HK RUOKATALON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

HK Ruokatalo Oyj     PÖRSSITIEDOTE 24.2.2003, klo 11.00  1(8)

HK RUOKATALON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Vahva myönteinen kehitys leimasi HK Ruokatalon liiketoimintaa vuonna
2002 sekä kotimaassa että Baltiassa. Yhtiön hallituksen tänään
allekirjoittaman tilinpäätöksen mukaan konsernin liikevaihto nousi
633,4 miljoonaan euroon, mikä on 8,3 % enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Tulos ennen satunnaiseriä oli nyt 26,5 miljoonaa euroa
(19,2 Meur vuonna 2001). Osakekohtainen tulos parani 0,84 euroon
edellisen vuoden 0,62 eurosta. Hallitus päätti esittää
yhtiökokoukselle vuoden 2002 osingoksi 0,27 euroa osakkeelta.


KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12. (1.000 euroa)
                         2002     2001

Liikevaihto                  633.443   584.962
Materiaalit ja palvelut            398.132   372.438
Henkilöstökulut                108.626    98.988
Poistot ja arvonalentumiset          21.512    22.285
Liiketoiminnan muut kulut           74.455    67.988
Liikevoitto                  32.696    26.122
Rahoitustuotot ja -kulut, netto        -6.190    -6.903
Tulos ennen satunnaiseriä           26.506    19.219
Satunnaiset erät, netto               -    -2.763
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   26.506    16.456
Tilikauden tulos                19.005    11.903


KONSERNIN TASE 31.12. (1.000 euroa)
                         2002     2001
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet             8.315    11.267
Konserniliikearvo               17.152    18.235
Aineelliset hyödykkeet            185.039   180.765
Sijoitukset                  12.088    5.123
Pysyvät vastaavat yhteensä          222.594   215.390
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                34.504    32.396
Saamiset                    74.630    68.668
Rahat ja pankkisaamiset            16.344    14.853
Vaihtuvat vastaavat yhteensä         125.478   115.917
Vastaavaa yhteensä              348.072   331.307

VASTATTAVAA
Oma pääoma                  135.346   118.733
Pääomalaina                   8.924    10.512
Vähemmistöosuus                10.349    8.661
Konsernireservi                 1.260    1.332
Pakolliset varaukset               932      -
Laskennallinen verovelka            7.102    5.655
Pitkäaikainen vieras pääoma          85.145    87.772
Lyhytaikainen vieras pääoma          99.014    98.642
Vastattavaa yhteensä             348.072   331.307KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1.000 euroa)
                         2002     2001

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
-eläkelainat                  17.798    19.055
-rahalaitoslainat               85.412    81.407

Omasta velasta annetut
-pantit                    10.077    13.230
-kiinteistökiinnitykset            89.453    97.812
-yrityskiinnitykset              22.688    21.410

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
-takaukset                   1.093    1.295

Muiden puolesta annetut
-pantit                      42      42
-takaukset                   4.717    2.463

Muut omat vastuut
Leasingvastuut                  209     550
Muut vastuut                  3.308     922TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
                         2002     2001

Liikevaihto, 1.000 eur            633.443   584.962
Liikevoitto, 1.000 eur             32.696    26.122
- % liikevaihdosta                5,2     4,5
Tulos ennen satunnaiseriä, 1.000 eur      26.506    19.219
- % liikevaihdosta                4,2     3,3
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja, 1.000 eur              26.506    16.456
- % liikevaihdosta                4,2     2,8
Oman pääoman tuotto (ROE), %           15,3     12,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %        12,6     10,7
Omavaraisuusaste, %               41,9     38,5
Bruttoinvestoinnit, 1.000 eur         33.350    32.690
- % liikevaihdosta                5,3     5,6
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1.000 eur      5.150    4.090
- % liikevaihdosta                0,8     0,7
Henkilöstön määrä keskimäärin          4.882    4.084
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                         2002     2001

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur      0,84     0,62
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur       0,74     0,55
Oma pääoma/osake, eur              5,87     5,23
Osakekohtainen osinko, eur            0,27 1)   0,17
Osinko laimentamattomasta tuloksesta, %     32,3 1)   27,3
Osinko laimennetusta tuloksesta, %        36,4 1)   31,1
Efektiivinen osinkotuotto, %           4,5 1)    5,2
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)
- laimentamaton                  7,1     5,3
- laimennettu                   8,0     6,0
Alin osakekurssi, eur              3,20     1,55
Ylin osakekurssi, eur              6,11     3,40
Keskikurssi, eur                 5,12     2,59
Vuoden päätöskurssi, eur             5,95     3,30
Osakekannan markkina-arvo, Meur         137,2     74,9
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1.000 kpl   4.577,7   3.681,2
- % keskimääräisestä lukumäärästä        26,4     21,5
Osakkeiden oikaistu lukumäärä, kpl
- keskimäärin tilikaudella         22.734.831  22.483.842
- tilikauden lopussa            23.062.480  22.684.800
- täysin laimennettu            25.948.865  25.884.550

1) Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.TOIMITUSJOHTAJA SIMO PALOKANKAAN ARVIO
Lähtökohdat vuodelle 2002 olivat suotuisat. HK Ruokatalo oli
vakiinnuttanut asemansa EU-jäsenyyden tuomien toimintaympäristön
muutosten jäljiltä, kannattavuus oli paranemassa ja
kansainvälistyminen käynnissä. Suomen lihateollisuudessa tulokset ovat
yleisesti vahvistuneet ja tunnusluvut parantuneet, vaikka
menestyneimpiin teollisuudenaloihin onkin vielä matkaa.

Vuoden aikana tapahtunut merkittävä kehitys HK Ruokatalo -konsernissa
rakentui pitkälti edellisenä vuonna asetettujen tavoitteiden ja
valintojen toteuttamiseen. Kotimaassa liiketoiminnan
virtaviivaistaminen, henkilöstön motivoitunut asenne sekä parantunut
asiakastyytyväisyys ovat tuoneet kilpailuetua. Baltiassa
liiketoiminnan laajeneminen ja sikäläisten yksiköiden menestyminen
omilla markkinoillaan on edelleen lisännyt Baltian-toiminnan
merkitystä konsernille.

Syksyllä HK Ruokatalo teki strategisesti tärkeän ratkaisun
laajentamalla toimintaansa Puolaan. Menimme osakkaaksi Puolan
suurimpaan liha-alan yritykseen, Sokolówiin. Sokolów on merkittävä
sianlihan jalostaja, mutta myös vahva siipikarjanlihassa ja lisäksi
ainoa, joka toimii koko maan laajuisesti. HK Ruokatalosta tuli
Sokolówin kolmanneksi suurin omistaja 11,1 prosentin osuudella ja
saimme oman edustajan yhtiön hallitukseen.

Kesäkuussa solmimme aiesopimuksen Mellilässä toimivan Koiviston
Teurastamo Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Järjestely valmistui
osapuolten suunnitelmien mukaisesti tammikuussa 2003. Kauppa
mahdollistaa jatkossa tehokkaan työnjaon luomisen Mellilän ja Forssan
teurastamoiden kesken.

HK Ruokatalon tänään julkistamat luvut ovat hyvät, kun ne suhteutetaan
yrityksen kymmenen viimeisen vuoden historiaan. Konserni on
saavuttanut tavoitteet, jotka se 1990-luvulla asetti kannattavuudelle,
vakavaraisuudelle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Muuttuvassa
ympäristössä tähtäin on kuitenkin jo korkeammalla. Kotimaassa yhtiön
markkina-asema ja kannattavuus ovat tyydyttävällä tasolla ja
kansainvälistyminen on onnistunut kannattavasti. Asiakkaidemme tarpeet
ovat parhaillaan muutostilassa. Se edellyttää pidemmälle menevää
yhteistyötä, prosessien ymmärtämistä yli yritysrajojen ja etsiytymistä
entistä lähemmäs kuluttajia. Pyrimme olemaan tässä suhteessa
edelläkävijöitä alallamme.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
HK Ruokatalo -konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 633,4 miljoonaa
euroa, mikä ylittää 48,5 miljoonalla eurolla edellisen vuoden
liikevaihdon. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 26,5 miljoonaa euroa,
mikä on 7,3 miljoonaa euroa eli 37,9 prosenttia enemmän kuin vuotta
aikaisemmin.

Konsernin Baltian-toiminnan liikevaihto kasvoi nyt 110,6 miljoonaan
euroon ja tulokseksi muodostui 8,1 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin
Baltian liikevaihto oli ollut 79,0 miljoonaa euroa ja tulos ennen
satunnaiseriä 6,1 miljoonaa euroa.

Liharaaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat olivat pääosan vuotta
laskusuunnassa. HK Ruokatalon vienti saavutti myyntitavoitteensa
paljolti suorien asiakaskontaktien ja erikoistuotteiden menekin
ansiosta. Viennin arvo kasvoi edellisvuodesta ja oli 37,7 miljoonaa
euroa, mistä suurimmat kohteet olivat Japani ja Venäjä.


MARKKINAT
Lihatuotteiden kokonaiskysynnän kasvu Suomessa vuonna 2002 jäi
vaatimattomaksi. Sian- ja naudanlihassa oltiin edellisvuoden luvuissa,
mutta siipikarjatuotteiden kulutuksen 6 prosentin lisäys piti tilastot
lievästi plussalla. HK Ruokatalo jatkoi markkinajohtajana
päätuoteryhmissään lihavalmisteissa ja siipikarjatuotteissa.
Kotimaisen raaka-aineen hankkijana ja käyttäjänä konserni vahvisti
asemiaan. Suomen yksiköiden käyttämästä 123,9 miljoonasta kilosta
99,99 prosenttia oli suomalaista alkuperää. Lisäksi Baltian yksiköt
hankkivat omaan käyttöönsä 43,6 miljoonaa kiloa lihaa.

Baltian maissa kysynnän kasvu jatkui verrattain ripeänä ja
kansalaisten ostovoiman myönteinen kehitys vauhditti kysyntää. Rakvere
Lihakombinaatin myyntivolyymi kasvoi Virossa markkinoiden yleistä
kasvua nopeammin ja Rakvere vahvisti näin markkinajohtajan asemaansa
erityisesti sille tärkeissä ruokamakkaroissa, mutta myös tuorelihassa.
Latviassa Rigas Miesnieks vahvisti asemiaan maansa lihavalmisteiden
ykkösmerkkinä. Liettuassa Klaipedos Maistas -tuotteiden liiketoiminta
on lähtenyt käyntiin ja myyntivolyymi kasvoi suunnitelmien mukaisesti.
Konsernin toinen suuri Baltian-yhtiö, AS Tallegg, vahvisti
markkinajohtajuuttaan Virossa ja kasvatti merkittävästi osuuttaan
Latvian tuorebroilerin markkinoista. Liettuassa Talleggin
markkinaosuus pysyi ennallaan.

Kilpailu Baltiassa on kiristymään päin, ja siksi kustannustehokkuuden
ja uudistumiskyvyn merkitys tulee olemaan tärkeä kilpailutekijä siellä
toimiville lihayrityksille. Lisäksi Baltian valtioiden välillä ilmenee
vielä, EU-sopimusten vastaisestikin, protektionismia, joka yritysten
on otettava huomioon.


INVESTOINTIEN PAINOPISTE BALTIASSA
Konsernin bruttoinvestoinnit nousivat 33,4 miljoonaan euroon oltuaan
vuotta aikaisemmin 32,7 miljoonaa euroa. Kokonaissummasta käytettiin
kotimaan kohteisiin 24,4 miljoonaa euroa ja Baltian kohteisiin 8,3
miljoonaa euroa.

Forssassa entisten nautateurastustilojen saneeraus sian teurastukseen
ja leikkuuseen saatiin lähes valmiiksi. Viimeiset laiteasennukset
tapahtuivat vuoden 2003 alussa. Investointi mahdollistaa kasvaneiden
sianlihamäärien tehokkaan käsittelyn. Säkylässä kalkkunatehtaan
viimeistelytyöt valmistuivat jo kertomusvuoden alussa.

Baltiassa Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg investoivat
tuotantolaitostensa EU-kelpoisuuden saavuttamiseksi. Vuoden päättyessä
kummallakin oli kansallisten viranomaisten hyväksyntä ja hakemusten
käsittely siirtyi EU:n komissioon.


SOKOLÓW-JÄRJESTELY
HK Ruokatalo teki 18.11.2002 Puolassa julkisen ostotarjouksen, jolla
se tarjoutui ostamaan osakkeita Puolan suurimmasta liha-alan
yrityksestä, Sokolów S.A.:sta. Sokolów on noteerattu Varsovan
pörssissä. Tarjous oli voimassa 25.11.-16.12.2002 välisen ajan.
Tarjousaikana HK Ruokatalo osti kaikkiaan 11.148.434 osaketta, mikä
vastaa 11,13 prosenttia Sokolówin osakepääomasta ja äänimäärästä.


RAHOITUS
HK Ruokatalo -konsernin korollisen vieraan pääoman määrä vuoden
lopussa oli 130,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 134,5
miljoonaa euroa. Kokonaismäärä laski 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin
korkokulut alenivat edellisestä vuodesta noin kymmenen prosenttia
yleisen korkotason alenemisen ja lainakannan pienenemisen johdosta.
Omavaraisuus vahvistui edelleen ja oli nyt 41,9 prosenttia (38,5 %).


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET
Yhtiö korotti osakepääomaa kahdesti tilikauden aikana: 12.9. ja
5.12.2002. Korotukset liittyivät vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainan
lainaosuuksien vaihtamiseen osakkeiksi. Vaihtojen seurauksena yhtiön A-
osakkeiden lukumäärä kasvoi 377.680 osakkeella ja osakepääoma korottui
vastaavasti 642.056,00 eurolla. Uusien osakkeiden merkintähinta oli
4,20 euroa osakkeelta ja ne oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran
tilikaudelta 2002.

HK Ruokatalo laski 30.12.1996 liikkeeseen 62,5 miljoonan markan (10,5
miljoonan euron) suuruisen ammattimaisille sijoittajille suunnatun
vaihtovelkakirjalainan. Laina oli oman pääoman ehtoinen ja laina-aika
kymmenen vuotta. Lainassa annettiin 62.500 kappaletta tuhannen markan
(168,18793 euron) nimellisarvoista lainaosuutta, joista jokainen
voitiin vaihtaa neljäänkymmeneen 1,70 euron nimellisarvoiseen yhtiön A-
osakkeeseen. Yhtiön osakepääoma voi korottua velkakirjalainan
vaihdolla enintään 4.250.000,00 eurolla, jolloin osakkeiden lukumäärä
voi nousta enintään 2.500.000 kappaleella. Lainassa annetuista 62.500
lainaosuudesta oli tilikauden päättyessä vaihtamatta 53.058
lainaosuutta. (Ks. kohta öTilikauden päättymisen jälkeiset
tapahtumatö.)


ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA
Ruotsin maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö Lantbrukarnas
Riksförbund antoi 4.12.2002 Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän
tarkoittaman ilmoituksen, että sen kokonaan omistamien yhtiöiden LRF
Re AG:n, SwedeAgri Invest AB:n ja SwedeAgri Finance AG:n
yhteenlaskettu omistusosuus HK Ruokatalon osakepääomasta oli noussut
20,28 prosenttiin.

Swedish Meats ekonomisk förening ilmoitti 4.12.2002 myyneensä kaikki
omistamansa HK Ruokatalon osakkeet.


HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
Vuonna 1999 konserni aloitti työyhteisön kehittämisprosessin
toimintakulttuurin ja työn tekemisen tapojen uudistamiseksi.
Prosessilla edesautetaan yrityksen taloudellisten tavoitteiden
saavuttamista, siksi se koskee koko kotimaan henkilöstöä ja kaikkia
paikkakuntia ja tuotanto-osastoja. Viimeiset uudistukseen liittyvät
kolmen päivän perusvalmennuskurssit pidettiin keväällä. Parhaillaan
konsernissa ollaan siirtymässä tiimityöskentelyyn, missä tiimit
itsenäisesti esimiehen tuella parantavat työnsä tuloksia ja kehittävät
toimintaansa.

Hallitus päätti jatkaa vuonna 2001 aloitettua henkilöstön
kannustuspalkkio-ohjelmaa. Henkilöstölle voidaan maksaa
kannustuspalkkiota edellyttäen, että kotimaan käyttökate ylittää
budjetoidun tavoitteen. Ylittävästä osasta kolmannes käytetään
tulospalkkioiden ja niiden sivukulujen maksamiseen. Vuodelle 2002
asetettu tavoite ylittyi ja palkkiosummaksi muodostui 0,95 miljoonaa
euroa. Summa on kirjattu kuluksi kertomusvuoden tuloksessa.


HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 4.718 henkilöä, kun vuotta
aiemmin luku oli 4.632. Siinä heijastuu liiketoiminnan laajeneminen
Virossa ja Liettuassa. Vuoden lopussa henkilöstö jakaantui maittain:
Suomi 51,9 %, Viro 38,9 %, Latvia 7,0 %, Liettua 2,1 % ja muut maat
0,1 %.

Keskimääräislukuna laskettuna konserni työllisti tilikauden aikana
4.882 (4.084) henkilöä. Lisäys on osaksi näennäinen, koska edellisen
vuoden vertailuvussa Tallegg-konserni on mukana vain neljän kuukauden
ajalta.


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Kesäkuussa 2002 tehty aiesopimus Koiviston Teurastamo Oy:n ostamisesta
viimeisteltiin suunnitelmien mukaisesti tammikuussa 2003.
Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan ilman ehtoja.

Konsernin myönteisen kehityksen mahdollistamana yhtiö päätti vuoden
2003 alussa maksaa takaisin ennenaikaisesti vuoden 1996
vaihtovelkakirjalainansa. Se olisi normaalisti erääntynyt 30.12.2006.
Määräaikaan 29.1.2003 mennessä lainaosuuksia vaihdettiin osakkeiksi
niin, että yhtiön A-osakkeiden lukumäärä kasvoi 2.122.320 kappaleella
ja osakepääoma korottui 3.607.944,00 eurolla. Yhtiö ei tarvinnut rahaa
lainan takaisinmaksuun, sillä kaikki alunperin liikkeeseen lasketut
62.500 lainaosuutta vaihdettiin osakkeiksi.

Mahdollistaakseen entistä tehokkaamman työnjaon konsernin eri
yksiköiden välillä yhtiö nosti helmikuussa omistuksensa Helanderin
Teurastamo Oy:ssä 85 prosentista sataan prosenttiin. Tätä varten HK
Ruokatalo suuntasi 109.335,50 euron suuruisen osakeannin Helanderin
Teurastamon omistajille.

Venäjän helmikuussa asettamat uudet tuontimääräykset aiheuttivat
viennissä ajoittain häiriöitä. HK Ruokatalon vienti Venäjälle on
käynnistynyt uudestaan sikäläisten asiakkaiden saatua lisää
tuontikiintiöitä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Konsernin liiketoiminta on alkuvuonna edennyt suunnitelmien
mukaisesti. Se luo edellytykset kannattavuuden positiiviselle
kehitykselle siitäkin huolimatta, että kilpailutilanne kiristynee
kaupan keskittymisen johdosta.

Kilpailu kiristyy myös Baltiassa ja kustannustehokkuuden merkitys
kasvaa siellä tuloksenteossa. Rakvere Lihakombinaatin ja Talleggin
orgaaninen kasvu ja kannattavuuden kehitys ovat olleet hyvät.
Molemmilla yrityksillä on hyvät valmiudet siirtyä uuteen
toimintaympäristöön Viron, Latvian ja Liettuan EU-jäsenyyden alkaessa
runsaan vuoden kuluttua. Ennen EU-aikaa on kuitenkin varauduttava
edelleen myös Baltian valtioiden välisiin poliittisluontoisiin kaupan
esteisiin.

Vientimarkkinoilla jatkunee varsin alhainen hintataso, jota lisäksi
syö euron vahvistuminen dollariin ja jeniin nähden. Tämä on otettu
huomioon kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa.


HALLITUKSEN ESITYS
Konsernin jakokelpoisten varojen määrä on 26.737.574,23 euroa.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17.401.887,49 euroa. Hallitus
esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2002 osinkoa 0,27 euroa osakkeelle
eli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.


YHTIÖKOKOUS
HK Ruokatalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
9.4.2003 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite
Kaivokatu 18. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat,
jotka 28.3.2003 ovat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä
pidettävään omistajaluetteloon. Varsinainen kokouskutsu ja esityslista
julkistetaan myöhemmin.


HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa