Finländarna försäkrar av rädsla för sämre social trygghet

Finländarna har av tradition försäkrat sin egendom, och fortfarande är hemmet för flertalet ett av de viktigaste försäkringsobjekten. Vid sidan av att trygga sin egendom ökar personförsäkringarna i popularitet, eftersom man inte längre vågar lita på den sociala tryggheten. Också ofödda barn försäkras.

Finländarna i åldersgruppen 25–45 år är sällsynt eniga om prioriteringsordningen när det gäller vilka objekt som behöver försäkras. – Enligt den undersökning som vi låtit göra säger 90 procent att hemmet hör till de tre viktigaste försäkringsobjekten. Vi finländare försäkrar typiskt vår egendom, säger försäkringschef Tuula Helle-Kuusjoki från If Skadeförsäkringsbolag. Vid sidan av egendomsförsäkringar får personförsäkringarna hela tiden allt större betydelse. Fyra av tio har redan ett frivilligt försäkringsskydd, som täcker bland annat sjukvårdskostnader. – Enligt undersökningen tror två tredjedelar av finländarna att den sociala tryggheten kommer att försämras i framtiden, och nästan ingen tror att den kommer att förbättras. Det är en orsak till att personförsäkringarna har ökat i antal, konstaterar Helle-Kuusjoki. Den sociala tryggheten upplevs vara mest otillräcklig om man insjuknar på en resa utomlands. I akuta sjukfall i hemlandet anses den sociala tryggheten räcka bra till, även om en fjärdedel upplever att en frivillig försäkring är nödvändig också i händelse av akuta sjukdomar. Försäkring för ofött barn Varannan av alla finländare uppger att barnen hör till de tre viktigaste försäkringsobjekten. Av föräldrarna anser rentav tre av fyra att barnen hör till denna grupp. – Det är naturligt att det för föräldrarna är viktigt att försäkra barnen, viktigare än för de barnlösa. Föräldrarna värdesätter möjligheten att snabbt få vård om barnet insjuknar och ofta på den vårdplats som de själva valt, förklarar försäkringschef Tuula Helle-Kuusjoki från If. Två tredjedelar av barnfamiljerna har tecknat försäkring för sina barn. De som tagit en barnförsäkring är nästan utan undantag nöjda. Enligt undersökningen skulle cirka hälften av de tillfrågade försäkra sitt blivande barn redan före födelsen och av dem som redan har barn rentav tre av fyra. – Föräldrarna vill ha försäkringsskydd för sitt ofödda barn. För dem är det viktigt att det i barnets försäkring inte införs några begränsningar för medfödda skador eller sjukdomar som börjat kort efter födelsen, berättar personförsäkringsexpert Petri Laine från If. – För varannan av de föräldrar som deltog i enkäten var det viktigaste kriteriet vid valet av barnförsäkring att försäkringsskyddet är i kraft genast från barnets födelse. Undersökningen utfördes av Sales Questor Oy på uppdrag av If. Uppgifterna har samlats in i en konsumentpanel i april 2010. Samplet på cirka 1 000 enkätdeltagare representerar finländare i åldersgruppen 25–45 år. Fakta: Försäkringar för barn Babyförsäkring (Graviditets- och Barndomsförsäkring) - Tecknas före barnets födelse. Babyförsäkringen kan beviljas från den 12:e graviditetsveckan, dock senast tre månader före den beräknade nedkomsten. - Ifs babyförsäkring kan även beviljas väntande mammor som fyllt 41 år. Graviditetsförsäkringen omfattar försäkringsskydd för såväl allvarliga medfödda sjukdomar och skador hos barnet som skydd i händelse av att barnet behöver sjukhusvård. Barndomsförsäkringen ger skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall och sjukdomar samt följder av mer allvarliga olycksfall. - Försäkringen fortgår tills barnet fyller 15 år. Barnförsäkring - Tecknas efter barnets födelse. - Barnförsäkringen är avsedd för barn och unga och ger i första hand skydd i händelse av allvarliga sjukdomar och olycksfall. - Försäkringen gäller upp till 25 års ålder.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.