KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS 13.3.2003, klo 15.45    1(2)

KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.4.2003 klo 13.00 alkaen
yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite Kaivokatu 18. Valtakirjojen
tarkastus aloitetaan klo 12.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 9. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallitukselle aiemmin annettujen ja käyttämät-
tömien valtuutuksien peruuttamisesta ja ehdotus hallituksen valtuutta-
miseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihto-
velkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous on 15.4.2002 valtuuttanut hallituksen päättämään osakepää-
oman korottamisesta uusmerkinnällä, päättämään vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Hallitus ehdottaa,
että valtuutukset peruutetaan siltä osin kuin niitä ei ole käytetty.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottami-
sesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai
optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään
1.800.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-
osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
3.060.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta mer-
kitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä
päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihto-
velkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintä-
etuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa
korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin
tietyin ehdoin.

Informaatio
Hallituksen ehdotus ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä keskiviikosta 2.4.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa PL 50, Kaivokatu 18, 20521 Turku. Jäljennökset mainituista
asiakirjoista lähetetään osakkaalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka vii-
meistään perjantaina 28.3.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Myös osakkeen-
omistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään,
on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomista-
ja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 1.11.1997. Tässä
tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osake-
kirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei
ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 3.4.2003 ennen klo
16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Oyj, Yhtiökokous, PL 50,
20521 Turku tai telefaxilla numeroon (02) 250 1667 tai sähköpostilla
osoitteella marjukka.hujanen(a)hk-ruokatalo.fi tai puhelimitse (02)
267 6111 / Hujanen. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.

Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2002 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Voittoa jaetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä
on 14.4.2003 ja osinko maksetaan 23.4.2003.

HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa