KUTSU HK RUOKATALO GROUPIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Group Oyj    PÖRSSITIEDOTE 24.3.2006, klo 10.00

KUTSU HK RUOKATALO GROUPIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 21. päivänä 2006
alkaen kello 11.00 Helsingin Messukeskuksessa, kokoustilassa 201,
osoite Messuaukio 1 (Eteläinen sisäänkäynti), Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00.
 Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 pykälän mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä seuraavat muut asiat:

1. Tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä tilinpäätöksen
vahvistaminen

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2005 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Voittoa jaetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä
on 26.4.2006, ja osinko maksetaan 4.5.2006.

3. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta
HK Ruokatalo Group Oyj:ssä, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä
yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja, että
nykyiset jäsenet Marcus H. Borgström, Markku Aalto, Tiina Varho-
Lankinen, Kjeld Johannesen ja Heikki Kauppinen valitaan uudelleen
seuraavaksi toimikaudeksi.

6. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 13 pykälän muuttamiseksi
Yhtiöjärjestyksen 13 pykälä muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
 Yhtiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
 Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan
tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

7. Tilintarkastajien valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta
HK Ruokatalo Group Oyj:ssä, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä
yhtiökokoukselle, jos yhtiöjärjestyksen 13 pykälän muutos on tullut
hyväksytyksi, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KTM Petri Palmroth,
KHT, sekä varatilintarkastajiksi KTM Mika Kaarisalo, KHT ja KTM Pasi
Pietarinen, KHT.

8. Hallituksen ehdotus hallitukselle aiemmin annettujen ja
käyttämättömien valtuuksien peruuttamisesta ja ehdotus hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous on 12.4.2005 valtuuttanut hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, päättämään
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta. Hallitus ehdottaa, että valtuutukset peruutetaan siltä
osin, kuin niitä ei ole käytetty.
 Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden
tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.
 Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen
mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus
ei saa poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan
uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

9. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
 Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
 Yhtiö voi hankkia enintään 3.446.319 kappaletta yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoista A-sarjan osaketta. Osakkeita hankitaan hallituksen
päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella
ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
 Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

10. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutuksen esitetään kattavan enintään 3.446.319 yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoista A-sarjan osaketta.
 Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä
siitä, että omia osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa,
jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita
edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää pääomarakenteen
kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
omaisuutta, kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi ja muihin
vastaaviin tarkoituksiin. Osakkeita voidaan myös luovuttaa julkisessa
kaupankäynnissä.
 Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden luovutushinnasta
ja luovutushinnan määrittelyperusteista, omien osakkeiden
luovuttamisesta muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan tai
käyttämällä kuittausoikeutta sekä kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
 Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Informaatio
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävinä torstaina 13.4.2006 alkaen yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18, 20520 Turku. Jäljennökset
mainituista asiakirjoista lähetetään osakkaalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään tiistaina 11.4.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Myös
osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja on rekisteröity yhtiön osakasrekisteriin ennen
1.11.1997. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä
yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden
omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 13.4.2006
ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Group Oyj,
Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai telefaksilla numeroon 358 2 250
1667 tai sähköpostilla osoitteella marjukka.hujanen@hk-ruokatalo.fi
tai puhelimitse 358 10 570 100/Hujanen. Kirjeitse, telefaksilla tai
sähköpostitse ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.


HK Ruokatalo Group Oyj

HallitusSimo Palokangas
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa