• news.cision.com/
  • Invesdor/
  • Tutkimus: Joukkorahoitetuista yrityksistä yli 90 % yhä toiminnassa, tuotto-odotukset korostuneet viime vuosina suomalaisten joukkorahoitussijoittajien keskuudessa

Tutkimus: Joukkorahoitetuista yrityksistä yli 90 % yhä toiminnassa, tuotto-odotukset korostuneet viime vuosina suomalaisten joukkorahoitussijoittajien keskuudessa

Report this content

Tutkijatohtori Anna Lukkarinen on tutkinut Invesdorin joukkorahoituskampanjoita. Tulokset viittaavat siihen, että joukkorahoitusta saaneet startupit selviävät pidempään kuin rahoituksetta jääneet ja että osakepohjainen joukkorahoitus on toimialana kehittynyt selvästi alkuvuosistaan.

Invesdorin sijoitusalustalla toteutettiin vuosina 2012-2018 yhteensä 142 onnistunutta joukkorahoituskampanjaa sekä 121 kampanjaa, jotka eivät saavuttaneet rahoitustavoitettaan. Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen tutkijatohtori Anna Lukkarinen tarkasteli kyseisiä rahoituskierroksia ja Invesdorin sijoittajakuntaa osana tutkimustaan osakepohjaisesta joukkorahoituksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltujen yritysten mediaani-ikä niiden hakiessa rahoitusta oli kolme vuotta. Rahoitusta saaneista yrityksistä 91 prosenttia oli edelleen toiminnassa tammikuussa 2020. Rahoitusta hakeneista mutta sitä vaille jääneistä yrityksistä puolestaan toiminnassa oli 75 prosenttia. Jos kaikki tarkastellut yritykset olisivat edelleen toiminnassa, niiden mediaani-ikä olisi tällä hetkellä noin kahdeksan vuotta. ETLAn raportti vuodelta 2016 arvioi, että kahdeksan toimintavuoden jälkeen kaikista suomalaisista kasvavista startupeista toiminnassa on noin 70 prosenttia.

Pidentääkö joukkorahoitus elinkaarta vai ohjautuuko se valmiiksi vahvemmille?

Joukkorahoituksen ja yrityksen toiminnan jatkumisen suhde ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. ”Tutkimuksen perusteella ei voida todeta, parantaako joukkorahoitus kasvuyrityksen elinkaarta vai valikoituuko joukkorahoitettaviksi jo valmiiksi elinkykyisempiä startupeja”, kommentoi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden apulaisprofessori Mikko Rönkkö.

Invesdorin perustajajäsen Lasse Mäkelä tunnistaa myös asetelman: joukkorahoituskierrokselle ei vain ilmoittauduta, sinne päästään.

”Osakeannin käynnistäviä yrityksiä on ehditty jo haastaa ja analysoida reilusti keskivertoyritystä enemmän”, Mäkelä kertoo. ”Invesdor.comiin pääsee vain noin viisi prosenttia sinne hakevista yrityksistä. Haluamme tukea kiinnostavia ja kunnianhimoisia startupeja; toisaalta meidän on valikoitava sijoittajillemme tarjottavat kohdeyritykset tarkasti.”

Joukkorahoitusta keräävien kasvuyritysten kohdalla kysytään usein, mihin niiden valuaatio ja kasvunäkymät perustuvat. Lukkarinen korostaa, että yrittäjät ovat tutkitusti ylioptimistisia omia yrityksiään koskevissa odotuksissa. Haaste myönnetään myös Invesdorin puolella.

“Yritysten kuuluukin olla optimistisia toiminnastaan, mutta yksiselitteistä rajaa on usein haastava vetää. Lisäksi on muistettava, että kyseessä ovat korkean riskin sijoituskohteet, joiden tulevaisuutta on vaikea arvioida”, Mäkelä pohtii. ”Kuten tiedetään, startupin tie exitiin vie useimmiten vuosia. Se vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä: kasvu voi toteutua, mutta usein se vie alkuperäistä ennustetta kauemmin.”

”Suosittelemme jo nyt kohdeyrityksillemme lämpimästi vaihtoehtoisten ennusteiden tekemistä ja niiden sisällyttämistä sijoitusmateriaaliin”, Mäkelä kertoo. ”On sijoittajan etu, jos yritys voi kertoa millaista kasvua se odottaa ihannetilanteessa, miltä tilanne näyttää jos bisnes eteneekin selvästi suunniteltua heikommin, ja mikä on näiden ääripäiden väliin asettuva skenaario. Olemme kaavailleet myös tekevämme näiden vaihtoehtojen esittämisen tulevaisuudessa pakolliseksi osaksi pitchiä.”

Tuotto-odotukset nousivat kärkeen joukkorahoittajien motivaatioissa

Invesdorin alustalla toimivista sijoittajista kerätty kyselydata osoittaa myös yleisön motivaatioiden muuttuneen tuottohakuisempaan suuntaan viime vuosina. Vuonna 2015 sijoittajien tärkein motivaatio oli olla mukana ilmiöissä; 2018 tärkeimmäksi nousi myyntivaiheen tuotto.

”Tutkimuksessa näkyvät sijoittajien demografiset ominaisuudet eivät viime vuosina ole juuri muuttuneet: sukupuoli- ja ikäjakaumat ovat jokseenkin samanlaiset 2018 kuin mitä ne olivat 2015”, Lukkarinen kertoo. ”Vaikka osakepohjaisen joukkorahoituksen sijoittajat muodostavat hyvin monimuotoisen joukon, keskivertosijoittaja on edelleen hieman yli 40-vuotias korkeasti koulutettu mies, joka sijoittaa myös julkisesti listattuihin osakkeisiin ja on valmis ottamaan sijoitustoiminnassaan keskimääräistä korkeampia riskejä. Selkeä muutos näkyy kuitenkin motivaatioissa: tuottohakuisuus korostuu uusimmissa vastauksissa.”

Motivaatiotekijät osakepohjaiseen joukkorahoitukseen sijoitettaessa Vastausten keskiarvo 2018 Vastausten keskiarvo 2015 Keskiarvon muutos 2015-2018
Omistusten myynnistä saatava tuotto 4,1 2,9 +1,2
Halu olla osa ilmiötä tai ideologiaa 3,7 4,2 -0,5
Yrittäjän tukeminen 3,5 4,1 -0,6
Osakepohjaisen joukkorahoituksen kokeileminen 3,3 2,9 +0,4
Osingot 3,2 2,6 +0,6
Sijoituksesta saatavat hyödyt tai edut, esim. oheistuotteet tai alennukset 2,8 3,1 -0,3
Itseilmaisu sijoittamisen kautta 2,5 2,7 -0,2

Taulukko 1. Invesdorin ja Aalto-yliopiston kyselytutkimus Invesdorin alustaa käyttäneille joukkorahoitussijoittajille vuosina 2015 ja 2018. Arvot keskiarvoja vastauksista skaalalla 1-5 (5 = vahvasti samaa mieltä, 1 = vahvasti eri mieltä).

Sijoittajatyypit eri sijoitusmotivaatioiden mukaan Osuus vastaajista 2018 Osuus vastaajista 2015
Tukijasijoittajat Motivaatiot: Halu olla osa ilmiötä tai ideologiaa, yrittäjän tukeminen 16% 39%
Tuki- ja tuotto-ohjautuvat sijoittajat Motivaatiot: Halu olla osa ilmiötä tai ideologiaa, yrittäjän tukeminen, tuottojen tavoittelu sijoituksen arvonnousun tai osinkojen myötä, konkreettiset hyödyt (esim. oheistuotteet) 54% 37%
Tuottohakuiset sijoittajat Motivaatiot: Tuottojen tavoittelu sijoituksen arvonnousun tai osinkojen myötä 31% 24%

Taulukko 2. Invesdorin ja Aalto-yliopiston kyselytutkimustuloksista johdetut sijoittajatyypit eri sijoitusmotivaatioiden mukaan Invesdorin sijoitusalustalla vuosina 2015 ja 2018.

Sijoittajien demografisia tietoja ja motivaatiotekijöitä on kartoitettu kyselytutkimuksilla vuosina 2015 ja 2018. Vuonna 2015 kyselyyn osallistuneista vastaajista 911 ja vuonna 2018 puolestaan 1343 täytti moniportaisen arvioinnin kriteerit, jonka perusteella heidän vastauksensa arvioitiin luotettaviksi ja kattaviksi. Kaikki kyseiset vastaajat ovat Invesdorin digitaalisella alustalla sijoituksia tehneitä käyttäjiä. Molemmissa kyselyissä vastaajista lähes 90 prosenttia oli suomalaisia.

 

Lisätiedot:

Katri Koponen, +358 50 586 0262
katri.koponen@invesdor.com

 

About Invesdor Group

Invesdor Group on eurooppalainen digitaalisen sijoittamisen ja rahoittamisen alusta eri kasvuvaiheissa oleville yrityksille aina startupeista suuriin konserneihin. Emoyhtiönsä Invesdor Oy:n kautta Invesdor Groupilla on sijoituspalvelutoimilupa, ja se tarjoaa laajan kattauksen digitaalisia rahoitusratkaisuja. Invesdor Groupilla on yli 50 000 rekisteröitynyttä käyttäjää yli 150 maasta, ja he ovat sijoittaneet yhteensä noin 130 miljoonaa euroa. invesdor.com