. Se perustuu
kasvuun Baltiassa ja Puolassa sekä parannuksiin ydinprosessien
tehokkuudessa.

Pidemmällä tähtäimellä EU-alueen elintarviketeollisuuteen vaikuttaa
kaupan rakennemuutos. Kauppa kansainvälistyy ja toimii entistä
ketjumaisemmin. Kaupan omien merkkien osuus Suomessa todennäköisesti
kasvaa nykyisestä. Siksi on tärkeää pitää HK Ruokatalon omat
tavaramerkit vahvoina, vaikka samalla valmistamme myös kaupan
merkkejä.

EU:n uusissa jäsenmaissa kustannustaso säilynee pitkään vanhoja
jäsenmaita matalampana. Tämä tuo jonkin verran lisää kilpailua
vanhoille jäsenmaille. Myös tuonti unionin ulkopuolelta lisääntynee
erityisesti siipikarjanlihan osalta. Lisäksi EU joutunee muuttamaan
maatalouden tukirakenteita entistä markkinalähtöisemmiksi.

Nämä tekijät yhdessä johtavat merkittävään rakennemuutokseen EU-
alueella myös lihanjalostusteollisuudessa. HK Ruokatalo on tähdännyt
kansainvälistymisessään siihen, että olemme itse hyvissä ajoin
liikkeellä kehittämässä toimintarakenteitamme vastaamaan myös
tulevaisuuden tarpeita.


OSINKOEHDOTUS
Konsernin jakokelpoisten varojen määrä on 41.226.340,81 euroa.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 26.394.666,99 euroa. Hallitus
esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2004 osinkoa 0,29 euroa osakkeelle
eli yhteensä 10,0 miljoonaa euroa.


YHTIÖKOKOUS
HK Ruokatalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina
12.4.2005 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite
Kaivokatu 18. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat,
jotka 1.4.2005 ovat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä
pidettävään omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja esityslista
julkistetaan myöhemmin.KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12. (1.000 euroa)

                         2004     2003

Liikevaihto                  680.405   647.435
Materiaalit ja palvelut            439.373   414.262
Henkilöstökulut                117.345   115.767
Poistot ja arvonalentumiset          22.989    21.402
Liiketoiminnan muut kulut           75.506    76.043
Liikevoitto                  31.327    27.465
Rahoitustuotot ja -kulut, netto        -5.246    -5.276
Tulos ennen satunnaiseriä           26.081    22.189
Satunnaiset erät, netto               -      -
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   26.081    22.189
Tilikauden tulos                20.464    15.380KONSERNIN TASE 31.12. (1.000 euroa)

                         2004     2003
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet             5.688    7.247
Konserniliikearvo               24.121    24.597
Aineelliset hyödykkeet            200.542   193.279
Sijoitukset                  45.830    21.366
Pysyvät vastaavat yhteensä          276.181   246.489
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                43.959    39.704
Saamiset                    90.999    79.724
Rahat ja pankkisaamiset            13.930    12.055
Vaihtuvat vastaavat yhteensä         148.888   131.483
Vastaavaa yhteensä              425.069   377.972

VASTATTAVAA
Oma pääoma                  208.502   153.778
Pääomalaina                    50      50
Vähemmistöosuus                 1.897    1.871
Pakolliset varaukset               445     178
Laskennallinen verovelka            8.838    8.727
Pitkäaikainen vieras pääoma          82.144    97.765
Lyhytaikainen vieras pääoma          123.193   115.603
Vastattavaa yhteensä             425.069   377.972RAHAVIRTALASKELMA (1.000 euroa)
                         2004     2003

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta            54.553    48.465
Nettokäyttöpääoman muutos           -5.624    -8.451
Rahoituserät ja verot             -10.365    -9.463
Liiketoiminnan rahavirta            38.564    30.551

Investoinnit
Investointien rahavirta            -50.732   -55.391

Rahoitus
Lainojen muutos                -17.929    17.478
Maksetut osingot                -7.237    -6.244
Osakeanti                   39.209    9.317
Rahoituksen rahavirta             14.043    20.551

Rahavarojen muutos               1.875    -4.289KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)
                         2004     2003

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
-eläkelainat                  14.584    16.519
-rahalaitoslainat               79.530   114.949

Omasta velasta annetut
-pantit                    10.007    9.561
-kiinteistökiinnitykset            53.086    89.088
-yrityskiinnitykset              22.125    23.804

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
-takaukset                    120      50

Muiden puolesta annetut
-pantit                      17      40
-takaukset                   4.868    6.292

Muut omat vastuut
Leasingvastuut                  399     511
Muut vastuut                  4.860    1.315TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

                         2004     2003

Liikevaihto, 1.000 eur            680.405   647.435
Liikevoitto, 1.000 eur             31.327    27.465
- % liikevaihdosta                4,6     4,2
Tulos ennen satunnaiseriä, 1.000 eur      26.081    22.189
- % liikevaihdosta                3,8     3,4
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja, 1.000 eur              26.081    22.189
- % liikevaihdosta                3,8     3,4
Oman pääoman tuotto (ROE), %           11,4     10,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %        10,2     9,8
Omavaraisuusaste, %               49,5     41,2
Bruttoinvestoinnit, 1.000 eur         52.265    64.764
- % liikevaihdosta                7,7     10,0
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1.000 eur      6.379    6.091
- % liikevaihdosta                0,9     0,9
Henkilöstön määrä keskimäärin          4.713    5.034OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

                         2004     2003

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur      0,70     0,55*
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur       0,70     0,54*
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 1)      0,59     0,60
Oma pääoma/osake, eur              6,05     5,43*
Maksettu osakekohtainen osinko, eur       0,29 2)   0,28
Osakekohtainen osinko, eur            0,29 2)   0,25*
Osinko laimentamattomasta tuloksesta, %     41,7 2)   45,4
Osinko laimennetusta tuloksesta, %        41,7 2)   46,5
Osinko laimennetusta tuloksesta, % 1)      49,2 2)   46,5
Efektiivinen osinkotuotto, %           3,9 2)    4,3
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)
- laimentamaton                 10,6     10,5
- laimennettu                  10,6     10,8
Alin osakekurssi, eur              5,53*    4,60*
Ylin osakekurssi, eur              7,40*    6,07*
Keskikurssi, eur                 6,28*    5,48*
Vuoden päätöskurssi, eur             7,36*    5,80*
Osakekannan markkina-arvo, Meur         253,6    164,1
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1.000 kpl   10.358,7   7.073,7
- % keskimääräisestä lukumäärästä        43,1     36,2
Osakkeiden oikaistu lukumäärä, kpl
- keskimäärin tilikaudella         29.428.181  27.928.347*
- tilikauden lopussa            34.463.193  28.300.301*
- täysin laimennettu            34.463.193  28.595.971*


1) Laskettu tilikauden lopun osakemäärällä.
2) Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.
* Osakeantioikaistu luku

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa