Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman vuoden 2017 toteuma

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt antaa siirtymävuoden 2017 osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 133 751 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintajakson 2017 kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Keskon osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinohjelma koostuu kolmesta osakepohjaisesta ohjelmasta, joista on kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (”PSP”) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joista kukin sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamista seuraavan kahden vuoden pituisen sitouttamisjakson. Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma (”Bridge Plan”) on kertaluontoinen neljän vuoden mittainen ohjelma, jonka tarkoitus on kattaa siirtymävaihe siirryttäessä Keskon vanhasta, yhden vuoden ansaintajaksoihin perustuneesta pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinohjelmasta vuonna 2017 käyttöön otettuun sitouttamis- ja kannustinohjelmaan, jossa on kahden vuoden pituinen ansaintajakso. PSP:tä ja Bridge Plania täydentää rajoitettu osakepalkkio-ohjelma, joka koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista (”RSP”). Kukin RSP-ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka.   

Kesko Oyj:n hallitus päätti antaa siirtymävaiheen (Bridge Plan) osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajakson 2017 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 133 751 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintajakson 2017 kohderyhmään kuuluneelle noin 120:lle Keskon johto- ja avainhenkilölle. Osakkeet luovutetaan saajilleen 2018 huhtikuun loppuun mennessä ohjelman ehtojen mukaisesti. Saajat eivät voi luovuttaa tai pantata näin saamiaan osakkeita ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä 10.2.2021. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Osakkeiden antaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kesko Oyj:n hallitus päättää PSP- ja RSP-ohjelmien perustamisesta vuodelle 2018 maaliskuussa 2018. Päätöksestä tiedotetaan erikseen.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepohjaisesta sitouttamis- ja kannustinohjelmasta saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa