HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008

HKScan Oyj         PÖRSSITIEDOTE 5.11.2008, klo 8.00          

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008                 

* Lihamarkkinat tasaantuivat kolmannella vuosineljänneksellä          

* Kannattavuus parani alkuvuoteen verrattuna, mutta oli vielä edelleen     
riittämätön etenkin Suomessa, missä konsernilla on rakennemuutoksen läpiviennin 
myötä eväät kasvuun ja parempaan kannattavuuteen                

* Vahva markkina-asema kaikilla markkina-alueilla luo konsernille vakaan pohjan 
liiketoiminnan kehittämiseen yleismaailmallisesta taloustilanteen kiristymisestä
huolimatta                                   KONSERNI                                    
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Q3/2008 | Q3/2007 | Q1-Q3/08 | Q1-Q3/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  600,4 |  532,1 |  1 702,3 |  1 555,0 |  2 107,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   12,3 |   18,7 |   22,8 |   43,2 |   55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%  |   2,0 |   3,5 |    1,3 |    2,8 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto / tappio  |   5,4 |   13,3 |    3,1 |   29,4 |   36,3 |
| ennen veroja    |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa |   0,05 |   0,26 |   -0,05 |   0,57 |   0,72 |
--------------------------------------------------------------------------------


HEINÄ-SYYSKUU 2008                               

- Liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia 600,4 miljoonaan euroon (532,1 milj. euroa 
Q3/2007).                                    
- Liikevoitto oli 12,3 miljoonaa euroa (18,7 Meur Q3/2007).           
- Suomen liikevoitto (4,5 Meur) parani heikon toisen neljänneksen tasolta.   
Myyntivolyymia ja liikevoittoa rasittivat edelleen pakkasvaraston purku,    
päällekkäiset logistiikan kustannukset sekä vasta tarkastelujakson lopulla   
normalisoitunut toimitusvarmuus.                        
- Ruotsissa liikevoitto (5,5 Meur) koheni edellisistä neljänneksistä, mutta jäi 
viime vuodesta (8,5 Meur Q3/2007). Tavoitteista jäätiin ennen muuta       
lihavalmisteissa. Jaksolle sijoittunut, sittemmin loppuunviety         
hintaehtoneuvottelu pysäytti osan myyntiä useaksi viikoksi yhdessä merkittävässä
vähittäiskaupan ketjussa.                            
- Baltiassa liikevoitto (1,7 Meur) jäi kulutuskysynnän yleisen heikkenemisen  
takia edellisestä vuodesta (3,4 Meur Q3/2007).                 
- Puolan liikevoitto (1,6 Meur) parani edellisestä neljänneksestä ja viime   
vuodesta (1,4 Meur Q3/2007). Tulosparannus johtui tappiollisten yksiköiden   
tuloksen kohentumisesta.                            
- HKScan pitää ennallaan näkemyksen, jonka mukaan kuluvan vuoden liikevoitto jää
selvästi alle vuoden 2007 tason.                        TOIMITUSJOHTAJA KAI SEIKKU:                           

" Yhtiön liikevoitto parani suhteessa alkuvuoteen, mutta jäi 4.7.2008 annetun  
pörssitiedotteen mukaisesti tavoitteista myös kolmannella vuosineljänneksellä. 

Suomessa läpiviety rakennemuutos mahdollistaa kannattavan kasvun pitkään    
jatkuneen markkina-asemien menetyksen jälkeen. Pitkään vaivannut riittämätön  
toimitusvarmuus on uuden logistiikkakeskuksen käyttöönoton myötä nyt      
kilpailukykyisellä tasolla.                           

Ruotsissa myyntihintoja korotettiin lokakuussa, mikä yhdessä sianlihan     
markkinatilanteen helpottumisen kanssa parantaa kannattavuutta.         

Baltiassa heinäkuun myynti sujui suunnitelmien mukaan. Kansantalouden nopea   
käänne leikkasi kuitenkin elo-syyskuun kulutuskysyntää, mikä näkyi       
kannattavuuden nopeana alenemisena. Baltian maiden heikot talousnäkymät painavat
tuloskehitystä myös loppuvuonna.                        

Konsernin markkina-asema on Baltiassa kuitenkin vahva. Markkinat ovat nopeasti 
konsolidoitumassa, ja yhtiön markkinaosuus vahvistuikin kaikissa Baltian maissa 
tarkastelujaksolla.                               

Puolassa Sokolówin myynti ja tulos kehittyivät vakaasti. Agro-Sokolówin ja   
Pozmeatin tappiot pienenivät ennakoidusti. Pozmeatin odotetaan yltävän     
loppuvuonna positiiviseen tulokseen.                      

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellisen haastava. Tuloskehitystä ovat      
jarruttaneet vaikea suhdanne, isot rakennemuutoskustannukset, Puolan      
liiketoimintayksiköiden tappiot, yleinen panoskustannusten nousu ja kohonnut  
korkotaso.                                   

Yhtiöllä on kuitenkin suhdanteen kääntyessä, tehtyjen ja tulevien        
hinnankorotusten ja saavutettujen kustannussäästöjen myötä eväät myönteiselle  
tuloskehitykselle sen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden mukaisesti.   
Kuluvan, neljännen vuosineljänneksen liikevoiton odotetaan ylittävän kolmannen 
kvartaalin tason.                                

Finanssimarkkinoiden toimintahäiriöiden myötä reaalitalouteen leviävä kriisi ei 
todennäköisesti vaikuta merkittävällä tavalla ruoan kysyntään.         
Kulutustottumukset ja tuoteryhmien väliset painotukset saattavat hieman elää.  
HKScanin tuotteiston laajuus tarjoaa hyvät mahdollisuudet hyödyntää muuttuviakin
kulutustottumuksia eri markkinoilla."                      MARKKINA-ALUE SUOMI                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2008 | Q3/2007 | Q1-Q3/08 | Q1-Q3/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  183,7 |  171,3 |  543,2 |   497,9 |   674,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   4,5 |   6,7 |   8,0 |   19,6 |   22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%    |   2,4 |   3,9 |   1,5 |    3,9 |    3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälisiä sianlihamarkkinoita pitkään vaivannut ylitarjonta tasapainottui 
kolmannella vuosineljänneksellä, mutta sikatalouden jo pitkään jatkunut     
kannattavuuskriisi heijastui edelleen selkeästi yhtiön kannattavuuteen. Suomessa
konsernin liikevoitto parani heikon toisen vuosineljänneksen jälkeen, mutta oli 
selvästi tasoltaan riittämätön.                         

Alkuvuoden toiminnalliset logistiikkaan ja toimitusvarmuuteen liittyneet    
ongelmat heijastuivat edelleen kesäjakson myyntivolyymeihin. Käytännössä    
kesäjakson sisäänmyynti tapahtui alkuvuonna vallinneen rajoitetun toimituskyvyn 
asettamissa rajoissa.                              

Elokuussa sattunutta laiterikkoa lukuun ottamatta logistiikkakeskuksen häiriöt 
ovat kolmannen neljänneksen aikana käytännössä poistuneet, ja toimitusvarmuus  
saavuttanut asiakkaiden edellyttämän tason.                   

Myyntihinnat eivät vielä ole toipuneet voimakkaasti nousseiden         
tuotantopanoskustannusten edellyttämälle tasolle, minkä vuoksi hinnankorotukset 
ovat jatkossakin välttämättömiä.                        

Lihan vientihinnat kääntyivät tarkastelujaksolla nousuun.            

Yhtiön siipikarjaliiketoiminta menestyi tavoitteiden mukaisesti.        
Ruoka-Saarioinen Oy:n kanssa jakson lopulla aloitettu tuotannollinen      
alihankintatyö vahvistaa HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä. 

HK Ruokatalo uudisti toiminnallisen organisaation ja johtamismallin. Yhtiön   
neljä perustoimintoa ovat elokuusta alkaen myynti, markkinointi,        
tilaus-toimitusprosessi ja teolliset prosessit.                 MARKKINA-ALUE RUOTSI                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2008 | Q3/2007 | Q1-Q3/08 | Q1-Q3/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  315,4 |  279,2 |  877,7 |   816,2 |  1 111,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   5,5 |   8,5 |   9,4 |   14,8 |   23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%    |   1,7 |   3,0 |   1,1 |    1,8 |    2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kolmas vuosineljännes oli Ruotsissa hivenen parempi kuin toinen, mutta viime  
vuoden tasosta jäätiin selvästi.                        

Tuotantopanoskustannukset jatkoivat nousuaan kolmannella kvartaalilla.     
Myyntihintojen korotuksia tehtiin lokakuun aikana.               

Katsauskaudelle ajoittui hintaneuvottelu erään merkittävän vähittäiskauppaketjun
kanssa. Neuvottelun aikana merkittävä osa Scanin tuotevalikoimasta poistui   
useaksi viikoksi kyseisen ketjun valikoimista, mikä verotti sekä myyntiä että  
kannattavuutta. Hintaneuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen jakson  
loppuun mennessä, ja tilanne on kaikilta osin normalisoitunut.         

Pekoninkäsittelyyn erikoistuneen tehtaan laajennuksen sisäänajo Puolan     
Swinoujsciessa eteni viimeiseen vaiheeseensa.                  

Syyskuussa suljettiin Etelä-Ruotsissa Kävlingen toimipaikka, ja Uppsalassa   
lopetettiin teurastukset.                            MARKKINA-ALUE BALTIA                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q3/2008 | Q3/2007 | Q1-Q3/08 | Q1-Q3/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  44,2 |  38,0 |   125,2 |   107,7 |   145,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   1,7 |   3,4 |    5,8 |    9,8 |   10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |   3,8 |   8,9 |    4,6 |    9,1 |    7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Baltiassa konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi. Liikevoitto sen sijaan jäi
vuoden takaisesta.                               

Pitkään nähtävissä ollut Baltian markkinoiden jäähtyminen nopeutui loppukesästä.
Virossa ja Latviassa kansantalous painui miinukselle, ja Liettuassakin     
talouskasvu jäi nollaan.                            

Kiristyvässä kilpailutilanteessa kustannusnousujen vieminen myyntihintoihin   
onnistui vain osittain, mikä näkyi alentuneina myyntikatteina. Edullisempien  
tuotteiden menekki on vahvassa kasvussa, ja päivittäistavarakaupassa volyymi ja 
arvo ovat laskussa.                               

Toimintaympäristön muutoksesta huolimatta yhtiön asema Baltiassa on vahva, mistä
on osoituksena markkinaosuuksien positiivinen kehitys kaikissa Baltian maissa. 
Kansantalouksien kasvun hidastuminen Baltiassa jatkuu eikä suhdanteeseen    
ennakoida nopeaa käännettä. Näissä olosuhteissa voidaan ennakoida alan     
konsolidaation kiihtymistä.                           MARKKINA-ALUE PUOLA                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
| *)          | Q3/2008 | Q3/2007 | Q1-Q3/08 | Q1-Q3/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  74,2 |  59,5 |   204,6 |   166,1 |   220,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   1,6 |   1,4 |    2,3 |    3,6 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |   2,2 |   2,4 |    1,1 |    2,2 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.    

Sokolówin liha- ja jalostetuotanto kehittyi edelleen asetettujen tavoitteiden  
mukaisesti. Liikevaihto ja tulos kehittyivät positiivisesti. Puolan       
markkina-alueen liikevoitto kokonaisuudessaan parani alkuvuoteen verrattuna.  

Eläintuotannon huono kannattavuus rasitti edelleen alkutuotantoyhtiö      
Agro-Sokolowin tulosta. Tytäryhtiö Pozmeatissä puolestaan myynti kasvoi mutta  
tulos pysyi vielä niukasti miinuksella. Pozmeatin odotetaan kääntyvän voitolle 
loppuvuoden aikana.                               

Sokolówissa kasvoivat eniten toimitukset modernin vähittäiskaupan ketjuille,  
jotka yhdeksän kuukauden jälkeen ovat nousseet suurimmaksi myyntikanavaksi.   
Kaupan ketjujen merkitys teollisuuden partnereina kasvaa myös Puolassa.     


INVESTOINNIT JA RAHOITUS                            

Kolmannen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 17,0 miljoonaa euroa (33,8
Meur Q3/2007). Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit kokonaisuudessaan olivat 70,6 
miljoonaa euroa (92,9 Meur Q1-Q3/2007). Ne jakaantuivat tuotannollisiin     
kohteisiin markkina-alueittain: Suomi 24,1 miljoonaa euroa, Ruotsi 24,1     
miljoonaa euroa ja Baltia 11,6 miljoonaa euroa. HKScanin osuus Sokolówin    
investoinneista Puolassa oli 10,8 miljoonaa euroa.               

Suomessa ei katsauskaudella ollut käynnissä merkittäviä investointikohteita.  
Ruotsissa jatkettiin jakelukeskuksen rakentamista Linköpingiin. Virossa     
vihittiin syyskuussa käyttöön Rakvere Lihakombinaatin uusi nakkilinja.     

Konsernin korolliset velat ilman 23.9.2008 liikkeeseenlaskettua hybridilainaa  
olivat syyskuun lopussa 541,0 miljoonaa euroa (505,2 Meur). Velkamäärän kasvuun 
on vaikuttanut riittämätön liiketoiminnan kassavirta. Konsernin         
nettorahoituskulut olivat 20,7 miljoonaa euroa (14,4 Meur). Kasvu johtui    
velkaantumisen kasvusta ja korkojen noususta vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen  
kuukauden aikana edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.          

Konsernin rahoituksen perustana on kesäkuussa 2007 tehty 550 miljoonan euron  
suuruinen syndikoitu lainajärjestely, jonka maturiteetiksi sovittiin 275    
miljoonaan euron velkakirjalaina-osuuden osalta 7 vuotta ja 275 miljoonan euron 
luottolimiittiosuuden osalta 5 vuotta kahdella 1 vuoden jatko-optiolla.     
Käyttämättömien valmiusluottojen määrä 30.9.2008 oli 183 miljoonaa euroa (182  
Meur). Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- ym. limiittejä 
40 miljoonaa euroa (34 Meur). 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli 
käytössä 39 miljoonaa euroa (13 Meur). Yritystodistusmarkkinan vaikeuduttua   
vallitsevan rahoitusmarkkinakriisin johdosta yhtiö ei ole liikkeeseenlaskenut  
uusia yritystodistuksia ja erääntyvät yritystodistukset on uudelleenrahoitettu 
tarpeen mukaan käyttämättömillä rahoituslimiiteillä.              

Syyskuun lopussa omavaraisuusaste oli 30,0 prosenttia (30,4 %). Konsernin    
tärkeimpiä painopistealueita ovat kassavirran vahvistaminen ja nettovelkojen  
vähentäminen.                                  


JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEEN LASKEMINEN                  

HKScan laski 23.9.2008 liikkeeseen 20 miljoonan euron suuruisen omaan pääomaan 
rinnastettavan joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina). Laina suunnattiin   
yhtiön pääomistajille, LSO Osuuskunnalle ja Swedish Meats ek.för:lle. Lainan  
korko on 8,5 prosenttia vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiö voi  
lunastaa sen takaisin kuuden vuoden kuluttua. Lainaa käsitellään yhtiön     
IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Koronmaksun ajankohta on yhtiön      
harkinnassa. Korko voidaan maksaa joko käteisenä tai HKScanin A-sarjan     
osakkeina. Vaihto-oikeus koskee ainoastaan kuutta ensimmäistä vuotta. Koron   
maksu uusina osakkeina laimentaa yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistusta 
kuuden vuoden kuluessa enintään 1 190 160 A-osakkeella, mikä vastaa 3,5     
prosenttia A-osakkeista ja 3,0 prosenttia kaikista osakkeista. Vaihtosuhde on  
laskettu 8,57 euron osakekurssin mukaan.                    

Liikkeeseen laskettu hybridilaina tukee yhtiön ilmoittamaa omavaraisuuden    
nostotavoitetta ja pienentää velkaantumisastetta sekä keventää         
rahoituskustannuksia.                              


YHTIÖN OMAT OSAKKEET                              

Yhtiökokouksen 20.4.2007 antaman valtuutuksen nojalla yhtiö osti        
osakepalkkiojärjestelmää varten maaliskuussa omia A-osakkeitaan OMX       
Pohjoismaiden Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Yhtiön hallussa oli 30.9.2008 
yhteensä 9 472 omaa A-osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,01 miljoonaa euroa. 
Osuus kaikista osakkeista oli 0,02 prosenttia ja äänistä 0,01 prosenttia.    


ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA                        

Rahastoyhtiö Artio Global Management LLC ilmoitti Arvopaperimarkkinalain 2.   
luvun 9. pykälän mukaisesti, että 30.9.2008 toteutetun osakekaupan seurauksena 
Julius Baer International Equity Fundin omistus HKScanin osakepääomasta aleni  
4,999 prosenttiin. Samalla Julius Baer International Equity Fundin ja muiden  
Artio Global Management LLC:n asiakkaiden yhteenlaskettu omistus HKScanin    
osakepääomasta nousi kuitenkin aiemmasta 8,21 prosentista 8,77 prosenttiin.   


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET                      

(1) Hallituksella on yhtiökokouksen 22.4.2008 myöntämä valtuutus päättää yhtiön 
omien A-osakkeiden hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on enintään 3 
500 000 kappaletta, mikä on noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 %
A-sarjan osakkeista.                              

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita  
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.                  

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.  
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa   
30.6.2009 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.             

(2) Hallituksella on lisäksi valtuudet päättää osakeannista sekä        
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Alkuperäinen    
valtuutus koski enintään 5 500 000 A-osakkeen antia. Hallitus käytti valtuutusta
23.9.2008 laskiessaan liikkeeseen joukkovelkakirjalainan, johon liittyi     
optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 1 190 160 A-osakkeeseen,  
mikä vastaa noin 3,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.           

Hallitus voi päättää osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
30.6.2009 asti. Valtuutuksesta on käyttämättä vähintään 4 309 840 A-osaketta.  


HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa työskenteli tammi-syyskuussa keskimäärin 7 526 henkilöä 
(7 949 Q1-Q3/2007). Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin: Suomi 2  
423, Ruotsi 3 248 ja Baltia 1 855. Lisäksi Sokolówin palveluksessa oli     
keskimäärin 5 468 henkilöä.                           

Katsauskauden päättyessä henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti: Ruotsi 39,6 
%, Suomi 31,3 %, Viro 21,6 %, Latvia 3,4 %, Puola (Scan) 2,7 %, muut maat 1,4 %.


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                     

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät  
kaikilla markkina-alueilla raaka-aineiden, erityisesti sianlihan,        
hintakehitykseen ja jatkossa mahdollisesti myös saatavuuteen sekä toisaalta   
myyntihintojen nostamiseen kustannusnousuja vastaavasti. Lisäksi maakohtaisia  
epävarmuustekijöitä liittyy Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelman     
onnistumiseen sekä Baltiassa kansantalouksien kehitykseen.           

Vallitseva kansainvälinen rahoitusmarkkinakriisi lisää luottotappioriskien   
mahdollisuutta. Rahoituksen riskilisien muutokset ja valuuttakurssien      
poikkeuksellisen suuret heilahtelut voivat vaikuttaa rahoituskustannuksiin ja  
oman pääoman määrään.                              


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Scan AB hankki lokakuussa vähemmistöosakkuuden valmisruokayhtiö Matfabriken i  
Skandinavien AB:stä sekä pienestä teurastamoyhtiö Bertil Erikssons Slakteri   
AB:stä. Kummastakin yhtiöstä Scan voi ostaa myöhemmin loput osakkeet.      


TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ                              

Yhtiö pitää ennallaan näkemyksen, jonka mukaan koko vuoden 2008 liikevoitto jää 
selvästi alle vuoden 2007 tason.                        


Vantaalla 5.11.2008                               

HKScan Oyj                                   
Hallitus                                    KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.9.2008                       


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2008 | Q3/2007 | Q1-Q3/08 | Q1-Q3/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |  600,4 |  532,1 | 1 702,3 |  1555,0 |  2 107,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot | -573,1 | -500,2 | -1 637,5 | -1471,4 | -2 000,4 |
| ja kulut        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |  -15,0 |  -13,3 |  -42,1 |  -40,5 |   -51,6 |
| arvonalentumiset    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      |  12,3 |  18,7 |   22,8 |   43,2 |   55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   7,5 |   1,3 |   10,9 |   3,4 |    9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |  -14,9 |  -7,0 |  -31,6 |  -17,8 |   -28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         |   0,6 |   0,4 |   1,0 |   0,6 |    0,4 |
| osakkuusyhtiöiden   |     |     |     |     |      |
| tuloksista       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN  |   5,4 |  13,3 |   3,1 |   29,4 |   36,3 |
| VEROJA         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |  -2,2 |  -2,9 |   -3,5 |   -5,9 |   -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN       |   3,2 |  10,4 |   -0,4 |   23,5 |   29,5 |
| VOITTO/TAPPIO     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN       |     |     |     |     |      |
| VOITON/TAPPION     |     |     |     |     |      |
| JAKAUTUMINEN:     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeen-  |   2,1 |  10,1 |   -2,1 |   22,2 |   27,8 |
| omistajille      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille  |   1,1 |   0,3 |   1,7 |   1,3 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   3,2 |  10,4 |   -0,4 |   23,5 |   29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeen-  |     |     |     |     |      |
| omistajille kuuluvasta |     |     |     |     |      |
| voitosta laskettu   |     |     |     |     |      |
| osakekohtainen tulos: |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos /osake (EUR)   |  0,05 |  0,26 |  -0,05 |   0,57 |   0,72 |
| laimentamaton/laimenne |     |     |     |     |      |
| ttu          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN TASE                                 
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.9.2008 |  30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      |    64,5 |     18,6 |    65,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |    84,8 |    106,1 |    85,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      |    503,9 |    481,5 |    476,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä     |    18,7 |     17,6 |    20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset     |    14,1 |     10,6 |    18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset   |    11,0 |     11,8 |    11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen    |     8,7 |     2,7 |     8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT        |    705,7 |    648,8 |    685,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |    151,9 |    138,9 |    140,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    239,9 |    247,3 |    244,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen         |     5,8 |     4,0 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat        |     3,4 |     3,9 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset      |    33,6 |     32,9 |    53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT        |    434,6 |    427,1 |    444,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |   1 140,3 |   1 075,9 |   1 129,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    66,8 |     66,8 |    66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    74,8 |     74,6 |    73,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet           |    -0,1 |     -1,8 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut   |    101,9 |     77,0 |    80,6 |
| rahastot             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |    -0,6 |     3,6 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |    93,8 |    104,2 |    105,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien oman |    336,6 |    324,3 |    328,5 |
| pääoman osuus           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus          |     5,2 |     2,5 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA            |    341,8 |    326,8 |    331,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka     |    35,6 |     17,6 |    34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen vieras  |    426,9 |    446,8 |    421,6 |
| pääoma              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton vieras   |     6,1 |     5,8 |     6,9 |
| pääoma              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet         |     3,0 |     5,1 |     4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset      |     0,4 |     5,5 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    |    472,0 |    480,9 |    467,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen vieras  |    114,1 |     58,4 |    92,9 |
| pääoma              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |    210,9 |    206,9 |    236,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka           |     0,1 |     2,9 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset      |     1,4 |     0,0 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    |    326,6 |    268,1 |    330,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |   1 140,3 |   1 075,9 |   1 129,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|     | 1. | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  | 9.  | 10. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 66, | 73,4 | 3,0 | 66,7 | 0,0 | 10,8 | 3,0 | -0,7 | 105, | 328, |
| PÄÄOMA |  8 |   |   |   |   |   |   |   |  5 |  5 |
| 1.1.200 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavir |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ran   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| suojauk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| set   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan  |   |   | 2,1 |   |   |   |   |   |   | 2,1 |
| pääomaa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kirjatu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voitot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tappiot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |   | 0,1 |   |   |   | 0,3 | -3,6 |   | 0,6 | -2,6 |
| ron   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu   |   |   |   |   | 20,0 | -1,1 |   |   |   | 18,9 |
| muutos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5 | 1,5 |
| kirj.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voittov |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| aroihin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   | -0,9 | 0,0 |
| erien  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| välillä |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Opoon  | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 20,0 | -0,7 | -3,6 | 0,0 | 1,1 | 19,8 |
| suoraan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kirj.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nettovo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| itot ja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -tappio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |   |   |   |   |   |   |   |   | -2,2 | -2,2 |
| den   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voitto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonai | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 20,0 | -0,7 | -3,6 | 0,0 | -1,1 | 17,7 |
| svoitot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -tappio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |   |   |   |   |   |   |   | -10, | -10, |
| jako  |   |   |   |   |   |   |   |   |  6 |  6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakean |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ti   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |   |   |   |   |   |   |   | -0,1 |   | -0,1 |
| osakkei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| den   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| hankint |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omina  |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 0,8 |
| osakkei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| na   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| suorite |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tut   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| maksut |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 |
| t    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| optiot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 66, | 74,8 | 5,1 | 66,7 | 20,0 | 10,0 | -0,6 | -0,1 | 93,8 | 336, |
| PÄÄOMA |  8 |   |   |   |   |   |   |   |   |  6 |
| 30.9.20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 08   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
SARAKKEIDEN SELITYS: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto,
4. Sijoitettu vapaa oma pääoma, 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 7.  
Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Yhteensä           


--------------------------------------------------------------------------------
|     | 1. | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  | 9.  | 10. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 58, | 72,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 5,4 | 0,0 | 90,5 | 236, |
| PÄÄOMA |  6 |   |   |   |   |   |   |   |   |  4 |
| 1.1.200 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavir |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ran   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| suojauk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| set   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan  |   |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   | 1,3 |
| pääomaa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tilikau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| della  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| siirret |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ty   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| määrä  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |   |   |   |   |   |   | -2,0 |   |   | -2,0 |
| ron   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,1 | 2,1 |
| muutos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   | -1,0 | 0,0 |
| erien  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| välillä |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Opoon  | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 1,1 | 1,4 |
| suoraan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kirj.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nettovo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| itot ja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -tappio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |   |   |   |   |   |   |   |   | 22,2 | 22,2 |
| den   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voitto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonai | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 23,3 | 23,6 |
| svoitot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -tappio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |   |   |   |   |   |   |   | -9,3 | -9,3 |
| jako  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakean | 8,2 |   |   | 66,7 |   |   |   |   |   | 74,9 |
| ti   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osakkei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| den   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankint |   |   |   |   |   |   |   | -1,8 |   | -1,8 |
| a    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omana  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| pääoman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| suorite |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ttavat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osake- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruste |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   | -0,1 | 0,5 |
| iset  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| liiketo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| imet  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 66, | 74,5 | 1,4 | 66,7 | 0,0 | 8,9 | 3,4 | -1,8 | 104, | 324, |
| PÄÄOMA |  8 |   |   |   |   |   |   |   |  4 |  3 |
| 30.9.20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 07   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
SARAKKEIDEN SELITYS: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto,
4. Sijoitettu vapaa oma pääoma, 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 7.  
Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Yhteensä           RAHAVIRTALASKELMA                                
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-9/2008 |   1-9/2007 |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     22,8 |     43,2 |    55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liikevoittoon      |     -4,0 |     0,9 |    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     42,1 |     40,5 |    51,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos         |     -1,3 |     -5,9 |    -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |    -31,2 |     11,4 |    50,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja - kulut    |    -20,6 |    -14,4 |    -19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              |     -3,5 |     -5,8 |    -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |     4,3 |     69,9 |    121,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden         |    -68,8 |    -92,9 |   -131,6 |
| bruttoinvestoinnit        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit     |     8,6 |     8,5 |    15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen   |       |    -70,1 |    -70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat         |     -0,2 |       |    -4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |     1,8 |       |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -58,6 |    -154,5 |   -187,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta    |    -54,3 |    -84,6 |    -66,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta lainasta |     20,0 |       |       |
| saadut maksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot  |     23,5 |    -113,6 |   -102,6 |
| ja takaisinmaksut        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |     1,7 |    230,2 |    225,0 |
| ja takaisinmaksut        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -10,6 |     -9,3 |    -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen   |     -0,1 |     -1,8 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |     34,5 |    105,5 |    111,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    -19,8 |     20,9 |    44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.          |     56,8 |     12,1 |    12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 30.9.         |     37,0 |     32,9 |    56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos taseessa   |    -19,8 |     20,9 |    44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.9.2008 |  30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton    |    -0,05 |     0,57 |    0,72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu     |    -0,05 |     0,57 |    0,72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake 30.9., eur 1)  |     8,57 |     8,27 |    8,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     30,0 |     30,4 |    29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakkeiden   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen lukumäärä, milj. |     39,3 |    38,7 |    38,8 |
| kpl               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit käyttö-    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaisuuteen, Meur        |     70,6 |     92,9 |    129,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kuu-   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausien lopun keskiarvona    |    7 526 |    7 949 |    7 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta               KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                    

LAADINTAPERIAATTEET                               

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2008 on laadittu IAS 34      
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on  
sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007.     
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2007 tilinpäätöksestä.    

Liikevoitto                                   

Liikevoittoa esitettäessä lähtökohtana on IFRS:n mukainen liikevoitto. IAS 1  
-standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen   
vuoden 2007 tilinpäätöksen laskentaperiaatteissa seuraavasti: liikevoitto on  
nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut   
tuotot, erikseen määriteltyjen osakkuusyhtiöiden tulososuus, vähennetään    
ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä  
omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuna, vähennetään   
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset          
arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut tuloslaskelman
erät esitetään liikevoiton alapuolella.                     

Tarvittaessa voidaan katsauksissa erikseen esittää kertaluontoisina erinä    
merkittävät myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset ja liiketoimintojen   
lopettamisesta johtuvat kirjaukset sekä liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä. 

Vuosina 2006 ja 2007 esitettiin osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden  
selostusosassa IFRS:n mukaisen liikevoiton lisäksi operatiivinen liikevoitto,  
jonka tarkoitus oli havainnollistaa ja eliminoida lähinnä konsernin Suomen   
liiketoiminnan suuren rakennemuutoksen vaikutuksia. Operatiivisen liikevoiton  
esittämisestä luovuttiin raportoinnissa 1.4.2008 alkaen teollisen        
rakennemuutoksen tultua suunnitelmien mukaiseen päätökseen.           

Osakkuusyhtiöt                                 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta esitetään pääsääntöisesti liikevoiton    
alapuolella. Jos konsernin liiketoiminnan kannalta tärkeää toimintoa hoidetaan 
osakkuusyhtiössä, esitetään osuus osakkuusyhtiön tuloksesta liikevoiton     
yläpuolella. Scan AB:n osakkuusyhtiöt Siljans Chark AB (1.1.2007 alkaen),    
Höglandsprodukter AB (1.1.2007 alkaen), daka a.m.b.a (1.1.2008 alkaen) ja    
Conagri AB (1.1.2008 alkaen) ovat tällaisia yhtiöitä. Nyhléns & Hugosons Chark 
AB:n status on muuttunut liikevoiton yläpuolella esitettävästä osakkuusyhtiöstä 
tytäryhtiöksi, ja sen käsittely on muuttunut 30.9.2008 kumulatiivisesti     
tilivuoden alusta.                               

Lukujen pyöristys                                

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten  
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.      
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja lukuja.                

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)                  
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain                

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q3/2008 | Q3/2007 | Q1-Q3/08 | Q1-Q3/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi        |  183,7 |  171,3 |   543,2 |   497,9 |  674,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi       |  315,4 |  279,2 |   877,7 |   816,2 | 1 111,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia       |  44,2 |   38,0 |   125,2 |   107,7 |  145,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola        |  74,2 |   59,5 |   204,6 |   166,1 |  220,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segm. välinen    |  -17,1 |  -15,8 |   -48,4 |   -32,8 |  -45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  600,4 |  532,1 |  1 702,3 |  1 555,0 | 2 107,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO     |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi        |   4,5 |   6,7 |    8,0 |   19,6 |   22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi       |   5,5 |   8,5 |    9,4 |   14,8 |   23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia       |   1,7 |   3,4 |    5,8 |    9,8 |   10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola        |   1,6 |   1,4 |    2,3 |    3,6 |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segm. välinen    |   0,0 |   0,0 |    0,0 |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Konsernihallinnon  |  -1,0 |   -1,3 |   -2,7 |   -4,6 |   -5,0 |
| kulut        |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  12,3 |   18,7 |   22,8 |   43,2 |   55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET               

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2008 |  Q1-Q3/2007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    627,2 |    352,4 |    352,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |    -3,4 |     2,4 |     3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |    68,6 |     92,9 |    131,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     0,0 |    209,9 |    209,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |    -6,7 |    -10,9 |    -16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -42,0 |    -40,5 |    -51,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |     9,5 |     0,0 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    653,2 |    606,2 |    627,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


VAIHTO-OMAISUUS                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2008 |  Q1-Q3/2007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       |    92,9 |     91,9 |    85,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet      |     9,3 |     7,1 |    10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet         |    34,1 |     25,9 |    28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat              |     0,1 |     0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        |     5,0 |     1,5 |     3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           |     0,9 |     1,0 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41      |     9,6 |     11,4 |    10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     |    151,9 |    138,9 |    140,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma  | Ulkona  | Osakepääo | Ylikurssi | SVOP | Omat   | Yht.  |
| ja      | olevien | ma    | -rahasto |    | osakkeet |    |
| ylikurssiraha | osakkeid |      |      |    |     |    |
| sto      | en    |      |      |    |     |    |
|        | lukumäär |      |      |    |     |    |
|        | ä    |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   |  39 266 |   66,8 |   72,9 | 66,7 |   -0,7 | 205,7 |
|        |   169 |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     | -15 000 |      |      |    |   -0,1 |  -0,1 |
| osakkeiden  |     |      |      |    |     |    |
| hankinta   |     |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |  45 552 |      |      |    |   0,8 |  0,8 |
| osakkeiden  |     |      |      |    |     |    |
| luovutus   |     |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2008   | 39 296 7 |   66,8 |   72,9 | 66,7 |   -0,1 | 206,3 |
|        |   21 |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
SVOP= Sijoitettu vapaa oma pääoma                        RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                            

Konsernin rahoitusriskien hallinnan periaatteita ei ole muutettu        
raportointikaudella. Periaatteet ovat samat kuin on esitetty vuoden 2007    
konsernin vuosikertomuksessa.                          


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                           
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2008 | 30.9.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat         |    45,0 |    39,6 |     36,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset      |    66,1 |    52,7 |     31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit              |    9,7 |    7,9 |     19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset        |    26,7 |    13,7 |     10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset             |    8,2 |    4,3 |     7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit        |    10,3 |    12,8 |     9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut           |    22,4 |    5,9 |     10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut            |    17,3 |    2,1 |     17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |    5,9 |    0,0 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimuksista johtuvat   |      |      |       |
| vastuut               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset     |    69,4 |    58,0 |     64,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset        |   235,6 |   165,2 |    162,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukset       |    7,6 |    5,1 |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset     |    -0,5 |    -0,4 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset        |    -0,9 |    0,3 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukset       |    1,3 |    0,7 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Q1-Q3/2008 | Q1-Q3/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille      |    28,0 |    29,2 |     38,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä       |    26,8 |    26,7 |     35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |    2,0 |    0,6 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |    9,7 |    5,0 |     11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


HKScan Oyj                                   


Kai Seikku                                   
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kai Seikku. Hänelle voi jättää soittopyynnön 
Katja Backmanin kautta, puh. 010 570 2428                    

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja   
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja  
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä   
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Vuotuinen liikevaihto on runsaat  
kaksi miljardia euroa.                             


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX                                   
Rahoitustarkastus                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa

Liitteet & linkit