Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 8.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2018 maksettavaksi osingoksi 2,34 euroa osakkeelta, yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttamista ja hallituksen valtuuttamista päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina huhtikuun 8. päivänä 2019 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ehdotukset:

Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 2,34 euroa osakkeelta. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 1,17 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 10.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 17.4.2019. Osingon toinen erä 1,17 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 10.10.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 17.10.2019. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestysmuutokset

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n ”Tilintarkastaja” muuttamista 1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain (1141/2015) johdosta. Lain mukaisesti tilintarkastajien valvonnasta vastaa Keskuskauppakamarin sijaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta 1.1.2016 lähtien. Hallitus ehdottaa valvojatahon poistamista yhtiöjärjestyksestä. Hallitus ehdottaa myös kirjausta, että tilintarkastusyhteisön nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Muutoin 6 §:n sanamuoto säilyisi asiallisesti ennallaan.

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n ”Yhtiökokouskutsu” muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa osakeyhtiölain mukaisesti aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta nykyisen kahden kuukauden sijasta.

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 10 §:n ”Varsinainen yhtiökokous” muuttamista siten, että kokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä tarvittaessa. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ”Hallitus” mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta, minkä johdosta varsinaisessa yhtiökokouksessa ei välttämättä valita hallituksen jäseniä eikä siten myöskään ole tarvetta päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. Lisäksi hallitus ehdottaa sanamuodon muuttamista tilintarkastajan, nykyisessä muodossaan tilintarkastajien, palkkioista ja korvausperusteista päättämiseksi.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutettaisiin päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Tilinpäätösasiakirjat tulevat osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internetsivuilla viikolla 10. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiön verkkosivuilla sekä pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 532 2206.

Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Tilaa