KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Oyj         PÖRSSITIEDOTE 18.3.2005, klo 9.00

KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.4.2005 alkaen klo 14.00
yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite Kaivokatu 18. Valtakirjojen
tarkastus aloitetaan klo 13.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 9. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallitukselle aiemmin annettujen ja
käyttämättömien valtuutuksien peruuttamisesta ja ehdotus hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous on 22.4.2004 valtuuttanut hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, päättämään
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta. Hallitus ehdottaa, että valtuutukset peruutetaan siltä
osin kuin niitä ei ole käytetty.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden
tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen
mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Silloin,
kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin.

3. Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta
HK Ruokatalossa, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään
kuusi ja että nykyiset jäsenet Marcus H. Borgström, Markku Aalto,
Tiina Varho-Lankinen, Kjeld Johannesen ja Heikki Kauppinen valitaan
uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi
esitetään toimitusjohtaja Simo Palokangasta.

4. Tilintarkastajien valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta
HK Ruokatalossa, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi
vuodelle 2005 valitaan KTM Petri Palmroth, KHT, eronpyyntönsä
jättäneen Kauko Lehtosen tilalle ja että varsinaisiksi
tilintarkastajiksi vuodelle 2006 valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KTM Jari
Henttula, KHT, sekä KTM Petri Palmroth, KHT. Varatilintarkastajiksi
esitetään KTM Mika Kaarisaloa, KHT, ja KTM Pasi Pietarista, KHT.

5. Hallituksen ehdotus yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden
myymisestä
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3a luvun 3a
pykälän mukaisesti myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön A-
sarjan osakkeet niiden omistajien lukuun. Myynti voi tapahtua, kun
arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä on kulunut viisi vuotta ja
yhteistilillä on korkeintaan yksi prosentti osakelajin kaikkien
osakkeiden lukumäärästä. Yhteistilillä 31.12.2004 oli 164.845 osaketta
eli 0,57 prosenttia kaikista A-sarjan osakkeista. Hallitus ehdottaa
lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään asian
edellyttämiin toimenpiteisiin.

Informaatio
Hallituksen ehdotus ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä tiistaista 5.4.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Kaivokatu 18, 20520 Turku. Jäljennökset mainituista asiakirjoista
lähetetään osakkaalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään perjantaina 1.4.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Myös
osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen
1.11.1997. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä
yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden
omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 7.4.2005 ennen klo
16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Oyj, Yhtiökokous, PL 50,
20521 Turku tai telefaxilla numeroon (02) 250 1667 tai sähköpostilla
osoitteella marjukka.hujanen(a)hk-ruokatalo.fi tai puhelimitse (02)
267 6111 / Hujanen. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.

Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2004 osinkoa 0,29 euroa osakkeelta. Voittoa jaetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä
on 15.4.2005 ja osinko maksetaan 22.4.2005.

HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa