Itä-Suomen yliopisto palkitsi nuoria tutkijoita

Kasvatustieteen tohtori Katja Vilhunen, filosofian tohtori Rubén Torregrosa-Muñumer, filosofian tohtori Henri Niskanen ja filosofian tohtori Maria Kämäri ovat saaneet Itä-Suomen yliopiston vuoden 2019 nuoren tutkijan palkinnon. Rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Harri Siiskonen valitsivat jokaisesta tiedekunnasta yhden palkittavan professorien esitysten perusteella. Palkinto myönnetään nuoremman tutkijan uravaiheen päätteeksi valmistuneesta erinomaisesta väitöskirjasta. Palkinnonsaajat julkistettiin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 21. maaliskuuta.

Neuleblogi tarjoaa käsityöntekijöille keinon yhdessä tekemiseen

Filosofinen tiedekunnan nuoren tutkijan palkinnon sai KT Katja Vilhunen, jonka käsityötieteen alaan kuuluva väitöskirja Neuleblogi osana käsitöitä - neuleblogaajien kokemuksia blogin ja käsitöiden yhdistämisestä käsittelee blogin merkitystä käsitöiden tekemisessä. Tutkimuksessa aihetta lähestyttiin niin bloggaamisen, käsitöiden kuin yhteisön näkökulmista. Aihe on erittäin ajankohtainen ja poikkitieteellinen. Tuloksilla on kansainvälistä merkitystä, sillä tutkimus tuotti uutta tieteellistä tietoa myös bloggaamisesta ilmiönä, millä on arvoa pedagogisten käytäntöjen ja sovellutusten kehittämisessä. Tutkimus on toteutettu kunnianhimoisesti mixed methods -lähestymistavalla siten, että tutkimusaineisto koostuu kahdesta kyselyaineistosta, kirjoitelmista sekä verkostoaineistosta. Aineisto on siten monitahoinen, rikas ja poikkeuksellisen laaja ja korkeatasoinen. Vilhusen väitöskirja hyväksyttiin arvosanalla laudatur ja vastaväittäjä totesi lausunnossaan väitöskirjan poikkeuksellisen ansiokkaaksi, korkeatasoiseksi ja alansa huippua edustavaksi. Väitöskirja ilmentää korkeatasoisia akateemisia valmiuksia, monipuolista ja syvällistä lukeneisuutta sekä aihepiirin kokonaisvaltaista hahmottamista siten, että vaikeimmatkin asiat tuntuvat Vilhusen tekstissä hyvin jäsennetyiltä ja selkeiltä.

Tutkimus valaisee mitokondrio-DNA:n korjausmekanismeja

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan nuoren tutkijan palkinnon sai FT Rubén Torregrosa-Muñumer, jonka väitöskirja Replication stress and damage tolerance in mammalian mitochondria käsittelee mitokondrioiden kykyä selvitä ympäristöaltisteiden sekä solujen sisäisten vauriolähteiden aiheuttamasta DNA-vaurioista. Yhtenä läpimurtona tutkimuksessa löydettiin soluista uusia suojamekanismeja, jotka auttavat ymmärtämään mitokondrio-DNA:n vauriolähteitä ja niiden merkitystä mitokondriaalisten sairauksien synnyssä. Tutkimus oli menetelmällisesti erittäin haastavaa, mutta Torregrosa-Muñumerin päättäväisyys, tarmo ja kova työmotivaatio tuottivat projektissa erinomaisia tuloksia. Väitöskirja on ansiokas, poikkeuksellisen laaja ja hyvin kirjoitettu ja se sai arvosanan "kiittäen hyväksytty". Väitöskirjan tulokset on julkaistu arvostetuissa julkaisusarjoissa. Rubén Torregrosa-Muñumerin ansioista kertoo sekin, että hän sai kilpaillun post-doc-paikan jo ennen valmistumista.

Genomin kolmiulotteinen arkkitehtuuri ja ei-koodaavat RNA:t säätelevät endoteelisolujen geenien ilmenemistä

Terveystieteiden tiedekunnan nuoren tutkijan palkinnon sai FT Henri Niskanen. Hänen molekulaarisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirjansa Shaping gene expression of endothelial cells by 3D chromatin architecture and non-coding RNAs paljastaa uusia molekyylitason mekanismeja, jotka määrittävät verisuonten endoteelisolujen geenien ilmenemistä erilaistumisen aikana ja solujen reagoidessa kasvutekijöihin ja hapenpuutteeseen. Näiden mekanismien selvittäminen lisää ymmärrystä sydän- ja verisuonitautien synnystä ja luo mahdollisuuksia uusien, verisuonten muodostusta hyödyntävien hoitojen kehittämiselle. Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, kuinka genomin säätelyelementtien verkostot muotoutuvat endoteelisolujen erilaistumisen aikana. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin HIF1A-geenin vastinjuosteelta tuottuvan ei-koodaavan RNA:n määrän lisääntyneen valtimokovettumataudin kehittymisessä. Väitöstutkimus tehtiin käyttäen monipuolisesti moderneja, koko perimän kattavia sekvensointimenetelmiä, joiden tuottaman laajan ja vaativan aineiston analysointiin käytettiin bioinformatiikan menetelmiä. Henri Niskanen on palkintoperustelujen mukaan kunnianhimoinen ja päämäärätietoinen tutkija sekä samalla myös miellyttävä kollega, joka ei koskaan ole liian kiireinen auttaakseen muita.

Kylmyys ja lumi vaikuttavat jokien kuljettaman ravinnekuormituksen ajoitukseen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan Nuoren tutkijan palkinnon sai FT Maria Kämäri. Hänen maantieteen alaan kuuluva väitöskirjansa Spatiotemporal variation of sediment and nutrient dynamics in seasonally ice-covered rivers käsittelee jokivesistöjen kiintoaine- ja ravinnedynamiikkaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus antaa uutta tietoa biogeokemiallisten ja hydrologisten prosessien keskinäisistä vaikutuksista vesistöjen ravinnekuormitukseen ja auttaa arvioimaan ilmastonmuutoksen myötä lämpenevien talvien vaikutuksia virtavesien tilaan. Väitöstutkimukseen sisältyi vaativaa kenttätyötä ankarissa talviolosuhteissa, vaikeiden teknisten menetelmien, numeeristen simulaatioiden ja tilastollisten analyysien käyttöä. Väitöskirja koostuu neljästä tieteellisestä artikkelista, jotka kaikki on julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Talvien ja kylmän ilmaston merkitystä ainevirtaamiin on tutkittu vähän, joten Maria Kämärin työ on kansainvälisesti kiinnostavaa ja uraauurtavaa.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Harri Siiskonen, p. 0294 45 8018, harri.siiskonen (a) uef.fi

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294 45 8001, jukka.monkkonen (a) uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa