HKSCAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HKScan Oyj              PÖRSSITIEDOTE    17.3.2009, klo 9.00

HKSCAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen,
joka pidetään torstaina 23.4.2009 alkaen klo 11.00 Finlandia-talossa,
Kongressisiiven A-salissa, osoite Mannerheimintie 13 e, (sisäänkäynnit M1 ja
K1) Helsinki. 

Hallitus tekee yhtiökokouksessa seuraavat ehdotukset:

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa
osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus)
pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 28.4.2009 ja osingon maksupäivä 6.5.2009. 

HALLITUSTA KOSKEVAT EHDOTUKSET 

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
hallituksen jäsenten lukumäärä olisi edelleen viisi (5) ja että hallituksen
nykyiset jäsenet Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen, Johan
Mattsson ja Matti Murto valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle. 

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten
vuosipalkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan ollen seuraavat: jäsenelle 20
000 euroa, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja puheenjohtajalle 40 000 euroa.
Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi
palkkioksi 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

TILINTARKASTAJIA KOSKEVAT EHDOTUKSET 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth
sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi Pietarinen. 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7. pykälä muutetaan näin kuuluvaksi:
”Kutsu yhtiökokoukseen annetaan tiedoksi ilmoituksella, joka julkaistaan
vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.” 

VALTUUTUS PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 
Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3 500 000 kappaletta,
mikä vastaa noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 % yhtiön
A-sarjan osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa
30.6.2010 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. 


VALTUUTUS PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 
Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan
päättämään annettavien osakkeiden määrästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa
enintään 5 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin
14,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 16,2 % A-sarjan osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan
myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta
tarpeellisista pääomamarkkina-transaktioista esimerkiksi yrityksen
rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu
omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön
kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 


HKScan Oyj

HallitusLisätietoja:
HKScanin toimitusjohtaja Matti Perkonoja, jolle voi jättää soittopyynnön
Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218. JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa