KESKO-KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN SEGMENTTITIETOJEN VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017

Kesko ilmoitti 16.2.2018 luopuvansa Venäjän rautakaupasta ja myyvänsä 12 Venäjän rautakauppakiinteistöään ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle, OOO Leroy Merlin Vostokille. Venäjän rautakauppaliiketoiminnasta luopuminen esitetään lopetettuna toimintona vuoden 2018 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa standardin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti. Standardi edellyttää vertailutietojen oikaisemista ja sen vuoksi vuotta 2017 koskevien tietojen esittämistä muutetaan.

Keskon rautakaupan liikevaihto Venäjällä vuonna 2017 oli 184 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 0,6 milj. euroa. Alla olevissa taulukoissa on esitetty vuoden 2017 vertailutiedot tärkeimmistä jatkuvien toimintojen segmenttitiedoista.

Jatkuvien toimintojen segmenttitiedot

Liikevaihto   segmenteittäin, milj. e 1-3/2017 4-6/2017 7-9/2017 10-12/2017 1-12/2017
Päivittäistavarakauppa 1 243 1 327 1 313 1 399 5   282
Rakentamisen   ja talotekniikan kauppa 1 073 1 202 1 070 957 4 302
Autokauppa 245 234 212 218 909
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2 0 0 1 -1
Jatkuvat toiminnot yhteensä 2 558 2 763 2 596 2 575 10 492

 

Liikevoitto   segmenteittäin, jatkuvat toiminnot, milj. e 1-3/2017 4-6/2017 7-9/2017 10-12/2017 1-12/2017
Päivittäistavarakauppa 16,7 39,9 59,3 65,4 181,3
Rakentamisen   ja talotekniikan kauppa 4,0 114,6 38,0 12,1 168,7
Autokauppa 10,0 7,6 8,8 6,7 33,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -11,4 -10,3 -9,4 -13,4 -44,5
Jatkuvat   toiminnot yhteensä 19,4 151,8 96,7 70,8 338,6

 

Vertailukelpoisuuteen   vaikuttavat erät liikevoitossa, jatkuvat toiminnot, milj. e 1-3/2017 4-6/2017 7-9/2017 10-12/2017 1-12/2017
Päivittäistavarakauppa -9,7 -10,6 -0,2 -1,7 -22,1
Rakentamisen   ja talotekniikan kauppa -1,8 79,8 -2,7 -1,8 73,5
Autokauppa - - - - -
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -0,6 -1,3 -1,0 -6,0 -8,9
Jatkuvat   toiminnot yhteensä -12,1 67,9 -3,8 -9,5 42,5

 

Liikevoitto   segmenteittäin, vertailukelpoinen, jatkuvat toiminnot, milj. e 1-3/2017 4-6/2017 7-9/2017 10-12/2017 1-12/2017
Päivittäistavarakauppa 26,4 50,5 59,4 67,0 203,4
Rakentamisen   ja talotekniikan kauppa 5,8 34,8 40,7 14,0 95,2
Autokauppa 10,0 7,6 8,8 6,7 33,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -10,8 -9,0 -8,5 -7,4 -35,6
Jatkuvat   toiminnot yhteensä 31,5 83,8 100,5 80,4 296,2

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyvän erikoiskaupan tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Erikoiskauppa,   milj. e 1-3/2017 4-6/2017 7-9/2017 10-12/2017 1-12/2017
Liikevaihto
K-maatalous,   Indoor Group Oy sekä Yamaha ja Yamarin 148 131 0 - 279
Konekauppa   ja vapaa-ajankauppa 85 103 117 80 384
Erikoiskauppa   yhteensä 232 234 117 80 663
Vertailukelpoinen liikevoitto
K-maatalous,   Indoor Group Oy sekä Yamaha ja Yamarin 3,6 5,2 - - 8,7
Konekauppa   ja vapaa-ajankauppa -0,5 1,6 6,1 0,3 7,5
Erikoiskauppa   yhteensä 3,0 6,8 6,1 0,3 16,2

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Kesko käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja kannattavuuden kehitystä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä IFRS:n mukaisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoista tulosta ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja käytetään parantamaan kausien välistä vertailukelpoisuutta liiketoiminnan tuloksen kehityksestä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi luokitellaan kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä merkittävät liiketoimintojen rakennejärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa.

Liikevoitto,   vertailukelpoinen Liikevoitto +/– vertailukelpoisuuteen vaikuttavat   erät
Vertailukelpoisuuteen   vaikuttavat erät – myyntivoitot + myyntitappiot + arvonalentumiset   +/- rakennejärjestelyt

Tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin

milj.   euroa 1-3/2017 4-6/2017 7-9/2017 10-12/2017 1-12/2017
Vertailukelpoisuuteen   vaikuttavat erät liikevoitossa, jatkuvat toiminnot
Myyntivoitot 0,3 81,8 0,6 0,6 83,4
Myyntitappiot -0,4 -1,2 -0,1 -0,1 -1,8
Arvonalentumiset - - -0,5 - -0,5
Rakennejärjestelyt -12,1 -12,6 -3,9 -10,1 -38,6
Vertailukelpoisuuteen   vaikuttavat erät liikevoitossa, jatkuvat toiminnot yhteensä -12,1 67,9 -3,8 -9,5 42,5
Liikevoitto,   vertailukelpoinen, jatkuvat toiminnot
Liikevoitto 19,4 151,8 96,7 70,8 338,6
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat   erät liikevoitossa -12,1 67,9 -3,8 -9,5 42,5
Liikevoitto,   vertailukelpoinen, jatkuvat toiminnot yhteensä 31,5 83,8 100,5 80,4 296,2

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

K-ryhmän noin 43 000 hengen porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme kahdeksassa maassa. Autamme yli 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta.

Tilaa

Liitteet & linkit