HK RUOKATALON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

HK Ruokatalo Oyj     PÖRSSITIEDOTE 25.2.2004, klo 11.15

HK RUOKATALON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

HK Ruokatalon hallituksen tänään allekirjoittaman tilinpäätöksen
mukaan konsernin liikevaihto nousi 647,4 miljoonaan euroon, mikä on
2,2 % enemmän kuin edellisvuonna. Tulos ennen satunnaiseriä oli 22,2
miljoonaa euroa (26,5 Meur vuonna 2002). Hallitus esittää vuoden 2003
osinkoina jaettavaksi 46 % osakekohtaisesta tuloksesta, mikä tekee
0,28 euroa osaketta kohden (0,27 euroa vuonna 2002).


TOIMITUSJOHTAJA SIMO PALOKANKAAN ARVIO
Vuodelle 2003 oli leimallista hintojen aleneminen. Kotimaan
kuluttajahinnat laskivat sianlihassa ja siipikarjanlihassa yli kuusi
prosenttia, naudanlihassa kolme prosenttia ja jalosteissa melkein yhtä
paljon. Lasku johtui osaksi maailmanmarkkinahintojen laskusta, osaksi
myös kilpailutilanteesta.

Kulutuksen volyymi kasvoi kotimaassa kolme prosenttia jakautuen
tasaisesti kaikille lihalajeille. Lihan kotimainen alkutuotanto
puolestaan kasvoi keskimäärin neljä prosenttia, sian- ja naudanlihan
tuotanto lisääntyi viisi prosenttia ja siipikarjan yhden prosentin. HK
Ruokatalon asema suurimpana kotimaisen lihan markkinakanavana
vahvistui. Jalostimme 140 miljoonaa kiloa suomalaista lihaa. Määrä
sisältää omien tuotemerkkiemme ohella kaupan ns. private label -
tuotteet, joiden valmistajana olemme huomattava.

Toiminnallinen tuloksemme oli yrityksen historian toiseksi paras. Emme
kuitenkaan olleet siihen kaikilta osin tyytyväisiä. Viime kesäkauden
tulos jäi selkeästi tavoitteesta. Tulosta heikensivät sikasyklistä
johtuvat alhaiset hinnat erityisesti Baltian markkinoilla. Lisäksi
eräät kertaluonteiset kulut kasvattivat kustannuksia.

Vuoden 2003 kokemusten perusteella olemme edelleen selkeyttäneet ja
tehostaneet prosessimaista toimintatapaamme. Konserni aikoo kuulua
jatkossakin Itämeren alueen johtaviin liha-alan yrityksiin ja siihen
panostamme määrätietoisesti. Olemme varautuneet varsin hyvin
vahvistamalla kilpailuasemaamme laajenevassa EU:ssa ja toisaalta
ottamalla huomioon asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. Kun tähän vielä
lisätään tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden vaikutukset kotimaassa
ja Baltiassa, meillä on välineet tulokselliseen toimintaan ja
menestymiseen laajenevilla markkinoilla.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Konsernin liikevaihdoksi muodostui 647,4 miljoonaa euroa. Se on 14,0
miljoonaa euroa (+2,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toiminnan
tulos ennen satunnaiseriä oli 22,2 miljoonaa euroa, kun se edellisenä
vuonna oli ollut 26,5 miljoonaa euroa.

Yllä mainitut luvut sisältävät konsernin Baltian-toiminnan, josta
kertyi liikevaihtoa 107,9 miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaiseriä
oli 3,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 Baltian-toiminnan liikevaihto oli
110,6 miljoonaa euroa ja tulos 8,1 miljoonaa euroa.

HK Ruokatalo -konsernin myyntimäärät kasvoivat vuoden aikana runsaat
viisi prosenttia. Kasvua vauhditti joulukinkkujen kauppa, missä yhtiö
teki kaikkien aikojen myyntiennätyksensä, yli 2,5 miljoonaa kiloa.
Myös siipikarjatuotteissa volyymi kasvoi edelleen nopeammin kuin
kulutus keskimäärin.

Myyntivolyymin kehitys kokonaisuutena vastasi asetettuja tavoitteita.
Samaten tuloskehitys oli pääosin linjassa odotusten kanssa lukuun
ottamatta kesäkautta, jolloin jäimme selkeästi tavoitteesta. Vuodelle
oli ominaista hintatasojen lasku, mikä johtui sikasyklistä ja sen
aiheuttamista raaka-aineiden maailmanlaajuisista markkinaongelmista ja
toisaalta kilpailutilanteesta. Tämä osaltaan vaikutti siihen, että
konsernin liikevaihdon kasvu jäi myynnin kasvua pienemmäksi. HK
Ruokatalon kannalta vuosi 2003 oli kiristyneeseen markkinatilanteeseen
nähden kuitenkin yleisesti ottaen tyydyttävä, vaikka kaikkia
tavoitteita ei saavutettu.

Kulupuolella kirjasimme kertaluonteisia eriä Baltiassa EU-
valmisteluista johtuen. Kotimaassa ydinprosessimme tilapäiset häiriöt
aiheuttivat markkinatilanteeseen nähden ylimääräistä
kustannuspainetta.


MARKKINOILLA HINTATASOT LASKUSSA
Kotimaan kuluttajahinnat olivat monissa tärkeissä tuoteryhmissä lähes
kauttaaltaan alempana kuin vuonna 2002. Sianlihan raaka-ainehintojen
hienoinen nousu syksyllä osoittautui tilapäiseksi eikä vaikuttanut
tärkeään joulusesonkiin, koska kinkkujen hinnat oli pääosin jo lyöty
lukkoon. Sianlihamarkkinoilla edelleen jatkunut matalamman hintatason
vaihe on seurausta tuotannolle ominaisesta syklisyydestä. Matalasykliä
on pidentänyt mm. euron jatkuva vahvistuminen sekä Venäjän EU:lle
asettamat tuontikiintiöt.

Siipikarjanlihan markkinahinnat Suomessa olivat vakaammat, joskin taso
oli edellisvuotta alempi. Kaakkois-Aasian ja Etelä-Amerikan halpaa
tuontisiipikarjanlihaa on ilmaantunut EU:n alueelle. Suomessa sitä on
liikkunut vähän.

Liharaaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat olivat pääosan vuotta
matalalla suhdanteista johtuen. Silti HK Ruokatalon vienti Suomesta
saavutti tänäkin vuonna myyntitavoitteensa. Suorien asiakaskontaktien
ja erikoistuotteiden menekin ansiosta Suomesta suuntautuvan viennin
arvo kasvoi ja oli nyt 42,9 miljoonaa euroa. Suurimmat kohdemaat
olivat edellisvuoden tapaan Japani ja Venäjä. Vahva euro rasittaa
suomalaisen lihanviennin kannattavuutta edelleen.


BALTIA JA PUOLA
Sama kehitys vaikutti Baltiassa, missä markkinoiden pienuuden ja
vähäisen rajasuojan takia maailmanmarkkinoiden paineet tuntuvat paljon
voimakkaampina kuin Suomessa. Toisaalta Baltian maiden toisiaan
vastaan suuntaamat protektionistiset toimet jatkuivat edelleen
haitaten rajojen yli tapahtuvaa yritystoimintaa. Liettuassa tuloksen
tekoa hankaloittaa lisäksi markkinoiden pirstaleisuus. Liha-alalla on
paljon pieniä yrityksiä ja niillä vastassaan vahvasti keskittynyt
kauppa.

Sikasykli painoi Rakvere Lihakombinaattia, joka tuottaa itse valtaosan
tarvitsemastaan sianlihasta. Yhtiön oma sianlihantuotanto on jo
lähellä maailmanmarkkinoiden hintatasoa ja lähivuosien tavoitteena on
pudottaa vielä tuotantokustannuksia. Matalasta hintatasosta ja
rajoituksista johtuen Rakvere Lihakombinaat tytäryhtiöineen jäi
asetetuista tavoitteista.

Siipikarjanlihan markkinoilla Virossa hintataso pysyi hyvänä ja
Latviassa tyydyttävänä. Tallegg säilytti asemansa Virossa ja vahvisti
Latviassa erityisesti tuorebroilerissa. Muuten yhtiö keskittyi
vahvasti tuotantoprosessiensa tehostamiseen, millä haetaan kykyä
kilpailla halvan tuontisiipikarjanlihan kanssa.

HK Ruokatalon puolalainen osakkuusyhtiö Sokolów kohensi kertomusvuonna
kannattavuuttaan merkittävästi. Sen liikevaihto ylitti miljardin
zlotyn rajan ja nettotulos nousi jo 18 miljoonaan zlotyyn. Erityisesti
vienti vahvistui. Sokolów on Puolassa markkinajohtaja lihassa ja
lihajalosteissa.


RAKENTEELLISET MUUTOKSET
Vuoden aikana toteutimme kustannustehokkuutta lisääviä yrityskauppoja
ja osallistuimme omistusjärjestelyihin, jotka vahvistivat HK
Ruokatalon asemia ulkomailla ja selkeyttivät vastuunjakoa konsernissa.
Varsinaisia uusia aluevaltauksia ei tehty.

Mellilän kunnassa toimivan Koiviston Teurastamo Oy:n koko osakekannan
osto toteutui tammikuussa 2003 Kilpailuviraston hyväksyttyä hankkeen
ilman ehtoja. Aiesopimus oli tehty kesällä 2002. Kaupan ansiosta HK
Ruokatalo pystyi tehostamaan sianlihan käsittelyä ja samalla yhtiö
välttyi merkittäviltä investoinneilta muihin teurastamoihinsa.
Vastaavasti Koiviston Teurastamo hyötyi HK Ruokatalon
valtakunnallisista markkinointikanavista.

Helmikuussa 2003 omistuksemme Helanderin Teurastamo Oy:ssä nousi 85
prosentista sataan prosenttiin. Loimaalla sijaitseva Helanderin
Teurastamo on kuulunut konserniin kesästä 2000 lähtien. Toimipaikkojen
työnjaon tehostamiseksi Loimaan laitos suljettiin toukokuussa ja
teurastukset siirrettiin sieltä osaksi Forssaan, osaksi Mellilään.

Huhtikuussa yhtiö hankki osakkuuden Lihatukku Harri Tamminen Oy:stä.
Vantaalla toimivan yrityksen pitkälle viimeistellyt kuluttajapakatut
kotimaiset premium-lihat täydentävät konsernin muuta tuotantoa.

Konserni lisäsi omistusta Outokummussa toimivassa hankinta- ja
teurastamoyhtiö Pouttu Foods Oy:ssä toukokuussa 2003 ja lokakuussa
2003. Ensin 50 prosentista 90 prosenttiin ja sitten sataan
prosenttiin. Järjestely vahvistaa merkittävästi HK Ruokatalon
kotimaisen naudanliharaaka-aineen saantia. Pouttu Foods perustettiin
1996 HK Ruokatalon ja Pouttu Oy:n yhteisyritykseksi.

Lokakuussa 2003 HK Ruokatalosta tuli Puolan johtavan liha-alan
yrityksen, Sokolów S.A:n, suurin yksittäinen omistaja. Puolalaisten
sijoittajien kanssa tehtyjen osakekauppojen jälkeen HK Ruokatalon
osuus Sokolówissa nousi 11,1 prosentista 21,1 prosenttiin.

Konserniin kuuluvassa AS Talleggissa strategisena sijoittajana
toiminut ruotsalainen Lantbrukarnas Riksförbund päätti joulukuussa
vetäytyä Viron toiminnastaan. Siksi se myi HK Ruokatalolle oman
puolikkaansa AS Baltic Poultrystä, jonka ne olivat perustaneet
yhteisyritykseksi Talleggin osakkeiden hallintaa varten. Kaupan
jälkeen HK Ruokatalon omistus Talleggissa nousi 98,3 prosenttiin. HK
Ruokatalo ja LRF olivat hankkineet Talleggin osake-enemmistön
kesäkuussa 2001.

AS Tallegg puolestaan hankki alkuvuonna enemmistön liettualaisesta UAB
Selingas -nimisestä siipikarjayhtiöstä, jossa se oli aiemmin
vähemmistöosakkaana.


OPERATIIVISIA MUUTOKSIA
Kaupallinen johtaja Seppo Ohvo ja Baltia-ryhmän johtaja Ilkka Häyhä
erosivat yhtiön palveluksesta kesällä. Tytäryhtiö Broilertalon
toimitusjohtaja Reijo Kiskola siirtyi johtamaan kaupallista ryhmää ja
markkinointijohtaja Olli Antniemi siirtyi Baltia-ryhmän johtajaksi.
Broilertalon toimitusjohtajaksi ja yhtiön siipikarjateollisuudesta
vastaavaksi johtajaksi nimitettiin Esa Mäki. Hän astui konsernin
palvelukseen marraskuun alussa.

Samassa yhteydessä tuotantoryhmän laaja toimiala jaettiin kahtia:
teurastamoteollisuuteen ja jalostusteollisuuteen.
Teurastamoteollisuudesta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin tytäryhtiö
Koiviston Teurastamon toimitusjohtaja Risto Koivisto.
Jalostusteollisuuden vetäjänä jatkaa johtaja Jari Leija.


INVESTOINNIT KASVOIVAT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 64,8 miljoonaa euroa, oltuaan
vuotta aikaisemmin 33,4 miljoonaa euroa. Kotimaan osuus investointien
kokonaismäärästä oli 55,7 miljoonaa euroa.

HK Ruokatalon yritysjärjestelyt ja osakekaupat kotimaassa niin kuin
ulkomaillakin tähtäävät pitkäaikaiseen toiminnalliseen hyötyyn; yhtiö
ei tee finanssisijoituksia. Kohteet on esitelty edellä kohdassa
"Rakenteelliset muutokset". Tuotannollisilta vaikutuksiltaan
tärkeimpiin kuului Koiviston Teurastamon liittäminen konserniin.
Forssassa entisten nautateurastustilojen viimeistely sian
teurastukseen ja leikkuuseen saatiin valmiiksi vuoden alussa.
Latviassa jatkui Rigas Miesnieksin tehtaan uudistaminen ja
logistiikkakeskuksen rakentaminen. Virossa sikalayhtiö Ekseko investoi
ympäristökuormituksen vähentämiseen.

Ensimmäisenä virolaisena liha-alan yrityksenä Rakvere Lihakombinaat
sai syyskuussa 2003 tuotantolaitokselleen EU-viranomaisten
hyväksynnän.


RAHOITUS
Yritys- ja osakekauppojen seurauksena konsernin korolliset velat
lisääntyivät ja olivat tilikauden lopussa 149,3 miljoonaa euroa (130,6
Meur). Huolimatta lainamäärän huomattavasta kasvusta omavaraisuus
säilyi asetetulla tavoitetasolla; omavaraisuusaste oli nyt 41,2
prosenttia (41,9 %).

Yhtiö päätti 2.1.2003 nopeuttaa vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainansa
aikataulua ja tarjoutui maksamaan lainan takaisin ennenaikaisesti.
Laina olisi normaalisti erääntynyt vuoden 2006 lopussa. Määräaikaan
29.1.2003 mennessä kaikki vielä vaihtamatta olleet 53.058 lainaosuutta
ilmoitettiin vaihdettaviksi yhtiön A-osakkeiksi.


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET
Hallitus korotti osakepääomaa vuoden aikana neljä kertaa
yhteismäärältään 3.721.657,00 euroa laskemalla liikkeeseen kaikkiaan
2.189.210 uutta A-osaketta. Korotukset tapahtuivat seuraavasti.

(1) Vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia vaihdettiin 2.1.-
29.1.2003 välisenä aikana osakkeiksi niin, että yhtiön A-osakkeiden
lukumäärä kasvoi 2.122.320 osakkeella. Tätä vastaava 3.607.944,00
euron osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 25.2.2003.
Uusien osakkeiden merkintähinta oli 4,20 euroa osakkeelta.

(2) Helmikuussa toteutettiin 109.335,50 euron suuruinen suunnattu
osakeanti. Annissa tarjottiin 64.315 kappaletta uusia A-osakkeita
Helanderin Teurastamo Oy:n osakkeenomistajille. Anti liittyi
yritysjärjestelyyn, jossa HK Ruokatalo nosti omistusosuutensa
Helanderin Teurastamossa 85 prosentista sataan prosenttiin.
Merkintähinta oli 5,87 euroa osakkeelta. Osakepääoman korotus
merkittiin kaupparekisteriin 26.2.2003.

(3) Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella
merkittiin 3.2.-14.3.2003 välisenä aikana 350 uutta A-osaketta.
Merkintähinta oli 6,21 euroa osakkeelta. Tätä vastaava 595,00 euron
suuruinen osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2003.

(4) Ajanjaksolla 3.11.-28.11.2003 henkilöstöoptioilla merkittiin 2.225
uutta A-osaketta hintaan 5,94 euroa kappaleelta. 3.782,50 euron
osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 15.12.2003.

Kohdissa (1), (3) ja (4) merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
ensimmäisen kerran tilikaudelta 2003, kohdassa (2) merkityt
tilikaudelta 2002.


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA
Yhtiö sai vuoden aikana kaksi Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9.
pykälän mukaista ilmoitusta.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 6.2.2003, että 30.1.2003
tapahtuneen vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksien vaihdon jälkeen se
omisti 2.291.165 kappaletta HK Ruokatalon A-osakkeita. Määrä vastasi
tuolloin 9,93 prosenttia osakepääomasta ja 1,82 prosenttia
äänimäärästä.

Ruotsalainen Lantbrukarnas Riksförbund ilmoitti 14.10.2003, että sen
omistusosuus HK Ruokatalossa oli laskenut 10,38 prosenttiin
osakepääomasta ja 2,05 prosenttiin äänimäärästä.


HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli 4.788 henkeä, kun vuotta
aiemmin luku oli 4.718. Henkilöstö jakaantui maittain: Suomi 55,5 %,
Viro 35,2 %, Latvia 7,0 %, Liettua 2,2 %, muut maat 0,1 %.

Keskimääräislukuna laskettuna konserni työllisti tilikauden aikana
keskimäärin 5.034 (4.882) henkilöä. Lukua kasvattivat uusien
konserniyhtiöiden mukaan tulo ja kausityöntekijöiden määrän lisäys
kotimaassa. Virossa Talleggin tehostamisohjelma johti henkilöstön
vähenemiseen.


TILIKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Toimitusjohtaja Simo Palokankaalla on työsopimuksensa mukaan
mahdollisuus siirtyä eläkkeelle lokakuussa 2004. Hallitus ja
Palokangas ovat kuitenkin sopineet siitä, että Palokangas jatkaa
tehtävässään HK Ruokatalo -konsernin johdossa toistaiseksi.

Vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella merkittiin
2.1.-30.1.2004 välisenä aikana 595.705 uutta A-osaketta ja osakepääoma
korottui 1.012.698,50 eurolla. Merkintähinta oli 5,94 euroa
osakkeelta. Merkintäaika oli viimeinen, sillä optio-ohjelma päättyi
31.1.2004. Henkilöstöosakkeisiin liittyi alunperin 150.000 optio-
oikeutta. Niistä 119.656 kappaletta käytettiin uusien A-osakkeiden
merkitsemiseen. Antia toteutettaessa vuonna 1998 osakkeita merkitsi
noin 220 konsernin palveluksessa tuolloin ollutta henkilöä.

Tytäryhtiö Pouttu Foods Oy:n hankintaliiketoiminta siirtyi LSO Foods
Oy:lle vuoden 2004 alussa.


IFRS-LASKENTASTANDARDEIHIN SIIRTYMINEN
Yhtiössä käynnistettiin IFRS-laskentastandardien käyttöönottoprojekti
vuoden 2003 alkupuolella. Projektissa selvitetään IFRS:n mukaisten
tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden ja nykyisten periaatteiden erot
ja määritetään uudet IFRS:n mukaiset konsernitilinpäätöksen
laskentaperiaatteet. Edelleen projektissa selvitetään
laskentakäytännön muutosten vaikutukset vuoden 2004 aloittavaan
taseeseen ja tunnuslukuihin sekä uudistetaan konsernin laskenta- ja
raportointiohjeistusta ja otetaan käyttöön uusi
konsernilaskentajärjestelmä.

Projekti jakaantuu alaprojekteihin, joista tärkeimpiä ovat
segmenttiraportointi (IAS 14), vuokrasopimukset (IAS 17), aineettomat
hyödykkeet (IAS 38), omaisuuserien arvonalenemistestit (IAS 36) ja
biologinen omaisuus (IAS 41). Vaihto-omaisuuden osalta HK Ruokatalo -
konserni siirtyi tilinpäätöksessä IAS/IFRS-standardeja vastaavaan
arvostustapaan muun kuin biologisen omaisuuden osalta.

Nykyisen käsityksen mukaan IFRS-standardien käyttöönotolla ei tule
olemaan merkittäviä vaikutuksia konsernin tulokseen tai tasearvoihin.

Organisaation kouluttaminen ja standardien tulkinta toteutetaan
yhteistyössä tilintarkastajien kanssa.

Ensimmäinen IFRS-säännöksiin perustuva tilinpäätös laaditaan 1.1.2005
alkavalta tilikaudelta. Samoin vuoden 2005 osavuosikatsaukset
vertailutietoineen julkistetaan IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisina
niin kuin Rahoitustarkastus on suosittanut.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
HK Ruokatalo -konsernissa vuosi 2004 on alkanut tavoitteiden
mukaisesti. Toimintamme kustannustehokkuuden nostaminen on käynnissä.

Pidemmälle menevä yhteistyö keskeisten kaupan asiakkaidemme kanssa
lisääntyy. Haemme yhdessä tuottoa lisääviä ja kustannuksia vähentäviä
toimenpiteitä partnershipin hengessä.

Kova kilpailu kotimaan lihamarkkinoilla jatkuu, mikä merkinnee alan
yritysten määrän edelleen supistuvan jollakin aikavälillä.

EU:n laajentuminen parantaa konsernin edellytyksiä Baltiassa, koska
pääsemme toimimaan tehokkaasti koko Baltian markkinoilla. Puolassa
osakkuusyhtiömme Sokolówin toimintaedellytykset paranevat. Puolan EU-
jäsenyys tuo merkittävän kilpailuedun Sokolów-konsernin tyyppiselle
yritykselle paikallisen harmaan talouden pienentyessä ja
vientimahdollisuuksien avautuessa erityisesti Keski-Euroopan
väkirikkaille alueille.

Kauko-Idässä alkaneen lintuinfluenssan kehittymistä seurataan tarkoin
konsernin siipikarjayksiköissä eikä taudin mahdollisia
heijastusvaikutuksia siipikarjaliiketoimintaan voida vielä arvioida.
Sianlihamarkkinoilla on pidemmän aikaa ennakoitu hintatasojen
kääntyvän matalasyklin jälkeen nousuun, mutta selvää käännettä ei ole
toistaiseksi nähty.


OSINKOEHDOTUS
Konsernin jakokelpoisten varojen määrä on 31.558.941,93 euroa.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 20.120.592,98 euroa. Hallitus
esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2003 osinkoa 0,28 euroa osakkeelle
eli yhteensä 7,2 miljoonaa euroa.


YHTIÖKOKOUS
HK Ruokatalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina
22.4.2004 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite
Kaivokatu 18. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat,
jotka 8.4.2004 ovat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä
pidettävään omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja esityslista
julkistetaan myöhemmin.KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12. (1.000 euroa)

                         2003     2002

Liikevaihto                  647.435   633.443
Materiaalit ja palvelut            414.262   398.132
Henkilöstökulut                115.767   108.626
Poistot ja arvonalentumiset          21.402    21.512
Liiketoiminnan muut kulut           76.043    74.455
Liikevoitto                  27.465    32.696
Rahoitustuotot ja -kulut, netto        -5.276    -6.190
Tulos ennen satunnaiseriä           22.189    26.506
Satunnaiset erät, netto               -      -
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   22.189    26.506
Tilikauden tulos                15.380    19.005KONSERNIN TASE 31.12. (1.000 euroa)

                         2003     2002
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet             7.247    8.315
Konserniliikearvo               24.597    17.152
Aineelliset hyödykkeet            193.279   185.039
Sijoitukset                  21.366    12.088
Pysyvät vastaavat yhteensä          246.489   222.594
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                39.704    34.504
Saamiset                    79.724    74.630
Rahat ja pankkisaamiset            12.055    16.344
Vaihtuvat vastaavat yhteensä         131.483   125.478
Vastaavaa yhteensä              377.972   348.072

VASTATTAVAA
Oma pääoma                  153.778   135.346
Pääomalaina                    50    8.924
Vähemmistöosuus                 1.871    10.349
Konsernireservi                   -    1.260
Pakolliset varaukset               178     932
Laskennallinen verovelka            8.727    7.102
Pitkäaikainen vieras pääoma          97.765    85.145
Lyhytaikainen vieras pääoma          115.603    99.014
Vastattavaa yhteensä             377.972   348.072RAHAVIRTALASKELMA (1.000 euroa)
                         2003     2002

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta            48.465    53.707
Nettokäyttöpääoman muutos           -8.451    -6.159
Rahoituserät ja verot             -9.463   -10.754
Liiketoiminnan rahavirta            30.551    36.794

Investoinnit
Investointien rahavirta            -55.391   -28.335

Rahoitus
Lainojen muutos                17.478    -4.700
Maksetut osingot                -6.244    -3.856
Osakeanti                    9.317    1.588
Rahoituksen rahavirta             20.551    -6.968

Rahavarojen muutos               -4.289    1.491KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)
                         2003     2002

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
-eläkelainat                  16.519    17.798
-rahalaitoslainat               114.949    85.412

Omasta velasta annetut
-pantit                     9.561    10.077
-kiinteistökiinnitykset            89.088    89.453
-yrityskiinnitykset              23.804    22.688

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
-takaukset                     50    1.093

Muiden puolesta annetut
-pantit                      40      42
-takaukset                   6.292    4.717

Muut omat vastuut
Leasingvastuut                  511     209
Muut vastuut                  1.315    3.308TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

                         2003     2002

Liikevaihto, 1.000 eur            647.435   633.443
Liikevoitto, 1.000 eur             27.465    32.696
- % liikevaihdosta                4,2     5,2
Tulos ennen satunnaiseriä, 1.000 eur      22.189    26.506
- % liikevaihdosta                3,4     4,2
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja, 1.000 eur              22.189    26.506
- % liikevaihdosta                3,4     4,2
Oman pääoman tuotto (ROE), %           10,7     15,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %        9,8     12,6
Omavaraisuusaste, %               41,2     41,9
Bruttoinvestoinnit, 1.000 eur         64.764    33.350
- % liikevaihdosta                10,0     5,3
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1.000 eur      6.091    5.150
- % liikevaihdosta                0,9     0,8
Henkilöstön määrä keskimäärin          5.034    4.882OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

                         2003     2002

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur      0,62     0,84
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur       0,60     0,74
Oma pääoma/osake, eur              6,09     5,87
Osakekohtainen osinko, eur            0,28 1)   0,27
Osinko laimentamattomasta tuloksesta, %     45,4 1)   32,3
Osinko laimennetusta tuloksesta, %        46,5 1)   36,4
Efektiivinen osinkotuotto, %           4,3 1)    4,5
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)
- laimentamaton                 10,5     7,1
- laimennettu                  10,8     8,0
Alin osakekurssi, eur              5,16     3,20
Ylin osakekurssi, eur              6,80     6,11
Keskikurssi, eur                 6,14     5,12
Vuoden päätöskurssi, eur             6,50     5,95
Osakekannan markkina-arvo, Meur         164,1    137,2
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1.000 kpl   7.073,7   4.577,7
- % keskimääräisestä lukumäärästä        36,2     26,4
Osakkeiden oikaistu lukumäärä, kpl
- keskimäärin tilikaudella         24.919.804  22.734.831
- tilikauden lopussa            25.251.690  23.062.480
- täysin laimennettu            25.847.395  25.948.865

1) Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa