• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • K-ryhmän myynti oli vuonna 2021 Pohjanmaalla 262 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Österbotten år 2021 uppgick till 262 miljoner euro

K-ryhmän myynti oli vuonna 2021 Pohjanmaalla 262 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Österbotten år 2021 uppgick till 262 miljoner euro

Report this content

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 3.2.2022

K-ryhmän myynti oli vuonna 2021 Pohjanmaan alueella yhteensä 261,6 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja myynti kehittyi 3,3 %.

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 3.2.2022

K-gruppens försäljning uppgick i Österbotten år 2021 till sammanlagt 261,6 miljoner euro (moms 0 %) och försäljningen ökade med 3,3 %.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 182,4 miljoonaa euroa ja kasvoi 0,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 79,3 miljoonalla eurolla ja se kehittyi 9,3 %.

”Myynneissä näkyy ihmisten halu panostaa omaan hyvinvointiinsa sekä kotien sisustamiseen ja remontointiin. Erittäin tyytyväinen voi olla urheilukaupan, K-Raudan ja K-Citymarketien kehityksiin”, kertoo Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen. ”Rakentamisen buumi on tuonut hyvät kehitysluvut myös rakentamisen ja talotekniikan yritysmyynteihin.”

Vaasan keskustan K-Citymarketissa alkavat  laajat uudistustyöt, jotka valmistuvat kuluvan vuoden syksyllä.

*************************

Dagligvaruhandelns försäljning var 182,4 miljoner euro och den uppvisade en tillväxt på 0,9 %. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev sammanlagt 79,3 miljoner euro, en ökning på 9,3 %.

"Det syns på försäljningen att människorna vill satsa på sitt välmående samt på heminredning och renovering. Speciellt nöjd kan man vara med sporthandelns, K-Rautas och K-Citymarketarnas utveckling", berättar Keskos regiondirektör i Västra Finlands region, Jari Alanen. "Byggboomen har medfört fina försäljningssiffror även inom byggvaru- och husteknikhandeln."

På K-Citymarket i Vasa centrum kommer en omfattande renovering att inledas, som kommer att vara klar i höst.

Lisätietoja:
Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, puh. 050 620 26, mail: jari.alanen@kesko.fi

För mer information:
Regiondirektör Jari Alanen, Keskos Västra Finlands region, tfn 050 620 26, e-post: jari.alanen@kesko.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on 14 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 39 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä.  www.kesko.fi  

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars detaljförsäljning uppgår till 14 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 39 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter 11 miljarder euro och har cirka 18 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör cirka 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. www.kesko.fi  

Tilaa