Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 11.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2017 maksettavaksi osingoksi 2,20 euroa osakkeelta, hallituksen valtuuttamista päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 11. päivänä 2018 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset:

Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 2,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 20.4.2018.

Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuisi Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättäisi muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa 30.9.2019 saakka.

Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 10 000 000 uu­den B-osakkeen antamisesta osakeannilla. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osak­keenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen ke­hittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimin­taan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään si­joitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oi­keuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta olisi päättynyt 30.6.2018.

Haettu valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2020 saakka.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutettaisiin päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan sekä osakkeenomistajien ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Tilinpäätösasiakirjat tulevat osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internet-sivuilla viikolla 10. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiön verkkosivuilla sekä pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 0532 2206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa