Tehoja Euroopan terveydenhuoltoon

Forum Virium Helsingissä ja Aalto-yliopistossa on käynnistynyt merkittävä terveydenhuollon alan EU-projekti, jonka teemat ovat tällä hetkellä tapetilla ympäri Eurooppaa. Managed Outcomes -projektissa mietitään, miten terveydenhuolto voitaisiin järjestää tehokkaammin, kun ihmisten ikääntyessä palveluiden kysyntä tulee kasvamaan niin rajusti, ettei tarjonta ja käytettävät varat enää pysy kysynnän perässä.

Projektissa tutkitaan palvelujen tuotantoa ja jakelua alueellisella tasolla. Useimmat terveydenhuollon palvelut ovat aikaan ja paikkaan sidottuja, joten ne muodostavat alueellisen tuotanto- ja jakelujärjestelmän. Projektin tavoitteena on kehittää työkaluja, joiden avulla palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja voidaan suunnitella ja ohjata nykyistä paremmin. ”Suomessa alkaa olla jo kiire saada aikaan rakenteellisia muutoksia terveydenhuollossa. Projektissa selvitetään, miten terveydenhuolto voitaisiin alueellisesti järjestää ja minkälaisin vaikutuksin. Tätä tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi. Tällä hetkellä tietoa on hyvin vähän. Keskustelut ovat monesti oletusten ja uskomusten varassa”, sanoo professori Paul Lillrank Aalto-yliopiston Teknillisestä korkeakoulusta. Kansainvälinen yhteistyöhanke Tammikuun alussa alkaneessa tutkimushankkeessa on mukana 10 organisaatiota 8 EU-maasta. Suomesta projektiin osallistuvat Forum Virium Helsinki ja Aalto-yliopiston HEMA-tutkimusryhmä (Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture). HEMA tutkii terveydenhuoltoa tuotantotalouden näkökulmasta. ”Tavoitteenamme on saada projektista kansainvälisesti merkittäviä tutkimustuloksia, joilla on käyttöä eurooppalaisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa”, professori Lillrank toteaa. Tutkimusaineistona käytetään aitoja potilastapauksia. Niiden avulla nähdään, miten potilaiden hoito käytännössä toteutuu ja miten hyvin hoitoketju toimii. Potilastapauksia kerätään kuudesta eri maasta. Suomessa aineiston kokoamisesta vastaa HEMA. ”Odotamme hankkeen tuloksia innolla. Managed Outcomes osuu teemoiltaan tutkimustoimintamme ytimeen. Aiemmissa projekteissamme olemme tarkastelleet näitä samoja asioita Suomen mittakaavassa. Nyt pääsemme laajentamaan näkökulmaa koko Euroopan tasolle”, kertoo HEMA:n tutkija Tomi Malmström Aalto-yliopistosta. Uusia malleja Euroopan terveydenhuoltoon Forum Virium Helsinki vastaa projektin hallinnoinnista ja on mukana keräämässä Suomen potilasesimerkkejä. Potilastapausten pohjalta tarkoituksena on kehittää erilaisia malleja siitä, miten terveydenhuoltojärjestelmiä kannattaisi Euroopassa muokata. Tavoitteena on tarjota päättäjille työkaluja, joilla sovittaa yhteen terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa ja kysyntää. ”On todennäköistä, että malleja tarvitaan useampia, sillä eurooppalaiset terveydenhuoltojärjestelmät ovat niin erilaisia. Mallit eivät välttämättä siis tule olemaan maakohtaisia – enemmänkin terveydenhuoltojärjestelmien luonteeseen perustuvia. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon maissa mallit tulevat olemaan erilaiset kuin yksityiseen terveydenhuoltoon pohjautuvissa maissa”, Forum Virium Helsingin hankealuejohtaja Marianne Dannbom kertoo. Taustalla laaja kansainvälinen konsortio Projekti kestää kolme vuotta ja sen budjetti kokonaisuudessaan on noin 3,6 miljoonaa euroa. Euroopan komissio rahoittaa hanketta 3 miljoonalla eurolla. Euroopan Unionissa hanke nähtiin niin merkittäviksi, että rahoitushakemus meni läpi kertaheitolla. Rahoitus saatiin EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmasta. Yksi syy tähän on se, että projektin taustalla on erittäin vahva konsortio. ”Projektissa on mukana yhteistyökumppaneita kaikista suurista EU-maista Italiaa lukuun ottamatta. Tutkimuspuolelta mukana on Erasmus-yliopisto, yksi Euroopan johtavista yliopistoista. Lisäksi mukana on alan erikoisosaamisella menestyneitä yrityksiä ja Euroopan sairaaloiden yhteistyöelin HOPE, jonka tehtävänä on levittää tietoa projektissa kehitetyistä malleista ja edistää niiden leviämistä EU-maissa”, toteaa Dannbom.

Yrityksestä

Viestintätoimisto Infor Oy kehittää ja tuottaa viestinnän tutkimus-, suunnittelu-, konsultointi- ja rekrytointipalveluja. Erikoisalaamme ovat viestintästrategiat ja -suunnitelmat, yhteisö- ja työantajakuvan kehittäminen, media- ja sidosryhmäsuhteet, työyhteisön sisäinen viestintä, muutos- ja kriisiviestintä, nuorisoviestintä sekä EU-viestintä.

Liitteet & linkit