Huhtamäen vahva tuloskehitys jatkui

Huhtamäen vahva tuloskehitys jatkui Kuluttajapakkauksiin erikoistuneen Huhtamäen tulos parani edelleen vuoden 2002 toisella neljänneksellä, vaikka myynnin volyymi supistui hieman markkinoiden laimean kysynnän johdosta. Vertailukelpoinen myynti oli vakaata Euroopassa ja aleni Pohjois-Amerikassa, mutta kasvu jatkui Aasian, Oseanian ja Afrikan kehittyvillä markkinoilla. Konsernin liikevoittomarginaali (ennen liikearvopoistoja) vahvistui kokonaisen prosenttiyksikön ja oli 11,3 % liikevaihdosta. Tämä heijastaa keskittymistä korkean jalostusarvon liiketoimintaan, rationalisointihyötyjä sekä jakson aikana tuntuvasti kohonneiden muoviraaka-aineiden hintojen onnistunutta hallintaa. Oikea-aikainen suojautuminen valuuttakurssi-riskeiltä lievensi Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen vaikutuksia. Osakekohtainen voitto (ennen liikearvopoistoja) kasvoi toisella neljänneksellä 33 %. Ensimmäisen vuosipuoliskon vastaavaksi luvuksi muodostui 2,89 euroa, missä kasvua oli 37 %. Tulosparannusta vauhditti osaltaan liikkeessä olevien osakkeiden määrän väheneminen alkuvuoteen 2001 verrattuna. Avainluvut Q2 Muutos H1 Muutos milj. euroa 2002 % 2002 % Liikevaihto 607 - 6 1.165 - 4 Liikevoitto (EBITA) 69 + 3 118 + 5 EBITA %, 11,3 - 10,1 - liikevaihdosta Voitto ennen veroja 47 + 7 74 + 14 Nettovoitto 34 + 9 51 + 16 EPS*, euroa 1,78 + 33 2,89 + 37 ROI*, % - - 12,6 - *ennen liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden poistoja Markkinoiden tuntuva piristyminen vaikuttaa nyt vähemmän todennäköiseltä kuin alkuvuodesta. Jo sovitut hinnankorotukset vahvistavat joka tapauksessa kolmannen neljänneksen myyntilukuja, ja merkittävien uusien tuotteiden volyymit ovat kasvussa. Huhtamäen sisäinen tuotannon tehostusohjelma on aikataulussaan. Viimeiset siihen sisältyvät toimet on käynnistetty, ja luopuminen heikosti kannattavista tuoteryhmistä on pitkälti toteutettu. Yhtiö uskoo, että myös koko vuoden osakekohtainen tulos paranee, ja että vuodelle 2003 asetettu kymmenen prosentin liikevoittomarginaalitavoite saavutetaan. Ponnisteluja kasvun vauhdittamiseksi innovaatioiden ja keskeisten asiakassuhteiden syventämisen kautta tehostetaan entisestään. Espoo, 25.7. 2002 Huhtamäki Oyj Hallitus Markkinoiden epävarmuus näkyi liikevaihdossa Vuoden 2002 toisella neljänneksellä kuluttajapakkausten kysyntä oli vakaata useimmilla markkinoilla. Yhdysvalloissa kesäkuu oli kuitenkin yllättävän vaisu kaikissa päätuoteryhmissä. Sen sijaan kasvu jatkui vahvana Aasiassa. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 607 milj. euroa, 6 % alle edellisvuoden vastaavan luvun. Myynnin volyymikehitys, hintojen lasku sekä myydyt toiminnot alensivat liikevaihtoa prosentin verran. Valuuttakurssikehitys, lähinnä Yhdysvaltain dollarin heikentyminen, selittää toisen puolen liikevaihdon supistumisesta. Konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 1,165 milj. euroa, 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tällä aikavälillä valuuttakurssien vaikutus oli pienempi, yhden prosenttiyksikön verran, kun muiden kasvutekijöiden vaikutus oli samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä. Kuuden kuukauden liikevaihdosta Euroopan osuus oli 53 %, Amerikan 33 % ja Aasia-Oseania-Afrikan 14 %. Suomen osuus kokonaistuotannosta oli 4 %. Euroopassa myynti aleni hieman myös toisella neljänneksellä, jolloin alueen kuuden kuukauden liikevaihdoksi tuli 615 milj. euroa, 4 % alle edellisvuotisen. Kehityksessä näkyvät vuoden 2001 yritysmyynnit sekä kannattamattomasta toiminnasta luopuminen. Kovien pakkausten kysyntä oli vakaata; jäätelöpakkausten hyvä myynti korvasi meijeri- ja ravintorasvapakkausten myynnin alenemisen, joka suurelta osin johtui omista päätöksistä. Joustopakkausten ja kalvojen kysyntä jatkui vahvana. Kuitupakkausyksiköille vuosineljännes oli pääosin tyydyttävä. Edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna Keski-Euroopan toiminta jatkui vakaana ja Etelä-Eurooppa piristyi hieman, mutta Iso-Britanniassa sekä Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa kysyntä heikkeni hieman. Rationalisointihyödyt sekä keskittyminen korkean jalostusarvon tuotteisiin paransivat kannattavuutta Euroopassa. Alueen liikevoitto (EBITA) parani 8 % toisella vuosineljänneksellä ja 12 % tammi- kesäkuussa. Kuuden kuukauden liikevoitoksi muodostui 57 milj. euroa, mikä on 9,3 % liikevaihdosta. Euroopassa sidotun pääoman tuotto (RONA) vahvistui 15,2 prosenttiin edellisvuoden 12,2 prosentista. Dollarin heikkeneminen vaikutti Yhdysvaltojen euromääräisiin myyntilukuihin toisella neljänneksellä. Amerikan liikevaihdoksi jaksolla muodostui 204 milj. euroa, 14 % alle edellisvuotisen. Dollarimääräinen lasku oli 10 %. Kuuden kuukauden liikevaihto aleni 9 % ja oli 388 milj. euroa. Food Service -tuotteiden kysyntä oli edelleen laimeaa, ja Consumer Goods -pakkaukset kärsivät usean merkittävän asiakkaan tilausten lykkäyksistä tai supistuksista. Varsinkin kesäkuun myyntiluvut Pohjois-Amerikassa olivat pettymys. Etelä-Amerikan yksiköt menestyivät jälleen tyydyttävästi alueen nopeasti vaihtelevissa suhdanteissa. Pohjois- ja Etelä-Amerikan yksiköiden tuottavuuden ja tehokkuuden parantuminen näkyy alueen liikevoittomarginaalin vahvistumisena. Toisen neljänneksen liikevoitto aleni euromääräisesti 9 %, mutta vastaava liikevoittomarginaali parani 10,7 prosentista 11,3 prosenttiin. Amerikan kuuden kuukauden liikevoitto kasvoi hieman ja oli 37 milj. euroa, 9,5 % liikevaihdosta. Alueen RONA parani 16,4 prosenttiin oltuaan vuotta aiemmin 14,8 %. Aasian, Oseanian ja Afrikan alueen kokonaisliikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä vakaata. Ennen muuta Intian ja Thaimaan joustopakkaustoiminnan kasvu sekä kovien pakkausten hyvä kysyntä Kiinassa kasvattivat kuuden kuukauden myyntiä 4 %, ja se oli 162 milj. euroa. Oseanian markkinat olivat laimeat. Etelä-Afrikan toiminnan tulokset paranivat edelleen. Alueen liikevoitto parani 38 % toisella neljänneksellä ja 41 % tammi-kesäkuussa, jolloin se oli 16 milj. euroa. Vastaava liikevoittomarginaali parani 7,2 prosentista 9,8 prosenttiin. Alueen RONA vahvistui 11,3 prosentista 15,0 prosenttiin. Raaka-ainehintojen ja valuuttariskien hallinta tuki tulosparannusta Toteutuneet synergia- ja rationalisointihyödyt, keskittyminen käyttöpääoman alentamiseen, liikkeessä olevien osakkeiden määrän supistuminen ja tavoitteiden mukainen taseen rakenne vaikuttivat myönteisesti konsernin taloudelliseeen tilanteeseen. Tätä osoittavat vahvistunut liikevoittomarginaali, varastotasojen aleneminen, osakekohtaisen tuloksen jatkuva noususuunta sekä pääoman tuottoa kuvaavien tunnuslukujen vahvistuminen. Vuoden 2002 toisella neljänneksellä jouduttiin vastaamaan kahteen erityiseen haasteeseen, tuntuvasti kohonneisiin raaka-ainehintoihin sekä Yhdysvaltain dollarin heikkenemiseen euroon nähden. Raaka-aineet ostetaan keskitetysti. Vuoden alkuun verrattuna jopa 50 % nousseet muoviraaka-aineiden spot-hinnat olivat pääasiassa eurooppalainen ilmiö, joka johtui tarjontaketjun häiriöistä. Yhdysvalloissa hinnat kehittyivät rauhallisemmin, ja Aasian spot-hinnat ovat jo laskeneet selvästi. Sopimushinnat, jotka nykyään paljolti sovitaan neljännesvuosittain keskeisten toimittajien kanssa aiemman kuukauden jakson asemesta, eivät vaihtele yhtä jyrkästi, mikä helpottaa lopputuotteiden hintojen vastaavia tarkistuksia. Muovien hinnat näyttävät jälleen vakaantuneen. Kartongin hinnat on sovittu koko vuodelle. Jätepaperin hinnat vaihtelevat jatkuvasti, mutta äkkinäisetkään muutokset eivät yleensä tuota suuria ongelmia kuitupakkausten hinnoittelulle tai menekille. Yhdysvaltain dollarin heikkenemiseen varauduttiin kahdella tavalla. Dollarimääräiseen vientiin sekä Yhdysvalloista saataviin rojaltituloihin liittyvä kurssiriski on suojattu edullisella kurssitasolla. Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla entistä suurempi osa konsernin veloista on muunnettu dollarimääräiseksi. Muutos näkyy jo taseen kokonaisvelan supistumisena ja alentuneina rahoituskustannuksina. Toisella vuosineljänneksellä konsernin rojaltitulot ja jakamattomat kulut tuottivat nettomääräisesti 5 milj. euroa, jolloin kokonaisliikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) parani 3 % ja oli 69 milj. euroa, 11,3 %. Liikevoittopoistojen jälkeen (EBIT) kasvoi 4 % ja oli 58 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa EBITA vahvistui vastaavasti 5 % ja oli 118 milj. euroa, 10,1 % liikevaihdosta. Kuuden kuukauden EBIT kasvoi 6 % ja oli 96 milj. euroa. Toisen neljänneksen nettorahoituskulut olivat 11 milj. euroa. Jakson voitto ennen vähemmistöosuuksia ja veroja kasvoi 7 % ja oli 47 milj. euroa. Vastaava kuuden kuukauden voitto parani 14 % ja oli 74 milj. euroa. Liukuva 12 kuukauden voitto luku vahvistui puolestaan 22 % ja oli 139 milj. euroa, 9 milj. euroa enemmän kuin tilivuoden 2001 tulos. Verot olivat toisella neljänneksellä 11 milj. euroa ja tammi- kesäkuussa 19 milj. euroa, 6 % yli edellisvuoden vastaavan luvun. Toisen neljänneksen nettovoitto kasvoi 9 % ja oli 34 milj. euroa. Kuuden kuukauden nettovoitto kasvoi 16 % ja oli 51 milj. euroa. Omien osakkeiden takaisinosto ja mitätöinti vuonna 2001 merkitsivät, että liikkeessä olevien osakkeiden määrä aleni vuoden 2001 alun 31,5 miljoonasta 25,3 miljoonaan. Tämä vahvisti täydellä painollaan osakekohtaista voittoa, joka ennen liikearvon poistoja parani toisella neljänneksellä 33 % ja oli 1,78 euroa. Vastaava tulos liikearvopoistojen jälkeen parani 34 % ja oli 1,34 euroa. Kuuden kuukauden luvut olivat 2,89 euroa (+ 37 %) ennen liikearvopoistoja ja 2,02 euroa (+ 44 %) liikearvopoistojen jälkeen. Osakemäärän alenemisen tulosta parantava vaikutus heikkenee kolmannella neljänneksellä ja poistuu kokonaan viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden tulokseen sen vaikutus on noin 16 %. Liukuva 12 kuukauden oman pääoman tuotto (ROE) parani 11,8 prosentista 14,8 prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vahvistui 10,5 prosentista 12,6 prosenttiin. Molemmat luvut ennen liikearvon poistoja. Tase kehittyi suotuisasti Toisella vuosineljänneksellä konsernin taserakenne kehittyi edelleen suotuisaan suuntaan. Nettovelka väheni 51 milj. euroa ja oli 831 milj. euroa - koko vuoden alusta velka on vähentynyt 70 milj. euroa. Velkaantumisaste (gearing: nettovelan suhde omaan pääomaan) laski 90 prosenttiin maaliskuun lopun 93 prosentista ja vuoden alun 94 prosentista. Kesäkuun lopussa korollinen velka oli 860 milj. euroa. Investoinnit Toisen neljänneksen aikana investointeja tehtiin 24 milj. euron arvosta, ja kuuden kuukauden investoinnit olivat 41 milj. euroa eli 25 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joustopak-kauskapasiteettia kasvatettiin Aasiassa, ja Venäjän ja Puolan tehtaiden jälleenrakennus saatiin lähes valmiiksi. Hämeenlinnan uusi logistiikkakeskus eteni aikataulussaan. Koko vuoden investointiarvio on noin 120 milj. euroa. Osakkeen kehitys ja osakepääoma Osakekurssit 2.1. 35,80 euroa alin 18.4 49,50 euroa ylin 23.7. 40,70 euroa uusin Huhtamäen osakkeen hinta sai positiivista nostetta ensimmäisen neljänneksen tuloksista ja pysyi 48 euron tienoilla lähes koko toisen neljänneksen ajan. Kesäkuussa hinta laski 46 - 48 euron tasolle, kun pessimistisempi markkinanäkemys valtasi alaa. Heinäkuussa kurssilasku jyrkkeni maailman osakemarkkinoiden rauhattomuuden myötä. Huhtamäen osakkeen suhteellinen kurssikehitys HEX-indeksiin ja viime aikoina myös kansainvälisiin pakkausalan vertailuyrityksiin nähden on pysynyt kuitenkin vahvana. Osakkeen keskimääräinen päivävaihto Helsingin Pörssissä (HEX) oli ensimmäisten kuuden kuukauden aikana noin 70.000 osaketta. Vuoden alusta kesäkuun loppuun toteutunut osakevaihto oli 33 % liikkeellä olevista osakkeista. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuuden kasvu jatkui toisella neljänneksellä. Kesäkuun lopussa ulkomainen omistus oli 32,5 %, joka on 11,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden alussa. Suuret suomalaiset omistajat vähensivät omistustaan vastaavasti. Yhdysvaltalainen rahastoyhtiö Tweedy, Brown ilmoitti 31.5., että sen omistus Huhtamäen osakkeista oli laskenut alle 5 prosentin. Yhtiön vuoden 1997 A- ja B-optio-oikeuksien kauppa alkoi Helsingin Pörssissä 1. huhtikuuta, ja tätä seurasi vuoden 2000 A-optioiden pörssikaupan aloitus 2. toukokuuta. Kesäkuun loppuun mennessä oli vaihtunut yhteensä 200.000 kappaletta, mikä on lähes 30 % kaikista pörssilistalle otetuista optio-oikeuksista. Vuoden 1997 A-optioihin liittyvän merkintäoikeuden perusteella merkittiin 1.500 uutta osaketta, jotka laskettiin liikkeelle 30.5. Tämän johdosta yhtiön osakepääoma kasvoi 5.100 eurolla. Henkilöstö Huhtamäellä oli 16.346 työntekijää kesäkuun lopussa, mikä on 1.775 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lasku johtuu tuotannon rationalisoinnista sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynnistä vuoden 2001 aikana. Näkymät Markkinoiden tuntuva piristyminen vaikuttaa nyt vähemmän todennäköiseltä kuin alkuvuodesta. Jo sovitut hinnankorotukset vahvistavat joka tapauksessa kolmannen neljänneksen myyntilukuja, ja merkittävien uusien tuotteiden volyymit ovat kasvussa. Huhtamäen sisäinen tuotannon tehostusohjelma on aikataulussaan. Viimeiset siihen sisältyvät toimet on käynnistetty, ja luopuminen heikosti kannattavista tuoteryhmistä on pitkälti toteutettu. Yhtiö uskoo, että myös koko vuoden osakekohtainen tulos paranee, ja että vuodelle 2003 asetettu kymmenen prosentin liikevoittomarginaalitavoite saavutetaan. Ponnisteluja kasvun vauhdittamiseksi innovaatioiden ja keskeisten asiakassuhteiden syventämisen kautta tehostetaan entisestään. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00060/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00060/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.

Tilaa