UEF: Järjen käsite on ajankohtainen nykypäivän kasvatuksen teorioinneissa

Väitös kasvatustieteen alalta

Väittelijä FM Hanna-Maija Huhtala

Aika ja paikka: perjantai 11.5. klo 12, sali F100, Futura-rakennus, Joensuun kampus

KM Hanna-Maija Huhtalan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöstutkimus osallistuu järjen käsitettä koskevaan filosofiseen keskusteluun. Se, miten ymmärrämme järjen, heijastuu tapaan, jolla ymmärrämme itsemme ihmisinä: suhteessa itseemme, toisiin ja ympäristöömme. Kasvatusfilosofian traditiossa järjen käsite on ollut hallitseva, eli järki on usein ymmärretty geneerisenä ja ahistoriallisena. Järjen merkityksen korostaminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että myös järjen käsitteelle läheiset autonomian ja moraalin käsitteet usein tulkitaan ja rakentuvat muodollisen järjen käsitteen kautta.

Järjen käsite on ajankohtainen ja tärkeä myös nykypäivän kasvatuksen teorioinneissa, koska esimerkiksi siihen erottamattomasti kytkeytyvä kriittinen ajattelu on keskeinen ajankohtainen kasvatustavoite.

Tutkimuksen lähtökohtana on Theodor W. Adornon filosofia. Adornon käsitys järjestä haastaa käsityksen järjestä rationaalisena itsesäätelynä. Adornon mukaan järki on partikulaarinen, historiallinen ja materiaalinen torjuen näin yrityksen sovittaa moraali ja autonomia järjen avulla. Adorno ei kuitenkaan kiistä kyseisten käsitteiden välistä yhteyttä: myös Adornon järjen käsite kytkeytyy vahvasti autonomian ja moraalin käsitteisiin.

Väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä, toisiinsa liittyvästä artikkelista, jotka yhdessä tulkitsevat näiden käsitteiden välisiä suhteita. Adornon filosofian mukaisesti, väitöstutkimuksessa järjen käsitettä lähestytään psykoanalyyttisen teorian viitekehyksen kautta: autonomia ymmärretään jännitteisenä ja yhteen kietoutuvana suhteena luontoon ja muihin ihmisiin; moraali tulkitaan paitsi subjektin vaistomaisena ja reflektiivisenä toimintana suhteessa oikeaan ja väärään, myös kykynä vastustaa tarvittaessa normeja. Normien vastustaminen tarkoittaa, että moraali vaatii myös aktiivista ei-identifioitumista vallitseviin moraalisiin ja kulttuurisiin normeihin. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kieltää rationaalisia perusteita moraalisten valintojen, tekojen tai teorioiden arvioinnissa – tavoitteena on pikemminkin argumentoida, että moraalisuus ja autonomia ovat myös paljon muuta kuin rationaalisuus. Väitöstutkimus korostaa kasvatuksellisesti tärkeiden käsitteiden taustalla olevien oletuksien ja arvojen tiedostamista ja analysoimista. Väitöskirja tarjoaa adornolaisen näkökulman kasvatuksen ja kasvatusfilosofian jatkoteorioinneille.

KM Hanna-Maija Huhtalan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Adornian Critiques of Reason. Autonomy, Morality, and Education tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Joris Vlieghe (Katholiee Universiteit Leuven, Belgia) ja kustoksena professori Päivi Atjonen (Itä-Suomen yliopisto).

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/13071?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Hanna-Maija Huhtala, p. 040 171 1980, hanna-maija.huhtala(at)uef.fi
Yhteystietoja ei saa julkaista

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa